dr hab. Krzysztof Kowalczyk prof. US

Dr hab. prof. US Krzysztof Kowalczyk

E-mail: k.krzysztofor@wp.pl

Curriculum vitae: urodzony w 1971 r. w Szczecinie, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, klasa o profilu humanistycznym (1990 r.) i Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego (1995 r.). W 2002 r. obronił w Instytucie Historii US rozprawę doktorską pt. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. W 2013 r. Rada Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu na podstawie rozprawy – Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w latach 1989-2011 i dorobku naukowego w wyniku przeprowadzonego kolokwium nadała mu stopień doktora habilitowanego z dyscypliny nauka o polityce.  Od 1 stycznia do 3 sierpnia 2016 r. dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Od 4 kwietnia 2017 r. dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. 

Zainteresowania badawcze: polski system partyjny, marketing polityczny, Kościoły i związki wyznaniowe, społeczeństwo obywatelskie, historia PRL, strategie bezpieczeństwa RP.

 

DOROBEK NAUKOWY (od 2002 r.)

I. Monografie

1 K. Kowalczyk, Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją. Partie polityczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku, Toruń 2016.

2. K. Kowalczyk, Wybory samorządowe w 2014 roku w Szczecinie, Szczecin 2015.

3. K. Kowalczyk, Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w latach 1989-2011, Szczecin 2012.

4. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, Szczecin 2008.

5. K. Kowalczyk, M. Piskorski, Ł. Tomczak, Między euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem. Wybory do Parlamentu Europejskiego na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w 2004 roku, Szczecin 2004.

6. K. Kowalczyk, W walce o „rząd dusz”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, Szczecin 2003.

Ponadto:

7. A. Bilski, K. Kowalczyk, Elementarz obronności Pomorza Zachodniego, Szczecin 2015.

II. Prace pod redakcją

1. Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Toruń 2011.

2. Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, red. A. Antoszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyk, Wrocław 2010 [wydanie dwujęzyczne: polsko-ukraińskie].

3. Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna strategie, red. K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Kraków 2010.

4. Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim, red. K. Kowalczyk, M. Paziewski, M. Stefaniak, Bydgoszcz 2008.

5. Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk i Ł. Tomczak, Toruń 2007.

6. Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk i Ł. Tomczak, Toruń 2007.

7. Oblicza współczesnego terroryzmu, red. K. Kowalczyk, W. Wróblewski, Toruń 2006.

8. Terroryzm – globalne wyzwanie, red. K. Kowalczyk, W. Wróblewski Toruń 2006.

9. Partie i ugrupowania parlamentarne III RP,  red. K. Kowalczyk i J. Sielski, Toruń 2006.

10. Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, red. K. Kowalczyk i J. Sielski, Toruń 2004.

11. Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin 2003.

12. Kościół wobec integracji europejskiej. Raport z badań, red. S. Kaniewski i K. Kowalczyk, Szczecin 2002.

 

III. Artykuły naukowe

A. Artykuły w czasopismach

1. Kościół katolicki jako podmiot oddziałujący na system polityczny. Casus regulacji prawnych o zapłodnieniu pozaustrojowym in vitro, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 58/2018, s. 7-19.

2. Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Model współpracy Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi, „Preferencje Polityczne” nr 17/2017,  s. 203-214.

3. Typologia grup interesu artykułujących postulaty Kościoła katolickiego w Polsce, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 2, s. 177-188.

4. Stanowiska polskich partii politycznych wobec religii i Kościoła. Propozycja typologii, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 15/2015, s. 159-189.

5. Kościół katolicki w Polsce jako podmiot oddziałujący na system polityczny. Casus ustawy o związkach partnerskich, „Coloquium” 2015, nr 4, s. 61-82.

6. Pomorze Zachodnie _ „bastion PO?”. Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku,  „Opuscula Sociologica” 2015, nr 3, s. 59-75.

7. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w okręgu nr 13 – uwarunkowania, strategia i taktyka komitetów, rezultaty, „Przegląd Zachodniopomorski” 2015,  z. 2, s. 135-156.

8. Typologia polskich partii politycznych według kryterium programowego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2014, nr 1, s. 73-99.  

9. Polska wobec wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2012 roku, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 2, s. 149-166.

10. Partie polityczne i ich elektoraty wobec kwestii nowelizacji ustawy antyaborcyjnej w Polsce (2007-2011), „Opuscula Sociologica” 2014, nr 2, s. 19-29.  

11. Kościół katolicki jako podmiot oddziałujący na system polityczny, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr 17,  s. 129-144.

12. The Role of the Catholic Church during political transformation in Poland (1989-2011),„Kirchliche Zeitgeschte. Contemporary Church History” vol. 2/2012, s. 376-400.

13.  The Catholic Church in Poland as an enity influencing parliamentary elections (1989-2011), „Polish Political Science Yearbook” 2012, s. 472-485.

14. Kampania Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w 2011 roku – taktyka, strategia, rezultaty,  „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”  nr 35/2012, s. 78-92 [współautor L. Hurska-Kowalczyk].

15. Uwarunkowania, strategia taktyka kampanii Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich 2010 r. w Polsce, „Studia Politologiczne” vol. 19, 2011, s. 199-223.

16. Strategia i taktyka Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach do  Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 23/2010, s. 31-50.

17. Kampania Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach samorządowych w 2006 roku w Szczecinie, „Przegląd Zachodniopomorski” 2009, nr 1, s. 130-148.

18. Kampania Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych w 2006 roku w Szczecinie, „Przegląd Zachodniopomorski” 2008, nr 4, s. 119-135.

19. Kampania wyborcza Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach samorządowych 2006 roku, „Athenaeum. Political Science” 17/2007, s. 43-58.

20. Kampania wyborcza Mariana Jurczyka w wyborach na prezydenta Szczecina jako przykład „antymarketingu wyborczego”, „Problemy Humanistyki”, 2003/2004, nr 8/9, s. 221-236.

21. Nauczanie religii w szkołach na Pomorzu Zachodnim 1945-1956, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2003, nr 3, s. 71-103.

22. Status prawny i faktyczny nieruchomości kościelnych na Pomorzu Zachodnim 1945-1956/57, „Almanach Historyczny”, 2003, t.5, s.3 13-338.  

23. Kształtowanie się administracji kościelnej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2002, nr 2, s. 61-84.

24. Polityka władz państwowych wobec Kościoła gorzowskiego w latach 1945-1956, „Studia Paradyskie”, t. 12, Poznań - Paradyż 2002, s. 27-48.

 

B. Artykuły w pracach zbiorowych

1. Kwestia bezpieczeństwa militarnego w założeniach ideowo-programowych polskich partii i ugrupowań politycznych w wyborach parlamentarnych 2015 roku, [w:] Bezpieczeństwo a wyzwania współczesności, red. G. Ciechanowski, M. Romańczuk, J. Pilżys, Szczecin 2018, s. 137-150.

2. Płaszczyzny współpracy miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi, [w:] Administracja publiczna. Zadania administracji  samorządowej i ich realizacja przez NGO, red. D. Plecka, E. Ganowicz, P. Rutkowska, Toruń 2018, s.184- 198.

3. Grupy interesu artykułujące postulaty Kościoła katolickiego w Polsce, [w:] Polityczne uwarunkowania religii. Religijne uwarunkowania polityki, red. S. Dudra, R. Michalak, Ł. Młyńczyk, Sieniawa Żarska 2017, s.71-84.

4. Parlamentarny spór o zakres ustawodawstwa antyaborcyjnego w Polsce w latach 1991-2011, [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.), T. I, red. U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor, Radzymin-Warszawa 2016, s. 209-223.

5. Specyfika polityki państwa wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945—1956, [w:] Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. T. 1: 1945-1956, red.,  M. Siedziako, Z. Stanuch i G. Wejman, Szczecin 2016, s. 59-74

6. Wybory do Rady Miasta Szczecina 2014 roku - strategia, taktyka, rezultaty komitetów, [w:] Administracja publiczna. Wybory samorządowe 2014, red. D. Plecka, Z. Osmólska, Toruń 2015, s. 171-181.

[współautor: Ł. Listwoń], Budżet obywatelski Szczecina jako forma demokracji partycypacyjnej, [w:] 25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania,  red. J. Piątek, R. Podgórzańska, S. Stępiński, Szczecin 2015, s. 171-184.

7. Polskie parlamentarne partie chadeckie wobec religii i Kościoła (1989-2001), [w:] Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko i W. Ziętara, Lublin 2015, s. 359-370

8. Wpływ Kościoła katolickiego na system polityczny Polski, [w:] Solidarność a transformacja. 25 lat transformacji postkomunistycznej, red. T. Ambroziak, A. Czwołek, S. Gajewski, M. Nowak-Paralusz, Toruń 2015, s. 78-100.

9. Kościół katolicki a system polityczny. Aspekty teoretyczne i metodologiczne, [w:] Teoria i praktyka polityki. Perspektywa szczecińskich politologów, red. R. Podgórzańska, J. Ruszkowski, Szczecin 2015, s. 161-172.

10. Pozycjonowanie oferty Platformy Obywatelskiej wobec Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, [w:] Segmentacja, targeting, pozycjonowanie na rynku politycznym, red. M. Cichosz, D. Skrzypiński, Wrocław 2014, s.145-155.

11. Kwestia ustawodawstwa antyaborcyjnego jako jedna ze składowych podziału socjopolitycznego religijność- świeckość w Polsce (2007-2012), [w:] Demokracja w Polsce po 2007 roku, red. D. Plecka, Katowice 2014, s.  143-156.

12. Strategie kadrowe Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w latach 2007 i 2011, [w:] Partie polityczne. Struktury, programy, kampanie, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2014, s.  76-92.

13. Prezydencjalizacja wyborów samorządowych w Szczecinie w 2010 roku, [w:] Partyjnie czy niepartyjnie. Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. M. Drzonek, Szczecin 2014, s. 44-54.

14. Parlamentarne partie liberalne wobec Kościoła katolickiego (1990-2011), [w:] Liberalizm nad Wisłą (XX-XXI wiek). Koncepcje, ludzie, działalność, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2014, s. 229-250.

15. Polskie partie konserwatywne wobec religii i Kościoła, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy polityczne, T. I, Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski,  Toruń 2014, s. 460-466.

16. Partie prawicy parlamentarnej w Polsce. Próby typologii, [w:] Prawica w Polsce i na świecie w XX i XXI wieku, red. S. Chazbijewicz, M. Chełminiak, T. Gajowniczek, Olsztyn 2013, s. 105-116. 

17. Wizja państwa i polityki w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego w Polsce 1989-2011, [w:] Myśl społeczna wielkich religii świata, red. E. Olszewski, M. Marczewska-Rytko, Lublin 2013, s. 91-114.

18. Współpraca miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi, [w:] Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, red. D. Plecka, Toruń 2013, s. 334-346.

19. W służbie etyki przekonań. Marek Jurek jako przywódca partyjny, [w:] Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, red. M. Hartliński, Olsztyn 2013, s. 243-266.

20. Wybory bez alternatywy? Kampania Platformy Obywatelskiej w wyborach
parlamentarnych w 2011 roku
, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Katowice 2012, s. 255-274.

21. Partie i ugrupowania parlamentarne wobec postulatu Kościoła katolickiego w Polsce ustanowienia dni wolnych od pracy, [w:] Obywatel – instytucje – władza na przełomie XX i XXI wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu, red. D. Karnowska, J. Nocoń, Toruń 2012, s.240-254.

22. Kampania Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich 2010 roku, [w:] Wybory Prezydenckie 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik Katowice 2011, s. 271-288.

23. Polskie partie socjaldemokratyczne wobec Kościoła katolickiego, [w:] Ruch Socjaldemokratyczny w  Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2010), red. K. Leszczyńska, E. Olszewski, Lublin 2011, s. 197-220.

24. Typologia polskich partii politycznych, [w:] Partie system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Toruń 2011, s. 207-232.

25. Rola Kościoła katolickiego w życiu publicznym Polski, [w:] Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, red. A. Antoszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyk, Wrocław 2010 s. 315-328.

26. Роль Католицької церкви в суспільно-політичному житті Польщі, [w:] Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, red. A. Antoszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyk, Wrocław 2010 s. 689-702.

27. Strategia Prawicy Rzeczypospolitej na rynku politycznym (2007-2009), [w:] Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna strategie, red. K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Kraków 2010, s. 297-307.

28. Prezydent Szczecina – Piotr Krzystek. Wizerunek, osobowość i przywództwo polityczne, [w:] Władza i przywództwo polityczne w demokracji, red. E. Nowak, D. Litwin-Lewandowska, Lublin 2010, s. 123-136.

29. POstaw na PO. Kampania Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, red. R., Glajcar, W. Wojtasik, Katowice 2010, s. 157-176.

30. Ile konserwatyzmu, ile liberalizmu w Platformie Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej?, [w:] Paradoksy liberalizmu, red. D. Karnowska i A. Modrzejewski, Toruń 2009, s. 129-142.

31. Problematyka wolności mediów i ładu medialnego w ujęciu Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin, [w:] Oblicza polskich mediów po 1989 roku, red. L. Pokrzycka, B. Romiszewska,  Lublin 2008, s. 41-55.

32. Zmiany w organizacji i zarządzaniu Prawem i Sprawiedliwością, [w:] Demokracja w Polsce, red. D. Karnowska, Toruń 2008, s. 49-65. 

33. Działalność duszpasterska biskupa Jerzego Stroby, ordynariusza szczecińsko-kamieńskiego w ocenie władz PRL (1972-1978), [w:] Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim, red.  K. Kowalczyk, M. Paziewski, M. Stefaniak,  Bydgoszcz 2008, s. 181-190.

34. Polskie partie parlamentarne wobec problematyki równości płci [w:] Gender w weekend, red. A. Zawiszewska, Warszawa 2007, s. 229-239.

35. Koncepcja prezydentury w ujęciu Prawa i Sprawiedliwości, [w:] Oblicza polskiego systemu politycznego, red. B. Krauz-Mozer i K. Sobolewska-Myślik, Toruń 2007, s. 99-115.

36. Eurosceptycyzm czy euorealizm? Kwestia europejska w dokumentach programowych Prawa i Sprawiedliwości, [w:] Niepodległość. Zależność. Suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007, s. 309-318.

37. Prawo i Sprawiedliwość a mass media, [w:] Media a demokracja, red. L. Pokrzycka i W. Mich, Lublin 2007, s. 91-98.

38. Stanowisko Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości wobec kryzysu politycznego na Ukrainie (X 2004 – I 2005), [w:] Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk i Ł. Tomczak, Toruń 2007, s. 161-170.

39. Problematyka bezpieczeństwa III RP w programach polskich partii prawicowych, [w:] Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XX wieku, red. J. Piątek, R. Podgórzańska, Szczecin 2007, s. 207-214.

40. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej – „partia ludzi sukcesu”, [w:] Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, red. K. Kowalczyk i J. Sielski, Toruń 2006, s. 96-128. 

41. Prawo i Sprawiedliwość – „rewolucyjni konserwatyści?”, [w:] Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, red. K. Kowalczyk i J. Sielski, Toruń 2006, s. 192-231.

42. Prawo i Sprawiedliwość wobec kwestii integracji europejskiej, [w:] Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, red. R. Podgórzańska i Ł. Tomczak, Szczecin 2006, s. 35-46.

43. Problematyka bezpieczeństwa w programie Prawa i Sprawiedliwości, [w:] Oblicza współczesnego terroryzmu, red. K. Kowalczyk i W. Wróblewski, Toruń 2006, s. 41-44.

44. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej a integracja europejska [w:]  Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, red. R. Podgórzańska i Ł. Tomczak, Szczecin 2006, s. 47-54.

45. Bezpieczeństwo narodowe. Cele i założenia programowe nowej specjalizacji [w:] Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy, red. M. Cichosz, K. Zamorska, Wrocław 2006, s. 258-267.

46. Partie polskiej prawicy parlamentarnej – oferta programowa, stan i perspektywy, [w:] Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, red. K. Kowalczyk i Ł. Tomczak, Toruń 2006, s. 130-148.

47. W stronę konserwatywnego liberalizmu. Miejsce Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej na scenie politycznej, [w:] Polskie zbliżenia z liberalizmem, red. T. Godlewski, D. Karnowska, Toruń 2006, s. 277-293.

48. Katolicy tradycji w ofensywie. Stanowisko tygodnika ‘Niedziela’ wobec integracji europejskiej, [w:] Między otwartą a domkniętą myślą polityczną. Szkice o najnowszej refleksji politycznej, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2006, s. 122-132.

49.  Wizja Kościoła, [w:] Szkice o twórczości Wacława Oszajcy, red. R. Cieślak i P. Urbański, Szczecin 2006, s. 99-106.

50. Stolica Apostolska wobec konfliktów międzynarodowych po 11 września 2001, [w:] Początek wieku. Polska i świat wobec nowych wyzwań, red. M. Drzonek, Szczecin 2005, s. 111-117.

51. Szczecińskie wybory samorządowe w 2002 roku (wraz z M. Kamolą-Cieślik i A. Kubajem), [w:] Vir bonus dicendi peritus. Praca dedykowana Profesorowi Henrykowi Komarnickiemu, , red. Ł. Tomczak, Szczecin 2005, s. 185-228.

52. Stosunki państwo – Kościół na Pomorzu Zachodnim. Zarys problemu, „Studia i rozprawy. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 5, Szczecin 2005, s. 27-52.

53. Zróżnicowanie represji wobec duchowieństwa na ziemiach polskich (1945-1956), [w:] Represje wobec duchowieństwa kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskich w krajach byłego wschodniego, red. J. Myszor, A. Dziurok, „Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 16, Katowice 2004, s. 182-202.

54. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, red. K. Kowalczyk i J. Sielski, Toruń 2004, s. 122-142.

55. Prawo i Sprawiedliwość, [w:] Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, red. K. Kowalczyk i J. Sielski, Toruń 2004, s. 143-168.

56. Cele i założenia programowe uzupełniających studiów magisterskich, specjalizacja – bezpieczeństwo narodowe, realizowanych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego,  [w:] Pomorze militarne XII – XXI w. Materiały z sesji  naukowej zorganizowanej 27 listopada 2003 r. w Zamku Książąt Pomorskich, red. K. Kozłowski i E. Rymar, Szczecin 2004, s. 273-280.

57. Duchowieństwo na Pomorzu Zachodnim: między postawą niezłomną a kolaboracją – strategie przetrwania (1945-1956), [w:] Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, red. G. Miernik, Kielce 2003, s. 147-164.  

58. Organizacje pozarządowe jako jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Edukacja obywatelska. Poradnik dla nauczyciela 1, red. J. Korzeniowski i J. Usowicz,  Szczecin 2003, s. 136-143.

59. Wolontariat – jedna z podstawowych form aktywności obywatelskiej, [w:] Edukacja obywatelska. Poradnik dla nauczyciela 1, red. J. Korzeniowski i J. Usowicz, Szczecin 2003, s. 152-155.

60. Wybory prezydenta Szczecina w 2002 roku, [w:] Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin 2003, s. 23-46.

61. Kampania Komitetu Wyborczego Wyborców Razem Polsce do Rady Miasta Szczecina w 2002 roku, [w:] Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin 2003, s. 123-128.

62. Kościół katolicki a kultura polityczna współczesnej Polski, [w:] Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Toruń 2003, s. 203-215.

63. Działania polityczne. Błędy i konflikty polityczne, [wraz z A. Wojtaszakiem], [w:] Wybrane problemy teorii polityki, red. A. Wojtaszak i D. Wybranowski, Szczecin 2002.

64. Kampania parlamentarna Komitetu Prawo i Sprawiedliwość. Uwarunkowania sukcesu wyborczego, [w:]  Marketing polityczny a postawy i zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego, red. D. Walczak-Duraj, Płock-Łódź 2002, s. 205-224.

65.  Rola Polski w zjednoczonej Europie w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Kościół wobec integracji europejskiej. Raport z badań, red. S. Kaniewski i K. Kowalczyk, Szczecin 2002, s. 43-46.

66. Stanowisko tygodnika „Niedziela” wobec integracji europejskiej. Między eurorealizmem a eurosceptycyzmem, [w:] Kościół wobec integracji europejskiej. Raport z badań, red. S. Kaniewski i K. Kowalczyk, Szczecin, 2002, s. 77-84.

 

IV. Biogramy

1. Czartoryski Czesław, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. II,  red. J. Myszor, Warszawa 2003, s. 43-44.

2. Ćwięka Franciszek,  ibidem, s. 48.

3. Kinder Józef, ibidem, s. 116-117.

4. Morciszek Władysław, ibidem, s. 192-193.

5. Sęk Wacław, ibidem, s. 257-258.

6. Siwek Władysław, ibidem, s. 261-262.

7. Wasilewski Mieczysław, ibidem, s. 308-309.

 

V. Autoreferaty

1. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, „Dzieje Najnowsze”, 2002, nr 4, s. 173-178.

 

VI. Recenzje

1. Wojciech Kostka, Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 408, „Athenaeum. Political Science” 20/2008, s. 232-235.

2. Warto być przyzwoitym. Josef Ackermann: Dietrich Bonhoeffer. Wolność ma otwarte oczy. Przełoż. Eliza Pieciul-Kamińska. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”, 2007 – 472 s.,  „Pogranicza” 2008, nr 3, s. 113-116.

3. „Praca na odcinku kleru” w świetle akt aparatu bezpieczeństwa PRL (T. Isakowicz-Zaleski: Księżą wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej) „Pogranicza” 2007, nr 4, s. 95-97.

 

VII. Sprawozdania

1. Konferencja naukowa „Między Warszawą a regionem. Przedsierpniowa opozycja demokratyczna na Pomorzu Zachodnim (Szczecin, 24-25 października 2007 r.),  „Athenaeum. Political Science”19/2008, s. 253-255.

2. Międzynarodowa konferencja naukowa „Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, Międzyzdroje, 16-18 maja 2006 roku, „Athenaeum. Political Science”, 16/2006, s. 225-227.

3. Międzynarodowa konferencja naukowa Terroryzm i konflikty zbrojne na przełomie XX i XII wieku, Szczecin 1-2 czerwca 2005 roku, „Athenaeum. Political Science”,14-15/2006, s. 272-274.

4. Seminarium „Kościół między komunizmem a integracją”, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2002, nr 4, s. 235-237.

VIII. Hasła

A. Encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół, Toruń 2005.

1. Fundacje, s. 90-91.

2. Kluby Inteligencji Katolickiej, s. 132-133.

3.Komisja Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich, ibidem, s. 136.

4. Księża patrioci, s. 171-172.

5. Organizacje pozarządowe, s. 230-231.

B. Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, t. II, Instytucje i systemy polityczne, red. B. Dziemidok-Olszewska i W. Sokół, wyd. 2, Warszawa 2012.

1. Fundacje, s. 155-158.

2. Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu, s. 236-239.

3. Organizacje Pożytku Publicznego (OPP), s. 343-345.

 

IX. Nagrody

2014 r. - I nagroda w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę politologiczną za monografię Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w latach 1989-2011, Szczecin 2012, ss. 493.

2014 r. -  nagroda JM Rektora US II stopnia za osiągnięcia naukowe.

2010 r. - tytuł i nagroda JM Rektora WSP TWP w Szczecinie - „Najlepszy adiunkt roku akademickiego 2009/2010”.

2009 r. - nagroda JM Rektora US II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne.

2004 r. - nagroda JM Rektora US II stopnia za osiągnięcia naukowe.

2001 r. - nagroda JM Rektora US II stopnia za osiągnięcia naukowe.

2000 r. - III miejsce w konkursie na najlepszego asystenta Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

X. Współpraca naukowa

Od 2013 r.- współpraca z instytucjami publicznymi w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa.

2007-2010 r. - współpraca z Lwowskim Regionalnym Instytutem Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy.

1999-2002 r. - współpraca z Fundacją Konrada Adenauera.

Współpraca z ośrodkami politologicznymi w kraju: Bydgoszcz (UKW), Katowice (UŚ), Kraków (UJ, UP), Lublin (UMCS), Olsztyn (UWM), Poznań (UAM), Pułtusk (AH), Toruń (UMK), Warszawa (UW, ISP PAN), Wrocław (UWr).

 

XI. Współorganizacja konferencji naukowych

1. Krajowa konferencja naukowa pt. Wybory i sytuacja powyborcza na Ukrainie, Poznań, 13 grudnia 2012 r.

2. Panel: Wybory i sytuacja polityczna w Polsce, w Rosji i na Ukrainie (2011-2012) w ramach  II Kongresu Politologii, Poznań, 20 września 2012 r.

3. I polsko-ukraińskie seminarium naukowe, Szczecin, 24 listopada 2010 r.

4. Polska Scena Polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna - strategie, Krynica, 21-22 października 2009 r.

5. Konferencja naukowa Między Warszawą a regionem. Przedsierpniowa opozycja demokratyczna na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, 24–25 października 2007 r. 

6. Międzynarodowa konferencja naukowa Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, Międzyzdroje, 16-18 czerwca 2006 r.

7. Międzynarodowa konferencja naukowa Terroryzm i konflikty zbrojne na przełomie XX i XXI wieku, Szczecin 1-2 czerwca 2005 r.

Od 1997 r. do 2012 r. organizacja około 15 konferencji i sesji naukowych.

 

XII. Udział w redakcjach czasopism naukowych

Od 2014 r. – członek redakcji półrocznika „Гуманітарні візії” („Humanistyczne wizje”), wydawanego we Lwowie przez Uniwersytet Narodowy Politechnikę Lwowską.

Od 2006 r. – członek redakcji ogólnopolskiego naukowego periodyku politologicznego „Athenaeum” Political Science”/„Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, wydawanego w Toruniu przez Wydawnictwo Adam Marszałek.

 

XIII. Granty

1. W latach 2011-2012 r.  realizacja grantu habilitacyjnego NN 116 478740: Partie i ugrupowań parlamentarnych wobec Kościoła katolickiego w Polsce  w latach 1989-2011.

2. W latach 2008-2010, udział, jako wykonawca, w grancie N 116 332535: Transformacja w Polsce i na Ukrainie (1989-2007). Wybrane aspekty

3. Udział w 2002 r., jako wykonawca, w grancie 2H02E 04422: Kościół wobec integracji europejskiej.

 

XIV.  Ekspertyzy

Ekspert ekspozycji stałej Muzeum „Centrum Dialogu Przełomy” (Szczecin, V-VI 2014 r.)

 

XV. Społeczna działalność naukowa   

Członek: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Od 2013-2016 r. – członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

2011-2013 r. – przewodniczący Sekcji Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. 

2007- 2013 r. –  prezes szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Od 2007 r. – członek Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, oddział w Szczecinie.

2005-2006 r. – sekretarz szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

2001-2002 r. – prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

2001 r. – członek Zespołu Opiniująco - Konsultacyjnego, opracowującego Strategię Rozwoju Miasta Szczecina.

1999 r. – organizator wraz z Urzędem Miasta Szczecina I Szczecińskiej Debaty Samorządowej.

 

XVI. Odznaczenia

2019 r. –  Medal „Pro Patria”.

2007 r. – Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

 

Informacje dla doktorantów.

Potencjalnych doktorantów proszę o:

a) zapoznanie się z zakresem moich zainteresowań naukowych;

b) przedłożenie krótkiego konspektu pracy zawierającej: cel, pytania badawcze, hipotezy, metody badawcze (właściwe nauce o polityce), strukturę pracy, kluczową literaturę;

c) przedłożenie wykazu własnych publikacji naukowych, udziału w konferencjach naukowych.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.