Tematyka seminariów

prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

 • Młodość i młodzież jako zadanie pedagogiczne
 • Czas i jego wychowawcze zagospodarowanie
 • Prawa człowieka i prawa dziecka – perspektywa pedagogiczna
 • Współczesne koncepcje oświatowe, ideologie edukacyjne

prof. zw. dr hab. Barbara Kromolicka

 • Uwarunkowania, projekty pracy socjalnej z rodziną
 • Służby społeczne w systemie polityki społecznej
 • Wsparcie społeczne wobec różnych kategorii podopiecznych

prof. zw. dr hab. Wiesław Andrukowicz

 • Wielokulturowość
 • Pedagogika kultury
 • Subkultury młodzieżowe
 • Kultura pedagogiczna rodziców
 • Dysfunkcjonalność rodziny (alkoholizm, agresja, używki) a resocjalizacja
 • Wybrane aspekty środowiska rodzinnego a resocjalizacja
 • Przemoc w wychowaniu rodzinnym
 • Dzieci z ADHD, autyzmem, dysleksją, dysgrafią itd.
 • Problemy rozwoju przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Wychowanie przez sztukę
 • Kształcenie komplementarne
 • Historia wychowania
 • Płeć a kultura
 • Człowiek w świecie mediów
 • Świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży
 • Praca nauczyciela i jej podstawowe zagrożenia
 • Dydaktyka twórczości
 • Gry i zabawy w rozwoju dziecka
 • Nauczanie zintegrowane
 • Wychowanie integracyjne

dr hab. Teresa Żółkowska, prof. US

 • Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja osób z niepełnosprawnością
 • Rehabilitacja ( społeczna, zawodowa, lecznicza, itd.) osób z niepełnosprawnością
 • Diagnoza, terapia, profilaktyka zaburzeń rozwojowych
 • Rodzina jako środowisko społeczno-wychowawcze
 • Szkoła – wybrane zagadnienia
 • Aspiracje, wartości i plany życiowe osób wykluczonych
 • Problemy dewiacyjnego zachowania się dzieci, młodzieży, dorosłych
 • Wsparcie w środowisku lokalnym ( instytucje, ludzie, procesy)
 • Problemy czasu wolnego
 • Subkultury - wybrane zagadnienia

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

 • Literatura i kultura dziecięca
 • Sztuka dla dziecka
 • Książka dla dziecka i animacja czytelnictwa dziecięcego
 • Biblioterapia pedagogika biblioteczna
 • Edukacja humanistyczna i wychowawcza

dr hab. Anna Murawska, prof. US

 • Rola edukacji w rozwoju człowieka i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa
 • Człowiek w sytuacjach trudnych
 • Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania efektywności procesów edukacyjnych
 • Szkoła jako miejsce socjalizacji. Programy wychowawcze i szkolne programy profilaktyczne
 • Diagnozowanie sytuacji szkolnej dziecka

dr hab. Elżbieta Magiera, prof. US

Zagadnienia badawcze seminarium magisterskiego dotyczą dziejów szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Europie i w Polsce od XVI do końca XX wieku. Proponowane tematy obejmują historię szkolnictwa, poglądy pedagogiczne i tworzenie pedagogiki i jej subdyscyplin w różnych epokach historycznych ze szczególnym uwzględnieniem epoki Oświecenia, XIX wieku, okresu zaborów, Drugiej Rzeczypospolitej i okresu Polski po drugiej wojnie światowej. Szczegółowy zakres tematyki podejmowanej na seminarium obejmuje:

 • Szkolnictwo i myśl pedagogiczna Oświecenia, a zwłaszcza prace koncepcyjne, organizacyjne, programowe i dorobek Komisji Edukacji Narodowej.
 • Koncepcje szkolnictwa elementarnego w Europie Zachodniej w XIX wieku.
 • Dzieje szkolnictwa i myśli pedagogicznej na ziemiach polskich pod zaborami.
 • Dzieje szkolnictwa w okresie międzywojennym i jego reformy.
 • Pedagodzy XX wieku, ich osiągnięcia i wkład w rozwój nauki.
 • Kształcenie nauczycieli w XX wieku.
 • Dzieje szkolnictwa i placówek oświatowo – wychowawczych na Pomorzu Zachodnim.
 • Regionalna historia oświaty. Specyfika tworzenia szkolnictwa po II wojnie światowej na Pomorzu Zachodnim. Monografie placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych.
 • Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkolnictwa i innych placówek oświatowo – wychowawczych na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie XX wieku.
 • Przemiany szkolnictwa w krajach Unii Europejskiej.
 • Zagadnienia oświatowe w świetle raportów edukacyjnych i ustawodawstwa oświatowego w XX wieku.
 • Organizacje młodzieżowe.
 • Dzieje oświata dorosłych: ruchów, organizacji, instytucji edukacyjnych.
 • Problematyka oświatowo-wychowawcza na łamach czasopism.

dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US

Wiodącym tematem seminarium jest zagadnienie

W poszukiwaniu nowoczesnej edukacji

Zagadnienia wokół których będziemy pracowali to:

 • Innowacyjny i kreatywny nauczyciel i uczeń w szkole i poza szkoła.
 • Edukacja domowa vs edukacja szkolna,
 • Medialne aspekty edukacji szkolnej i pozaszkolnej -w stronę kształtowania kultura audiowizualnej
 • Nauczyciel i uczeń w warunkach szkolnych i pozaszkolnych - doświadczenia neurodydaktyki
 • Trudności i niepowodzenia szkolne uczniów - doświadczenia neurowychowania.

dr hab. Tomasz Zimny

 • Wymagania programowe z wybranego zakresu i sprawdzenie ich spełniania przez uczniów
 • Kontrolowanie i ocenianie osiągnięć uczniów w wybranym zakresie
 • Rozumienie pojęcia zbioru przez uczniów
 • Obserwacja i eksperyment na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego
 • Wpływ warunków społeczno-ekonomicznych rodziny ucznia, na jego wyniki kształcenia szkolnego
 • Kształtowanie rozumienia wybranego pojęcia u uczniów
 • Rola zespołów wyrównawczych w nauczaniu początkowym
 • Uwarunkowania i stymulowanie rozwoju społecznego dziecka
 • Uwarunkowania i stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka
 • Uwarunkowania i stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka
 • Kontrolowanie i ocenianie osiągnięć wychowawczych uczniów
 • Wpływ warunków społeczno-ekonomicznych rodziny ucznia, na jego osiągnięcia szkolne
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
 • Aktywność szkolna uczniów
 • Identyfikowanie się ucznia ze szkołą
 • Motywowanie uczniów do uczenia się
 • Oczekiwania uczniów od wychowawcy, nauczycieli i szkoły
 • Aspiracje i plany życiowe uczniów
 • Komunikacja między uczniami i nauczycielami w procesie edukacyjnym
 • Klimat szkoły i jego znaczenie dla aktywności uczniów

dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk, prof. US

 • Uczenie sie i kształcenie człowieka, w różnych sytuacjach, w różnych formach, w każdym wieku, zinstytucjonalizowanego i niezinstytucjonalizowanego
 • Nauczanie jako działalność intencjonalna i planowa- wartości, cele, treści, metody, środki, formy organizacyjne
 • Współczesny profesjonalizm nauczyciela
 • Sukcesy i niepowodzenia szkolne
 • Samokształtowanie (samodzielna aktywność edukacyjna) jako podstawowa aktywność człowieka w warunkach nowoczesności
 • Społeczne, rodzinne i indywidualne wyznaczniki uczenia sie
 • Współczesne koncepcje i teorie kształcenia

dr hab. Joanna  Król, prof. US

Obszary  badawcze:

1. Dzieje  oświaty  i  myśli  pedagogicznej:

 •  teoretycy  i  praktycy  edukacji  na  przestrzeni  dziejów, ich  sylwetki  biograficzne  i  wkład  w   rozwój  historii  wychowania
 •  dzieje  systemów  szkolnych  i  koncepcji  pedagogicznych
 •  dziecko  w  historii: podstawowe  koncepcje  pedagogiczne  i  praktyka  edukacyjna
 •  dziecko  i  młodzież  w  ustrojach  totalitarnych
 •  dzieje  organizacji  młodzieżowych  w  Polsce  Ludowej: jawne  i  konspiracyjne
 •  edukacja  w  Polsce  Ludowej: reformy  systemu  oświatowego, wychowanie  i  kształcenie
 •  czasopiśmiennictwo

2.  Edukacja  regionalna:

 •  edukacja  regionalna  i  jej  udział  w  tworzeniu  tożsamości  jednostkowej  i  zbiorowej
 •  dzieje  instytucji  edukacji  regionalnej  na  badanym  terenie  i  ich  aktualny  wkład  w  rozwój  regionu

3. Pedagogika  porównawcza

 • podstawowe  koncepcje  w  zakresie  pedagogiki  porównawczej: ich  rozwój  i  aktualizacja
 • dzieje  systemów  oświatowych  w  poszczególnych  krajach  Europy Śrotkowej i  świata
 • komparatystyka  pedagogiczna

4. Socjologia  edukacji

 • podstawowe  koncepcje  z  zakresu  socjologii  edukacji  i  ich  przedstawiciele
 • podstawowe procesy  społeczne  i  ich  wpływ  na  edukację (globalizacja, indywidualizacja, rozwój  technologii  informacyjnych)
 • zjawisko  stratyfikacji  społecznej  a  nierówności  oświatowe
 • podstawowe  instytucje  edukacyjne:  rodzina, szkoła, zakład  pracy  i  ich  rola  we  współczesnym  świecie
 • typy  ładu  społecznego  a  przebieg  socjalizacji

dr hab. Marcin Wlazło, prof. US

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością.
 • Pedagogiczne aspekty biblioterapii i czytelnictwa.
 • Praca socjalna z osobą niepełnosprawną i jej rodziną.
 • Wizerunek osób niepełnosprawnych w sztuce i w mediach.

dr hab. Justyna Nowotniak, prof. US

Tematyka seminariów koncentruje się głównie wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły jako instytucji edukacyjnej, z uwzględnieniem zainteresowań i doświadczeń zawodowych studentów. Propozycje obszarów tematycznych, wychodzących także poza tematykę szkoły:

 • Uwarunkowania efektywności procesów edukacyjnych.
 • Nadzór pedagogiczny w Polsce (np.znaczenie zmian w systemie nadzoru pedagogicznego po 2009).
 • Szkoła jako organizacja ucząca się.
 • Programy ukryte w instytucjach oświatowych.
 • Szkoła jak „miejsce” wielostronnego rozwoju (perspektywa pedagogiki miejsca, proksemika edukacyjna).
 • Kształcenie ucznia zdolnego, nieśmiałego, izolowanego i izolującego się – specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.
 • Sukcesy i niepowodzenia szkolne.
 • Identyfikacja uczniów ze szkołą.
 • Współpraca szkoły z rodzicami.
 • Szerokie spektrum zagadnień pedeutologicznych (autorytet, profesjonalizm, oczekiwania wobec nauczycieli, wzajemność relacji podmiotów nauczyciel-uczeń).
 • Rodzina wobec zagrożeń cywilizacji.
 • Warunki kształtowania poczucia podmiotowości dzieci i młodzieży w różnych środowiskach wychowawczych.
 • Zagadnienia z zakresu juwentologii.
 • Młodzież wobec zjawisk kultury. Od bezradności do aktywności. Uczestniczenie w kulturze
 • Czas wolny dzieci i młodzieży w aspekcie socjopedagogicznym.
 • Edukacja a społeczne procesy marginalizacji. Skutki i przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i młodzieży.

dr hab. Barbara Ostapiuk, prof. US

 • Fizjologia i patologia w dziecięcej wymowie
 • Rozwój artykulacji
 • Czytanie i pisanie
 • Czytanie i pisanie a wada wymowy
 • Czytanie i pisanie a słuch fonemowy
 • Czytanie i pisanie a analiza fonemowa

dr hab. Liliana Konopska

 • Zaburzenia rozwoju mowy.
 • Anatomiczne i czynnościowe uwarunkowania wad wymowy.
 • Emisja głosu – zagadnienia teoretyczne i praktyczne.
 • Synteza i analiza fonemowa a gotowość do podjęcia nauki czytania i pisania.
 • Wiedza rodziców na temat fizjologii i patologii rozwoju mowy i wymowy.
 • Zaburzenia w realizacji dźwięczności opozycyjnych fonemów spółgloskowych.
 • Zaburzenia głosu (dysfonie) u dzieci i u dorosłych.

dr hab. Beata Bugajska

 • Praca socjalna z różnymi kategoriami podopiecznych.
 • Aksjologiczny wymiar pracy socjalnej.
 • Aktywizacja, wolontariat, edukacja osób starszych.

dr hab. Julita Orzelska

 • Czytelnictwo w rozwoju uczniów
 • Dysfunkcjonalność rodziny
 • Dziecko z ADHD
 • Gry i zabawy w rozwoju dziecka
 • Metody i techniki w edukacji
 • Trudności i niepowodzenia szkolne uczniów
 • Proces adaptacji do warunków przedszkolnych i szkolnych
 • Współpraca szkoły z rodzicami
 • Wychowanie we współczesnej rodzinie
 • Zachowania agresywne dzieci

dr Bożena Grzeszkiewicz

 • Przystosowanie dziecka do przedszkola
 • Przystosowanie dziecka do szkoły
 • Wpływ zabaw na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
 • Rola zabawek w rozwoju dziecka
 • Diagnoza i terapia w pracy z małym dzieckiem
 • Dziecko w świecie wirtualnym
 • Dziecko nieśmiałe
 • Dziecko z rodziny z problemem alkoholowym
 • Dziecko z rodziny czasowo rozłączonej
 • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym dzieci
 • Nauczyciel wczesnej edukacji

dr Paweł Popek

 • Zagadnienia profilaktyki społecznej w różnych środowiskach.
 • Problemy patologii społecznych i niedostosowania społecznego (diagnozowanie, opis zjawisk, projekty przeciwdziałania).
 • Działalność opiekuńcza, wychowawcza i resocjalizacyjna w środowisku otwartym i zamkniętym.
 • Aspekty teoretyczne i metodyczne pracy w różnych instytucjach oświatowych

dr Hubert Kupiec

 • Profilaktyka niedostosowania społecznego i zachowań ryzykownych
 • Resocjalizacja nieletnich

dr Małgorzata Kunicka

 • Adaptacja dziecka do szkoły i przedszkola
 • ADHD w okresie wczesnej edukacji
 • Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej (problemy alkoholowe i inne uzależnienia, przemoc emocjonalna, przemoc fizyczna, wyuczona bezradność, rodzina niepełna)
 • Dziecko w systemie aksjonormatywnym
 • Dziecko wobec różnych stylów wychowania
 • Edukacja domowa
 • Eurosieroctwo
 • Gotowość i dojrzałość szkolna
 • Integralność  rozwoju dziecka
 • Niepowodzenia szkolne i problemy wychowawcze
 • Ojciec w życiu i rozwoju dziecka
 • Przemoc i agresja wśród dzieci
 • Rola nauczyciela w kształtowaniu umiejętności
 • Sukces szkolny dziecka
 • Uczeń zdolny w edukacji małego dziecka
 • Wolność i przymus w edukacji
 • Wychowawcza rola nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
 • Zaburzenia zachowania u dzieci w wieku szkolnym

dr Bernard Sack    

 • Problematyka seminarium dyplomowego
 • Absencja niekontrolowane w szkole, taniec towarzyski i jego wychowawcze walory, autorytet wychowawcy /nauczyciela, prawa dziecka i ich respektowanie w szkole, agresja i przemoc w środowisku szkolnym, poczucie podmiotowości wśród uczniów, rodzina zastępcza i jej rola w kształtowaniu zainteresowań,         błędy wychowawcze w rodzinie, uzależnienie od Internetu/gier komputerowych, wiedza uczniów na temat Śródków psychoaktywnych, kłamstwo wśród uczniów klas początkowych, pozycja dziecka nadpobudliwego psychoruchowo /dyslektycznego/ w klasie szkolnej, alkoholizowanie się osób niepełnosprawnych, wypalenie zawodowe, świetlica środowiskowa i jej funkcja opiekuńczo-wychowawcza, związki przyjacielskie, sport i jego rola w procesie wychowania i resocjalizacji, efektywność szkolnych programów profilaktycznych, szkolnictwo niepubliczne i jego znaczenie w procesie edukacji.

dr Lidia Marek

 • Czas wolny dzieci, młodzieży, dorosłych – aspekt pedagogiczny.
 • Warunki kształtowania poczucia podmiotowości/poczucia odpowiedzialności dzieci i młodzieży w różnych środowiskach wychowawczych.
 • Edukacja obywatelska dzieci i młodzieży. Kompetencje obywatelskie i warunki ich kształtowania.
 • Partycypacja młodzieży w życiu publicznym (aktywność polityczna, ekonomiczna, edukacyjna, kulturalno-naukowa, rekreacyjno-miłośnicza i pomocowa).
 • Działalność środowisk lokalnych w rozwiązywaniu aktualnych problemów opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży oraz problemów rodzin.
 • Edukacja a społeczne procesy marginalizacji. Skutki i przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i młodzieży.
 • Problemy doradztwa i poradnictwa społeczno-wychowawczego dla młodzieży.
 • Wychowanie jako komunikowanie kulturowe. Edukacja w świecie interkultury. Kompetencje interkulturowe i warunki ich kształtowania.

dr Ilona Kość

 • Wykluczenie i marginalizacja jako wyzwanie dla pedagogiki społecznej
 • Dzieciństwo zagrożone biedą i ubóstwem
 • Rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem
 • Historia pomocy społecznej świadczona na przestrzeni wieków
 • Kultura akademicka, jej tradycja i trwanie
 • Kapitał kulturowy studentów
 • Zmiany w polskim szkolnictwie wyższym ( proces upowszechnienia, Proces Boloński, uczestnictwo w programie Erasmus)
 • Zabezpieczenia socjalne w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej
 • Polski system szkolny, jego reformowanie i europeizacja
 • Analiza porównawcza europejskich systemów szkolnych
 • Analfabetyzm funkcjonalny jako problem współczesnej cywilizacji

dr Małgorzata Mikut

 • Młodzież – oblicza młodego pokolenia; funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, rodzinnym, szkolnym, zawodowym; specyfika problemów funkcjonowania społecznego młodzieży;
 • Aspiracje, orientacje życiowe młodzieży – diagnoza rodzajów/typów; uwarunkowania,   czynniki, środki i bariery ich realizacji; specyfika przemian;
 • Instytucje edukacyjne jako ośrodki podmiotowego rozwoju jednostki.

dr Robert Jankowski

Tematyka seminarium dotyczy Historii wychowanie i Pedagogiki porównawczej i obejmuje:

 • Historię szkolnictwa w Polsce od średniowiecza do XX wieku.
 • Reformatorskie tendencje w polskiej oświacie w XVIII wieku, działalność i osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej.
 • Poglądy  pedagogiczne przedstawicieli polskiej myśli pedagogicznej w okresie zaborów i w XX wieku.
 • Szkolnictwo i myśl pedagogiczna w II Rzeczypospolitej.
 • Tajne nauczanie w Polsce w okresie II wojny światowej.
 • Szkolnictwo i placówki oświatowo- wychowawcze na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie XX wieku.
 • Współczesne problemy oświatowo- wychowawcze na łamach naukowych czasopism pedagogicznych i historycznych.
 • Systemy szkolne w krajach Unii Europejskiej.
 • Edukacyjne problemy we współczesnym świecie w raportach oświatowych końca XX wieku.

dr Małgorzata Moś

 • Pedagogika opiekuńcza - zagadnienia opieki, wychowania, opieki zastępczej/ rodziny adopcyjne, zastępcze.
 • Opieka nad osobami chorymi, opieka hospicyjna, paliatywna.
 • Koleżeństwo, przyjaźń.
 • Relacje interpersonalne.
 • Prawa dziecka w rodzinie i szkole.

dr Jacek Moroz

 • Uczenie się i nauczanie w paradygmacie konstruktywistycznym,
 • Proces kształcenia w perspektywach: behawioralnej i konstruktywistycznej,
 • Style uczenia się i nauczania,
 • Rola nauczyciela w teorii i praktyce konstruktywistycznej,
 • Filozoficzne podstawy edukacji.
 • Wartości epistemiczne w kontekstach edukacyjnych.

dr Joanna Nawój-Połoczńska

Przy poszukiwaniu  problematyki badawczej brane są pod uwagę zainteresowania oraz doświadczenia zawodowe seminarzystów. Mogą one stanowić źródło inspiracji badawczych.
Proponowana problematyka seminariów dla I st studiów niestacjonarnych PWiP

 • Preorientacja zawodowa w programach wychowania przedszkolnego.
 • Zawody w marzeniach dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Świat pracy w czasopismach dla dzieci.
 • Zawody w podręcznikach do nauczania zintegrowanego  - perspektywa gender.
 • Modele karier życiowych w filmach dla dzieci.

dr Maria Kurek

 • Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w sferach życia typowych dla okresu dorosłości
 • Efektywność metod terapii, rehabilitacji, stymulacji - prace oparte o eksperymenty pedagogiczne
 • Umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych fazach życia

dr Małgorzata Stecewicz

 • Rozwój mowy i zaburzenia rozwoju mowy
 • Warunki anatomiczno-czynnościowe a wady wymowy
 • Czytanie i pisanie
 • Jakość (zaburzenia) głosu w samoocenie osób zawodowo pracujących głosem
 • Rehabilitacja osób z uszkodzonym narządem słuchu

dr  Irena Ramik-Mażewska

 • Nauczanie, wychowanie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
 • Seksualnośc, obraz siebie i wybrane obszary codzienności osób niepełnosprawnych.
 • Metody i formy pracy z osobami niepełnosprawnymi na różnych etapach życia i edukacji.
 • Społeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
 • Przejawy patologii w życiu społecznym oraz postawy wobec niej różnych grup społecznych.

dr Maksymilian Chutorański

 • Etyka pedagogiczna.
 • Problematyka wychowania moralnego.
 • Ideologie eduakcyjne nauczycieli wczesnej edukacji.
 • Władza i edukacja.
 • Kwestie równości w edukacji.

dr Urszula Kazubowska

 • Rodzina i jej funkcjonowanie w różnorodnych warunkach społeczno- kulturowych.
 • Dysfunkcja i patologia  rodziny.
 • Praca reintegracyjna z rodziną.
 • Problemy rodziny i sposoby radzenia z nimi.
 • Praca socjalna z rodziną i innymi podmiotami w pomocy społecznej.
 • Dziecko w rodzinie, szkole i placówce.
 • Eurosieroctwo i drogi jego kompensacji.
 • Młodzież i jej funkcjonowanie w różnorodnych środowiskach.
 • System opieki nad dzieckiem i rodziną (formy rodzinne i pozarodzinne).
 • Proces usamodzielniania wychowanków w formach rodzinnych i pozarodzinnych formach opieki.
 • Funkcjonowanie osadzonych w placówkach resocjalizacyjnych(MOS, MOW, schroniska młodzieżowe, zakłady karne itp.).
 • System wsparcia jednostki w zróżnicowanych warunkach społecznych.
 • Jednostka i grupa w sytuacji choroby i kryzysu.
 • Samotność i osamotnienie dzieci i młodzieży i drogi kompensacji.

dr Mariola Gańko-Karwowska

 • Prawo – perspektywa pedagogiczna
 • Rozwój poznawczo-moralny oraz społeczny jednostki i społeczeństwa
 • Organizacja i realizacja procesu kształcenia
 • Praca nauczyciela i pedagoga szkolnego
 • Rodzina jako środowisko wychowawcze
 • Edukacja medialna
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie kształcenia i wychowania

dr Małgorzata Falkiewicz-Szult

Proponowana tematyka seminarium

 • Funkcjonowanie przedszkola w środowisku wiejskim
 • Wychowanie obywatelskie we wczesnej edukacji dziecka
 • Kompetencje nauczycieli wczesnej edukacji jako warunek zmiany praktyki edukacyjnej
 • Czynniki kształtujące pozycję społeczną dziecka (w przedszkolu/klasie szkolnej).
 • Wartość dzieciństwa w świadomości (rodziców/nauczycieli)
 • Nauczyciele przedszkola/klas początkowych w opinii dzieci/uczniów/rodziców
 • Modele uczestnictwa rodziców w edukacji dziecka
 • Oczekiwania rodziców wobec przedszkola/szkoły
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Wartości w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej
 • Znaczenie umowy społecznej z dzieckiem w procesie demokratyzacji wychowania i edukacji
 • Edukacja wczesnoszkolna wobec nierówności problemu płci
 • Wychowanie do wartości moralnych dzieci w edukacji przedszkolnej/szkolnej
 • Funkcjonowanie jedynaków w grupie rówieśniczej (przedszkole, szkoła)

dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz

 • Edukacja artystyczna: edukacja muzyczna, plastyczna i kulturalna
 • Wychowanie estetyczne
 • Pedagogika kultury
 • Działalność artystyczna i twórcza człowieka
 • Samokształcenie i edukacja permanentna
 • Samorealizacja

dr Rafał Iwański

Tematyka seminariów koncentruje się głównie wokół zagadnień związanych pomocą społeczną i pracą socjalną oraz gerontologią społeczną i ekonomiczną.

Proponowane obszary tematyczne:

- System pomocy społecznej (m.in. instytucje, obszary działania, programy, bariery i wyzwania);
- Praca socjalna z różnymi grupami klientów (np. z osobami starszymi, piecza zastępcza itd.)
- Polityka społeczna w ujęciu regionalnym i krajowym wobec współczesnych problemów i kwestii społecznych (m.in. starzenie się populacji, migracje itd.)
- Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej;
- Opieka nad osobami niesamodzielnymi, w tym opieka u kresu życia.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry