Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Pedagogiki » Materiały dla studentów » Zagadnienia na egzamin magisterski

Zagadnienia na egzamin magisterski

Pytania kierunkowe: Pedagogika

Historia nauk o wychowaniu

 •         Greckie korzenie pedagogiki (filozofia, sztuka, polityka)
 •         Uniwersytet i jego organizacja: od Bolonii do procesu bolońskiego
 •         Pedagogika nowożytna, jej idee i przedstawiciele
 •          XIX wieczne idee i praktyki wychowania
 •         Nowe wychowanie, jego ideologia i doświadczenia w Polsce i na świecie
 •         Współczesne koncepcje wychowania: pedagogika autorytarna, pedagogika humanistyczna,....

Podstawowe pojęcia pedagogiki

 •         Procesy rozwoju osoby (socjalizacja, enkulturacja, wychowanie, kształcenie, samokształtowanie)
 •         Mechanizmy rządzące zachowaniem osoby i zbiorowości
 •         Wychowanie, zakresy znaczeniowe pojęcia, źródła poglądów na wychowanie
 •         Kształcenie, nauczanie, uczenie się, zakresy znaczeniowe i współczesne teorie
 •         Edukacja, jej pojmowanie i organizacja
 •         Samokształtowanie, jego czynniki
 •         Dziedziny wychowania
 •         Metody, zasady, formy edukacji (kształcenia, wychowania, samokształtowania)
 •         Cele edukacji – przesłanki teleologii
 •         Instytucje edukacyjne w Polsce i w świecie
 •         Środowisko wychowawcze, jego pojmowanie i rodzaje

Współczesne subdyscypliny pedagogiczne

 •         Andragogika, jej podstawy i organizacja
 •         Pedagogika rodziny
 •         Pedagogika zdrowia
 •         Pedagogika pracy
 •         Pedagogika medialna i jej koncepcje w społeczeństwie wiedzy
 •         Pedagogika porównawcza
 •         Pedagogika opiekuńcza
 •         Pedagogika resocjalizacyjna
 •         Pedeutologia i deontologia

Nauki współdziałające z pedagogiką

 •         Filozoficzne podstawy wychowania
 •         Psychologia i jej udział w rozwijaniu teorii i praktyki pedagogicznej
 •         Socjologia edukacji
 •         Związki pedagogiki z ekonomią
 •         Nauki o komunikacji, ich znaczenie dla rozwoju pedagogiki
 •         Prawo i jego związki z wychowaniem
 •         Neurofizjologiczne podstawy edukacji

Metody badań pedagogicznych

 •         Strategie badawcze w pedagogice, ich tradycja i kryteria stosowania
 •         Przedmiot badań pedagogicznych, jego istota
 •         Źródła problemów badawczych
 •         Etyczne aspekty badań pedagogicznych
 •         Metody i techniki badań nad wychowaniem i kształceniem

Współczesne przemiany w oświacie i szkolnictwie wyższym

 •         Reformy oświatowe, ich istota i aktualne doświadczenia
 •         Przemiany w szkolnictwie wyższym – strategia lizbońska
 •         Polityka oświatowa państwa i Unii Europejskiej

-------------------------------------------------------------------

Zagadnienia ogólne na egzamin dyplomowy dla kierunku  Pedagogika specjalna II stopień

 • Pedagogika specjalna jako nauka i jej miejsce w systemie nauk.
 • Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej (niepełnosprawność, rewalidacja, rehabilitacja, kompensacja, usprawnianie).
 • Cele, zadania i zasady pedagogiki specjalnej.
 • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej.
 • Kompetencje pedagoga specjalnego.
 • Geneza i rozwój szkolnictwa specjalnego.
 • Rola Marii Grzegorzewskiej w rozwoju polskiej pedagogiki specjalnej.
 • Idea integracji w świetle koncepcji Aleksandra Hulka.
 • Pedagogika specjalna wobec Disability Studies.
 • Przemiany modeli niepełnosprawności w XX i XXI wieku.
 • Idea edukacji inkluzyjnej jako „edukacji dla wszystkich”.
 • Interdyscyplinarny charakter pedagogiki specjalnej.
 • Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej.
 • Andragogika i geragogika specjalna.
 • Bioetyczne i prawne uwarunkowania współczesnej pedagogiki specjalnej.  
 • Problemy etyczne w pracy pedagoga specjalnego.
 • Termin niepełnosprawność w świetle współczesnych definicji.
 • Organizacja systemu diagnozy niepełnosprawności. Formy, zasady, metody diagnozy.
 • Instytucje wspierające i wspomagające osoby z niepełnosprawnością.
 • Integracja społeczna osób z niepełnosprawnością – możliwości i bariery.
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
 • Geneza i założenia koncepcji normalizacji życia osób z niepełnosprawnością.
 • Autonomia i podmiotowość osób z niepełnosprawnością we współczesnych koncepcjach pedagogiki specjalnej.
 • Kształcenie specjalne i integracyjne w Polsce.
 • Prawa dziecka z niepełnosprawnością w systemie integracyjnym
 • Alternatywne metody terapii i wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością.
 • Czas wolny i udział w kulturze osób z niepełnosprawnością
 • Zasady kształcenia w dydaktyce specjalnej.
 • Związek dydaktyki specjalnej z pedagogiką specjalną i jej subdyscyplinami.
 • Charakter i przyczyny zmian zachodzących w dydaktyce specjalnej.

 

Zagadnienia szczegółowe na egzamin dyplomowy dla  kierunku Pedagogika specjalna II stopień

z zakresu specjalności  "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"

 • Stosowana Analiza Zachowania i jej miejsce we współczesnej nauce.
 • Stosowana Analiza Zachowania: specyfika i obszary zastosowań.
 • Cele i zasady SAZ.
 • Pre-, peri- i wczesne postnatalne zagrożenia prawidłowego rozwoju dziecka.
 • Psychopedagogiczne uwarunkowania prawidłowego rozwoju dziecka we wczesnym dzieciństwie.
 • Znaczenie wczesnej diagnozy i wczesnej stymulacji rozwoju małego dziecka z dysfunkcjami.
 • Rola rodziny we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania małego dziecka.
 • System opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
 • Stymulacja polisensoryczna we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka.
 • Stymulacja polisensoryczna a integracja sensoryczna.
 • Objawy zaburzeń integracji sensorycznej we wczesnym dzieciństwie.
 • Rozwój motoryczny dziecka we wczesnym dzieciństwie.
 • Objawy zaburzeń w rozwoju motorycznym dziecka we wczesnym dzieciństwie.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju motorycznego dziecka – wybrane metody rehabilitacyjne.
 • Rozwój mowy i języka.
 • Diagnozowanie rozumienia mowy i mówienia we wczesnym dzieciństwie.
 • Objawy zaburzeń w rozumieniu mowy i mówieniu.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy i języka.
 • Słuch fizyczny i rozwój percepcji słuchowej we wczesnym dzieciństwie.
 • Diagnozowanie słuchu fizycznego we wczesnym dzieciństwie.
 • Rodzaje i przyczyny uszkodzeń słuchu u dzieci.
 • Środki elektroakustyczne usprawniające słyszenie.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z nieprawidłowym słuchem fizycznym (niesłyszącego i słabosłyszącego).
 • Metody terapeutyczne wspomagające rozwój językowy dziecka z uszkodzonym narządem słuchu.
 • Etapy rozwoju widzenia.
 • Funkcjonalna ocena widzenia u małego dziecka.
 • Zaburzenia w rozwoju funkcji wzrokowych u dzieci słabowidzących.
 • Usprawnianie funkcji wzrokowych we wczesnym dzieciństwie.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących.  

-------------------------------------------------------------------------------

        ZAGADNIENIA  KIERUNKOWE NA EGZAMIN MAGISTERSKI DLA STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ II STOPNIA

 •  Interpretacja pojęć i klasyfikacje patologii problemów i zagrożeń społecznych.
 •  Scharakteryzuj mechanizmy powstania i rozpoznawania patologii i problemów społecznych.
 •  Przedstaw wybrane przykłady współczesnych patologii i problemów społecznych oraz sposoby ich przeciwdziałania.  Pojęcie rozwoju społecznego oraz etapy budowania strategii rozwoju społecznego.
 •  Proszę omówić przykładowe strategie rozwoju społecznego o różnym zasięgu (od globalnego do lokalnego, np. strategia milenijna, kopenhaska, Europa 2020, strategia rozwoju Polski, miasta Szczecina).
 •  Formy empowermentu istotne dla rozwoju społeczności lokalnej ( networking, grupy samopomocowe, lokalne projekty społeczne, spółdzielnie socjalne i inne).
 •  Społeczne konteksty pomocy społecznej wyznaczające kierunki zmian i reform.
 •  Analiza przyczyn, skala zjawiska biedy polskich dzieci  i jej skutki.
 •  Ocena zmian w polskiej polityce prorodzinnej.
 •  Jakie rozwiązania przyjęte w innych modelach polityki społecznej można wykorzystać do modernizacji polskiego systemu zabezpieczeń społecznych i dlaczego?
 •  Źródła i rodzaje dylematów etycznych w  pracy socjalnej .
 • Rozwiązywanie dylematów etycznych w  pracy socjalnej.
 • Teorie pomocowe i ich zastosowanie w pracy socjalnej.
 • Wyjaśnić w czym wyraża się kultura profesjonalizacji  pracy socjalnej.
 • W czym wyraża się osobiste zaangażowanie i odpowiedzialność w pracy socjalnej.
 • Kodeks etyczny pracownika socjalnego.
 • Zdefiniuj pojęcie społeczności lokalnej.
 • Opisz zadania animacji społeczno – kulturalnej.
 • Wyjaśnij znaczenie zaufania społecznego w aktywizacji społeczności lokalnej.
 • Podaj przyczyny wzrostu znaczenia aktywizacji społeczności lokalnej.
 • Wskaż cele i zadania projektu socjalnego
 • Wyjaśnij pojęcie projektu socjalnego. Wskaż znane przykłady jego realizacji.
 • Etapy projektu socjalnego.
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową w instytucjach pomocy społecznej - zasady i narzędzia.
 • Podaj przykłady ryzyka w pomocy społecznej.
 •  Istota, obszary i funkcje ekonomii społecznej.
 •  Podmioty ekonomii społecznej.
 •  Standardy pracy socjalnej z osobami starszymi.
 •  Formy zabezpieczenia potrzeb niesamodzielnych osób starszych przez instytucje pomocy społecznej.
 •  Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku lokalnym.
 •  Wymień główne formy aktywizujące ludzi starszych.
 •  Scharakteryzuj plan pomocy rodzinie jako formę pracy z rodziną wieloproblemową.
 •  Opisz podstawowe formy działań pomocowych w środowisku lokalnym.
 •  Omów wybrane aksjologiczne aspekty działań pomocowych.
 •  Scharakteryzuj metodę pracy grupowej w procesie pomocy.
 • Wymień i omów cele i zadania pomocy społecznej.
 • Omów podstawowe  zasady działań pomocowych.
 • Działania zespołów interdyscyplinarnych w celu udzielania wsparcia ukierunkowanego na pomoc ofiarom przemocy (funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych)
 • Procedura Niebieskiej Karty. Jakie instytucje są upoważnione do zakładania i jakie są przeprowadzane działania w ramach procedury?
 • Zjawisko przemocy w rodzinie w polskich regulacjach prawnych (wymienić źródła prawa i scharakteryzować pojęcia).
 • Proszę wymienić i omówić zasady prowadzenia mediacji rodzinnych.
 • Wpływ sytuacji rozwodowej na rozwój dziecka - etapy radzenia sobie ze stratą.
 •  Proszę wymienić i omówić zasady prowadzenia mediacji rodzinnych.
 •  Proszę wymienić problemy współczesnej rodziny i ich wpływ na życie jej członków.
 • Modele pracy socjalnej w rodzinie, z rodziną i dla rodziny-  przegląd ujęć teoretycznych i ich praktyczny wymiar.
 •  Kryzys i stres w rodzinie - ujęcia, uwarunkowania, przejawy i  sposoby radzenia  sobie z nim.
 •  Systemowy model pracy socjalnej i jego znaczenie w procesie  wspierania rodziny i dziecka.
Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry