dr hab. Maciej Drzonek prof. US

Więcej informacji tutaj.

Wybór publikacji (2005-2013)

Monografie
1. Między integracją a europeizacją. Kościół katolicki w Polsce wobec Unii Europejskiej w latach 1997-2003, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006.
2. Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Dante, Kraków 2013.

Prace pod redakcją
3. Początek wieku. Polska i świat wobec nowych wyzwań, Instytut Politologii i Europeistyki US, Szczecin 2005.
4. POPiSy w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej (redakcja z Januszem Mieczkowskim), Print Group, Szczecin 2006.
5. Unia dla studentów, Print Group, Szczecin 2006.
6. Wybory z Gryfem w tle. Szkice o wyborach w 2006 roku na Pomorzu Zachodnim, Print Group, Szczecin 2007.
7. OPiSy  politologów. Uwagi o polskiej scenie politycznej, (redakcja z Januszem Mieczkowskim), Zapol, Szczecin 2007.
8. Polska i Pomorze Zachodnie. Zapiski powyborcze, Dante, Kraków 2008.
9. Międzynarodowa integracja w basenie Morza Bałtyckiego, (redakcja z J. Jartysiem i A. Staszczykiem), Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.
10. Stan i perspektywy studiów europejskich w Polsce, (redakcja z J. Jartysiem i A. Staszczykiem), Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.
11. Władza wykonawcza w Polsce i Europie, (redakcja z Arturem Wołkiem), Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków – Nowy Sącz 2009.
12. Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II, (redakcja z Michałem Siedziako), IPN, Szczecin 2011.
13. Polityka i media – zapiski powyborcze 2011, Dante-Media, Kraków 2012.

Artykuły w czasopismach
1. Poland’s relations with GCC in EU context, “GCC-EU Research Bulletin”, no 1, March 2005, Gulf Research Center, Dubai.
2. Entuzjazm z domieszką sceptycyzmu, Uwagi o wynikach badań stosunku duchowieństwa do integracji europejskiej w latach 1997-2002, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica” 2006, nr 18.
3. Kościół w drodze do UE. Wokół II (III) Zjazdu Gnieźnieńskiego, „Doctrina Multiplet”, Prace Naukowe Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, 2006, nr 4.
4. Jan Paweł II o miejscu Polski w Europie – kilka uwag o papieskim nauczaniu 1978-1991, Zeszyty Naukowe US „Acta Politica”, 2007, nr 19.
5. Polityka jako sztuka integracji w dezintegracji, [w:] Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej 2008, nr 1.
6. Szczecin PO Jurczyku – uwagi o lokalnej scenie politycznej – Zeszyty Naukowe US „Acta Politica” 2010, nr 23.
7. Czy społeczeństwo obywatelskie może być leniwe? Uwagi o poziomie partycypacji wyborczej na Pomorzu Zachodnim na tle Polski, „Management and Business Administration. Central Europe” 2012, nr 2 (115).
8. Zdobywanie władzy w mieście – efektywność strategii „wiecznego prezydenta”, „Management and Business Administration. Central Europe” 2013, nr 1 (120).

Rozdziały w książkach
9. Episkopat Polski wobec integracji z UE w oficjalnych dokumentach, [w:] M. Drzonek (red.), Początek wieku. Polska i świat wobec nowych wyzwań, Instytut Politologii i Europeistyki, Szczecin 2005.
10. Europejskość dychotomiczna. Kilka uwag o europejskich podziałach, [w:] Łukasz Tomczak (red.), Vir Bonus Discendi Peritus. Praca dedykowana Profesorowi Henrykowi Komarnickiemu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2005.
11. Demokraci.pl – wirtualny koniec etosu?, [w:] Maciej Drzonek, Janusz Mieczkowski (red.), POPiSy w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej, Print Group, Szczecin 2006.
12. Wyniki wyborów 2005 r. w woj. zachodniopomorskim na tle wyników w Polsce, [w:] Wiesław Burger (red.), Wybory 2005. Polska i województwo zachodniopomorskie, Print Group, Szczecin 2006.
13. Paradoksy upadku żelaznej kurtyny, [w:] Grzegorz Ciechanowski, Jerzy Sielski, Konflikty współczesnego świata, Adam Marszałek, Toruń 2006.
14. Wprowadzenie, [w:] Maciej Drzonek (red.), Wybory z Gryfem w tle. Szkice o wyborach w 2006 roku na Pomorzu Zachodnim, Print Group, Szczecin 2007.
15. Kilka uwag o ordynacji wyborczej, [w:] Maciej Drzonek (red.), Wybory z Gryfem w tle. Szkice o wyborach w 2006 roku na Pomorzu Zachodnim, Print Group, Szczecin 2007.
16. Gryf spojrzał na prawo. Wybory w 2006 r. i 2005 r., [w:] Maciej Drzonek (red.), Wybory z Gryfem w tle. Szkice o wyborach w 2006 roku na Pomorzu Zachodnim, Print Group, Szczecin 2007.
17. Kościół o lustracji, lustracja w Kościele, [w:] Maciej Drzonek, Janusz Mieczkowski (red.), OPiSy  politologów. Uwagi o polskiej scenie politycznej, Zapol, Szczecin 2007.
18. Nie tylko ekonomia – Jana Pawła II projekt budowy jedności europejskiej, [w:] Tomasz Sikorski, ks. Andrzej Dymer (red.), Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie, Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin 2007.
19. Polityka i religia. Kilka uwag o wzajemnych relacjach, [w:] Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli społeczno-politycznej XIX-XXI w., Zapol, Szczecin 2007.
20. Uwagi o rozszerzeniu UE, [w:] Artur Staszczyk, Janusz Jartyś, (red.), Wymiar Wschodni UE. Wielowymiarowość integrującej się Europy, Zapol, Szczecin 2007.
21. AntyJurczyk wygrywa. Uwagi o wyborach samorządowych w Szczecinie w 2006 r., [w:] Artur Wołek (red.), Władza i polityka lokalna. Polskie wybory samorządowe 2006 r., Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008.
22. Wstęp, [w:] Maciej Drzonek (red.), Polska i Pomorze Zachodnie. Zapiski powyborcze, Dante, Kraków 2008.
23. POPiS wygrywa i nie powstaje. Wyniki wyborów w 2007 r., [w:] Maciej Drzonek (red.), Polska i Pomorze Zachodnie. Zapiski powyborcze, Dante, Kraków 2008.
24. Ciągłość i zmiana. Pomorze Zachodnie w wyborach 2007 r., [w:] Maciej Drzonek (red.), Polska i Pomorze Zachodnie. Zapiski powyborcze, Dante, Kraków 2008.
25. Duża innowacja, małe doświadczenie. Zmiany w drużynie parlamentarnej Gryfa, [w:] Maciej Drzonek (red.), Polska i Pomorze Zachodnie. Zapiski powyborcze, Dante, Kraków 2008.
26. Bałtyk i procesy integracji – wprowadzenie, [w:] M. Drzonek, J. Jartyś, A. Staszczyk, Międzynarodowa integracja w basenie Morza Bałtyckiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.
27. Europa i studia europejskie – wprowadzenie, [w:] M. Drzonek, J. Jartyś, A. Staszczyk, Stan i perspektywy studiów europejskich w Polsce, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.
28. Demokracja lokalna w praktyce – casus zachodniopomorski [w:] Andrzej Bałaban, Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński (red.), Demokracja. Centrum i peryferie. Procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI w., Zapol, Szczecin 2008.
29. Przyszłość Europy a dialog międzyreligijny, [w:] Marek Janowski, Joanna, Jonczek, Leszek Ślepowroński (red.), Quo vadis Europa? Problemy polityczne i gospodarcze, Print Group, Szczecin 2008.
30. Współpraca czy ekspansja? Dylematy unijnego sąsiedztwa z Rosją, [w:] Janusz Jartyś, Atur Staszczyk (red.), Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość czy buforowość, Zapol, Szczecin 2008.
31. Położenie przygraniczne a zachowania wyborcze – casus lewicy w Świnoujściu [w:] Jarosław Jańczak, Magdalena Musiał-Karg, Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004. Nowa jakość sąsiedztwa?, Adam Marszałek, Toruń 2009.
32. Efektywny czy dysfunkcjonalny? Dylematy dualizmu polskiej egzekutywy, [w:] Maciej Drzonek, Artur Wołek (red.), Władza wykonawcza w Polsce i Europie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków – Nowy Sącz 2009.
33. Wprowadzenie, [w:] Maciej Drzonek, Artur Wołek (red.), Władza wykonawcza w Polsce i Europie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków – Nowy Sącz 2009.
34. Partia Kobiet. Nowa partia „swojska”, [w:] Magdalena Musiał-Karg, Kobiety we współczesnej Europie, Adam Marszałek, Toruń 2009.
35. Chrześcijaństwo, jedność, Europa - kilka uwag z perspektywy Jana Pawła II, Zeszyty Naukowe US „Acta Politica” 2009, nr 20.
36. Sprawność UE a praktyka jej działań. Casus Gruzji, [w:] Magdalena Musiał-Karg, Tadeusz Wallas (red.), Unia Europejska w 2008 r. Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009.
37. Wybory do PE w okręgu nr 13. Kampania i rezultaty 2009, [w:] Andrzej Sokala, Bartłomiej Michalak, Anna Frydrych, Radosław Zych (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, Toruń 2010.
38. Europa w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Maciej Drzonek, Michał Siedziako (red.), Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II, IPN, Szczecin 2011.
39. Szczególna osoba, znamienne miejsce, specyficzna idea – wprowadzenie, (z M. Siedziako) [w:] Maciej Drzonek, Michał Siedziako (red.), Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II, IPN, Szczecin 2011.
40. Wybory jako inwestycja polityczna - przypadki szczecińskie, [w:] Maciej Drzonek (red.), Polityka i media – zapiski powyborcze, Dante-Media, Kraków 2012.
41. Partia przegrywa wybory. Casus wyborów samorządowych 2010 r. w Szczecinie, [w:] Bernadetta Nitschke, Kamil Glinka, Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego, Wydawnictwo MAjUS, Zielona Góra 2012.
42. Między standaryzacją a kreatywnością. Wybrane aspekty marketingu wyborczego w Szczecinie w 2010 roku, [w:] Marek Jeziński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka (red.), Wybory 2010. Media i marketing polityczny, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012.

Inne
43. Aneks. Zestawienia danych wyborczych - Polska i Pomorze Zachodnie, [w:] Maciej Drzonek (red.), Polska i Pomorze Zachodnie. Zapiski powyborcze, Dante, Kraków 2008.
44. Życie jest nam dane i zadane. Z ks. abp. Zygmuntem Kamińskim rozmawia Maciej Drzonek, Wydawnictwo i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2009 [wywiad – rzeka].
45. Hasło: Jednomyślność,  [w:] Marek Żmigrodzki (red.), Encyklopedia politologii, t. II, Bożena Dziemidok-Olszewska, Wojciech Sokół (red.), Instytucje i systemy polityczne, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.
46. Hasło: Władza wykonawcza, [w:] Marek Żmigrodzki (red.), Encyklopedia politologii, t. II, Bożena Dziemidok-Olszewska, Wojciech Sokół (red.), Instytucje i systemy polityczne, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.
47. Hasło: Większość parlamentarna, [w:] Marek Żmigrodzki (red.), Encyklopedia politologii, t. II, Bożena Dziemidok-Olszewska, Wojciech Sokół (red.), Instytucje i systemy polityczne, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.
48. Bezpartyjnie czy partyjnie? Efektywność wyborcza prezydentów polskich miast, Analizy Nowej Politologii, styczeń 2013, http://www.nowapolitologia.pl/politologia/marketing-polityczny/bezpartyjnie-czy-partyjnie-efektywnosc-wyborcza-prezydentow-polskich-miast

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.