Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Pracownicy » dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik prof. US

dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik prof. US


1.  Monografie naukowe
Tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania
1. M. Kamola-Cieślik, Polityka morska na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1970. Żegluga i porty, Szczecin 2005. [ss. 210]
2. M. Kamola-Cieślik, Polityka morska na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1970. Przemysł stoczniowy i rybołówstwo, Szczecin 2007. [ss. 208]
3. M. Kamola-Cieślik, Gospodarka morska na Pomorzu Zachodnim w dokumentach władz partyjnych z lat 1956-1970. Wybór źródeł, Szczecin 2008. [ss. 199]
4. Polityka gospodarcza w programach rządów polskich z lat 1989-1997. Wybór źródeł, Wybór i opracowanie M. Kamola-Cieślik, Toruń 2009. [ss. 648]
5. M. Kamola-Cieślik, Polityka przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych gospodarki morskiej w okresie transformacji systemowej w Polsce, Szczecin 2013. [ss.506]

2. Monografie naukowe po redakcją lub współredakcją
Redaktor lub współredaktorzy, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania

3. Skrypty
Tytuł skryptu, wydawnictwo, miejsce i rok wydania

4. Rozdziały w monografiach zbiorowych

1. M. Kamola-Cieślik, Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza w latach 1991-2003. w: Niemcy w integrującej się Europie. red. M. Giedrojć, M. Mieczkowska, D. Rdzanek, J. Mieczkowski, Toruń 2005. [s. 286-299]
2. M. Kamola-Cieślik, Wymiar ekonomiczny polityki zagranicznej Polski w latach 1989-1994, w: Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, red. R. Podgórzańska, Ł. Tomczak, Szczecin 2006 . [s. 99-112]
3. M. Kamola-Cieślik, Polityka gospodarcza Polski w latach 1956-1970 w: Polityka obronna Polski i jej siły zbrojne w latach 1945-1980. T. 2. red. C. Skuza, W. Wróblewski, Szczecin 2006. [s. 165-191]
4. M. Kamola-Cieślik, Gospodarka Polski w latach 1982-1989. w: Polityka obronna Polski i jej siły zbrojne w latach 1981-1989. T. 3., red. A. Żebrowski, W. Wróblewski, Szczecin 2006. [s. 167-197]
5. M. Kamola-Cieślik, Bezpieczeństwo energetyczne Polski w dokumentach Rady Ministrów z lat 2004-2007, w: Wybrane aspekty bezpieczeństwa, T. 2.,  red. J. Piątek, R. Podgórzańska, Szczecin 2007. [s. 191-204]
6. M. Kamola-Cieślik, Działalność Rady Ministrów RP w zakresie dostosowania polskiej gospodarki do wymagań Układu Europejskiego w latach 1992-1998, w: Wymiar Wschodni UE. Wielowymiarowość integrującej się Europy, red . A. Staszczyk, J. Jartyś, Szczecin 2007. [s. 163-176]
7. M. Kamola-Cieślik, Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski w latach 2001-2005, w: Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Piątek, R. Podgórzańska, Szczecin 2007. [s. 153-164]
8. M. Kamola-Cieślik, Założenia i realizacja programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, w: Partie polityczne-przywództwo partyjne, red. J. Sielski. M. Czerwiński, Toruń 2008. [s. 207-219]
9. M. Kamola-Cieślik, Konflikt między górnikami a Radą Ministrów i Marszałkiem Sejmu RP dotyczący systemu emerytalnego, w: Oblicza konfliktów. Zbiór analiz i studia przypadków, red. J. Piątek, R. Podgórzańska, Toruń 2008. [s. 236-256]
10. M. Kamola-Cieślik, Założenia i realizacja programów gospodarczych Rady Ministrów w okresie transformacji systemowej w Polsce (lata 1989–1991), w: Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Sadowskiej, Białystok 2008. [s. 207-225]
11. M. Kamola-Cieślik, Polityka gospodarcza w działalności rządu Kazimierza Marcinkiewicza w latach 2005-2006, w: Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy, red. I. Andruszkiewicz, J. Babiak, Poznań 2009. [s. 83-96]
12. M. Kamola-Cieślik, Działalność kobiet w Radzie Ministrów w Polsce w latach 1989-2008, w: Kobiety we współczesnej Europie,  red. M. Musiał-Karg, Toruń 2009. [s. 95-119]
13. M. Kamola-Cieślik, Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza w ramach Euroregionu Pomerania w latach 1995-2008, w: Pogranicze polsko – niemieckie po roku 2004. Nowa jakość sąsiedztwa?, red. J. Janczak, M. Musiał-Karg, Toruń 2009. [s. 87-104]
14. M. Kamola-Cieślik, Przekształcenia własnościowe Stoczni Remontowej „Parnica” w Szczecinie w okresie transformacji systemowej w Polsce, w: Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepańska, Toruń 2011. [s. 286-299]
15. M. Kamola-Cieślik, Wpływ uwarunkowań politycznych na rozwój przemysłu stoczniowego na Pomorzu Zachodnim w latach 1948-1970, w: Polskie Ziemie Zachodnie. Studia socjologiczne, red. A. Michalak,  A. Sakson, Ż. Stasieniuk, Poznań 2011. [s. 129-146]
16. M. Kamola-Cieślik, Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze po 1990 roku, w: Spotkania polsko-niemieckie, red. D. Kawa, Toruń 2011. [s. 207-219]
17. M. Kamola-Cieślik, Założenia programów wyborczych kandydatów na prezydenta Szczecina w 2010 roku, w: Na ostrzu miecza stoją nasze sprawy…Studia o służbach specjalnych, wojnie i bezpieczeństwie Polski, Europy i świata, red. A. Aksamitowski, P. Zając,  Szczecin 2012. [s. 697-723]

5. Artykuły  naukowe
    

1. M. Kamola-Cieślik, Polityka morska na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1955, „Przegląd Zachodniopomorski” 2004, z. 2. [s. 49-74]
2. M. Kamola-Cieślik, Referendum w sprawie odwołania Mariana Jurczyka ze stanowiska prezydenta Szczecina w 2004 roku jako przykład demokracji bezpośredniej, „Przegląd Zachodniopomorski” 2005, z. 4. [s.139-150]
3. M. Kamola-Cieślik, Rozwój przemysłu stoczniowego na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1970, „Przegląd Zachodniopomorski” 2005, z. 2. [s. 83-106]
4. M. Kamola-Cieślik, Porty morskie w pracach Sejmu PRL w latach 1956-1970, „Acta Politica” 2005, nr 17. [s. 171-186]
5. M. Kamola-Cieślik, Władze administracyjne i partyjne wobec rozwoju żeglugi morskiej i śródlądowej na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1970. „Przegląd Zachodniopomorski” 2006, z. 2. [s. 57-76]
6. M. Kamola-Cieślik, Polityka morska elementem polityki gospodarczej państwa polskiego, „Acta Politica” 2006, nr 18. [s. 27-37]
7. M. Kamola-Cieślik, Kierunki prywatyzacji polskiej gospodarki w latach 1990-1991, „Przegląd Politologiczny” 2006, nr 4. [s. 135-152]
8. M. Kamola-Cieślik, Polityka rolna Polski w początkowym okresie transformacji ustrojowej, „Przegląd Politologiczny” 2007, nr 2. [s. 121-136]
9. M. Kamola-Cieślik, Aspekt ekonomiczny w programach wyborczych kandydatów na Urząd Prezydenta Miasta Szczecin w 2006 roku, „Przegląd Zachodniopomorski” 2008, z. 1. [s. 5-23]
10. M. Kamola-Cieślik, Założenia i realizacja planów gospodarczych w PRL w latach 1982-1989, „Acta Politica” 2009, nr 21. [s. 67-86]
11. M. Kamola-Cieślik, Polska polityka gospodarcza w działalności Rady Ministrów w latach 2005-2006, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 1. [s.165-178]
12. M. Kamola-Cieślik, Polityka gospodarcza w deklaracjach wyborczych kandydatów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 4. [s. 139-154]
13. M. Kamola-Cieślik, Programy gospodarcze kandydatów na Urząd Prezydenta Miasta Szczecin w 2010 roku „Przegląd Zachodniopomorski” 2011, z. 4. [s. 127-151]
14. M. Kamola-Cieślik, Proces prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w latach 2004–2009, „Przegląd Politologiczny”  2012, z. 4. [s. 243-255]
15. M. Kamola-Cieślik, The Economic Dimension of the Activity of Women in the Council of Ministers in Poland between 1989 and 2008,  „Polish Political Science Yearbook 2008”. [p. 76-84]
16. M. Kamola-Cieślik, The Position of the Council of Ministers of the Republic of Poland on the privatization of shipyards between 2005 and 2008,  „Polish Political Science Yearbook 2009”. [p. 233-244]
17. M. Kamola-Cieślik, Transformations in the Ownership of The Szczecin and Świnoujście Seaports Authority between 1991 and 2000, „Polish Political Science Yearbook 2011”. [p.274-286]
18. M. Kamola-Cieślik, The Economic Policies of Candidates Running for the Office of the President of the Republic of Poland in 2010, „The Copernicus Journal of Political Studies” 2012. [p. 144-155]
Publikacje (artykuły) w wydawnictwach popularnonaukowych:
1. M. Kamola-Cieślik, Pomniki Szczecina. Symbol minionych wydarzeń i tożsamości, „Pro Pomerania Nostra” 2008, nr 9. [s. 8-10]

6. Recenzje i omówienia
   
1. M. Kamola-Cieślik, A review of the book: Syndrome of a Peacock and a Parrot. 20 years of Political Transformation in Poland. Edited by Marek Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, pp.264, w: „Polish Political Science Yearbook 2011”. [p. 333-337]
2. M. Kamola-Cieślik, „Byłem ciekawy, czy morze jest słone” Czechosłowacka Żegluga Morska we wspomnieniach marynarzy czechosłowackich 1959-1989, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2013. [recenzja na zlecenie redakcji „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”]

7. Ekspertyzy i analizy zlecone
       Tytuł ekspertyzy, instytucja zlecająca, rok

8. Granty  badawcze (krajowe i zagraniczne)
Tytuł grantu, instytucja zlecająca lub program wsparcia, lata realizacji

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.