dr hab. Marzenna Giedrojć prof. US


Monografie naukowe
1. Kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców Pomorza Zachodniego w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
2. Wizja Polski w myśli politycznej PPS-WRN, SL, SN i SP w latach 1939-1945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.

Monografie naukowe po redakcją lub współredakcją
1. Pomerania Ethnica – mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, współredakcja z Januszem Mieczkowskim, wydawnictwo: AMP Paweł Majewski, Szczecin 1998.
2. Niemcy w integrującej się Europie XX wieku, współredakcja z M. Mieczkowską, J. Mieczkowskim i D. Rdzanek, Toruń 2005.
3. Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach, współredakcja z M. Mieczkowską, J. Mieczkowskim, Szczecin 2005.
4. Mobilizacja a etniczność. Procesy mobilizacji mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach, współredakcja z M. Mieczkowska, D. Kowalewska, Szczecin 2012

Skrypty
Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce. Wybrane zagadnienia, współautorstwo z Małgorzatą Mieczkowską i Januszem Mieczkowskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.

Rozdziały w monografiach zbiorowych
Tytuł rozdziału, w: autorzy, (redaktorzy), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strony rozdziału

3. Artykuły  naukowe
1. Granica zachodnia Polski w myśli politycznej PPS-WRN, SL, SP i SN w latach 1939-  1945, „Przegląd Zachodniopomorski” 1996, nr 2.
2. Rola  mniejszości narodowych w powojennej Polsce w świetle publicystyki Stronnictwa Narodowego  w latach 1939-1945, „Acta Politica” 1997, nr 10.
3. Polska Partia Socjalistyczna wobec mniejszości narodowych w latach 1989-1990, w:  Przemiany ustrojowe  w Polsce po roku 1989. Materiały z seminarium zorganizowanego w Zakładzie Doktryn Politycznych Instytutu Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997.
4. Stanowisko Stronnictwa Narodowego  w czasie II wojny światowej wobec problemu  Łużyc w: Serbołużyczanie. Łużyce. Badania Historyczne i fascynacje, red. T. Jaworski, W. Pyżewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1998.
5. Mniejszości narodowe w programach ugrupowań politycznych w latach 1989-1990 w: Pomerania Ethnica - mniejszości narodowe na Pomorzu Zachodnim, red M. Giedrojć i J. Mieczkowski, Szczecin 1998.
6. Ewolucja założeń statutowych regionalnych organizacji mniejszości narodowych w województwie szczecińskim w: Pomerania Ethnica   - mniejszości narodowe na Pomorzu Zachodnim, współautorstwo w 50% z J. Mieczkowskim, red. M.Giedrojć,  J.Mieczkowski, Szczecin 1998.
7. Problemy Państwo- Kościół w programach i kampanii wyborczej 1989 roku, w: Kościół katolicki wczoraj i dziś, red. M.Drzonek, K. Kowalczyk, J Mieczkowski, G. Wejman, Szczecin 1998.
8. Ustrój polityczny niepodległego państwa polskiego w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego w latach 1939- 1945, „Przegląd Politologiczny”1997 nr 3-4.
9. Kościół a Integracja Europejska w opinii studentów Instytutu Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, w: Państwo-Kościół - Europa nowe wyzwania, red. M. Drzonek, J.Mieczkowski, K. Kowalczyk, Szczecin 1999.
10. Koncepcje Federacji Środkowo-Europejskiej w myśli politycznej PPS-WRN,SL,SP i SN w latach 1939-1945, „Acta Politica”1999, nr 12.
11. Mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim po drugiej wojnie światowej, współautorstwo z Wiesławem Burgerem w 50%, w: „Europa Regionum”1998, t. 3.
12. Ustrój polityczny powojennej Polski w myśli politycznej SL „Roch” w latach 1939-1945, w: Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, red. A. Kołodziejczyk, W. Paruch, t. 1, wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa  2002.
13. Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej PPS-WRN, SN, SL i SP w latach 1939-1945, „Acta Politica” 2000, nr 14.
14. Postrzeganie mniejszości narodowych przez mieszkańców Pomorza Zachodniego w świetle przeprowadzonych ankiet, w: Etniczne odsłony pogranicza, red. W. Burger, Szczecin 2000.
15. Obraz Niemca w opinii mieszkańców pogranicza, w: Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, red. B. Fijałkowska, A. Żukowski, wyd. Elipsa, Warszawa 2002.
16. Tożsamość mieszkańców pogranicza. Kilka refleksji w oparciu o prowadzone badania, „Acta Politica” 2002, nr 15.
17. Mniejszość niemiecka a wartości obywatelskie, w: Tożsamość Kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, Gdańsk 2001.
18. Pomorze Zachodnie- region czy pogranicze?, Studia. Archiwalne-Historyczne-Politologiczne, red. A. Czubiński, J. Macholak, Szczecin 2003.
19. Postawy mieszkańców Pomorza Zachodniego wobec wielokulturowości, w: Pomorze Zachodnie wobec Unii Europejskiej, red. A. Wojtaszak, Szczecin 2003;
20. The Attitudes of West Pomeranians towards Multiculturality, in West Pomerania: Towards the European Union, edited by A. Wojtaszak, Szczecin 2004.
21. Stereotypy i uprzedzenia w kontaktach Polaków i Ukraińców na Pomorzu Zachodnim, w: Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim. Seria czwarta, red. A. Chodubski, A. K., Waskiewicz, Gdańsk 2004.
22. Warunki kształtowania się tożsamości na pograniczu, w: Vir bonus dicendi peritus. Praca dedykowana profesorowi Henrykowi Komarnickiemu, red. Ł. Tomczak, Szczecin 2005.
23. Problem „niemieckości” w polityce integracyjnej państwa polskiego na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej, w: Niemcy w integrujacej się Europie XX wieku, red. M. Giedrojć, M. Mieczkowska, J. Mieczkowski, D. Rdzanek, Szczecin 2005.
24. Ujawnianie sie stereotypów etnicznych na Pomorzu Zachodnim, w: Polityka i mniejszości na pograniczach w XX/XXI wieku, red. M. Giedrojć, J. Mieczkowski, M. Mieczkowska, Szczecin 2005.
25. Tożsamość regionalna mieszkańców Pomorza Zachodniego, w: Ziemie Odzyskane/ Ziemie Zachodnie I Północne 1945-2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006.
26. Wpływ powojennych migracji Polaków na oblicze Pomorza Zachodniego, w: Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo – cywilizacyjnych, red. E. Polak, J. Leska- Ślęzak, Pelplin 2007.
27. Wpływ powojennej polityki państwa na tożsamość narodową mieszkańców Pomorza Zachodniego, w: Polacy na Ziemiach Odzyskanych. Regiony przygraniczne w poszukiwaniu tożsamości: przed i po akcesji. Praca zbiorowa na rzecz Parlamentu Europejskiego, red. A. Makowski, Szczecin 2008.
28. Polityczno-społeczne uwarunkowania kształtowania powojennej tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego, w: Polityczne wymiary etniczności, red. M. Mieczkowska, D. Scholze, Kraków 2009.
29. Kwestie finansowania mniejszości w Polsce. Realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w województwie zachodniopomorskim, [w:] Mobilizacja a etniczność. Procesy mobilizacji mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach, red.  M. Giedrojć, D.  Kowalewska i  M. Mieczkowska, Szczecin 2012.

4. Recenzje i omówienia
     Tytuł recenzji, czasopismo naukowe, nr, rok, strony

5. Ekspertyzy i analizy zlecone
       Tytuł ekspertyzy, instytucja zlecająca, rok

6. Granty  badawcze (krajowe i zagraniczne)
2006/2007 - 2007/2008  Trzysemestralne Studia Podyplomowe „Wiedza o Społeczeństwie” realizowane w ramach Projektu „Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w zakresie ICT, Języków Obcych i Drugiego Przedmiotu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                                                                                           w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa / kierownik studiów
2011 r. Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego: Procesy mobilizacji mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach. / realizacja projektu w postaci opublikowania książkowego/
2012 r. Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego: Mniejszości narodowe i etniczne w wymiarze regionalnym/ złożone w Rektoracie US/

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.