dr Liana Hurska-Kowalczyk

Monografie naukowe
Hurska-Kowalczyk L., Opozycja polityczna na Ukrainie (1991-2006), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Monografie naukowe pod redakcją lub współredakcją
Hurska-Kowalczyk L. (red.), Dylematy rozwoju Ukrainy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

Rozdziały w monografiach zbiorowych
1. Hurska-Kowalczyk L., Opozycja w systemie politycznym Ukrainy, [w:] Polska. Europa. Świat. Prace politologiczne i historyczne. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Marczewska-Rytko, S. Stępień, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 209-231.
2. Hurska-Kowalczyk L., Ewolucja form rządów na Ukrainie, [w:] Dylematy rozwoju Ukrainy, red. L. Hurska-Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 15-50.
3.  Hurska-Kowalczyk L., Korytska O., Unia Europejska a Ukraina: Quo vadis?, [w:] Europa Wschodnia i Kaukaz południowy w polityce Unii Europejskiej, red. A. Staszczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 61-85.
4. Hurska-Kowalczyk L., Pozycja Prezydenta Ukrainy w kontekście zmian konstytucyjnych, [w:] Interpretacje polityki.  Księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. R. Bäcker, W. Hładkiewicz, A. Małkiewicz, R. Potocki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 237-251.
5. Hurska-Kowalczyk L., Opozycja polityczna na Ukrainie po 1989 roku, [w:] Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, red. A. Antoszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010 s. 207-218.
6. Гурська-Ковальчик Л., Політична опозиція в Україні після 1989 року, [w:] Трансформація в Польщі і в Україні. Вибрані аспекти, ред. А. Антошевський, А. Колодій, К. Ковальчик, Oficyna Wydawnicza ATUT, Вроцлав 2010 с. 559-570.
7. Hurska-Kowalczyk L., Postawy elity politycznej i społeczeństwa Ukrainy wobec Unii Europejskiej po rewolucji pomarańczowej, [w:] Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostwośc czy buforowśc, red. J. Jartyś i A. Staszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s.101-114.
8. Hurska L., Okrągły Stół na Ukrainie w czasie rewolucji pomarańczowej: rola Polski, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie. Wojna i współczesność, red. J. Marszałek-Kawa, Z. Karpus, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 150-161.
9. Hurska L., System polityczny Ukrainy, [w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 87-108.
10. Hurska L., Główne tendencje w kształtowaniu się opozycji politycznej na Ukrainie w latach 2000 - marzec 2006, [w:] Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 148-160.
11. Hurska L., Kształtowanie się opozycji politycznej na Ukrainie (1989-2003), [w:] Oblicza współczesnej polityki (aspekty praktyczne), red. A. Kasińska-Metryka, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 181-190.
12. Hurska L., Tymkiw J., Współdziałanie władzy i opozycji: aspekt polityczno-kulturowy, [w:] Kultura polityczna a polityka wewnętrzna i międzynarodowa, red. A. Orlikowska, K. Michałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 68-77.
13. Гурська Л., Опозиція: проблема політичного вибору, [w:] Цивілізація любови чи цивілізація насильства: особистісні та суспільні мотивації вибору, ред. Л. Бачинська, Інститут Релігії і суспільства, Львів 2003, с. 157-159.
14. Гурська Л., Бунт і опозиція, [w:] Етнокультурні проблеми політичного процесу в Україні: Колективна монографія, гол. Ред. Мельник В., Львів 2001, http://www.westukr.itgo.com/hurska.html

.

Artykuły w czasopismach
1. Kowalczyk K., Hurska-Kowalczyk L., Kampania Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w 2011 roku – taktyka, strategia, rezultaty,  „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” nr 35/2012, s. 78-92.
2. Hurska-Kowalczyk L., Aspiracje Ukrainy wobec Unii Europejskiej, „Środkowoeuropejskie studia polityczne” nr 1/2012, s. 245-264.
3. Hurska-Kowalczyk L., Próby wprowadzenia samorządu na Ukrainie, „Atheneum” nr 32/2011, s. 74-89.
4. Hurska-Kowalczyk L., Wybory prezydenckie na Ukrainie – 2010: w kontekście rywalizacji Julii Tymoszenko i Wiktora Janukowicza, „Atheneum” nr 27/2011, s. 79-94.


Granty
Transformacja w Polsce i na Ukrainie (1989-2007). Wybrane aspekty (N 116 332535),  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2010 r. (wykonawca).

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.