dr Szczepan Stempiński

WYKAZ PUBLIKACJI

(stan na 01.11.2017 r.)

Udział w konferencjach naukowych:

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi – zagrożenie terrorystyczne
a skuteczność polskich służb. Wystąpienie na konferencji pt. Z tarczą czy na tarczy, bezpieczeństwo Polski, Polska w bezpiecznym świecie. Organizator Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 09-10 kwietnia 2008 r. Materiały z konferencji: 67-79.
,,Przestępczość stadionowa – zapobieganie, zwalczanie, współpraca właściwych organów” Konferencja naukowa WSPol w Szczytnie 23-24.11.2009 r.
Bezpieczeństwo imprez w grach sportowych w świetle badań i praktyk. Wystąpienie na Seminarium naukowym organizowanym przez Centrum Olimpijskie w Warszawie, Wyższą Szkołę Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Gier Sportowych 19.04.2012 r.
Przyszłość straży miejskich - wnioski z 21-letniej działalności. Konferencja PT. Skuteczne zarządzanie systemem miejskiej przestrzeni publicznej – Ekologia, Czystość, Bezpieczeństwo. Organizatorzy Krakowski Holding Komunalny, Straż Miejska Miasta Kraków Urząd Miasta Kraków S.A. 15-6.10.2012 r.
Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie finału regat TTSR Szczecin 2007 r. Ogólnopolska konferencja BEZPIECZEŃSTWO NA OBSZARACH WODNYCH Szczecin 29-30.10.2012 r.
Widowisko piłkarskie aspekt organizacyjny. Wystąpienie na seminarium
,,Stadion otwarty czy zamknięty” . Uniwersytet Szczeciński Szczecin  maj 2014 r.
Festiwalu Nauki zorganizowanym przez WH US – Człowiek w humanizmie, humanizm w człowieku. Szczecin 21.04.2015 r.
Stan samorządności w Polsce. 25 lat doświadczeń. Udział w debacie na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania organizowanej przez  ZSiBE IPiE WH US Szczecin 26.05.2015 r.
Użycie broni palnej w działaniach antyterrorystycznych. Wystąpienie na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Prawne i praktyczne aspekty zwalczania terroryzmu i przestępczości  organizowanej przez Katedrę BnKiP WH US w Szczecinie 27 maj 2015 r.
Środowiska kibiców. Zagrożenie czy wyzwanie? II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Szczecińskiego Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Szczecin 09.06.2015 r.
Oblicza kampanii prezydenckiej. Powyborcze reminiscencje. Członek komitetu organizacyjnego II seminarium naukowego organizowanego przez PTNP O. Szczecin w ramach cyklu spotkań OBSERWATORIUM POLITYKI 18.06.2015 r.
Ewakuacja uczestników widowiska sportowego. II Konferencja naukowa 3S Service, Safety and Security organizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa p.t. Integracja bezpieczeństwa imprez masowych w świecie nowych wyzwań.  25.04 2016.
Ćwiczenia pod kryptonimem „Widzowie”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Administracja publiczna w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce” Rzeszów 25-26 kwietnia 2017 r.

Organizacja konferencji i seminariów

Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania organizowanej przez  ZSiBE IPiE WH US Szczecin 26.05.2015 r.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Seminarium Naukowego Polityka wewnętrzna RP po 1989 roku organizowanego przez Zakład Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego IPiE Uniwersytetu Szczecińskiego oraz PTNP O Szczecin 03.06.2015 r.
Członek Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Szczecińskiego Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Szczecin 09.06.2015 r.
Ekspert w debacie Kierunki działań polskiej polityki zagranicznej – założenia z expose Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny na II II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Szczecińskiego Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Szczecin 09.06.2015 r.
Przewodniczący komitetu organizacyjnego Seminarium Naukowego pt. ,,Środki przymusu bezpośredniego w policji" organizowanego  przez Zakład Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego IPiE WH Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 12.04.2016 r.
Członek komitetu naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Administracja publiczna w zarzadzaniu bezpieczeństwem w Polsce” Rzeszów 25-26 kwietnia 2017 r.
Moderator panelu: ,,Bezpieczeństwo mieszkańców aglomeracji szczecińskiej podczas imprez masowych a współpraca służb w ujęciu transgranicznym” Konferencja Współpracy i Giełdy Kooperacyjnej „Partnerschaft und Business”, DNI WSPÓŁPRACY POLSKO- NIEMIECKIEJ Szczecin, 11-14.10.2017 r.

Monografie naukowe

Sz. Stempiński Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej w świetle opinii ekspertów Szczecin 2016 r. s.204 Minerwa Wyd. Naukowe WH US ISBN 978-83 -64277-70-2 

Monografie naukowe pod redakcją lub współredakcją

T. Czapiewski, Sz. Stempiński (red) Absolwent na rynku pracy Szczecińskiego obszaru Metropolitalnego. Wymiar społeczny i polityczny. Toruń  2014 r.
s. 256. Marszałek druk. 2015. ISBN 978-83-8019-091-7,
J.J. Piątek, R. Podgórzańska, Sz. Stempiński, (red) 25 lat samorządu
z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania. Wydawca:volumina.pl Daniel Krzanowski Szczecin 2015 s.364. ISBN 978-83-7867-331-6  
T. Czapiewski, Jarosław J. Piątek, R. Podgórzańska, Sz. Stempiński, (red) Szczeciński Obszar Metropolitalny. Bezpieczeństwo, rozwój, funkcjonowanie. Szczecin 2016 r. Wyd. Volumina Daniel Krzanowski s. 144. ISBN 978-83-7518-785-4
C. Guźniczak, Sz. Stempiński (red) Działania obowiązanych podmiotów
w sytuacji kryzysowej podczas masowej imprezy sportowej. Wymiar prawny, teoretyczny i praktyczny na przykładzie ćwiczenia dowódczo-sztabowego pod kryptonimem „Widzowie” Szczecin 2017 r. Wyd. Volumina Daniel Krzanowski s.186 ISBN 978-83-7867-386-6 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Sz. Stempiński Rola delegata wydziału bezpieczeństwa na obiektach Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. ( red) W. Pływaczewski,
J.Kudrelek (red) Przestępczość stadionowa – etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku,  WSPol Szczytno, 2010: s. 211-216, ISBN 978-83-7462-269-1,
Sz. Stempiński Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uczestników meczu piłki nożnej. Komunikat z badań policjantów, organizatorów i sędziów piłkarskich. [w:] A. Aksamitowski i M. Cupryjak (red), Świat – Konflikty - Pokój TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY WALKI Z TERRORYZMEM I PRZESTEPCZOŚCIĄ ,Uniwersytet Szczeciński 2012  s. 285-307, ISBN;978-83-7518-529-4,
Sz. Stempiński Wybrane aspekty bezpieczeństwa Gminy Miasto Szczecin
[w:] T. Czapiewski, M. Sikora (red), Bezpieczeństwo wewnętrzne
w województwie zachodniopomorskim Szczecin  PPH ZAPOL Dmochowski Sobczyk Sp. j.  2012 s. 81-90. ISBN 978-83-7518-522-5,
Sz. Stempiński Informowanie ludności w sytuacjach kryzysowych na przykładzie awarii energetycznej - blackout’u - w Szczecinie w 2008 roku.
[w:] M. Cupryjak, J. Pilżys (red), Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych . Historia – Teraźniejszość – Przyszłość. Uniwersytet Szczeciński 2013 s. 189-197. ISBN 978-83-7518-609-3,
Sz. Stempiński Bezpieczeństwo meczów piłki nożnej w sezonie 2012/2013 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego. [w:] T. Czapiewski, M. Sikora, (red), Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w Województwie Zachodniopomorskim. Diagnoza i profilaktyka. PPH ZAPOL Dmochowski Sobczyk Spj. Szczecin  2013 r., s. 87-99. ISBN 978-83-7518-657-4,
Sz. Stempiński Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Szczecina podczas Finału Regat TTSR 2013 r. Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem na bezpieczeństwem na wodach przygranicznych Polski
i Niemiec, Szczecin 2013 r. ISBN; 978-83-938382-0-2,
Sz. Stempiński Wybrane aspekty bezpieczeństwa Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego po uruchomieniu Terminalu LNG w Świnoujściu. [w:] J. J. Piątek, R. Podgórzańska. (red.) Terminal LNG w Świnoujściu
a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski.  A Marszałek Toruń 2013 s. 93-103. ISBN 978-83-7780-841-2,
Sz. Stempiński Chuligaństwo stadionowe czy stadionowy terroryzm, [w:]  
K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red) Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka, Wydawnictwo PWSZ, Gorzów Wlkp. 2014 s. 78-86, ISBN 978-83-63134-27-3 ,
Sz. Stempiński Rola wojewody w kształtowaniu bezpieczeństwa imprez masowych [w:] T. Czapiewski, M. Sikora (red.), Profilaktyka bezpieczeństwa publicznego w Województwie Zachodniopomorskim, Szczecin 2014, s.41-46. ISBN 978-83-7518-732-8,
Sz. Stempiński Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane aspekty. [w:]
T. Czapiewski, Sz. Stempiński (red) Absolwent na rynku pracy Szczecińskiego obszaru Metropolitalnego. Wymiar społeczny i polityczny. Toruń  2014 r. s. 100-107. Marszałek druk. 2015. ISBN 978-83-8019-091-7, 
Sz. Stempiński Użycie broni palnej w działaniach antyterrorystycznych.[w:] Zwalczanie piractwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Aspekty historyczne, prawne i praktyczne. A. Aksamitowski, M. Cupryjak (red) Wydawnictwo volumina.pl Szczecin 2015 s. 275-289 ISBN 978-83-7867-283-8,
Sz. Stempiński. Zgromadzenie nienotyfikowane jako forma protestu wyborczego. Wrzesień 2015, s. 169-178, ISBN 978-83-64277-77-1,
C. Guźniczak Sz. Stempiński Straż Miejska w Szczecinie z perspektywy 25 lecia samorządu terytorialnego. J.J. Piątek, R. Podbórzańska, Sz. Stempiński, (red) 25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania. Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski Szczecin 2015 s.364. ISBN 978-83-7867-331-6,
Sz. Stempiński Widowisko piłkarskie –aspekt organizacyjny [w:] Stadion otwarty czy zamknięty? Przyczyny, fakty i skutki zachowań kibiców. K . Arys, M. Arys (red) Wydawnictwo Kampol s. j. Szczecin 2015 s.41-55. ISBN 978-83-938286-1-6, 
Sz. Stempiński Bezpieczeństwo publiczne. Wybrane aspekty zagrożeń.
T. Czapiewski, Jarosław J. Piątek, R. Podgórzańska, Sz. Stempiński, (red) Szczeciński Obszar Metropolitalny. Bezpieczeństwo, rozwój, funkcjonowanie. Szczecin 2016 r. volumina Daniel Krzanowski s. 93-106 ISBN 978-83-7518-785-4,
Sz. Stempiński Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa oraz zarządzanie kryzysowe. T. Czapiewski, Jarosław J. Piątek, R. Podgórzańska, Sz. Stempiński, (red) Szczeciński Obszar Metropolitalny. Bezpieczeństwo, rozwój, funkcjonowanie. Szczecin 2016 r.  volumina Daniel Krzanowski s. 107- 120. ISBN 978-83-7518-785-4,
Sz. Stempiński Ćwiczenia pod kryptonimem „Widzowie”. Aspekt organizacyjno-formalny, C. Guźniczak, Sz. Stempiński (red) Działania obowiązanych podmiotów w sytuacji kryzysowej podczas masowej imprezy sportowej. Wymiar prawny, teoretyczny i praktycznyna przykładzie ćwiczenia dowódczo-sztabowego pod kryptonimem „Widzowie” Szczecin 2017 r.  Volumina Daniel Krzanowski s. 43-56. ISBN 978-83-7867-386-6 Sz. Stempiński Wielowymiarowość determinantów kształtujących bezpieczeństwo Gminy Miasto Szczecin podczas finałów regat The Tall Schip’s Races. J. Kisielnicki, T. Płusa, Stanisław J. Rysz, J. Rajchel, K. Rajchel (red) Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce Rzeszów 2017 Oficyna Wydawnicza PRz s. 103-115 ISBN 978-83-943405-3-7,
Sz. Stempiński hasła: bezpieczeństwo imprez masowych, s.66-69,straż gminna (miejska), s.575-578, środki przymusu bezpośredniego, s. 609-612, widowisko sportowe, s.719-721, zgromadzenie, s. 774-779. Leksykon bezpieczeństwa wewnętrznego (red) W. Fehler, J. J. Piątek, R. Podgórzańska, Wyd. Naukowe WHUS Szczecin2017 r. ISBN 978-83-64277-86-3,

Artykuły naukowe

Sz. Stempiński Impreza masowa musi być bezpieczna. ,,POLICJA” WSPol Szczytno 2008, Nr 4: 59-63. ISSN 1640-9280,
Sz. Stempiński, C. Guźniczak. Bezpieczeństwo imprez masowych-rola straży gminnych (miejskich) na przykładzie straży miejskiej w Szczecinie. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, ,,Zeszyty Naukowe” 2009, 2(10): 197-205.  ISSN 1641-9707,
Sz. Stempiński Zadania Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku na stadionach. WSPol Szczytno ,,POLICJA” 2009, Nr 3: 45-48.  ISSN 1640-9280,
Sz. Stempiński Identyfikacja czynników wpływających na bezpieczeństwo widowiska sportowego-wybrane aspekty. Komunikat z badań w grupie policjantów. WSPol Szczytno ,,POLICJA” 2010, Nr 4 s. 47-55. ISSN 1640-9280,
Sz. Stempiński Organizacja bezpieczeństwa Finału Regat The Tall Ship’s Races 2007 w Szczecinie, Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Rok VI-2012 : 303-309. ISSN 1898-3189,
M. Sabat, Sz. Stempiński Polityka bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich szczebla centralnego w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Acta Politica Polonica 2016 nr 1 (35) s. 35-47 ISSN 2451-0432,

Publicystyka:

Sz. Stempiński Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zakaz klubowy
a bezpieczeństwo meczu piłki nożnej. Zachodniopomorska piłka. Biuletyn Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Szczecin.2011 Nr 1(8): 4.
Kilka słów o edukacji i bezpieczeństwie” strona internetowa: www. pbr.pl zakładka: artykuły.  

Recenzje:

Typologia zagrożeń Kwartalnik Technika  Pożarnicza 2016, ISSN: 1895-8443
Rola i miejsce administracji samorządowej w procesie zarzadzania kryzysowego na przykładzie M. St. Warszawy, Kwartalnik Technika  Pożarnicza 2016, ISSN: 1895-8443
(red.) M. Sabat, A. Zięba, TRAGEDIA NA STADIONIE HILLSBOROUGH 15 KWIETNIA 1989 R. A OBECNE STANDARDY ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH, Securo nr 4/2017, Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017 s.162, ISSN: 2353-6330,

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.