dr Małgorzata Mieczkowska

Dorobek naukowy:

2012
• Kształtowanie wizerunku grupy podczas akcji protestacyjnych zorganizowanych przez mniejszości etniczne, [w:] Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, red. A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 328-346.
• „A serbsce?” jako przykład działań na rzecz praw językowych  mniejszości serbołużyckiej, [w:] Mobilizacja a etniczność. Procesy mobilizacji mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach, red.  M. Giedrojć, D.  Kowalewska i  M. Mieczkowska, IPiE US, Szczecin 2012, s. 27-34.
• Media serbołużyckie jako media lokalne, „Rocznik Lubuski” 2012 r., tom 38, s. 135-144.


2013
• Recenzja: Akty ustrojowe Wysp Owczych, wstęp i tłumaczenie Katarzyna Szwed, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s.74, ZN US „Acta Politica” 2013 nr 26 (759) s. 139-146.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.