Zasady

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w oparciu o rejestrację w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów i złożony w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz o szczegółowe kryteria kwalifikacyjne.

Miejsce i godziny przyjmowania dokumentów :

Dyscyplina:

Historia, w dn. 04-14.09.2017
Nauki o polityce, w dn. 04-15.09.2017
Filozofia, w dn. 04-18.09.2017

Dziekanat ds. Nauki i studiów doktoranckich, p. 170
Wydział Humanistyczny
ul. Krakowska 71-79, w godz. 9.00-14.00

Dyscyplina: Pedagogika, w dn. 21-31.08.2017

Sekretariat Instytutu Pedagogiki
Wydział Humanistyczny
ul. Ogińskiego 16/17, w godz. 8.00-15.00

Miejsce i godzina rozmowy kwalifikacyjnej:

Dyscyplina: Pedagogika, Instytut Pedagogiki WH, ul. Ogińskiego 16/17, 07.09.2017, godz. 09.00, s. 203
Dyscyplina: Historia, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych WH, ul. Krakowska 71-79, 21.09.2017, godz. 11.00, s. 067
Dyscyplina: Nauki o polityce, Instytut Politologii i Europeistyki WH, ul. Krakowska 71-79, 19.09.2017, godz. 10.00, s. 006
Dyscyplina: Filozofia, Instytut Filozofii WH, ul. Krakowska 71-79, 19.09.2017, godz. 10.00, s. 246

Dane kontaktowe:

Dziekanat ds. Nauki i studiów doktoranckich, p. 170
Wydział Humanistyczny
ul. Krakowska 71-79
Dyscyplina: Historia, Filozofia, tel. 444 3107, justyna.stawiak@whus.pl
Dyscyplina: Pedagogika, Nauki o polityce, tel. 444 3247, mfarys@whus.pl

 

INSTYTUT PEDAGOGIKI

Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

1. Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:
Ocena dostateczna – 6 pkt
Ocena dostateczna plus – 8 pkt
Ocena dobra – 10 pkt
Ocena dobra plus – 12 pkt
Ocena bardzo dobra – 14 pkt
Max. 14 pkt.

2. Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt. za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0. Max. 11 pkt.

3. Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej (do 3 stron), rozmowa kwalifikacyjna. Zagadnienia:
a. Pedagogika jako logos edukacji?
b. Wychowanie – trudności, dylematy, paradoksy.
c. Kolektywizm vs  indywidualizm, orientacja prospołeczna vs egoizm – wyzwania dla edukacji i pedagogiki.
d. Kształcenie jako praktyka społeczna i przedmiot badań – tradycja i współczesność.
e. Pedagogika i edukacja wobec Innego.
f. Współczesne wyzwania stojące przed edukacją akademicką.
g. Pedagogika i edukacja w dobie „mediatyzacji” życia.
h. Paideia we współczesnej pedagogice.

oraz esej pedagogiczny (do 10 stron).
Max. 70 pkt.

4. Inne: znajomość języka obcego, publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, stażach naukowych i studiach zagranicznych, stypendia naukowe i nagrody naukowe lub inne potwierdzone osiągnięcia, np. udział w kołach naukowych. Max. 5 pkt.

Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:
0 –    50 pkt – ocena niedostateczna
51 –   60 pkt – ocena dostateczna
61 –   70 pkt – ocena dostateczna plus
71 –   80 pkt – ocena dobra
81 –   90 pkt – ocena dobra plus
91 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym więcej niż połowę maksymalnej liczby punktów.
Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.
Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.
Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018. Decyzja rektora jest ostateczna.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (do pobrania ze strony Elektronicznej Rejestracji Kandydata);
2. Życiorys;
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskany w  Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą (oryginał lub kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego);
4. Dokument poświadczający średnią ocen z przebiegu jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnia;
5. Aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 szt.;
6. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony Elektronicznej Rejestracji Kandydata);
7. Kserokopia dowodu osobistego albo innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość;
8. Pisemna zgoda przyszłego opiekuna naukowego wraz z zapewnieniem warsztatu pracy (brak zgody potencjalnego opiekuna naukowego jest jednoznaczne z przerwaniem postępowania rekrutacyjnego)
9. Inne: pisemna zgoda przyszłego opiekuna naukowego wraz z zapewnieniem warsztatu pracy (brak zgody potencjalnego opiekuna naukowego jest jednoznaczne z przerwaniem postępowania rekrutacyjnego), pisemny esej pedagogiczny złożony w formie papierowej i na płycie CD, pisemny projekt badawczy dotyczący przyszłej pracy doktorskiej złożony w formie papierowej i na płycie CD, dokument poświadczający średnią ocen z przebiegu jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia, dokument potwierdzający znajomość języka obcego, dokumenty potwierdzające publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, stażach naukowych i studiach zagranicznych, stypendia naukowe i nagrody naukowe lub inne potwierdzone osiągnięcia, np. udział w kołach naukowych.

Od kandydata, który legitymuje się dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia poza ww. podstawowymi dokumentami, wymagane jest:

1. Poświadczenie w formie legalizacji lub apostille* dyplomu lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo.
Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,

2. Deklaracja o przystąpieniu do egzaminu ze znajomości języka polskiego - w przypadku braku zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez „Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Deklaracja możliwa do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK.
zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, które jest wymagane w przypadku uzyskania dokumentów w państwie innym niż określone w art. 191 a ust. 1-4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.).

3. Nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki w przypadku braku uznawalności na mocy umów międzynarodowych - informacja: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html

* Dokumenty poświadczane są poprzez:
1. Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) – informacja: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41
2. Legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r. - poświadczenie świadectwa w formie legalizacji dokonywane jest w polskiej placówce dyplomatycznej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają następujące dokumenty:
1. Kserokopię wizy lub karty pobytu (wraz z kserokopią decyzji wojewody) albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który należy dostarczyć najpóźniej w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego;
2. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
3. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranej dyscyplinie i formie kształcenia;
4. Kserokopię paszportu (oryginał do wglądu);
5. Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego lub zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim  (dla osób dyplomem zagranicznym). Osoby nie posiadające wyżej wymienionych dokumentów, poświadczających znajomość języka polskiego, są zobowiązane przystąpić do egzaminu (test oraz  rozmowa kwalifikacyjna) z języka polskiego przed komisją egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego – zgłoszenie na egzamin do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK,
6. Zaświadczenie o polskim pochodzeniu, wydane przez właściwą placówkę konsularną.

 

INSTYTUT POLITOLOGII I EUROPEISTYKI

Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

1. Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:
Ocena dostateczna – 6 pkt
Ocena dostateczna plus – 8 pkt
Ocena dobra – 10 pkt
Ocena dobra plus – 12 pkt
Ocena bardzo dobra – 14 pkt
Max. 14 pkt.

2. Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt. za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0. Max. 11 pkt.

3. Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej, rozmowa kwalifikacyjna (liczba stron projektu co najmniej 5). Max. 60 pkt.

4. Inne: udokumentowana znajomość języka obcego, udokumentowana praca w kołach naukowych, udokumentowane publikacje naukowe, udokumentowany udział w konferencjach naukowych. Max. 15 pkt.

Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:
0 –    50 pkt – ocena niedostateczna
51 –   60 pkt – ocena dostateczna
61 –   70 pkt – ocena dostateczna plus
71 –   80 pkt – ocena dobra
81 –   90 pkt – ocena dobra plus
91 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym więcej niż połowę maksymalnej liczby punktów.
Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.
Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.
Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018. Decyzja rektora jest ostateczna.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (do pobrania ze strony Elektronicznej Rejestracji Kandydata);
2. Życiorys;
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskany w  Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą  (oryginał lub kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego);
4. Dokument poświadczający średnią ocen z przebiegu jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnia;
5. Aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 szt.;
6. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony Elektronicznej Rejestracji Kandydata);
7. Kserokopia dowodu osobistego albo innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość;
8. Pisemna zgoda przyszłego opiekuna naukowego wraz z zapewnieniem warsztatu pracy (brak zgody potencjalnego opiekuna naukowego jest jednoznaczne z przerwaniem postępowania rekrutacyjnego)
9. Inne: projekt badawczy dotyczący planowanej pracy doktorskiej (liczba stron projektu co najmniej 5); dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub inne np.: publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, aktywność w studenckim ruchu naukowym, staże naukowe i studia zagraniczne, stypendia naukowe i nagrody naukowe lub inne potwierdzone osiągnięcia; dokument potwierdzający znajomość języka obcego;

Od kandydata, który legitymuje się dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia poza ww. podstawowymi dokumentami, wymagane jest:

1. Poświadczenie w formie legalizacji lub apostille* dyplomu lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo.
Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,

2. Deklaracja o przystąpieniu do egzaminu ze znajomości języka polskiego - w przypadku braku zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez „Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Deklaracja możliwa do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK.
zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, które jest wymagane w przypadku uzyskania dokumentów w państwie innym niż określone w art. 191 a ust. 1-4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.).

3. Nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki w przypadku braku uznawalności na mocy umów międzynarodowych - informacja: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html

* Dokumenty poświadczane są poprzez:
1. Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) – informacja: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41
2. Legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r. - poświadczenie świadectwa w formie legalizacji dokonywane jest w polskiej placówce dyplomatycznej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają następujące dokumenty:
1. Kserokopię wizy lub karty pobytu (wraz z kserokopią decyzji wojewody) albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który należy dostarczyć najpóźniej w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego;
2. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
3. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranej dyscyplinie i formie kształcenia;
4. Kserokopię paszportu (oryginał do wglądu);
5. Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego lub zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim  (dla osób dyplomem zagranicznym). Osoby nie posiadające wyżej wymienionych dokumentów, poświadczających znajomość języka polskiego, są zobowiązane przystąpić do egzaminu (test oraz  rozmowa kwalifikacyjna) z języka polskiego przed komisją egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego – zgłoszenie na egzamin do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK,
6. Zaświadczenie o polskim pochodzeniu, wydane przez właściwą placówkę konsularną.

 

INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

1. Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:
Ocena dostateczna – 6 pkt
Ocena dostateczna plus – 8 pkt
Ocena dobra – 10 pkt
Ocena dobra plus – 12 pkt
Ocena bardzo dobra – 14 pkt
Max. 14 pkt.

2. Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt. za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0. Max. 11 pkt.

3. Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej, rozmowa kwalifikacyjna (liczba stron projektu co najmniej 10). Max. 65 pkt.

4. Inne: opinia o predyspozycjach i uzdolnieniach naukowych wystawiona przez promotora pracy magisterskiej lub potencjalnego opiekuna doktoranta ze stopniem doktora habilitowanego lub z tytułem profesora; dokument (np. certyfikat) potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego; wykaz osiągnięć naukowych (np. artykuły, udział w konferencjach, panelach dyskusyjnych, sympozjach, warsztatach, stażach naukowych, etc.) i organizacyjnych (np. udział w kołach naukowych, etc.), poświadczonych przez odpowiednie osoby, gremia lub instytucje.

Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:
0 –    50 pkt – ocena niedostateczna
51 –   60 pkt – ocena dostateczna
61 –   70 pkt – ocena dostateczna plus
71 –   80 pkt – ocena dobra
81 –   90 pkt – ocena dobra plus
91 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym więcej niż połowę maksymalnej liczby punktów.
Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.
Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.
Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018. Decyzja rektora jest ostateczna.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (do pobrania ze strony Elektronicznej Rejestracji Kandydata);
2. Życiorys;
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskany w  Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą  (oryginał lub kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego);
4. Dokument poświadczający średnią ocen z przebiegu jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnia;
5. Aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 szt.;
6. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony Elektronicznej Rejestracji Kandydata);
7. Kserokopia dowodu osobistego albo innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość;
8. Inne: opinia o predyspozycjach i uzdolnieniach naukowych wystawiona przez promotora pracy magisterskiej lub potencjalnego opiekuna doktoranta ze stopniem doktora habilitowanego lub z tytułem profesora; dokument (np. certyfikat) potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego; wykaz osiągnięć naukowych (np. artykuły, udział w konferencjach, panelach dyskusyjnych, sympozjach, warsztatach, stażach naukowych, etc.) i organizacyjnych (np. udział w kołach naukowych, etc.), poświadczonych przez odpowiednie osoby, gremia lub instytucje.

Od kandydata, który legitymuje się dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia poza ww. podstawowymi dokumentami, wymagane jest:

1. Poświadczenie w formie legalizacji lub apostille* dyplomu lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo.
Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,

2. Deklaracja o przystąpieniu do egzaminu ze znajomości języka polskiego - w przypadku braku zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez „Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Deklaracja możliwa do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK.
zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, które jest wymagane w przypadku uzyskania dokumentów w państwie innym niż określone w art. 191 a ust. 1-4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.).

3. Nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki w przypadku braku uznawalności na mocy umów międzynarodowych - informacja: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html

* Dokumenty poświadczane są poprzez:
1. Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) – informacja: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41
2. Legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r. - poświadczenie świadectwa w formie legalizacji dokonywane jest w polskiej placówce dyplomatycznej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają następujące dokumenty:
1. Kserokopię wizy lub karty pobytu (wraz z kserokopią decyzji wojewody) albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który należy dostarczyć najpóźniej w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego;
2. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
3. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranej dyscyplinie i formie kształcenia;
4. Kserokopię paszportu (oryginał do wglądu);
5. Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego lub zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim  (dla osób dyplomem zagranicznym). Osoby nie posiadające wyżej wymienionych dokumentów, poświadczających znajomość języka polskiego, są zobowiązane przystąpić do egzaminu (test oraz  rozmowa kwalifikacyjna) z języka polskiego przed komisją egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego – zgłoszenie na egzamin do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK,
6. Zaświadczenie o polskim pochodzeniu, wydane przez właściwą placówkę konsularną.

INSTYTUT FILOZOFII

Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

1. Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:
Ocena dostateczna – 6 pkt
Ocena dostateczna plus – 8 pkt
Ocena dobra – 10 pkt
Ocena dobra plus – 12 pkt
Ocena bardzo dobra – 14 pkt
Max. 14 pkt.

2. Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt. za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0. Max. 11 pkt.

3. Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej, rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy planowanej pracy doktorskiej. Należy przygotować pisemny konspekt pracy doktorskiej o objętości 2-3 stronic lub więcej. Max. 70 pkt.

4. Inne: publikacje naukowe. Max. 5 pkt.

Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:
0 –    50 pkt – ocena niedostateczna
51 –   60 pkt – ocena dostateczna
61 –   70 pkt – ocena dostateczna plus
71 –   80 pkt – ocena dobra
81 –   90 pkt – ocena dobra plus
91 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym więcej niż połowę maksymalnej liczby punktów.
Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.
Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.
Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018. Decyzja rektora jest ostateczna.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (do pobrania ze strony Elektronicznej Rejestracji Kandydata);
2. Życiorys;
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskany w  Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą  (oryginał lub kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego);
4. Dokument poświadczający średnią ocen z przebiegu jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnia;
5. Aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 szt.;
6. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony Elektronicznej Rejestracji Kandydata);
7. Kserokopia dowodu osobistego albo innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość;
8. Konspekt pracy doktorskiej i ewentualnie kserokopie publikacji.

Od kandydata, który legitymuje się dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia poza ww. podstawowymi dokumentami, wymagane jest:

1. Poświadczenie w formie legalizacji lub apostille* dyplomu lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo.

Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,

2. Deklaracja o przystąpieniu do egzaminu ze znajomości języka polskiego - w przypadku braku zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez „Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Deklaracja możliwa do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK.

zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, które jest wymagane w przypadku uzyskania dokumentów w państwie innym niż określone w art. 191 a ust. 1-4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.).

3. Nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki w przypadku braku uznawalności na mocy umów międzynarodowych - informacja: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html

* Dokumenty poświadczane są poprzez:

1. Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) – informacja: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

2. Legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r. - poświadczenie świadectwa w formie legalizacji dokonywane jest w polskiej placówce dyplomatycznej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają następujące dokumenty:

1. Kserokopię wizy lub karty pobytu (wraz z kserokopią decyzji wojewody) albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który należy dostarczyć najpóźniej w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego;

2. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

3. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranej dyscyplinie i formie kształcenia;

4. Kserokopię paszportu (oryginał do wglądu);

5. Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego lub zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim  (dla osób dyplomem zagranicznym). Osoby nie posiadające wyżej wymienionych dokumentów, poświadczających znajomość języka polskiego, są zobowiązane przystąpić do egzaminu (test oraz  rozmowa kwalifikacyjna) z języka polskiego przed komisją egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego – zgłoszenie na egzamin do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK,

6. Zaświadczenie o polskim pochodzeniu, wydane przez właściwą placówkę konsularną.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry