Nauki o polityce

Zapoznaj się ze specjalną stroną poświęconą kierunkowi >>>

Przez 30 lat kształcenia wielu naszych absolwentów pełniło mandat posła, senatora, ministra, radnego, prezydentów, burmistrzów, liderów największych partii w kraju. Artykuły o szczecińskiej politologii ukazywały się  m. in. w „Polityce”, „Wprost” i „Gazecie Wyborczej”.

 

NAZWA KIERUNKU:Nauki o Polityce, dawna Politologia

STOPIEŃ: pierwszy

TRYB: stacjonarne, niestacjonarne

PROFIL: ogólnoakademicki

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata ( 6 semestrów)

KRYTERIA KWALIFIKACJI: Grupa I: język obcy nowożytni Grupa II: język polski Grupa III: dowolny przedmiot

SPECJALNOŚCI: Doradztwo polityczne Komunikacja międzykulturowa Marketing w administracji i polityce Administrowanie instytucjami polityki społecznej

O KIERUNKU: Celem studiów jest przygotowanie absolwenta, który radzić sobie będzie w różnych wymiarach świata polityki. Wiele uwagi poświęcamy wyborom oraz kampaniom politycznym. Analizujemy, jak działają politycy oraz kierowane przez nich partie polityczne. Zajmować się będziemy wielką polityką, ale także tą lokalną.

Naszą markę tworzą nasi absolwenci. Mamy program studiów skierowany do młodych ludzi zainteresowanych polityką, bogatą kadrę, nowoczesną infrastrukturę i intensywne życie studenckie. Studia realizowane są w modelu europejskim.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Prowadzenia kampanii politycznych i społecznych
Funkcjonowania w organizacjach politycznych, także międzynarodowych
Analizowania zjawisk politycznych
Przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych
Działalności politycznej
Ekspertyzy dla mediów

KARIERA I PRACA:

Partie polityczne, biura poselskie i senatorskie
Media i agencje public relations
Think tanki, organizacje eksperckie i analityczne
Administracja rządowa i samorządowa
Instytucje Unii Europejskiej

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?

Studia dla osób zainteresowanych polityką. Dla kandydata ukończenie kierunku studiów Nauki o Polityce stwarza szerokie perspektywy na rynku pracy z uwagi na nabyte szerokie umiejętności i rozległą wiedzę społeczną. W wyniku dobrego przygotowania merytorycznego i pozyskanych umiejętności absolwenci mogą realizować się w mediach, partiach politycznych, strukturach samorządowych i rządowych państwa.

Absolwenci IPiE odgrywają pierwszoplanową rolę w strukturach partii politycznych, czego przykładem są osoby m. in. Joachima Brudzińskiego, Grzegorza Napieralskiego, Sławomira Nitrasa, Leszka Dobrzyńskiego, Renaty Zaremby i Piotra Jani.

Więcej informacji na stronie polityka.usz.edu.pl

PRAKTYKI: Praktyki w wymiarze minimum 120 godzin w miejscach takich jak: partie polityczne, biura poselskie i senatorskie, urzędy, media.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY: Wybory i kampanie wyborcze w Polsce, Organizacja i prowadzenie kampanii wyborczej, Polityka lokalna, Protokół w polityce i dyplomacji, Analiza bieżących wydarzeń politycznych, Organizacje pozarządowe, Przywództwo polityczne

KONTYNUACJA NAUKI: Studia II stopnia, także na kierunku Nauki o Polityce, dawna Politologia (tryb stacjonarny oraz niestacjonarny)

STRONA REKRUTACJI >>>


 

NAZWA KIERUNKU: Nauki o Polityce

STOPIEŃ: drugi

TRYB: stacjonarne i niestacjonarne

PROFIL: ogólnoakademicki

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 lata (4 semestry)

KRYTERIA KWALIFIKACJI: Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji dla wszystkich kandydatów jest ocena na dyplomie.

SPECJALNOŚCI: Medioznawstwo Pozyskiwanie i ochrona informacji Lobbing i doradztwo międzynarodowe

O KIERUNKU: Studia dla tych, którzy interesują się polityką - absolwenci tego kierunku pełnią często najważniejsze funkcje w państwie. Politykę rozumiemy jako całokształt aktywności człowieka związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, organizacjami politycznymi oraz państwem. Specjalności II stopnia koncentrują się na relacji polityki z otoczeniem, zwłaszcza związanymi z mediami i obiegiem informacji. Szeroko uwzględnia się też międzynarodowy wymiar kształcenia.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Prowadzenia kampanii i komunikowania się z mediami.
Przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych.
Funkcjonowania w organizacjach politycznych, także międzynarodowych.
Tworzenia ekspertyz dla partii politycznych, instytucji, mediów.
Analizowania zjawisk politycznych.

KARIERA I PRACA:

Absolwenci nauk o polityce pracują w takich miejscach: partie polityczne, biura poselskie i senatorskie, media i agencje public relations, think tanki, organizacje eksperckie i analityczne, administracja rządowa i samorządowa, instytucje Unii Europejskiej czy uczelnie wyższe.

INFORMACJE DODATKOWE:

Naszą markę tworzą nasi absolwenci. Mamy program studiów skierowany do młodych ludzi zainteresowanych polityką, bogatą kadrę, nowoczesną infrastrukturę i intensywne życie studenckie. Studia realizowane są w modelu europejskim.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY: Public relations, Media elektroniczne, Pisanie kreatywne, Psychologia polityki, Decydowanie polityczne, Ruchy społeczne, Filozofia i etyka polityki.

KONTYNUACJA NAUKI: Absolwenci studiów na kierunku Nauki o Polityce mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), także na kierunku Nauki o Polityce, i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

STRONA REKRUTACJI >>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry