Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Hit rekrutacji w 2014 roku ! (prawie 350 zgłoszeń na studia). Kierunek wyróżniony przez dziennik „Rzeczpospolita”. Absolwenci mają zagwarantowane odbywanie praktyk w instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

Studia I stopnia

Absolwent studiów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego zdobędzie ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, prawnych, politycznych i ekonomicznych, a przede wszystkim opanuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego. Absolwent zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Pozna zasady podziału władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Pozna zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne związane z zasadami funkcjonowania instytucji państwa, zakresu zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania kryzysowego. Nabędzie umiejętności związane z kierowaniem małymi zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji. Będzie potrafił analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

    bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
    bezpieczeństwo publiczne.
    przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych,

Więcej informacji>>>

Studia II stopnia

Absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego będzie posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społeczno – psychologicznych oraz umiejętności konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Zdobędzie umiejętności abstrakcyjnego pojmowania idei bezpieczeństwa oraz wyboru konkretnego i optymalnego w danych warunkach sposobu postępowania. Będzie potrafił uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji, rozwiązywać złożone problemy zawodowe, kierować i kreatywnie uczestniczyć w pracy zespołowej oraz kierować zespołami ludzkimi. Absolwent będzie potrafił uzasadnić podjęte działania (decyzje). Będzie przygotowany do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny obejmujące zagadnienia z nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania. Treści programowe będące konsekwencją interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa wewnętrznego pozwolą zapoznać się studentom z różnego rodzaju koncepcjami, teoriami i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom współczesnego społeczeństwa.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

    bezpieczeństwo osób i mienia,
    administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego,
    analiza i prognozowanie zagrożeń (od 2018/2019 - taktyka i technika kryminalistyczna)

Więcej informacji>>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry