Bezpieczeństwo Narodowe

Bezpieczeństwo Narodowe Studia I stopnia

TRYB: stacjonarne, niestacjonarne

PROFIL: ogólnoakademicki

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata (6 semestrów)

KRYTERIA KWALIFIKACJI: Grupa I: język obcy nowożytni; Grupa II: język polski; Grupa III: dowolny przedmiot

SPECJALNOŚCI: Bezpieczeństwo państwa demokratycznego; Detektywistyka i ochrona osób i mienia

O KIERUNKU: Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Zagrożenia terrorystyczne, przestępczość zorganizowana, a także katastrofy techniczne, jak i naturalne wymagają specjalistycznej wiedzy, aby im przeciwdziałać. Bezpieczeństwo Narodowe jest kierunkiem cieszącym się uznaniem wśród specjalistów oraz wielką popularnością wśród studentów dzięki spełnianiu ich oczekiwań. Studia nakierowane są w dużym stopniu na kwestie związane z wojskiem i Siłami Zbrojnymi.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Nauczysz się:

- przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
- zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
- gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
- dzięki korzystaniu w toku nauki obiektów dawnego Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej, nabędziesz umiejętności przeciwdziałania bandyckim napadom, zdobędziesz tężyznę fizyczną w salach fitness oraz nauczysz się zasad posługiwania bronią i strzelania.

KARIERA I PRACA:

Nasi absolwenci pracują jako:

- żołnierze zawodowi Wojska Polskiego i w strukturach NATO

- funkcjonariusze cywilnych i wojskowych służb specjalnych

- funkcjonariusze Policji Państwowej i Straży Pożarnej

- funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Celnej

- pracownicy firm ochroniarskich i detektywistycznych

- pracownicy firm zajmujących się analizą bezpieczeństwa i zagrożeń, ochroną danych osobowych i informacji, audytem

- pracują w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego

CO WYRÓŻNIA TEN KIERUNEK?

Zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale także w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, w tym m.in. na strzelnicy laserowej – jedynej tego typu w regionie, Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej oraz w pracowni kultury fizycznej.

Na kierunku organizowane są spotkania studentów z oficerami służb specjalnych, żołnierzami NATO, wykładowcami z zagranicznych i wojskowych uczelni.

Na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe organizowane są podróże naukowo-dydaktyczne do: baz wojskowych (m.in. lotniska i silosy atomowe), portów wojennych oraz muzeów.

PRAKTYKI:

Każdy student odbywa praktyki w Policji, Wojsku, centrach zarządzania kryzysowego lub innych instytucjach związanych z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY:

Międzynarodowe stosunku wojskowe, Konflikty i wojny w Europie, Bezpieczeństwo energetyczne, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Technika i taktyka interwencji, Analiza systemów zabezpieczeń.

KONTYNUACJA NAUKI:

Studia II stopnia, m.in. na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (tryb stacjonarny i niestacjonarny).

STRONA REKRUTACJI >>>


 

Bezpieczeństwo narodowe Studia II stopnia

TRYB: stacjonarne, niestacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW:2 lata (4 semestry)

KRYTERIA KWALIFIKACJI: Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji dla wszystkich kandydatów jest ocena na dyplomie.

SPECJALNOŚCI: Bezpieczeństwo subregionalne Europy,  Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną informacji niejawnej i danych osobowych, Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

O KIERUNKU:

Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Zagrożenia terrorystyczne, przestępczość zorganizowana, a także katastrofy techniczne, jak i naturalne wymagają specjalistycznej wiedzy, aby im przeciwdziałać. Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem cieszącym się uznaniem wśród specjalistów oraz wielką popularnością wśród studentów dzięki spełnianiu ich oczekiwań.

Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają dwa lata. Celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry mogącej podjąć zatrudnienie w służbach rządowych oraz samorządowych powołanych do ochrony porządku publicznego (m.in. Policja Państwowa, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Centra Zarządzania Kryzysowego); instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu tak krajowym jak i międzynarodowym, w jednostkach i strukturach Wojska Polskiego jak również w innych organizacjach, zakładach pracy czy placówkach o zakresie działań zbliżonym do profilu studiów. Celem kształcenia jest również wspomożenie służb państwowych w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ich funkcjonariuszy w warunkach postępujących zmian prawnych i konieczności dogłębnej analizy pojawiających się zagrożeń nowego typu (m.in.. terroryzmu, cyberterroryzmu, ekologicznych, nielegalnej migracji). Absolwenci uzyskują tytuł magistra bezpieczeństwa narodowego.

Absolwent: posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętność wykorzystywania jej w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad etycznych; dysponuje umiejętnościami analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej narodowej i lokalnej; uzyskuje wiedzę o istocie bezpieczeństwa narodowego oraz jego uwarunkowaniach; może podjąć pracę na etacie cywilnym w jednostkach WP, NATO, Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Administracji Państwowej.

Specjalności:
Bezpieczeństwo subregionalne Europy
Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną informacji niejawnej i danych osobowych
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

STRONA REKRUTACJI >>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry