Jubileusz 30-lecia IPiE

Na dole strony galeria zdjęć z jubileuszowej konferencji naukowej

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

W swojej 30-letniej działalności Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego może się poszczycić licznymi dokonaniami na polu działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Równie cenne i znaczące się różne formy współpracy międzynarodowej Instytutu oraz współpracy z otoczeniem, które zaowocowały wspólnymi przedsięwzięciami organizacyjnymi.
Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu Politologii i Europeistyki realizowane są przy współpracy ze środowiskiem zewnętrznym zarówno naukowym, jak również licznymi instytucjami szczebla samorządowego oraz administracji państwowej.  Instytut realizuje współpracę w zakresie określonych zagadnień, co znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w postaci porozumień obejmujących prowadzenie badań i wykorzystania ich wyników w projektowaniu i prowadzeniu działań administracji publicznej i samorządowej. Pracownicy Instytutu pełnią funkcje eksperckie i doradcze w różnego rodzaju instytucjach państwowych i samorządowych. Pracownicy Instytutu Politologii i Europeistyki pełnią także różnego rodzaju funkcje w organizacjach i instytucjach społeczności lokalnych przyczyniając się do rozwoju tych społeczności.
Niezwykle istotnym elementem współpracy Instytutu ze środowiskiem są kontakty z interesariuszami zewnętrznymi stanowiącymi wsparcie merytoryczne realizowanych w instytucie form dydaktycznych.
Niezwykle intensywnie rozwija się współpraca międzynarodowa Instytutu. Jest ona realizowana zarówno  w obszarze naukowo-badawczym, jak i wymiany kadry naukowej oraz studentów.
Instytut podpisał 16 umów bilateralnych z uniwersytetami europejskimi  w ramach programu Erazmus+ (wcześniej jako Sokrates/Erazmus, potem Long-Life Learning Programme - LLP), oraz realizuje wspólne projekty badawcze z uniwersytetami europejskimi.
Kadra naukowo dydaktyczna przede wszystkim korzysta z wyjazdów szkoleniowych (STT) lub dydaktycznych (STA) do uniwersytetów, z którymi Instytut Politologii i Europeistyki podpisał umowy bilateralne o współpracy, a studenci z częściowych studiów semestralnych lub dwusemestralnych. Obecnie  wymiana taka prowadzona jest w zakresie wspomnianych  umów bilateralnych w ramach Erazmus+ z  18 Uniwersytetami europejskimi:
- Uniwersytet w Genui (Włochy)
- Uniwersytet w Bordeaux (Francja)
- Uniwersytet Cergy-Pontoise (Francja)
- Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)
- Uniwersytet w Rydze (Łotwa)
- Uniwersytet w Salamance  (Hiszpania)
- Uniwersytet w Köln (Niemcy)
- Uniwersytet w Mainz (Niemcy)
- Uniwersytet w Rostocku (Niemcy)
- Uniwersytet w Dalarna (Szwecja)
- Uniwersytet w Konya (Turcja)
- Uniwersytet w Banskiej Bystrzycy (Słowacja)
- Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy)
- Uniwersytet Trakijski w Edirne (Turcja)
- Uniwersytet w Bilbao (Hiszpania)
- Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania)
- Uniwersytet Sakarya  (Turcja)
- Uniwersytet w Sofii (Bułgaria)

Zgodnie z istotą programu Erasmus+ w Instytucie rokrocznie studiują także studenci  uniwersytetów europejskich (przede wszystkim z Uniwersytetu w Konya, Uniwersytetu w Ołomuńcu oraz Uniwersytetu w Genui).
Ugruntowując swoją współpracę międzynarodową w zakresie dydaktyki Instytut pozyskał także trzy duże granty Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie, studiów podyplomowych z zarządzania funduszami europejskimi oraz studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Polityka Społeczna. Wspomniane środki pozwoliły także doposażyć Instytut w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz multimedialny.
Ponadto od 1997 r.  cyklicznie, tj. każdego roku (lub raz na półtora roku) Instytut we współpracy z Kwaterą Główną NATO organizuje wyjazdy studyjne dla ok. 23-25 studentów do Headquarter NATO w Brukseli i SHAPE w Mons. W roku 2008 odbył się  dziewiąty taki wyjazd studyjny. Instytut wysyła studentów także na wizyty studyjne do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (ostatnia wizyta w ramach grantu PE odbyła się w 2007 r.).
W praktyce Instytut Politologii i Europeistyki współpracuje  z istotnymi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, dzięki czemu rozwija swoją aktywność naukową oraz dydaktyczną. Wśród tych instytucji i organizacją są:
1. Sojusz Północnoatlantycki (NATO)
2. Komisja Europejska
3. Komitet Regionów
4. Parlament Europejski.
5. Grupa Wyszehradzka
Ponadto ważnymi partnerami dla Instytutu Politologii i Europeistyki są międzynarodowe instytucje posiadające swoje siedziby w Szczecinie, czyli  Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie (Multinational Corps North East – MNCNE) oraz Euroregion Pomerania.
Dzięki kooperacji z Korpusem udało się zorganizować konferencję z udziałem przedstawicieli Bundeswehry (Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Grundwert Solidarität: Theorie und Praxis solidarischen Handelns in Deutschland und Polen"Organizator główny Fundacja Akademia Europejska, Kulice, 14-16  VI 2012) oraz wizyty studyjne kadry naukowo-dydaktycznej i studentów w Korpusie.
Owocnie rozwija się współpraca z Euroregionem Pomerania. Zaowocowała ona wydaniem monografii książkowej prof. M. Żurka pt. Teoria współpracy trans granicznej na przykładzie Euroregionu Pomerania, Szczecin 2011, oraz jednego numeru „Zeszytów Bałtyckich”.
Instytut Politologii i Europeistyki wydaje trzy czasopisma naukowe: „Acta Politica” (półrocznik), „Reality of Politics” (rocznik), „Zeszyty Bałtyckie” (rocznik). Instytut Politologii i Europeistyki jest współwydawcą czasopisma naukowego „Athenaeum. Political Science”, które jest wydawane pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Komitetu Nauk Politycznych PAN. Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego znalazł się w grupie 11 ośrodków politologicznych, które w 2006 roku włączyły się w przekształcenie „Athenaeum” w czasopismo ogólnopolskie. W 2009 roku periodyk zmienił nazwę na  „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”. Ponadto Instytut Politologii i Europeistyki wydaje trzy wydawnicze serie monografii naukowych: Biblioteka „Acta Politica”, Meandry Współczesnej Polityki (przy współpracy wydawniczej z Wydawnictwem Adam Marszałek w Toruniu) oraz Jean Monnet Books
Instytut Politologii i Europeistyki od lat organizuje lub współorganizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe. Przedsięwzięcia te na trwale wpisały się w mamę projektów naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego wpływając na jego rozwój i funkcjonowanie.
Instytut Politologii i Europeistyki jest aktywnie rozwijającą się jednostką naukową o czym świadczy stabilna kadra naukowa. Wiedza i kompetencje pracowników naukowo-dydaktycznych pozwoliły sukcesywnie poszerzać ofertę dydaktyczna Instytutu.
Do 2004 r. Instytut prowadził jeden kierunek studiów magisterskich (stacjonarnych oraz niestacjonarnych), jakim była Politologia oferowana na poziomie studiów I, II, a od 2011 r. także trzeciego stopnia). W roku akademickim 2004/2005 oprócz studiów politologicznych Instytut utworzył kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych oraz niestacjonarnych) Europeistykę. Zbudowany on został na bazie wspomnianych specjalizacji europejskich, uruchomionych przy współpracy z Komisją Europejską.  W 2007 r. kierunek ten został rozszerzony o studia II stopnia.
W 2011 r. Instytut uruchomił trzeci kierunek studiów – Bezpieczeństwo Wewnętrzne oferowany zarówno na  I i II stopniu. W 2012 r. w Instytucie uruchomiono czwarty kierunek studiów – Polityka Społeczna (oferowany na I i II stopniu). Obecnie trwaja prace przygotowawcze związane z uruchomieniem kolejnych dwóch kierunków (studia I stopnia): Menagment instytucji publicznych i Public Relations oraz Rozwoj regionalny i fundusze europejskie.
W 2011 r. Instytut Politologii i Europeistyki otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego w zakresie nauk o polityce. Do dziś odbyło się 9 promocji doktorskich. W kilkudziesięciu kolejnych przypadkach wszczęto przewody doktorskie.

Zdjęcia

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry