dr Mateusz Smolaga

Rozdziały w monografiach zbiorowych


1. M. Smolaga, Czy, i jeśli tak, to dlaczego Afryka potrzebuje Oficjalnej Pomocy Rozwojowej? [w:] „Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych” nr 7 Wrocław 2009 r.


2. M. Smolaga, Pojęcie przemocy strukturalnej w koncepcjach Johana Galtunga [w:] M. Baczewska (red.), Portrety przemocy: filozofia – społeczeństwo – kultura, AKAPIT s.c., Lublin 2009 r.


3. M. Smolaga, Polska jako wschodzący donator Oficjalnej Pomocy Rozwojowej [w:] L. Czechowska, M. Bierowiec (red.), Polityka zagraniczna RP. 20 lat po przełomie, Tom II, Stosunki polityczne i gospodarcze, Toruń 2011.


4. M. Smolaga, Wschodzący donatorzy – droga od biorców do dawców pomocy rozwojowej [w:] A. Grzędzińska, K. Majdzińska, A. Sulowska (red.), Ubóstwo i wykluczenie: Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, Bramasole, Warszawa 2010.


5. M. Smolaga, Ewolucja założeń i charakter pomocy rozwojowej świadczonej przez Chińską Republikę Ludową [w:] „Forum Politologiczne”, Tom 11, 2010 r., Chiny i państwa azjatyckie - karty z historii i wyzwania współczesności (pod red. Degefe Kebede Gemechu).


6. M. Smolaga, Czy możemy mówić o azjatyckim modelu rozwoju? Porównanie doświadczeń ChRL, Japonii i Republiki Korei  [w:] K. Żakowski (red.), Współczesna Azja Wschodnia: Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Łódzki, Zakład Azji Wschodniej, Łódź 2011 r.


7. M. Smolaga, Unia Europejska jako globalny dawca Oficjalnej Pomocy Rozwojwej - analiza [w:] A. Staszczyk, T. Czapiewski, Międzynarodowe role Unii Europejskiej - wybrane aspekty, Instytut Politologii i Europeistyki, Szczecin 2011.


8. M. Smolaga, Analiza japońskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej dla Chińskiej Republiki Ludowej [w:] M. Pietrasik, D. Mierzejewski (red.), Chiny w stosunkach międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Zakład Azji Wschodniej, Łódź 2012.


9. M. Smolaga, Zarys działalności Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej w roli wschodzących donatorów pomocy rozwojowej - analiza porównawcza [w:] M. Pietrasik, T. Kamiński (red.), China Goes Global: Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej, Uniwersytet Łódzki, Zakład Azji Wschodniej, Łódź 2012.


10. M. Smolaga, Kraje arabskie jako donatorzy Oficjalnej Pomocy Rozwojowej [w:] I. Kończak, M. Woźniak (red.) Zachód a świat islamu – Zrozumieć Innego, Uniwersytet Łódzki Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Łódź 2012.


11. M. Smolaga, Aktywność wschodzących donatorów na polu pomocy humanitarnej. Analiza porównawcza [w:] J. Dobrowolska-Polak, Polityka Budowy Pokoju: Pomoc Humanitarna i Rozwojowa, Instytut Zachodni, Poznań 2013.


12. M. Smolaga, Pomoc rozwojowa instrumentem oddziaływania na sferę bezpieczeństwa - możliwości oraz zagrożenia dla donatorów z Europy i Azji [wysłany do recenzji].


13. M. Smolaga, Emerging donors in South, South-East and East Asia from a regional and global perspective [w przygotowaniu].


Artykuły w czasopismach


• M. Smolaga, Chińska Republika Ludowa jako beneficjent Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, Nr 3 – 4 (t. 40) 2009.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.