Bezpieczeństwo Narodowe

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają trzy lata. Celem kształcenia studentów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest zdobycie przez nich gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu: bezpieczeństwa państwa, polityki bezpieczeństwa oraz poznanie zasad działania w sytuacji zagrożeń. Z uwagi na tradycje uczelni i jej propozycję edukacyjną, w programie kształcenia szczególny akcent położony będzie na wiedzę o państwie i prawie, systemy polityczne XX i XXI wieku, analizę sytuacji kryzysowych współczesnego świata (w tym terroryzm) oraz współczesne konflikty zbrojne, wojny lokalne, a także polską i powszechną doktrynę militarną.

Absolwent kierunku może podjąć pracę na etacie cywilnym w jednostkach WP, NATO, Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży granicznej i administracji państwowej.

Więcej informacji

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają dwa lata. Celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry mogącej podjąć zatrudnienie w służbach rządowych oraz samorządowych powołanych do ochrony porządku publicznego (m.in. Policja Państwowa, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Centra Zarządzania Kryzysowego); instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu tak krajowym jak i międzynarodowym, w jednostkach i strukturach Wojska Polskiego jak również w innych organizacjach, zakładach pracy czy placówkach o zakresie działań zbliżonym do profilu studiów. Celem kształcenia jest również wspomożenie służb państwowych w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ich funkcjonariuszy w warunkach postępujących zmian prawnych i konieczności dogłębnej analizy pojawiających się zagrożeń nowego typu (m.in.. terroryzmu, cyberterroryzmu, ekologicznych, nielegalnej migracji). Absolwenci uzyskują tytuł magistra bezpieczeństwa narodowego.

Absolwent: posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętność wykorzystywania jej w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad etycznych; dysponuje umiejętnościami analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej narodowej i lokalnej; uzyskuje wiedzę o istocie bezpieczeństwa narodowego oraz jego uwarunkowaniach; może podjąć pracę na etacie cywilnym w jednostkach WP, NATO, Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Administracji Państwowej.

Więcej informacji

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry