dr hab. Marek Żurek prof. US

1. Monografie naukowe
1. Unia Europejska (współautor J. Ruszkowski), wyd. Fundacja Polska Praca, Warszawa 1995.

2. Leksykon Integracji Europejskiej (współautorzy J. Ruszkowski, E. Górnicz,), wyd. PWN Warszawa 1998.

a. - Leksykon Integracji Europejskiej, (współautorzy J. Ruszkowski, E. Górnicz), wyd. II, wyd. PWN Warszawa 2002.

b. - Leksykon Integracji Europejskiej, (współautorzy J. Ruszkowski, E. Górnicz), wyd. III, PWN Warszawa 2003.

c. - Leksykon Integracji Europejskiej, (współautorzy J. Ruszkowski, E. Górnicz), wyd. IV z płytą CD,  PWN Warszawa 2004.

3. Euro – wspólna waluta zjednoczonej Europy, ( współautor J. Ruszkowski), wyd. Stowarzyszenie Wszechnica Gospodarcza, Szczecin 2003.

4. Jakob Kaiser. Działalność polityczna, wyd. A. Marszałek, Toruń 2010.

5. Teoria współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Pomerania, wyd. Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

6. Unia Europejska w polityce zagranicznej  zjednoczonych Niemiec. Determinanty Europapolitik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.

2. Monografie naukowe pod redakcją
1. Wizje Unii Europejskiej. Przyszłość wspólnej Europy, wyd. Centrum Europejskie Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003

2. Partnerstwo Wschodnie w kontekście europejskich aspiracji Ukrainy. Dylematy międzynarodowe i systemowe, wyd. Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Kafiedra Politologii Nacional’noho Universitietu imieni Lesi Ukrainki, Łuck, Szczecin 2011.

3. Podręczniki, skrypty
1. Pozaunijne systemy integracji europejskiej (Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych), Szczecin 1998.

2. Europejska współpraca transgraniczna (Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych), Szczecin 1998.

3. Procesy decyzyjne Unii Europejskiej (Przewodnik metodyczny dla studentów dziennych), (współautor M. Drzonek), Szczecin 1999.

4. Integracja Europejska. Wybór problemów (współautorzy A. Głowacki, J. Ruszkowski), Szczecin 2000.

5. Wybrane zagadnienia Unii Europejskiej. Pomoc naukowa dla nauczycieli gimnazjów wiejskich i rolniczych szkół ponadpodstawowych (współautorzy A. Głowacki, J. Ruszkowski), wyd. Oficyna TON, Szczecin 2000.


6. Europejska współpraca transgraniczna, w: Unia Europejska. Wybór materiałów, pomocy i źródeł, (red J. Ruszkowski) Szczecin 2001, s. 149-161.

7. Pozaunijne systemy integracji europejskiej, w: Unia Europejska. Wybór materiałów, pomocy i źródeł. (red J Ruszkowski) Szczecin 2001, s. 163-175.

8. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w: Unia Europejska. Wybór materiałów, pomocy i źródeł, (red J. Ruszkowski) Szczecin 2001, s. 248-261.

9. Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, (współautor M. Drzonek), w: Unia Europejska. Wybór materiałów, pomocy i źródeł, (red. J. Ruszkowski) Szczecin 2001, s. 71-84.

10. Konstytucja Unii Europejskiej w: Unia dla studentów, przewodnik metodyczny, (red. M. Drzonek), Szczecin 2006, s. 43-59.

11. Ćwiczenia dla studentów do opracowania naukowego pt. Teoretyczne podstawy integracji europejskiej, w: (red. K. A. Wojtaszczyk), Wstęp do europeistyki, Warszawa 2012.
12. Metodologia studiów europejskich, (współredaktorzy D. Kowalewska, S. Kaniewski, udział 30%), Warszawa-Szczecin, 2012.


4. Rozdziały w monografiach naukowych

1. Wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce w świetle wybranej prasy niemieckiej (z uwzględnieniem prasy lokalnej), w: M. Drzonek, J. Mieczkowski (red), 1997 - Konstytucja i wybory, Szczecin 1998, s. 93-97.

2. Polityka oświatowa Unii Europejskiej, w: A. Głowacki, J. Ruszkowski, M. Żurek, Integracja Europejska. Wybór problemów, Szczecin 2000, s. 44-49.


3. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, w: Unia Europejska. Geneza i ewolucja integracji europejskiej, tom I ( pod redakcją J. Ruszkowskiego), Szczecin 2000, s. 239-244.

4. Grupa Wyszehradzka, w: Unia Europejska. Geneza i ewolucja integracji europejskiej, tom I  (pod redakcją J. Ruszkowskiego), Szczecin 2000, s. 251-257.

5. Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, w: Unia Europejska. Geneza i ewolucja integracji europejskiej, tom I  (pod redakcją J. Ruszkowskiego), Szczecin 2000, s.  265-269.

6. Inicjatywa Środkowoeuropejska, w: Unia Europejska. Geneza i ewolucja integracji europejskiej, tom I  (pod redakcją J. Ruszkowskiego), Szczecin 2000, s.  269-276.

7. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w: Unia Europejska. Instytucje i organy, tom II (pod redakcją J. Ruszkowskiego), Szczecin 2000, s. 87-106.

8. Trybunał Rewidentów Księgowych, w: Unia Europejska. Instytucje i organy, tom II (pod redakcją J. Ruszkowskiego), Szczecin 2000, s. 107-121.

9. Ordynacje do samorządów terytorialnych w wybranych państwach Europy oraz USA (współautor  Janusz Ruszkowski), w: Wybory samorządowe 2002. Kierunki zmian ordynacji wyborczej do samorządów terytorialnych. Materiały Seminaryjne, XI Seminarium Samorządowe, Międzyzdroje 2001.


10. Przyszłość Grupy Wyszehradzkiej po rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód w: R. Gizdra (red.), Warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych w zjednoczonej Europie, Szczecin 2003.

11. Stosunek władz Niemieckiej Republiki Demokratycznej do listu biskupów polskich z 1965 r., w: N. Buske, K. Kozłowski (red.), Protestanci i katolicy pomorscy wobec hitleryzmu i stalinizmu, Szczecin 2003, s.117-125.


12. Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód jako element przyszłej architektury bezpieczeństwa narodowego, w: M. Żurek (red.), Wizje Unii Europejskiej. Przyszłość wspólnej Europy, Szczecin 2003, s.159-164.

13. Współpraca euroregionalna w aspekcie polityki regionalnej Unii Europejskiej, w: A. Wojtaszak (red.), Pomorze Zachodnie wobec Unii Europejskiej, Szczecin 2003, s. 83-99.

- Euroregional Cooperation as Regards Regional Policy of the European Union, w: West Pomerania: Towards the European Union, (Edited by A. Wojtaszak). Szczecin 2004, s. 79-95.

14. Współpraca transgraniczna na przykładzie Euroregionu Pomerania, w: Stępień-Kuczyńska A. (red.), Europa Środkowa i Wschodnia wobec współczesnych wyzwań integracyjnych, Wyd UŁ, Łódź 2003, s.  242-254.


15. Asylpolitik als ein Element der Multikulturalität in Deutschland, w: F. Grucza (Hrsg.) Germanistische Erfahrungen und Perspektiven der Interkulturalität, Kraków 2005, s. 237-246.

16. Jakob Kaiser jako współtwórca Chrześcijańsko-Demokratycznej Unii Niemiec (CDUD) i powojennego ruchu związkowego w: Niemcy w integrującej się Europie XX wieku. (red. M Giedrojć i in.), Toruń 2005, s.120-130.

17. Kalendarium stosunków Polska – Unia Europejska,  Zachodniopomorskie w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku, -  implikacje medialne, Szczecin 2005, s. 77.

18. Współpraca transgraniczna jako stały element stosunków polsko-niemieckich na przykładzie Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, w: R. B. Woźniak, Ż. Stasieniuk (red.), Społeczeństwo pogranicza polsko-niemieckiego, Szczecin 2007, s.  232-237

19. Europejska polityka rządów Gerharda Schroedera, w: A. Staszczyk. J. Jartyś (red.) Wymiar wschodni Unii Europejskiej. Wielowymiarowość integrującej się Europy, Szczecin 2007, s. 269-275.


20. Europäische Gemeinschaften in Anbetracht der Wiedervereinigung Deutschlands, w: Studien und Forschung zur Deutschland- Österreichkunde in Polen, Beiträge der Jahrestagung und internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten, 2. - 4. August 2010, Warschau, (Hrsg.) Lucjan Meissner, Grzegorz Pawłowski, Warszawa 2011, s.  107-122.

21. Specyfika ugrupowań technicznych na tle ugrupowań politycznych w Parlamencie   Europejskim, w: J. Fischer (red.) Parlament Europejski po traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania  Polska Akademia Nauk Warszawa 2011, s.  266-273.

22. Wymiar wschodni Unii Europejskiej w polityce Republiki Federalnej Niemiec, w: M. Żurek (red.), Partnerstwo Wschodnie w kontekście europejskich aspiracji Ukrainy. Dylematy międzynarodowe i systemowe,  Łuck, Szczecin 2011, s.  63-82.

23. Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód jako element zewnętrznego bezpieczeństwa, (współautor L. Wojnicz), w: L. Meissner, M. Wilk (red.) Polska i Niemcy w Europie, Łódź 2012, s.  57-64.


5. Artykuły naukowe

1. Wybrane płaszczyzny zorganizowanej pomocy szwedzkiej dla Polaków w czasie i po II wojnie światowej, „Acta Politica”, 1992,  nr 5, s.  105-115.

2. Skandynawska działalność Urszuli Ledóchowskiej, „Szczecińskie Studia Kościelne” t. IV, 1993, s. 127-136.

3. Plan Stolpego z punktu widzenia szczecińskich partii politycznych, „Acta Politica”, 1997, nr 8, 151-156.

4. Euroarktyczna Rada Morza Barentsa, w: „Zeszyty Bałtyckie”, nr 2 2004, s. 86-92.

5. Niemieckie prezydencje w Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni”, nr 3 2011, s. 21-44.

6. German Presidencies in the European Union in the 1990s.The term and the specificity of the Presidency in the European Council, “Reality of Politics”, Toruń 2011, nr 2. 235-271.

6. Recenzje

1.Janusz Józef Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009, w: „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 6 2012.


7. Prace projektowe, ważniejsze ekspertyzy
1.  2003-2004 - opracowanie Polityki Współpracy Międzynarodowej miasta Szczecina
w ramach Strategii Rozwoju Szczecina w latach 2005-2015

2. 2004 - opracowanie programów i projektów do Polityki międzynarodowej Szczecina
w ramach Strategii Rozwoju Szczecina.

8. Udział w programach Unii Europejskiej.
1. PHARE/FIESTA II (1997-1998 r. )
2. Jean Monnet Project  on Common Foreign and  Security Policy of EU (1998-2001 r.)
3. PHARE Cross-Border Co-operation (1999 r.)
4. Inicjatywy Proeuropejskie PHARE 1997 Integracja Europejska  (2000 r.)
5. Program Informowania  Społeczeństwa (PIS)  (2000 i 2001 r. )
6. Jean Monnet Project Permanent  Course on Northern Dimension of EU (2001-2003 r.)
7. Jean Monnet Project Permanent (Collegium Balticum) Course on Poland and European Union (2001-2003 r. )
8. Projekt NBP pt. Euro-wspólna waluta Europy (2002 r.)
9. Grant UE na Jean Monnet Centre of Excellence przy Katedrze Europejskiej im J. Monneta Uniwersytetu Szczecińskiego (2002-2005 r.)
10. Grant UE na Jean Monnet Chair on Eastern Dimension of EU (2005-2008 r.)

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.