dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. US

Dr hab. Janusz Mieczkowski prof. US - wykaz publikacji z lat 2010-2013 na stronę internetową
   
1. Monografie naukowe
• Topografia pamięci. 60 lat działalności szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. Album, wybór i opracowanie Róża Król i Janusz Mieczkowski, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Polsce, Oddział w Szczecinie, Szczecin 2010.

2. Monografie naukowe po redakcją lub współredakcją
• „Acta Politica” 2010 nr 23, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 615], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 226.
• „Acta Politica” 2011 nr 24, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 674], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 206
• „Acta Politica” 2012 nr 25, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 744], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 168.

3. Skrypty
Tytuł skryptu, wydawnictwo, miejsce i rok wydania

4. Rozdziały w monografiach zbiorowych
• Przemiany prasy mniejszości narodowych a rok 1989, [w:] Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, red.  Ł. Szurmiński, Wydawnictwo ASPRA – JR, Warszawa 2010, s. 137-147.
• Perspektywy i zagrożenia w funkcjonowaniu prasy mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, [w:] Prawa mniejszości narodowych, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 303-313.
• Kilka uwag o współczesnej sytuacji mniejszości narodowych  i etnicznych na Pomorzu Zachodnim, [w:] Kamienie milowe. Materiały opracowane z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa  2011 w województwie zachodniopomorskim, red. M. Witek, A. Bartczak,  Biuro Dokumentacji Zabytków, Szczecin 2011, s. 161-176.
• Aktywność mniejszości narodowych w rozwoju lokalnym - zachodniopomorskie doświadczenia, [w:] Od idei samorządu do samorządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI wieku, red. A. Makowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 409-424. (współautor D. Kowalewska).
• Fotografie  szczecińskich Żydów – szkic o przemianach społeczności, [w:] Adlojada.  Szczecińskie pasaże, red. J. Brejdak. D. Kacprzak, B.M. Wolska, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 87-99.
• Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność z językiem regionalnym a publiczne radio w województwie zachodniopomorskim. Szkic do portretu [w:] Mobilizacja a etniczność. Procesy mobilizacji mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach,  red.  M. Giedrojć, D.  Kowalewska i  M. Mieczkowska,   Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2012, s.123-133.
• Obchody rocznicy akcji Wisła jako przykład kampanii perswazyjnej [w:] Przed i po akcji „Wisła”, red. A. Chabasińska, P.A. Leszczyński, B. A. Orłowska, M. Pecuch, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 101-111.


5. Artykuły  naukowe
• Media –mniejszości narodowe- tożsamość etniczna: wzajemne implikacje,  „Atheneum. Polskie Studia Politologiczne” 2012 nr 33, s. 11-22.
• Media mniejszości w procesach komunikowania społecznego – doświadczenia z terenu zachodnich województw Polski, „Rocznik Lubuski” 2012 r., tom 38, s. 119-134

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.