Historia IPiE

HISTORIA INSTYTUTU POLITOLOGII I EUROPEISTYKI
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Instytut powstał 1 września 1985 r., czyli funkcjonuje od momentu powołania Uniwersytetu Szczecińskiego i od tego czasu niezmiennie jest usytuowany w strukturach Wydziału Humanistycznego. Początkowo Instytut działał pod nazwą Instytut Filozofii i Politologii, potem jako Instytut Politologii, a od roku 2004 r. jako Instytut Politologii i Europeistyki.
Instytut w swojej 30 - letniej historii miał stabilne kierownictwo. Instytutem kierowało tylko trzech dyrektorów. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. zw. dr hab. Andrzej Głowacki (1985-1991), drugim dr hab. Henryk Komarnicki, prof. US (1991 - 2005). Trzecim  i obecnym dyrektorem jest Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, prof. US (od  2005 r.). Taki stan rzeczy pozwolił na stabilny i ciągły rozwój naukowy, kadrowy oraz dydaktyczny Instytutu oraz na  jego okrzepnięcie w naukach politycznych, w tym  na wypracowanie własnej specyfiki naukowo-badawczej.
Obecna struktura Instytutu Politologii i Europeistyki składająca się z 11 zakładów naukowo-badawczych jest wynikiem rozwoju badań politologicznych w Szczecinie, rozwoju kadrowego oraz dorobku i doświadczeń jego pracowników. Wystarczy zauważyć, że w początkowej fazie działalności (1985-1995) Instytut składał się z pięciu zakładów (Stosunków Międzynarodowych, Systemów Politycznych, Systemów Partyjnych i Badań Niemcoznawczych, Historii Najnowszej XX i XXI wieku, oraz Doktryn Politycznych). Stan obecny (jedenaście zakładów) został osiągnięty stopniowo i odpowiada aktualnym kierunkom badawczym Instytutu oraz jego aktywności dydaktycznej.
W 1995 r. w Instytucie powstała, za zgodą Komisji Europejskiej, pierwsza w Polsce Katedra Europejska w ramach sieci Jean Monnet z zakresu nauk politycznych (Jean Monnet Chair on Poland and European Union), wraz z którą pojawiło się  uprawnienie do prowadzenia specjalizacji „Integracja Europejska”. Komisja Europejska zatwierdziła sporządzony przez zespół pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Andrzeja Głowackiego program zajęć dydaktycznych i wykaz przedmiotów nauczanych w ramach nowej specjalizacji. W 2003 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi Politologii i Europeistyki prawo do uruchomienia na bazie istniejącej Katedry Europejskiej struktury pod nazwą Centrum Doskonałości Jeana Monnet (Jean Monnet Centre of Excellence - Agreement No. 2002-4795/001-001 JMO), która stanowi najwyższą jednostkę w unijnej sieci Jean Monnet ukierunkowaną na działania doskonalące w zakresie integracji europejskiej. W 2005 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi drugą Katedrę Europejską w sieci Jean Monnet. Tym razem była to Jean Monnet Chair on Eastern Dimension of EU (Agreement No.2005-2150/001-001 JMO) z zakresu nauk politycznych. W 2011 r. Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski otrzymał od Komisji Europejskiej tytuł Jean Monnet Chair ad Personam, który jest najwyższym wyróżnieniem w ramach Programu Jean Monnet oraz Jean Monnet Community.
Od 1998 r. Instytut partycypuje w programie UE Sokrates/Erasmus (obecnie LLP) wysyłając swoich studentów (w liczbie kilkudziesięciu rocznie) na studia częściowe do uniwersytetów europejskich.
W 2003 r. Instytut wystąpił z inicjatywą, popartą wnioskiem jego Rady Naukowej, do Rady Wydziału Humanistycznego i Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, w sprawie nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Christopherowi Pattenowi (ówczesnemu Komisarzowi Komisji Europejskiej ds. Stosunków Zewnętrznych). Promotorem doktoratu był profesor z Instytutu Politologii i Europeistyki, Bogdan Szajkowski, a recenzentem Pani Danuta Hübner. Christopher Patten zgodził się przyjąć doktorat z inicjatywy Rady Naukowej Instytutu Politologii i Europeistyki US.
W tym samym czasie w Instytucie powstało pismo internetowe pt. „Teka”, wydawane przez studentów, które jest niezależnym forum wymiany poglądów, a zarazem dobrym instrumentem ewaluacji pracy Instytutu i jego kadry. Pismo redagowali sami studenci nabywając tym samym doświadczenie w pracy publicystycznej.
W 2004 r. Instytut Politologii i Europeistyki US wprowadził, jako pierwszy na Wydziale Humanistycznym US Wirtualny Sekretariat (m.in. daje on możliwość elektronicznego pobierania dokumentów i formularzy do wypełnienia, wywieszania ogłoszeń, komunikowania się ze studentami oraz z kadrą itd.).
Ewolucja zakresu obszarów badawczych realizowanych w Instytucie wykazuje zauważalną tendencję w kierunku wykrystalizowania się stałego rdzenia prac naukowych, który stanowi także o specyfice naukowo-badawczej Instytutu. Do 1995 r. (czyli do uruchomienia pierwszej specjalizacji europejskiej) najważniejsze nurty badań podejmowanych w Instytucie obejmowały: systemy polityczne (w tym przede wszystkim państw skandynawskich, Beneluxu oraz Niemiec), ustrój polityczny RP, kościoły i związki wyznaniowe, mniejszości narodowe i etniczne, stosunki międzynarodowe (w tym przede wszystkim współpracę w regionie Morza Bałtyckiego, współpracę transgraniczną i euroregionalną (w szczególności na pograniczu polsko-niemieckim), teorię demokracji, teorię polityki oraz problematykę dotyczącą współczesnej myśli politycznej.
Od 1995 r. badania prowadzone w Instytucie koncentrują się na:  kilku wiodących obszarach: teoria i metodologia studiów europejskich, system instytucjonalny UE, architektura bezpieczeństwa Europejskiego system polityczny Niemiec, system polityczny Ukrainy, system partyjny RP, polityka morska RP, polityka zagraniczna RP, polityka etniczna w Europie, metodologia badań nad mniejszościami narodowymi, Mniejszości w procesach komunikacji społecznej, wschodni sąsiedzi Polski a transformacja polityczna, relacje dwustronne Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, strategie polityczne Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Europy Wschodniej, samorząd terytorialny i demokracja lokalna (w tym na przykładzie Pomorza Zachodniego), (szerzej o kierunkach badawczych w punkcie poniżej).
Obecnie badania naukowe w Instytucie Politologii i Europeistyki są prowadzone w czterech formach organizacyjnych, na które składają się: 1. badania statutowe, 2. zespoły badawcze  (krajowe i międzynarodowe), 3. projekty (granty) międzynarodowe i krajowe, 4. badania indywidualne.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry