dr Katarzyna Zawadzka

Publikacje:

1. Jedność w różnorodności a postulaty mniejszości jako wyraz wyzwania  dla polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Prezydencja jako wyzwanie dla Polski oraz szansa promocji jej interesów w Unii Europejskiej, red. R. Bartłomiejski,D. Kowalewska,R. Podgórzańska, Szczecin 2011.
2. Komunikowanie polityczne. Kreatywny charakter monologu asumptem dla konstruktywnego dialogu politycznego?, [w:] Młodzi naukowcy dla polskiej nauki,red. M. Kuczera, Kraków 2012.
3. Kształtowanie wizerunku polityków w marketingu politycznym, [w:] Nowe trendyw naukach humanistycznych i społeczno – ekonomicznych, red. M. Kuczera, Kraków 2012.
4. Rola lidera społecznego w działalności NGO na przykładzie Stowarzyszenia Równość Na Fali, [w:] Lider społeczny w XXI wieku, red. K. Piasecki, Kraków 2013.
5. Poprawność polityczna wobec mniejszości seksualnych a polityczne strategie marketingowe w Polsce z 2011 roku [w:]Polska i świat współczesny oczami doktorantów Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego,red. P. Chrobak, Szczecin 2013.
6. Przestrzeganie praw mniejszości jako wyzwanie  dla współczesnej formy demokracji – teoria a praktyka, współautorstwo z S. Zielińska, [w:] Wyzwania i zagrożenia współczesnej demokracji, red. Ł. Tomczak, Szczecin2013.
7. (Nie)poprawność w komunikowaniu politycznym [w:] Komunikowanie polityczne. Podmioty, wartości, kanały przekazu, red. E. Maj, Toruń 2014.
8. Mowa nienawiści a wolność słowa – ujęcie prawne i praktyczne. Zarys problemu, współautorstwo z S. Zielińska, [w:] Wybrane zagadnienia współczesnego bezpieczeństwa społecznego, red. M. Cupryjak, P. Nowak, Szczecin 2015.
9. Zadania pełnomocników do spraw ochrony praw człowieka jako wyraz działań antydyskryminacyjnych jednostek i w jednostkach Policji [w:] Wielowymiarowy charakter współczesnego bezpieczeństwa, red. M. Cupryjak, Z. Kozak, J. Pilżys, Szczecin 2015.
10. Recenzja: Partie socjaldemokratyczne w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 –„Reality of Politics” 2015, No. 6, Toruń 2015.
11. Organizacje pozarządowe i ich rzecznictwo społeczne jako najbardziej bezpośredni przejaw wolności. Aktywność społeczna na rzecz budowy silnej demokracji – przykład Szczecina, współautorstwo z S. Zielińska, [w:] 25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania, red. J.J. Piątek, R. Podgórzańska, Sz. Stempiński, Szczecin 2015.
12. Działalność społeczna w III sektorze na przykładzie Stowarzyszenia Równość na Fali  [w:] „Przegląd Zachodniopomorski” 2015, Zeszyt 4, Szczecin 2015.
13. Kwestie gender w polityce edukacyjnej. Analiza programów polskich partii politycznych [w:] „Świat idei i polityki”, Rocznik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Tom 14, Toruń 2015.
14. Problematyka kobiet w partiach polskiej lewicy,  współautorstwo z Ł. Tomczak, Szczecin 2016, [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.), T.1, red. U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor, Warszawa – Radzymin 2016.
15. Realizacja systemu kwotowego w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku, współautorstwo z Ł. Tomczak, [w:] Wybory samorządowe na Pomorzu Zachodnim w 2014 roku. Programy – Kandydaci – Kampanie, red. M. Kamola-Cieślik, Ł. Tomczak, Szczecin 2016.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.