dr hab. Łukasz Tomczak, prof. US

dr hab. Łukasz Tomczak prof. US
Zakład Komunikacji Społecznej
timczak@poczta.onet.pl

publikacje naukowe:
monografie:

1. Lewicowe partie polityczne w Polsce. Programy, organizacja, strategie, Wydawnictwo Naukowe US, Rozprawy i Studia T. (DCCCXCIII) 819, Szczecin, 2012, ss. 458.
2. Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, współautor K. Kowalczyk, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2008, ss. 196.
3. Między euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem. Wybory do Parlamentu Europejskiego na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w 2004 roku, współautorzy K. Kowalczyk, M. Piskorski, Wydawnictwo Naukowe US Rozprawy i Studia T. (DCXC) 615, Szczecin 2006, ss.114.
4. Polskie partie socjaldemokratyczne w latach 1990 – 1997, Wydawnictwo Naukowe US, Rozprawy i Studia T. (DXXVI) 452, Szczecin 2003, ss. 192.

Monografie naukowe pod redakcją lub współredakcją:
1.  Political Preferences, 8/2014, współredakcja Z. Widera, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, s. 180.
2. Partie polityczne. Struktury, programy, kampanie, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2014, s. 27, s. 193.
3. Wyzwania i zagrożenia współczesnej demokracji, Wydawnictwo Naukowe WH US „Minerwa”, Szczecin 2013, s. 166.
4. Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych,, Wydawnictwo MARINA,  Wrocław 2012, s. 218.
5. Wybory do sejmików województw w 2006 roku. współredakcja R. Alberski, M. Cichosz, , Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 325.
6. Polskie ugrupowania liberalne, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 215.
7. Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 163.
8. Polityka wobec mniejszości w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Collegium Balticum, Szczecin 2009, s. 186.
9. Polska lewica u progu XXI wieku. Wybrane aspekty, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2008, s. 185.
10. Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, współredakcja K. Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 266.
11. Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, współredakcja K. Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007 , ss. 259.
12. Polska a Integracja Europejska, Doctrinae Multipleks, Wydawnictwo Collegium Balticum, Szczecin 2006, ss. 100.
13. Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, współredakcja R. Podgórzańska, Wydawnictwo Naukowe US Rozprawy i Studia T. (DCLXVII) 593, Szczecin 2006, ss. 189.
14. Vir bonus dicendiperitus, praca dedykowana Profesorowi Henrykowi Komarnickiemu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2005, ss. 491.
15. Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, Wydawnictwo CDiDN, Szczecin 2004, ss. 135.

Rozdziały w monografiach  zbiorowych:
1. Prezydent a większość w radzie.  Analiza na przykładzie miasta Szczecina [w:] Administracja publiczna w projektach politycznych, red. D. Plecka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 230 – 241.
2. „Martwe dusze” i „pompowanie kół” w polskich partiach politycznych, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne, tom I, red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 502 -511.
3. Demokracja w strukturach polskich partii politycznych, [w:] 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania, red. J. Kornaś, Ł. Danel, Wydawnictwo AGH, Kraków 2014, s. 103 - 112
4. Zakres autonomii regionalnych struktur partyjnych. Przykład polskich partii politycznych. [w:] Partie polityczne. Struktury, programy, kampanie, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2014, s. 27 – 40.
5. Lewica czy centrolewica? Spór o kształt lewej strony polskiej sceny politycznej, [w:] Demokracja w Polsce po 2007 roku, red. D. Plecka, Katowice 2014, s. 93 – 108.
6. Liczna i stabilna. Struktura organizacyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego [w:] Polskie Stronnictwo Ludowe, red. M. Migalski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 88 – 105.
7. Platforma mimo wszystko. Wybory do sejmiku województwa zachodniopomorskiego, współautor Michał Siedziako, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wydawnictwo REMAR, Wrocław 2013, s. 297 – 312.
8. Wyniki Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych, [w:] Lewica polska. Dziedzictwo i współczesność, red. Ryszard Tomczyk, Biblioteka lewicy, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013, s. 121 – 172.
9. Ruch Palikota i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Różnice i podobieństwa programowe i organizacyjne, [w:] Obywatel – instytucje – władza na przełomie XX i XXI wieku, Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu, red. D. Karnowska, J. Nocoń Toruń 2012, Wydawnictwo MADO, s. 224 – 239.
10. Który to z Platformy? - czyli walka  o fotel prezydenta Szczecina, [w:] Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2012, Wydawnictwo MARINA,  s. 194 – 211.
11. Historyczna klęska. Sojusz Lewicy Demokratycznej w kampanii wyborczej 2011 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska – Kawa, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 311 – 328.
12. Kampania wyborcza Grzegorza Napieralskiego w wyborach prezydenckich 2010 roku,[w:] Wybory prezydenckie 2010 , red. J. Okrzesik, W. Wojtasik,  Wydawnictwo REMAR, Katowice 2011, s. 307 - 322.
13. Wizerunek Sojuszu Lewicy Demokratycznej w kampaniach wyborczych. Analiza marketingowa., współautor W. Peszyński, [w:] Sojusz Lewicy Demokratycznej, red. M. Migalski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 233 – 267.
14. Członkostwo w polskich partiach socjaldemokratycznych - wymiar formalny i rzeczywisty, [w:] Ruch Socjaldemokratyczny w Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2010), red. K. Leszczyńskiej i E. Olszewskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2011, 61-79.
15. Pozaparlamentarne partie polskiej lewicy. Struktury, programy, strategie działania, [w:] Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie (red.) K. Sobolewska – Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Kraków 2010, s. 308 - 317.
16. Platforma idzie po władzę. Wybory samorządowe w województwie zachodniopomorskim, [w:]Wybory do sejmików województw w 2006 roku. red. R Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 251 – 262.
17. Struktury organizacyjne polskich partii parlamentarnych nawiązujących do idei liberalnych, [w:] Polskie ugrupowania liberalne, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 159 – 170.
18. Polska lewica a kościół – główne obszary sporu [w:] My i oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce red. A. Kasińska – Metryka, R Miernik, Kielce 2010, s. 189 – 202.
19. Kampania Komitetu SLD - UP w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, red. M. Jeliński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 341 – 360.
20. Polskie Stronnictwo Ludowe w III RP – struktura i poparcie wyborcze, [w:] Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010, s. 9 – 26.
21. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Katowice 2010, s. 199 – 216.
22. Sposoby różnicowania kandydatów w wyborach na burmistrza miasta Łobez., [w:] Socjotechnika w polityce - wczoraj  dziś, red A. Kasińska – Metryka i K. Kasowska – Pedrycz, Kielce 2009, s. 31 – 40.
23. Koncepcja demokracji w programach polskich partii lewicowych [w:] W poszukiwaniu modelu demokratycznego, red. St. Zydorowicz, Toruń 2009, s. 154 – 166.
24. Polskie partie parlamentarne wobec mniejszości. Ujęcie programowe. [w] Polityka wobec mniejszości w Polsce.  Wybrane zagadnienia, red. Ł. Tomczak, Szczecin 2009, s. 85 – 104.
25. Wizja „dobrego państwa” w programach polskich partii socjaldemokratycznych, [w:]  Wizje dobrego państwa. Polska jako „dobre państwo”. Koncepcje i kontrowersje, red. A. Lisowska i A. W. Jabłoński, Toruń 2009, s. 90 - 104.
26. Równouprawnienie kobiet w programach i praktyce działania polskich partii politycznych, [w:] Kobiety we współczesnej Europie, red. Magdalena Musiał - Karg, Toruń 2009, s. 120 – 135.
27. Lewica i prawica w polskim systemie partyjnym 1989 – 2009. [w:] Transformacja systemowa w Polsce 1989 – 2009, red. W. Wojtasik, R Grajcar, Katowice 2009 , s. 105 – 119.
28. Deformacja wyników w wyborach lokalnych - przykład regionu zachodniopomorskiego, [w:] Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo, red. M. Dajnowicz, Białystok 2008, s. 167 – 180.
29. Efekt grupowania (blokowania) list na przykładzie wyborów do sejmików; udana czy nieudana manipulacja ?,  [w:] Demokracja w Polsce po 2005 roku, red. D Karnowska, Toruń 2008,  s. 35 – 48.
30. Polska lewica - konsekwencje podziałów i konsolidacji. [w:] Polska lewica u progu XXI wieku. Wybrane aspekty, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2008, s. 7 – 40.
31. Lewica wobec wolności słowa w programach partii i działaniach koalicji rządowych. [w:] Oblicza polskich mediów po 1989 roku, red. L. Pokrzycka, B. Romiszewska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 56 – 68.
32. Wizerunek przywódcy lokalnego na przykładzie kandydata Lewicy i Demokratów na prezydenta Szczecina Jacka Piechoty. [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej,  red. Stanisław Michałowski, Katarzyna Kuć – Czajkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 213 – 224.
33. Centrolewica i lewica  w wyborach samorządowych w Szczecinie. [w:] Oblicze polityczne regionów, red. M. Dajnowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, s. 277 – 292.
34. Problem zjednoczenia polskiej lewicy po wyborach 2005 roku. Kwestie organizacyjne, programowe, personalne i historyczne. [w:] Polacy wobec wyborów 2005 roku, red. A. Kasińska - Metryka, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 73 – 86.
35. Wpływ wyborów 2005 roku na proces konsolidacji polskiej lewicy, [w:] Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny, red.  A. Stelmach, Poznań 2007 , s 157 – 170.
36. Polska lewica po 1989 roku: przyczyny, przebieg oraz konsekwencje konsolidacji i podziałów, [w:] Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, red. E. Polak i M. J. Malinowski, Gdańsk 2007, s. 124 – 134.
37. Ugrupowania lewicowe w wyborach parlamentarnych 2005 roku, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. Teresa Sasińska – Klas, Toruń 2007, s. 68 – 84.
38. Lewica w wyborach prezydenckich 2005 roku, [w:] Marketing polityczny – szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji? red. P. Pawełczyk, Poznań 2007, s. 241 – 252.
39. Polska lewica wobec pomarańczowej rewolucji na Ukrainie [w:] Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 171 – 181.
40. Media, ich wpływ i obecność w działalności, strukturze i programach polskiej lewicy. [w:] Media a demokracja, red. L. Pokrzycka, W. Micha, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 99 – 108.
41. Lewicowi demokraci czy demokratyczni lewicowcy – przypadek LiD, [w:] Opisy politologów. Uwagi o polskiej scenie politycznej, red. M. Drzonek i J. Mieczkowski, Szczecin 2007, s. 83 – 94.
42. Polska „lewica” czy „centrolewica”? Problemy procesu konsolidacji, [w:] Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń 2007, s. 88 – 104.
43. Polska polityka obronna w programach partii lewicy [w:] Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XIX wieku, red. J. Piątek, R. Podgórzańska, Szczecin 2007, s. 215 – 225.
44. Polskie Stronnictwo Ludowe – trwały element polskiego parlamentu? [w:] Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, red. K. Kowalczyk i J. Sielski, Toruń 2006, s. 129 – 155.
45. Sojuszu Lewicy Demokratycznej – od koalicji do partii, od rządu do opozycji [w:] Partie i ugrupowania parlamentarne III Rzeczypospolitej, red. K. Kowalczyk i J. Sielski, Toruń 2006, s. 58 – 95.
46. Doktryny socjaldemokracji, [w:] Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór część I, red. D Wybranowski, A. Wojtaszak, Szczecin 2006, s. 44 – 64.
47. Polityka zagraniczna w myśli programowej Polskiego Stronnictwa Ludowego, [w:] Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, red. R. Podgórzańska, Ł Tomczak, Szczecin 2006, s. 89 - 98.
48. Polityka zagraniczna w programie Unii Pracy, [w:] Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, red. R. Podgórzańska, Ł Tomczak, Szczecin 2006, s. 83 - 88.
49. Polityka zagraniczna w myśli programowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, [w:] Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, red. R. Podgórzańska, Ł Tomczak, Szczecin 2006, s. 69 – 82.
50. „Młode wilki” w SLD – koniec postkomunizmu? [w:] Popisy w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej, red. M. Drzonek, J. Mieczkowski, Szczecin 2006.
51. Główne zasady ordynacji w wyborach parlamentarnych 2005 roku, [w:] Wybory 2005. Polska i województwo zachodniopomorskie, red. W. Burger, M. Łuczak, P. Olechowska Szczecin 2006, s. 21 – 28.
52. Partie polityczne i system partyjny w Polsce po wyborach 2001 roku, [w:] Początek wieku, Polska i świat wobec nowych wyzwań,  red. M. Drzonek, Szczecin 2005, s. 41 – 51.
53. Władza samorządowa i rządowa w województwie zachodniopomorskim, [w:] Pomorze Zachodnie w latach 1945 – 2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, red. K. Kozłowski, Szczecin 2005, s. 233 – 245.
54. Partie polityczne na Pomorzu Zachodnim w okresie III RP, [w:] Pomorze Zachodnie w latach 1945 – 2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, red. K. Kozłowski - współautor J. Jartyś, Szczecin 2005, s. 199 – 223.
55. Kontakty Sojuszu Lewicy Demokratycznej z organizacjami światowej lewicy przed i po przekształceniu w partię polityczną, [w:] Vir bonus dicendiperitus, praca dedykowana Profesorowi Henrykowi Komarnickiemu, red. Ł. Tomczak, Szczecin 2005, s. 407 – 421.
56. Political and Administrative Struktures of West Pomerania, [in.] West Pomerania Towards the European Union [ed. by] Andrzej Wojtaszak, Szczecin 2004.
57. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, red. Ł. Tomczak, Szczecin 2004.
58. Sojusz Lewicy Demokratycznej, [w:] Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, red. Ł. Tomczak, Szczecin 2004.
59. Unia Pracy, [w:] Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, red. Ł. Tomczak, Szczecin 2004.
60. Sojusz Lewicy Demokratycznej, [w:]Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, red. K. Kowalczyk i J. Sielski, Toruń 2004.
61. Partia Ludowo – Demokratyczna, [w:] Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, red. K. Kowalczyk i J. Sielski, Toruń 2004.
62. Struktury polityczne i administracyjne Pomorza Zachodniego, [w:] Pomorze Zachodnie wobec Unii Europejskiej, red. A. Wojtaszak, Szczecin 2003.
63. Kampania Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD – UP do Rady Miasta Szczecina w 2002 roku, [w:] Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin 2003.
64. Doktryny socjaldemokracji, [w:] Idee i doktryny XX wieku wybór, red. A. Wojtaszak i D. Wybranowski, Szczecin 2003.
65. Władza polityczna, współautorzy J. Jartyś, M. Kempisty, R. Podgórzańska [w:] Wybrane problemy teorii polityki, red. A. Wojtaszak,  D. Wybranowski, Szczecin 2002.
66. Państwo a kościół w myśli politycznej polskiej lewicy po 1989 roku, [w:] Między integracją a komunizmem. Społeczeństwa i kościoły Europy Środkowej, red. K. Kowalczyk, A. Kubaj, R. Wróblewski, Szczecin 2001.
67. Współczesna socjaldemokracja [w:] Współczesne doktryny polityczne, red. A. Wojtaszak, D. Wybranowski i A. Kawecki, Szczecin 1999.
68. Partie polityczne w Polsce po roku 1989, [w:] Polska 1989 – 1999 próba bilansu, red. A. Kawecki i K. Kowalczyk, Szczecin 1999.
69. System partyjny RP i jego ewolucja,[w:] 1997 - konstytucja i wybory, red. M. Drzonek i J. Mieczkowski,  Szczecin 1998.

Artykuły naukowe
70. Władza despotyczna czy demokratyczna? Partie i wyborcy wobec demokracji i „rządów silnej ręki”,  „Political Preferences”, 8/2014, red Ł. Tomczak, Z. Widera, Katowice 2014, s. 85–98.
71. Wyborcy wobec sposobu wyboru i zakresu władzy liderów polskich partii politycznych, „Political Preferences”, 6/2013, red. R. Alberski, W. Wojtasik, Katowice 2013, s. 61 – 74.
72. Problem legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci w kampanii wyborczej 2011 roku,  Preferencje polityczne. Postawy – Identyfikacje – Zachowania, 3/2012, Katowice 2012, s. 237 – 250.
73. Przywódcy polskich partii politycznych, [w:] Preferencje polityczne. Postawy – Identyfikacje – Zachowania, red. A. Turska – Kawa, Z. Widera, W. Wojtasik, nr 2/2011, Katowice 2011, s. 187 – 204.
74. Miejsce RACJI Polskiej Lewicy na scenie politycznej, „Acta Politica”, nr 20, Szczecin 2009, s. 105 – 118.
75. Wizja państwa w programach polskich partii socjaldemokratycznych. [w:] Przegląd Humanistyczny. Pedagogika, Politologia, Filologia, nr 2, red. K. Iwan, I. Korpaczewska,  Szczecin 2009, s. 221 – 232.
76. Ugrupowania lewicy i centrolewicy w wyborach parlamentarnych 2007 roku, Szczecin 2008, [w:] Przegląd Humanistyczny. Pedagogika, Politologia, Filologia, red. K. Iwan, I. Korpaczewska, Szczecin 2008, s. 40 – 49.
77. Wybory burmistrza i rady w Łobzie w 2006 roku – studium specyficznego przypadku, współautor Tomasz Małecki [w:] „Przegląd Zachodniopomorski”, nr 2008/2, Szczecin 2008, s. 67 – 79.
78. Demokratyczna Partia Lewicy na polskiej scenie politycznej [w:] „Acta Politica” nr 19, Szczecin 2007, s. 81 – 94.
79. Wpływ grupowania list w bloki na wynik wyborów samorządowych w Szczecinie, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2007, nr 2007 / 4, Szczecin 2007, s. 113 – 126.
80. Centrolewica i lewica w wyborach samorządowych 2006 roku, „Athenaeum” nr 17/2007, Toruń 2007, s. 59 - 71.
81. Organy kontrolne i sądowe w strukturze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, „Acta Politica” nr 18, Szczecin 2006, s. 73 – 83.
82. Unia Europejska w myśli politycznej polskiej lewicy, [w:] Polska a Integracja Europejska, Doctrinae Multipleks – prace naukowe SSW Collegium Balticum, zeszyt nr 4, Szczecin 2006.
83. Główne zasady ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, [w:] Polska a Integracja Europejska, Doctrinae Multipleks –prace naukowe SSW Collegium Balticum, zeszyt nr 4, Szczecin 2006.
84. Polskie partie lewicowe w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, [w:] „Przegląd Zachodniopomorski” nr 1/2006, Szczecin 2006,  s. 73 – 90.
85. Kwestia równouprawnienia kobiet w strukturze organizacyjnej i dokumentach programowych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, „Acta Politica” nr 17, Szczecin 2005.
86. Budowa struktury organizacyjnej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie zachodniopomorskim w latach 1999 – 2000, „Przegląd Zachodniopomorski” 3/2005, Szczecin 2005, s. 55 – 73.
87. Samorząd terytorialny w myśli programowej polskiej lewicy, „Acta Politica” Nr 16, Szczecin 2004.
88. Prezydent i parlament w systemie politycznym III RP – koncepcje programowe polskiej lewicy, „Acta Politica” Nr 15, Szczecin 2003.
89. Proces tworzenia się organizacji partyjnej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej na terenie byłego województwa szczecińskiego, „Przegląd Zachodniopomorski” 2002/4, Szczecin 2002.
90. Samorząd terytorialny w programach ugrupowań koalicji rządzącej: Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Pracy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zeszyty Naukowe Oeconomicus nr 2, Szczecin 2002.
91. Prywatyzacja i reprywatyzacja w programach głównych partii polskiej lewicy po 1989 roku, „Acta Politica” nr 14, Szczecin 2001.
92. Tworzenie się nowych partii lewicowych w wyniku rozwiązania PZPR, „Acta Politica” nr 13, Szczecin 2000.
93. Prywatyzacja w programach wyborczych głównych ugrupowań politycznych w wyborach parlamentarnych 1997 roku, „Acta Politica” nr 11, Szczecin  1998.
94. Propozycje zmian podstaw prawnych funkcjonowania partii politycznych w Polsce w latach 1995 -1996, „Acta Politica”  nr 10, Szczecin 1998.

Recenzje i omówienia
1. Recenzja książki: Izabella Rusinowa, Z dziejów amerykańskich partii politycznych, „Acta Politica” nr 10, Szczecin 1998.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.