Tematyka seminariów

prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

 •     Młodość i młodzież jako zadanie pedagogiczne
 •     Czas i jego wychowawcze zagospodarowanie
 •     Prawa człowieka i prawa dziecka – perspektywa pedagogiczna
 •     Współczesne koncepcje oświatowe, ideologie edukacyjne

dr hab. Barbara Kromolicka prof. US

 •     Uwarunkowania, projekty pracy socjalnej z rodziną
 •     Służby społeczne w systemie polityki społecznej
 •     Wsparcie społeczne wobec różnych kategorii podopiecznych

dr hab. Teresa Żółkowska, prof. US

 •     Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja osób z niepełnosprawnością
 •     Rehabilitacja ( społeczna, zawodowa, lecznicza, itd.) osób z niepełnosprawnością
 •     Diagnoza, terapia, profilaktyka zaburzeń rozwojowych
 •     Rodzina jako środowisko społeczno-wychowawcze
 •     Szkoła – wybrane zagadnienia
 •     Aspiracje, wartości i plany życiowe osób wykluczonych
 •     Problemy dewiacyjnego zachowania się dzieci, młodzieży, dorosłych
 •     Wsparcie w środowisku lokalnym ( instytucje, ludzie, procesy)
 •     Problemy czasu wolnego
 •     Subkultury - wybrane zagadnienia

dr hab. Urszula Chęcińska prof. US

 •     Literatura i kultura dziecięca
 •     Sztuka dla dziecka
 •     Książka dla dziecka i animacja czytelnictwa dziecięcego
 •     Biblioterapia pedagogika biblioteczna
 •     Edukacja humanistyczna i wychowawcza

dr hab. Włodzimierz Krysiak prof. US

Tematyka seminarium

 •     Problematyka wychowania w różnych instytucjach: rodzina, szkoła, świetlice szkolne, pogotowie opiekuńcze, domy dziecka itp.;
 •     Problematyka rodziny: atmosfera wychowawcza domu rodzinnego, realizacja funkcji przez dom rodzinny, style wychowawczego oddziaływania, postawy rodzicielskie itp.
 •     Problematyka funkcjonowania dziecka w klasie szkolnej: trudności wychowawcze w klasie szkolnej, internalizacja norm szkolnych, kształtowanie postaw itp.;
 •     Autorytet nauczyciela wychowawcy;
 •     Relacje i interakcje nauczyciel akademicki – student w procesie studiowania;
 •     Obraz ucznia, studenta w zmieniającej się rzeczywistości naszego kraju.

dr hab. Wiesław Andrukowicz prof. US

 •     Wielokulturowość
 •     Pedagogika kultury
 •     Subkultury młodzieżowe
 •     Kultura pedagogiczna rodziców
 •     Dysfunkcjonalność rodziny (alkoholizm, agresja, używki) a resocjalizacja
 •     Wybrane aspekty środowiska rodzinnego a resocjalizacja
 •     Przemoc w wychowaniu rodzinnym
 •     Dzieci z ADHD, autyzmem, dysleksją, dysgrafią itd.
 •     Problemy rozwoju przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 •     Wychowanie przez sztukę
 •     Kształcenie komplementarne
 •     Historia wychowania
 •     Płeć a kultura
 •     Człowiek w świecie mediów
 •     Świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży
 •     Praca nauczyciela i jej podstawowe zagrożenia
 •     Dydaktyka twórczości
 •     Gry i zabawy w rozwoju dziecka
 •     Nauczanie zintegrowane
 •     Wychowanie integracyjne

dr hab. Andrzej Sowiński, prof. US

 •     Wychowanie moralne dzieci i młodzieży
 •     Kształtowanie poczucia własnej wartości młodzieży w kontekście teorii pracy socjalnej i resocjalizacyjnej
 •     Problemy wychowania moralnego w działalności opiekuńczo-wychowawczej
 •     Aktywność wolnoczasowa dzieci i młodzieży
 •     Arteterapia w kontekście edukacji wczesnoszkolnej i pracy opiekuńczo-wychowawczej

dr hab. Anna Murawska, prof. US

 •     Rola edukacji w rozwoju człowieka i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa
 •     Człowiek w sytuacjach trudnych
 •     Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania efektywności procesów edukacyjnych
 •     Szkoła jako miejsce socjalizacji. Programy wychowawcze i szkolne programy profilaktyczne
 •     Diagnozowanie sytuacji szkolnej dziecka

dr Bożena Grzeszkiewicz

 •     Przystosowanie dziecka do przedszkola
 •     Przystosowanie dziecka do szkoły
 •     Wpływ zabaw na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
 •     Rola zabawek w rozwoju dziecka
 •     Diagnoza i terapia w pracy z małym dzieckiem
 •     Dziecko w świecie wirtualnym
 •     Dziecko nieśmiałe
 •     Dziecko z rodziny z problemem alkoholowym
 •     Dziecko z rodziny czasowo rozłączonej
 •     Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym dzieci
 •     Nauczyciel wczesnej edukacji

dr hab. Tomasz Zimny

 •     Wymagania programowe z wybranego zakresu i sprawdzenie ich spełniania przez uczniów
 •     Kontrolowanie i ocenianie osiągnięć uczniów w wybranym zakresie
 •     Rozumienie pojęcia zbioru przez uczniów
 •     Obserwacja i eksperyment na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego
 •     Wpływ warunków społeczno-ekonomicznych rodziny ucznia, na jego wyniki kształcenia szkolnego
 •     Kształtowanie rozumienia wybranego pojęcia u uczniów
 •     Rola zespołów wyrównawczych w nauczaniu początkowym
 •     Uwarunkowania i stymulowanie rozwoju społecznego dziecka
 •     Uwarunkowania i stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka
 •     Uwarunkowania i stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka
 •     Kontrolowanie i ocenianie osiągnięć wychowawczych uczniów
 •     Wpływ warunków społeczno-ekonomicznych rodziny ucznia, na jego osiągnięcia szkolne
 •     Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
 •     Aktywność szkolna uczniów
 •     Identyfikowanie się ucznia ze szkołą
 •     Motywowanie uczniów do uczenia się
 •     Oczekiwania uczniów od wychowawcy, nauczycieli i szkoły
 •     Aspiracje i plany życiowe uczniów
 •     Komunikacja między uczniami i nauczycielami w procesie edukacyjnym
 •     Klimat szkoły i jego znaczenie dla aktywności uczniów

dr Paweł Popek

 •     Zagadnienia profilaktyki społecznej w różnych środowiskach.
 •     Problemy patologii społecznych i niedostosowania społecznego (diagnozowanie, opis zjawisk, projekty przeciwdziałania).
 •     Działalność opiekuńcza, wychowawcza i resocjalizacyjna w środowisku otwartym i zamkniętym.
 •     Aspekty teoretyczne i metodyczne pracy w różnych instytucjach oświatowych

dr Hubert Kupiec

 •    Profilaktyka niedostosowania społecznego i zachowań ryzykownych
 •     Resocjalizacja nieletnich

 

dr Małgorzata Kunicka

 •     Adaptacja i przygotowanie dziecka do szkoły i do przedszkola
 •     ADHD u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 •     Rola nauczyciela w kształtowaniu umiejętności dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 •     Przemoc wśród dzieci w wieku przedszkolnym
 •     Zabawy stymulujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
 •     Rola edukacji muzycznej w rozwoju artystycznym dziecka w młodszym wieku szkolnym
 •     Koncepcje pedagogiczne Celestyna Freineta w nauczaniu wczesnoszkolnym
 •     „Klucz do uczenia się” w świetle koncepcji Lwa Wygotskiego
 •     Uzależnienie dzieci w młodszym wieku szkolnym od telewizji
 •     Zabiegi dydaktyczne i metody terapii stosowane wobec dzieci autystycznych w młodszym wieku szkolnym

dr Bernard Sack    

 • Problematyka seminarium dyplomowego
 • Absencja niekontrolowane w szkole, taniec towarzyski i jego wychowawcze walory, autorytet wychowawcy /nauczyciela, prawa dziecka i ich respektowanie w szkole, agresja i przemoc w środowisku szkolnym, poczucie podmiotowości wśród uczniów, rodzina zastępcza i jej rola w kształtowaniu zainteresowań, błędy wychowawcze w rodzinie, uzależnienie od Internetu/gier komputerowych, wiedza uczniów na temat Śródków psychoaktywnych, kłamstwo wśród uczniów klas początkowych, pozycja dziecka nadpobudliwego psychoruchowo /dyslektycznego/ w klasie szkolnej, alkoholizowanie się osób niepełnosprawnych, wypalenie zawodowe, świetlica środowiskowa i jej funkcja opiekuńczo-wychowawcza, związki przyjacielskie, sport i jego rola w procesie wychowania i resocjalizacji, efektywność szkolnych programów profilaktycznych, szkolnictwo niepubliczne i jego znaczenie w procesie edukacji.


dr Barbara Ostapiuk

 •     Fizjologia i patologia w dziecięcej wymowie
 •     Rozwój artykulacji
 •     Czytanie i pisanie
 •     Czytanie i pisanie a wada wymowy
 •     Czytanie i pisanie a słuch fonemowy
 •     Czytanie i pisanie a analiza fonemowa

dr Lidia Marek

 •     Czas wolny dzieci, młodzieży, dorosłych – aspekt pedagogiczny.
 •     Warunki kształtowania poczucia podmiotowości/poczucia odpowiedzialności dzieci i młodzieży w różnych środowiskach wychowawczych.
 •     Edukacja obywatelska dzieci i młodzieży. Kompetencje obywatelskie i warunki ich kształtowania.
 •     Partycypacja młodzieży w życiu publicznym (aktywność polityczna, ekonomiczna, edukacyjna, kulturalno-naukowa, rekreacyjno-miłośnicza i pomocowa).
 •     Działalność środowisk lokalnych w rozwiązywaniu aktualnych problemów opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży oraz problemów rodzin.
 •     Edukacja a społeczne procesy marginalizacji. Skutki i przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i młodzieży.
 •     Problemy doradztwa i poradnictwa społeczno-wychowawczego dla młodzieży.
 •     Wychowanie jako komunikowanie kulturowe. Edukacja w świecie interkultury. Kompetencje interkulturowe i warunki ich kształtowania.

dr Elżbieta Jaroni

 •     Edukacja wczesnoszkolna – jej założenia i problemy.
 •     Metody i formy pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.
 •     Indywidualne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju dziecka.
 •     Postawy nauczycieli, rodziców i dzieci wobec przemian edukacyjnych.
 •     Kompetencje i awans zawodowy nauczyciela.

dr Małgorzata Falkiewicz-Szult

 •     Problematyka prac dotyczy pracy opiekuńczej i resocjalizacyjnej prowadzonej wśród ludzi w różnych okresach życiowych (dzieci, młodzież, dorośli) i w różnych środowiskach;
 •     Problematyki naruszania elementarnych praw dziecka;
 •     Kwestii agresji w różnorodnych jej przejawach na terenie instytucji edukacyjnych;
 •     Problematyki współczesnej rodziny w kontekście aktualnych przeobrażeń jej struktury, funkcji i zadań oraz tematyki czasu wolnego.

Tematyka seminarium na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna:

Problematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą wczesną edukacją i wychowaniem dziecka w przedszkolu i w klasach I-III z uwzględnieniem oddziaływań środowisk wychowawczych (rodzina, przedszkole, szkoła). Zagadnienia będą eksplorowane empirycznie przez studentów z uwzględnieniem procesów i zjawisk pozostających w związku z wdrażaniem obecnej reformy systemu edukacji.


dr Lidia Marek

Tematyka seminarium:

 •     Czas wolny dzieci, młodzieży, dorosłych – aspekt pedagogiczny.
 •     Warunki kształtowania poczucia podmiotowości/poczucia odpowiedzialności dzieci i młodzieży w różnych środowiskach wychowawczych.
 •     Edukacja obywatelska dzieci i młodzieży. Kompetencje obywatelskie i warunki ich kształtowania.
 •     Partycypacja młodzieży w życiu publicznym (aktywność polityczna, ekonomiczna, edukacyjna, kulturalno-naukowa, rekreacyjno-miłośnicza i pomocowa).
 •     Działalność środowisk lokalnych w rozwiązywaniu aktualnych problemów opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży oraz problemów rodzin.
 •     Edukacja a społeczne procesy marginalizacji. Skutki i przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i młodzieży.
 •     Problemy doradztwa i poradnictwa społeczno-wychowawczego dla młodzieży.
 •     Wychowanie jako komunikowanie kulturowe. Edukacja w świecie interkultury. Kompetencje interkulturowe i warunki ich kształtowania.

dr Ilona Kość

 •     Wykluczenie i marginalizacja jako wyzwanie dla pedagogiki społecznej
 •     Dzieciństwo zagrożone biedą i ubóstwem
 •     Rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem
 •     Historia pomocy społecznej świadczona na przestrzeni wieków
 •     Kultura akademicka, jej tradycja i trwanie
 •     Kapitał kulturowy studentów
 •     Zmiany w polskim szkolnictwie wyższym ( proces upowszechnienia, Proces Boloński, uczestnictwo w programie Erasmus)
 •     Zabezpieczenia socjalne w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej
 •     Polski system szkolny, jego reformowanie i europeizacja
 •     Analiza porównawcza europejskich systemów szkolnych
 •     Analfabetyzm funkcjonalny jako problem współczesnej cywilizacji

dr Janina Świrko-Pilipczuk

 •     Uczenie sie i kształcenie człowieka, w różnych sytuacjach, w różnych formach, w każdym wieku, zinstytucjonalizowanego i niezinstytucjonalizowanego
 •     Nauczanie jako działalność intencjonalna i planowa- wartości, cele, treści, metody, środki, formy organizacyjne
 •     Współczesny profesjonalizm nauczyciela
 •     Sukcesy i niepowodzenia szkolne
 •     Samokształtowanie (samodzielna aktywność edukacyjna) jako podstawowa aktywność człowieka w warunkach nowoczesności
 •     Społeczne, rodzinne i indywidualne wyznaczniki uczenia sie
 •     Współczesne koncepcje i teorie kształcenia

dr hab. Elżbieta Magiera

Zagadnienia badawcze seminarium magisterskiego dotyczą dziejów szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Europie i w Polsce od XVI do końca XX wieku. Proponowane tematy obejmują historię szkolnictwa, poglądy pedagogiczne i tworzenie pedagogiki i jej subdyscyplin w różnych epokach historycznych ze szczególnym uwzględnieniem epoki Oświecenia, XIX wieku, okresu zaborów, Drugiej Rzeczypospolitej i okresu Polski po drugiej wojnie światowej. Szczegółowy zakres tematyki podejmowanej na seminarium obejmuje:

 •     Szkolnictwo i myśl pedagogiczna Oświecenia, a zwłaszcza prace koncepcyjne, organizacyjne, programowe i dorobek Komisji Edukacji Narodowej.
 •     Koncepcje szkolnictwa elementarnego w Europie Zachodniej w XIX wieku.
 •     Dzieje szkolnictwa i myśli pedagogicznej na ziemiach polskich pod zaborami.
 •     Dzieje szkolnictwa w okresie międzywojennym i jego reformy.
 •     Pedagodzy XX wieku, ich osiągnięcia i wkład w rozwój nauki.
 •     Kształcenie nauczycieli w XX wieku.
 •     Dzieje szkolnictwa i placówek oświatowo – wychowawczych na Pomorzu Zachodnim.
 •     Regionalna historia oświaty. Specyfika tworzenia szkolnictwa po II wojnie światowej na Pomorzu Zachodnim. Monografie placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych.
 •     Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkolnictwa i innych placówek oświatowo – wychowawczych na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie XX wieku.
 •     Przemiany szkolnictwa w krajach Unii Europejskiej.
 •     Zagadnienia oświatowe w świetle raportów edukacyjnych i ustawodawstwa oświatowego w XX wieku.
 •     Organizacje młodzieżowe.
 •     Dzieje oświata dorosłych: ruchów, organizacji, instytucji edukacyjnych.
 •     Problematyka oświatowo-wychowawcza na łamach czasopism.

dr Liliana Konopska

 •     Zaburzenia rozwoju mowy.
 •     Anatomiczne i czynnościowe uwarunkowania wad wymowy.
 •     Emisja głosu – zagadnienia teoretyczne i praktyczne.
 •     Synteza i analiza fonemowa a gotowość do podjęcia nauki czytania i pisania.
 •     Wiedza rodziców na temat fizjologii i patologii rozwoju mowy i wymowy.
 •     Zaburzenia w realizacji dźwięczności opozycyjnych fonemów spółgloskowych.
 •     Zaburzenia głosu (dysfonie) u dzieci i u dorosłych.

dr Joanna  Król


Obszary  badawcze:

1. Dzieje  oświaty  i  myśli  pedagogicznej:

 •    teoretycy  i  praktycy  edukacji  na  przestrzeni  dziejów, ich  sylwetki  biograficzne  i  wkład  w   rozwój  historii  wychowania
 •    dzieje  systemów  szkolnych  i  koncepcji  pedagogicznych
 •     dziecko  w  historii: podstawowe  koncepcje  pedagogiczne  i  praktyka  edukacyjna
 •    dziecko  i  młodzież  w  ustrojach  totalitarnych
 •    dzieje  organizacji  młodzieżowych  w  Polsce  Ludowej: jawne  i  konspiracyjne
 •    edukacja  w  Polsce  Ludowej: reformy  systemu  oświatowego, wychowanie  i  kształcenie
 •  czasopiśmiennictwo


2.  Edukacja  regionalna:

 •   edukacja  regionalna  i  jej  udział  w  tworzeniu  tożsamości  jednostkowej  i  zbiorowej
 •   dzieje  instytucji  edukacji  regionalnej  na  badanym  terenie  i  ich  aktualny  wkład  w  rozwój  regionu

3. Pedagogika  porównawcza

 •   podstawowe  koncepcje  w  zakresie  pedagogiki  porównawczej: ich  rozwój  i  aktualizacja
 •  dzieje  systemów  oświatowych  w  poszczególnych  krajach  Europy Śrotkowej i  świata
 •  komparatystyka  pedagogiczna


4. Socjologia  edukacji

 •  podstawowe  koncepcje  z  zakresu  socjologii  edukacji  i  ich  przedstawiciele
 •   podstawowe procesy  społeczne  i  ich  wpływ  na  edukację (globalizacja, indywidualizacja, rozwój  technologii  informacyjnych)
 •   zjawisko  stratyfikacji  społecznej  a  nierówności  oświatowe
 •  podstawowe  instytucje  edukacyjne:  rodzina, szkoła, zakład  pracy  i  ich  rola  we  współczesnym  świecie
 •  typy  ładu  społecznego  a  przebieg  socjalizacji 

dr Małgorzata Mikut

 •  Młodzież – oblicza młodego pokolenia; funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, rodzinnym, szkolnym, zawodowym; specyfika problemów funkcjonowania społecznego młodzieży;
 •  Aspiracje, orientacje życiowe młodzieży – diagnoza rodzajów/typów; uwarunkowania,   czynniki, środki i bariery ich realizacji; specyfika przemian;
 •  Instytucje edukacyjne jako ośrodki podmiotowego rozwoju jednostki;
Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry