Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Pracownicy » dr hab. Jarosław Józef Piątek, prof. US

dr hab. Jarosław Józef Piątek, prof. US

(ur. 1961 r. w Kościanie) - polski prof. dr hab., historyk, badacz problemów opiswojskowości polskiej i powszechnej oraz wojny i walki lądowej; profesor i kierownik Zakładu Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Adiunkt a później profesor Wyższej Szkoły Oficerskiej im. S. Czarnieckiego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W latach 2004–2006 profesor i Szef Katedry Historii Sztuki Wojennej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Od 2004 r. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na jego pasje i wybory życiowe znaczący wpływ wywarli nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie. Studia rozpoczął w Poznaniu, Ukończył jako prymus Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu i Akademię Obrony Narodowej w Warszawie.

Prowadzi zajęcia w Instytucie Politologii i Europeistyki oraz Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Gościnnie wykłada na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej UAM). Jest członkiem Kolegium redakcyjnego serii: "Scripta Militaris" oraz "Historia Militaris". Pracuje także w Kolegium redakcyjnym rocznika "Reality of Politics" [estimate, comments, forecasts] i serii wydawniczej "Meandry współczesnej polityki".

Jego zainteresowania badawcze związane są z historiografią wojskową, publikuje w „Studiach z dziejów polskiej historiografii wojskowej” wydawanych przez Instytut Historii UAM. Członek Stowarzyszenia Historyków Wojskowości i Instytutu im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego. Obecnie mieszka w Lesznie.

Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych. Główny nurt jego badań obejmuje historię wojskowości XX wieku, a zwłaszcza przemiany wywołane przez środki walki – broń pancerną. Zajmuje się także historią myśli wojskowej XX wieku oraz historiografii wojskowej. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej zagadnień sił zbrojnych i ich roli w konfliktach i wojnach głównie XX wieku.

Uczestniczył w programie badawczym dot. zagadnień zimnej wojny. Na początku 1993 r. wszczął przewód doktorski w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie. Jego praca: „Generalny Inspektorat Kawalerii 1921-1926” zapewniła mu otrzymanie tytułu doktora nauk humanistycznych w 1996 r. w 2003 r. Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – historii najnowszej wojskowej.

Tytuły naukowe

* Profesor – (od 2004 r.): Uniwersytet Szczeciński (od 2006 r.): Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

* Habilitacja – (od 6 stycznia 2003 r.): Polska broń pancerna w latach 1918–1939 na tle europejskim

* Doktor (od 11 października 1996 r.): Generalny Inspektorat Kawalerii 1921-1926; Wojskowy Instytut Historyczny

1. Monografie naukowe
• Czołgi w Wojsku Polskim 1918-1939 na tle tendencji rozwojowych w Europie, Poznań 2000;
• Generalny Inspektorat Kawalerii 1921-1926, Poznań 2002;
• Polska broń pancerna w latach 1918-1939 na tle europejskim, Poznań 2002;
• Taktyczny wymiar walki, Toruń 2005;
• Wojna jako rzeczywistość. O prowadzeniu starych i nowych wojen, Toruń 2008;
• Wojny XX wieku (wybrane aspekty) Poznań 2008;
• Narzędzia wojny i ich współczesny rozwój [wybrane aspekty dla XX wieku], Toruń 2009
• Wojny państw w XX wieku. Wprowadzenie do bezpieczeństwa militarnego, Gorzów 2010;
• Strategie i polityka bezpieczeństwa. Analiza postaw w okresie zimnej wojny, Gorzów Wielkopolski 2011

2. Monografie naukowe pod redakcja lub współredakcją
• (współautor J. Karwat) Dowódcy wielkopolskich oddziałów kawalerii i broni pancernych, Poznań - Wrocław 2004;
• (pod red.) J. Piątka i W. Wróblewskiego, Międzynarodowe uwarunkowania „zimnej wojny”, Szczecin 2006,
• (pod red.) J. Piątka, R. Podgórzańskiej, Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, Szczecin 2007,
• (pod red.) J. Piątka i R. Podgórzańska, Wybrane aspekty bezpieczeństwa, Szczecin 2007, t. 2.,
• [pod red.] J. Piątek i R. Podgórzańska, Oblicza konfliktów. Zbiór analiz i studia przypadków, Toruń 2008,
• pod red., Jarosława J. Piątka, Renaty Podgórzańskiej, Polityka zagraniczna. Decyzje, procedury, instytucje, Toruń 2009
• (współautorstwo D. Wybranowski, G. ciechanowski, M. Franz, R. Podgórzańska) Bałkany we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wybrane problemy, Poznań 2010;
• współautorstwo R. Podgórzańska, A, Ranke, Polityka zagraniczna i strategie bezpieczeństwa państw w międzynarodowych stosunkach politycznych, Gorzów Wielkopolski 2012

3. Skrypty
- Historia wojskowości. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy szkół wojskowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego, Poznań 2001
- Pododdziały i oddziały broni pancernej a zasady taktyczne walki lądowej w armiach wybranych państw europejskich w latach 1918-1939, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Poznań-Wrocław 2003


4. Rozdziały w monografiach zbiorowych
• Udział czołgów w wojnie polsko-rosyjskiej, (W:) 80 lat polskiej broni pancernej: red. nauk. Andrzej Kubecki, Jarosław J. Piątek, Aleksander Poniewierka, Poznań 2001, wyd. WSOWL, s. 44-60;
• Próba refleksji nad współczesnymi konfliktami zbrojnymi (w:) L. Wyszczelski, J. Ślipiec, Sztuka wojenna we współczesnych konfliktach zbrojnych, Warszawa 2004, wyd. AON, s. 275-290;
• Ważniejsze konflikty zbrojne na świecie związane z dwubiegunowym podziałem świata w latach 1957-1989 (aspekt polityczno-wojskowy), (w:) (pod red.) J. Piątka i W. Wróblewskiego, Międzynarodowe uwarunkowania „zimnej wojny”, Szczecin 2005, t. 1, s. 324-350;
• Radzieckie strategie powstrzymywania przeciwnika obowiązujące do 1991 roku, (w:) Polaków portret niedokończony. Studia z zakresu historii, prawa, politologii. Pod red. A. Kozery, R. Kłaczyńskiego i Ł. Kozery, Kraków 20011, s. 225-252,
• Konflikty zbrojne XX wieku. Skuteczność badania i badacza (w:) Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, pod red., Karola Kościelniaka, Zbigniewa Pilarczyka, Poznań 2012, s. 69-87
• Międzynarodowe stosunki wojskowe i podstawy rozumienia strategii [w:] J. Piątek, R. Podgórzańska, A. Ranke, Polityka zagraniczna i strategie bezpieczeństwa państw w międzynarodowych stosunkach politycznych, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 93-172.
• Poland's Security in the Context of Its Involvement in NATO and UE Peacekeeping Operations (w:) Poland's Security. contemporary Domestic and International Issues. Edited by Sebastian Wojciechowski and Anna Potyrała, Berlin 2013, pp. 41-61

5. Artykuły naukowe
• Sources of the contemporary strategic thinking. Readiness to unlimited violence, [w:] Reality of politic. Estimates-Comments-Forecasts, Toruń 2012, pp. 207-223.
• Nowe wyzwania badań nad konfliktami zbrojnymi, „Akta Polityka” Szczecin 2007, s. 5-21,
• Długa wojna z terroryzmem, Rocznik bezpieczeństwa narodowego (red. K. Kubiak), Wrocław 2007, s. 51-64. Wydawnictwo naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
• Człowiek wobec konfliktu i jego współczesnej asymetrii [w:] „Edukacja humanistyczna” Szczecin 2008, nr 1, s. 57-67.
• New conditions and changing image of military forces in the early 21st c. Readiness to unlimited violence? Polish Political Scence, Yearbook 2008, XXXVII, s. 31-43.
• Ethnic diversity or ethnic disintegration for the existence of a contemporary conflict [w:] Polish Political Scence, Yearbook 2010, XXXIX, s. 292-303
• Nightmare scenario for NATO. Madness of the cold war’s conception of Ussr’s deterrence [w:] Reality of politic. Estimates-Comments-Forecasts, Toruń 2010, p.150-160
• Analiza wyzwań i ograniczeń polskiej strategii wojskowej w latach 1918-1939 [w:] Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, pod red. nauk. Benon Mickiewicza, Poznań 2011, t. XII, s. 145-167

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.