dr Cezary Guźniczak

Monografie naukowe


Guźniczak C., Malinowska I., Współpraca Policji i straży gminnych/miejskich, red. A. Letkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2012;


Guźniczak C., Policja. Kompetencyjne ramy działania, Wydawnictwo Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie, Szczecin 2015.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych


Guźniczak C., Karczmarczyk M., Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” a współpraca Policji i straży miejskiej (gminnej) na podstawie wybranych jednostek  [w:] Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w  ochronie bezpieczeństwa publicznego, Wydawca: Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Wydawnicze „Graf” – Janusz Janiszewski, Warszawa 2007;


Guźniczak C., Karczmarczyk M., Dzisiaj jeszcze „nie” dla patroli jednoosobowych [w:] Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych – jednoosobowe patrole policyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2008;


Guźniczak C., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – organ państwowy kompetentny w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] Materiały III Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji w Przykarpackim Instytucie Prawa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, pt. Aktualne problemy administracyjnego prawodawstwa Ukrainy. Kierunki jego doskonalenia. Iwano Frankowsk 2010;


Guźniczak C., Prawne formy działania polskiej Policji związane ze ściganiem karnym [w:] Materiały Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji w Instytucie Administracji Państwowej i Samorządowej Klasycznego Prywatnego Uniwersytetu w Kirowogradzie, pt. Aktualne pytania nauki prawa. Teoria i praktyka, Kirowograd 2013;


Guźniczak C., Międzynarodowa współpraca Policji. Wybrane aspekty, ze szczególnym uwzględnieniem Europolu [w:] Służby państwowe, organizacje rządowe i samorządowe wobec zagrożeń współczesności, red. Cupryjak M., Pilżys J., Szczecin 2014;


Guźniczak C., Polityka kadrowo-szkoleniowa w Policji w stosunku do absolwentów szkół wyższych [w:] Absolwent na rynku pracy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wymiar społeczny i polityczny, red. Czapiewski T., Stempiński S., Szczecin 2015;


Guźniczak C., Szczególne uprawnienia Policji w zakresie zwalczania przestępczości. Wybrane aspekty w ujęciu normatywnym i funkcjonalno-formalnym [w:] Zwalczanie piractwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Aspekty historyczne, prawne i praktyczne, red. Aksamitowski A., Cupryjak M., Szczecin 2015.


Artykuły w czasopismach


Guźniczak C., Karczmarczyk M., Przepisy pilnie potrzebne – uporządkowanie przepisów o doprowadzaniu osób w stanie nietrzeźwości celem wytrzeźwienia do miejsca zamieszkania lub pobytu jest koniecznością, „Policja 997” Nr 33 ⁄ 12.2007;


Guźniczak C., Propozycja zmiany kultury organizacyjnej jednostek Policji – „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji”, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Nr 3/2007;


Guźniczak C., Szankin T., Przyczynek do nowej koncepcji zasad doboru do Policji i pozyskiwania wykwalifikowanych kadr – „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Nr 4(8) 2008;


Guźniczak C., Niewykorzystany potencjał straży gminnych (miejskich) w działaniach na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego – „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Nr 1(9) 2009;


Guźniczak C., Stempiński S., Bezpieczeństwo imprez masowych – rola straży gminnych (miejskich) na przykładzie straży miejskiej w Szczecinie – „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Nr 2(10) 2009;


Guźniczak C., Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów – organy rządowe kompetentne w zakresie ochrony bezpieczeństwa państwa – „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Nr 1(14) 2011;


Guźniczak C., Policja w Polsce. Rys historyczny od 1914 roku do współczesności – „Zeszyty Naukowe”, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie, Nr 8/2014.

 

Granty


Projekt badawczy zrealizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w latach 2008-2010, na temat „Poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów współpracy Policji i straży gminnych/miejskich”. Przedmiot badań: diagnoza prawnych i organizacyjnych uwarunkowań efektywnego współdziałania Policji i straży gminnych (miejskich) na rzecz zapewnienia ludziom bezpieczeństwa w miejscach publicznych za lata 2006–2007 na terenie województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. (wykonawca)

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.