dr Michał Romańczuk

Absolwent studiów magisterskich z zakresu Stosunków Międzynarodowych oraz studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (2010) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych z zakresu nauk o polityce na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbył staż w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie, organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Był uczestnikiem odbywającego się w Brukseli (Belgia) Model NATO Youth Summit 2013 – największej na świecie i jedynej w Europie symulacji procesu decyzyjnego NATO. Uczestnik wielu konferencji organizowanych na uniwersytetach w Polsce i za granicą oraz autor artykułów naukowych w języku polskim i angielskim publikowanych w czasopismach naukowych i w publikacjach zbiorowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej, konfliktami zbrojnymi i systemem bezpieczeństwa regionalnego na obszarze postradzieckim systemami politycznymi państw obszaru postradzieckiego, terroryzmem. Od 2014 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, konflikty zbrojne i systemem bezpieczeństwa regionalnego na obszarze postradzieckim, system polityczny państw obszaru postradzieckiego, terroryzm.

Monografie naukowe:

M. Romańczuk, Implikacje doktryny militarnej Federacji Rosyjskiej na obszarze postradzieckim, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „MINERWA”, Szczecin 2015 ss. 232;
M. Romańczuk, K. Romańczuk, Oględziny i otwarcie zwłok w wykrywaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017 ss. 267.

Redakcje monografii naukowych:

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, (red.) G. Ciechanowski, M. Romańczuk, J. Pilżys, Szczecin 2017, ss. 264.
Bezpieczeństwo a wyzwania współczesności, (red.) G. Ciechanowski, M. Romańczuk, J. Pilżys, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, ss. 263.

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Geneza i przebieg „zamrożonego” konfliktu w Naddniestrzu oraz perspektywa jego rozwiązania [w:] Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązaniami konfliktów, pod. red. J. Maciejewskiego, P. Wawryszuka, K. Budki, Bydgoszcz 2011, s. 114-127.
Gazociąg Nabucco jako wyzwanie dla polityku energetycznej Unii Europejskiej [w:] Prezydencja, jako wyzwanie dla Polski oraz szansa promocji jej interesów w Unii Europejskiej, pod. red. R. Bartłomiejskiego, D. Kowalewskiej, R. Podgórzańskiej, Szczecin 2011 r., s. 64 – 76, (współautorstwo z W. Jędrzejewskim).
Militarna obecność Federacji Rosyjskiej na obszarze postradzieckim jako element polityki zagranicznej Rosji w latach 1997-2011 [w:] Teorie i metody w studiach europejskich, pod. red. A. Skolimowskiej, Warszawa 2013, s. 193-198.
The Renaissance of Islam and the Activity of Fundamentalist Organizations in Central Asia as a Threat to the Political Stability of the Region [in:] Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on Economy and Security, edited by J. Marszałek-Kawa, Toruń 2013, s. 269-283.
Renesans islamu i działalność organizacji fundamentalistycznych w Azji Centralnej jako zagrożenie dla stabilności politycznej państw regionu [w:] Azjatyckie strategie bezpieczeństwa, pod. red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2013, s. 216-231.
Pozycja Federacji Rosyjskiej na świecie po 1991 roku [w:] Rosja w XXI wieku. Zagrożenia, wyzwania, perspektywy, pod. red. M. Srudennej-Skrukwy, A. Stryjakowskiej, Poznań 2014, s. 41-58.
Rywalizacja o wpływy na obszarze Azji Centralnej - współczesna „Nowa Wielka Gra”, [w:] Prawo i polityka na wschód od Europy, pod. red. J. Marszałek-Kawy, P. Wawrzyńskiego, Toruń 2014, s.79-98.
The competition for influence in Central Asia- a contemporary „New Great Game” [in] Multi-vector politics in modern Asia, edited by Joanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja, Toruń 2014, s. 529-549.
Kultura polityczna w państwach Azji Centralnej na przykładzie rządów Turkmenbaszy w latach 1991-2006, [w] Współczesne problemy polityczne w badaniach doktorantów, pod. red. Ł. Ho Thanh, P. Łonyszyna, Szczecin 2014, s. 87-95.
Służby specjalne w świetle obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej uregulowań prawnych, [w:] Służby państwowe, organizacje rządowe i samorządowe wobec zagrożeń współczesności, pod. red. M. Cypryjaka, J. Pilżysa, Szczecin 2014, s. 89-101, (współautorstwo z K. Wójcik).
Determinanty bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo – próba definicji pojęcia, [w:] Wielowymiarowy charakter współczesnego bezpieczeństwa, pod. red. M. Cupryjaka, Z. Kozaka, J. Pilżysa, Szczecin 2015, s. 13-28.
Konflikty zbrojne w Gruzji i próba ich stabilizacji przez misje ONZ i OBWE [w:] Polacy w misjach poza granicami kraju: doświadczenia, wspomnienia, perspektywy, pod red. G. Ciechanowskiego, Szczecin 2015, s. 47-64.
Wpływ Federacji Rosyjskiej na politykę zagraniczną i wewnętrzną państw uczestniczących w konflikcie o Górski Karabach, [w:] Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej, pod red. T. Ambroziaka, A. Czwołka, Sz. Gajewskiego, M. Nowak-Paralusz, Toruń 2015, s. 340-355.
Flota Czarnomorska w stosunkach rosyjsko-ukraińskich po rozpadzie ZSRR, [w:] Wojna-Wojsko-Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki, pod red. A. Aksamitowskiego, R. Gałaj Dempniak, H. Walczaka, A. Wojtaszaka, Szczecin 2016, s.  381-396.
Atak terrorystyczny na szkołę. Biesłan - 1 września 2004, [w:] Miasta trwogi: terroryzm na obszarze zurbanizowanym, pod red. A. Aksamitowskiego, M. Cupryjaka, Z. Kozaka, Szczecin 2016, s. 157-170.
Bezpieczeństwo Azji Centralnej w kontekście kryzysu andiżańskiego, [w:] Współczesne Zagrożenia Bezpieczeństwa, pod. red. G. Ciechanowskiego, M. Romańczuka, J. Pilżysa, Szczecin 2017, s. 41-58.
Stosunki polsko-ukraińskie, [w:] Przemiany na Ukrainie po Euromajdanie, pod. red. L. Hurskiej-Kowalczyk, S. E. Serwońskiej, Szczecin 2017, s. 225-246.
Ukraina jako obszar rywalizacji międzynarodowej po roku 1991, [w:] Ukraina : czas przemian po rewolucji godności, pod. red. A. Furiera, Poznań 2017, s. 39-79.
 Realizacja polityki antyterrorystycznej rządu Prawa i Sprawiedliwości, [w:] Partie i ugrupowania polityczne wobec polityki bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : założenia i realizacja wybranych programów politycznych, pod. red M. Kamoli-Cieślik, Ł. Tomczaka, Szczecin 2018, s, 151-164.
Wojna rosyjsko-gruzińska z 2008 roku w kontekście międzynarodowym, [w:] Bezpieczeństwo a wyzwania współczesności, pod. red, G. Ciechanowskiego, M. Romańczuka, J. Pilżysa, Szczecin 2018, s. 43-58.

Artykuły w czasopismach:

Rozwój islamu na obszarze dzisiejszego Uzbekistanu od XIX wieku do współczesności, „Scriptor Nowy”, nr 2, 2011.
Współcześni Ułani, „Przegląd Zachodniopomorski”, nr 4, 2011.
System sprawowania władzy oraz działalność polityczna Islama Karimowa w Uzbekistanie, „Scriptor Nowy”, nr 3, 2012.
Bezpieczeństwo Azji Centralnej w kontekście strategii współpracy USA i ChRL z państwami regionu, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 2, 2015, (współautorstwo z W. Jędrzejewskim).
The Russian Federation’s involment in peace missions after the dissolution of the USRR, „Acta Politica Polonica”, nr 2 (44), 2018.
Separatyzm islamski w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 2 (XVI) 2018.
Prawne aspekty ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w Polsce, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 2, 2018.
The crisis in Ukraine in 2014 and the Russian perspective on European security, „Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини»” (Visnyk of the Lviv University. Series International Relations), no. 44, 2018.

Recenzje:

M. Olejnik „Dylematy współczesnej Gruzji. Wywiad z przedstawicielami gruzińskich elit społecznych i politycznych przeprowadzone w latach 2010-2011”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, [w:] „Atheneum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 37, 2013, s. 238-241.
A. Furier „Gruzja niepodległa – od monarchii do republiki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „MINERWA”, Szczecin 2016, [w:] „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 53, 2017, s. 213–216.

Biogramy:

Tarchalski Mieczysław (1903-1981), Polski Słownik Biograficzny, Zeszyt 213 (T. 52/2), 2018 r.

Nagrody i wyróżnienia:

2013 r. - list gratulacyjny JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w związku z zajęciem pierwszego miejsca w konkursie na esej, zorganizowanym podczas NATO Youth Summit 2013.
2018 r. - nagroda indywidulana przyznana przez JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe .

Inne:

Członek Polskiego Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM).
Członek Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia na czas trwania kadencji 2016-2020.
Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na czas trwania kadencji 2016-2020.
Członek Komitetu Okręgowego (Zachodniopomorskiego) Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności od 2016 r., (http://www.owobio.edu.pl/).
Prowadzenie szkolenia pt. „Transformacja rosyjskiego potencjału militarnego, zagrożenia i możliwości jego oddziaływania w części europejskiej” dla Dyrektorów Wydziałów realizujących zadania na rzecz obronności państwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego (2017 r.).

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.