Strona główna » O wydziale

O wydziale

Wydział Humanistyczny powstał podobnie jak Uniwersytet Szczeciński w 1985 roku. Kontynuuje on tradycje humanistyki szczecińskiej. Jest sukcesorem utworzonej w roku 1969 Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie, przekształconej w roku 1973 w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.
Posiada pełne prawa akademickie. Na Wydziale prowadzone są następujące studia doktoranckie: w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii i filozofii oraz w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki i nauki o polityce.
Wydział Humanistyczny jest największą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego.
Liczy 6 instytutów (Filozofii, Historii i Stosunków Międzynarodowych, Pedagogiki, Psychologii, Politologii i Europeistyki, Socjologii) i 2 katedry (Badań nad Konfliktami i Pokojem, Etnologii i Antropologii Kulturowej).
Obecnie na Wydziale Humanistycznym studiuje blisko 5 tys. słuchaczy na 49  kierunkach (specjalnościach) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Na Wydziale wykłada ponad 200 pracowników naukowo – dydaktycznych, w tym ponad 70 profesorów i doktorów habilitowanych.

Dziekanem Wydziału Humanistycznego wybranym w 2012 roku na kolejną 4–letnią kadencję została dr hab. prof. US Barbara Kromolicka. Godność Prodziekana ds. Nauki piastuje dr hab. prof. US Urszula Chęcińska. Tę samą funkcję w zakresie Kształcenia pełni dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak. Prodziekanem ds. Organizacyjnych i Studenckich natomiast jest dr hab. prof. US Henryk Walczak.

Miarą aktywności naukowej Wydziału Humanistycznego są interdyscyplinarne badania naukowe związane z regionem Pomorza Zachodniego. Obejmują one swym zasięgiem historię, kulturę i edukację, myśl społeczną i polityczną, interkulturowe wychowanie i współpracę transgraniczną, której celem jest wypracowanie uniwersalnych kryteriów oceny działalności kulturowej człowieka żyjącego na pograniczu polsko-niemieckim i we wspólnocie europejskiej.
Drugim aspektem badawczym Wydziału Humanistycznego jest szerokie upowszechnianie treści humanistycznych, propagowanie kultury humanistycznej, prezentacja humanistycznych intencji edukacji, w duchu tolerancji, ku wielokulturowemu dialogowi i ochronie humanitas.
Badania naukowe prowadzone przez poszczególne jednostki organizacyjne wpisują się w zagadnienia szczegółowych subdyscyplin humanistycznych i społecznych.
W ramach działalności wspomagającej badania, a także w celu popularyzowania nauk humanistycznych i społecznych na Wydziale Humanistycznym US organizowany jest cykl wykładów otwartych pod wspólną nazwą „Szczecin Humanistyczny”. Zapraszani są na nie wybitni przedstawiciele nauki z Polski i zagranicy.
Wydział Humanistyczny ze względu na swoje położenie geograficzne wpisuje się od lat w Europejską Przestrzeń Badawczą. Wieloletnie starania pracowników naukowych Wydziału mają związek z koordynacją działalności naukowej na poziomie międzynarodowym i krajowym, wiążą się z realizacją polityki Unii Europejskiej.
Na Wydziale Humanistycznym aktywnie działa Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem”.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry