prof. dr hab. Benon Z. Szałek

Zakład Prakseologii, Heurystyki i Marketingu Politycznego IPE WH US


Zakład powstał w wyniku pewnej ewolucji: w 1996r. utworzono Zakład Heurystyki w Instytucie Filozofii i Politologii  WH US, w 1998r. przekształcono go w Zakład Heurystyki i Prakseologii w Instytucie Politologii (potem w Instytucie Politologii i Europeistyki), a w 2008r. przekształcono go w Zakład Prakseologii, Heurystyki i Marketingu Politycznego w IPE WH US.


Skład osobowy
kierownik i założyciel: prof. dr hab., prof. zw. US, Benon Zb. Szałek
adiunkt: dr Monika Potkańska
st. wykładowca: dr Cezary Guźniczak
wykładowca: dr Bartłomiej Toszek


Główne kierunki badań
szeroko rozumiana prakseologia i heurystyka w odniesieniu do polityki (rządzenia), administracji i gospodarowania (m.in. prakseologia i heurystyka w podejmowaniu decyzji politycznych, prakseologia i heurystyka w dziedzinie wojskowości i bezpieczeństwa, prakseologiczny aspekt zmian we współczesnym świecie (m.in. problem dewolucji imperium brytyjskiego), bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne (w tym - bezpieczeństwo energetyczne), geopolityka, polityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze,  organizacja i zarządzanie, marketing polityczny krajowy, międzynarodowy i globalny, manipulacja polityczna, polityka zagraniczna i międzynarodowa, integracja europejska, społeczeństwo obywatelskie, semiotyka, etnolingwistyka i kryptologia.

Krótka charakterystyka pracowników Zakładu

Benon Zbigniew Szałek
ur. 3. 11. 1948 w Szczecinie
Studia i praca
1971 - mgr (Politechnika Szczecińska), 1977 – doktorat (Politechnika Szczecińska), 1987 – habilitacja (Uniwersytet Szczeciński), tytuł profesorski – 1996 (Uniwersytet Szczeciński)
1971 – 1977 asystent PS, 1977 – 1985 adiunkt PS, 1985 – 1988 adiunkt US, 1988 – 1991 docent US, 1991 – 1999 prof. nadzw. US, 1999 – prof. zwyczajny US
zał. i kierownik Katedry Logistyki US 1990 – 1996, zał. i kierownik Zakładu Heurystyki w Instytucie Filozofii i Politologii WH US 1996 – 1997, kierownik Zakładu Heurystyki i Prakseologii w Instytucie Politologii / Politologii i Europeistyki WH US 1997 – 2008, kierownik Zakładu Prakseologii, Heurystyki i Marketingu Politycznego w IPE WH US 2008-. 

Dorobek naukowo – badawczy (prace wybrane, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1996r.)

Politologia a prakseologia i heurystyka

Monografie
-Prakseologia i heurystyka. Zagadnienia wybrane, (monografia na etapie korekty)
-Problemy marketingu politycznego (współautor (80% tekstu) i współredaktor, monografia na etapie korekty)

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych
-Problem polskiej polityki gospodarczej w świetle prakseologii, w: 1997 – konstytucja i wybory, IP WH US, 1998
-Kilka refleksji prakseologicznych odnośnie rządów ekipy Edwarda Gierka, w: Lata 1970-80. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim, red. H.Komarnicki, K.Kozłowski, US i Archiwum Państwowe, 2001, s. 83-101
-Kilka refleksji prakseologicznych na temat globalizacji, w: Globalizacja. Problemy i konsekwencje, red. W.Durka, J.Jonczek, D.Sierżański, US, SWA Ottonianum, Szczecin, 2003, s.13-32
-Problemy gospodarcze Pomorza Zachodniego a Unia Europejska, w: Pomorze Zachodnie wobec Unii Europejskiej, red. A.Wojtaszak, WNUS, Szczecin, 2003, s.61-67 (współautorzy: J.Jonczek i M.Kempisty s.67-82)
-Economic Problems of West Pomerania and the European Union, in: West Pomerania: Towards the European Union, red. A.Wojtaszak, WNUS, Szczecin, 2004, s.57-63 (współautorzy: J.Jonczek, M.Kempisty s. 63-78); wersja angielska
-Próba prakseologicznej interpretacji wydarzeń w Polsce w okresie sierpień 1980 – grudzień 1981, w: Wokół dwuwładzy politycznej w latach 1980-1981. Kraj i region, red. H.Komarnicki, K.Kozłowski, Archiwum Państwowe, Szczecin, 2004, s.75-86
-Kilka prakseologicznych refleksji na temat rządzenia i administrowania w Polsce, w: Początek wieku. Polska i świat wobec nowych wyzwań, red. M.Drzonek, IPiE , US, Szczecin, 2005, s.15-26
-Kilka refleksji na temat przemian polityczno-gospodarczych w RFN, w: Niemcy w integrującej się Europie, red. M.Giedrojć, M.Mieczkowska, J.Mieczkowski,Toruń, 2005
-Problem sejmowych komisji śledczych, w: POPiSy w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej, red. M.Drzonek, J.Mieczkowski, Szczecin, 2006
-Kilka prakseologicznych uwag na temat walki z terroryzmem, w: Oblicza współczesnego terroryzmu, Toruń, 2006
-Kilka refleksji na temat problemów polityczno-gospodarczych Polski w latach 2005-2007, w: OPiSy politologów. Uwagi o polskiej scenie politycznej, Szczecin, 2007
-Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego krajów Europy Środkowej i Zachodniej, w: Quo vadis, Europa, Szczecin, 2008
-Kilka refleksji na temat sprawności rządzenia i gospodarowania w Afryce, w: Pomoc Afryce, Szczecin, 2008
-Geopolitical and praxiological aspects of transatlantic relations, Reality of Politics, 2010, 1
-Kilka prakseologicznych refleksji na temat brytyjskiej polityki wewnętrznej i zewnętrznej w latach 1979 – 2009, [w:] Od Thatcher do Blaira. Wielka Brytania na przełomie XX i XXI wieku, red. B. Toszek, T. Czapiewski,  US 2010
-Some praxiological remarks on the problems of the European Union, Reality of Politics, 2011, 2
-Kilka prakseologicznych uwag na temat Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej, [w:] Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013r., Szczecin, 2012
-The so-called political heuristics in the light of praxiology, Reality of Politics, 2011, 3
-Kwestia wyzwań przed Unią Europejską w świetle prakseologii, [w:] Prezydencja jako wyzwanie dla Polski oraz szansa promocji jej interesów w Unii Europejskiej, WH Uniwersytet Szczeciński 2011
-Problem tzw. ‘heurystyk politycznych’ w kontekście marketingu wyborczego, [w:] Problemy marketingu wyborczego, red. J. Jonczek, B.Zb. Szałek (forthcoming)
-Some praxiological reflections on the so-called ‘Overton Window of Political Possibilities’, ‘framing’ and related problems, Reality of Politics, 2012, 4 , 237-287
-Problem ‘wielopoziomowego zarządzania’ (Multi-Level Governance) w Unii Europejskiej w świetle prakseologii i heurystyki, [W:] Wieopoziomowe zarządzanie w Unii Europejskiej, seria Jean Monnet Books, red. J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Szczecin - Warszawa 2013, s. 61-86
-Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski (aspekt prakseologiczny i heurystyczny), [w:] Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski, US, Toruń 2013, s. 120-142
-Poland in NATO – some geopolitical and praxiological remarks. Reality of Politics, 2014, 5, s. 95-121
-Kilka prakseologicznych uwag na temat globalnych wyzwań w kontekście Polski, [w:] Teria i praktyka polityki, red. R. Podgórzańska, J. Ruszkowski, Szczecin 2015, s.97-116
-Geopolitics, political topology and hybrid warfare, Reality of Politics, 2015, 6, s. 86-97
-Kilka prakseologicznych uwag na temat geopolityki i myśli politycznej. Od geopolityki do topologii politycznej, [w:] Myśl polityczna w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, red. A. Wojtaszak, Szczecin 2015, s.127-149

Konferencje, sympozja

-1997 – konstytucja i wybory, Instytut Filozofii i Politologii, WH US, 1997 (referat)
-Lata 1970-80. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim, US, 2000 (referat)
-Wokół dwuwładzy politycznej w latach 1980-1981. Kraj i region, US 2001 (referat)
-Globalizacja. Problemy i konsekwencje,US, 2001 (referat)
-Początek wieku. Polska i świat wobec nowych wyzwań, US, 2003 (referat)
-Problem społeczeństwa obywatelskiego w świetle prakseologii, referat wygłoszony w ramach Dnia Politologii, Instytut Politologii, US, 2004
-Terroryzm i konflikty zbrojne na przełomie XX i XXI wieku, US, 2005 (referat)
-Quo vadis, Europa, US, 2007, (referat)
-Pomoc Afryce, US, 2008 (referat)
-Polska na arenie międzynarodowej – współczesne wyzwania, US, 2008 (udział bierny)
-Od Thatcher do Blaira. Wielka Brytania na przełomie XX i XXI wieku, US, 2009 (referat)
-Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013r., US 2011 (referat)
-Prezydencja jako wyzwanie dla Polski oraz szansa promocji jej interesów w Unii Europejskiej, US 2011 (referat)
-Wielopoziomowe zarządzanie w Unii Europejskiej, US 2013 (referat)
-Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski, US 2013 (referat)
-Polskie wizje rozwoju integracji europejskiej, US 2014 (referat: Kilka prakseologicznych uwag na temat przyszłości Unii Europejskiej)
-Od liberalizmu do nacjonalizmu. Myśl polityczna w XX i XXI wieku, US, 2015 (referat)
-Polska wobec globalnych wyzwań, US 2015 (referat)

Kierownictwo prac naukowo-badawczych

-Problem heurystyki i prakseologii w semiotyce, zarządzaniu i polityce, 1999
-Problemy rozwoju cywilizacji w świetle heurystyki i prakseologii, 2000
-Problemy ekonomii, polityki i globalizacji w świetle heurystyki i prakseologii, 2001, s.86 
-Problemy integracji gospodarczej i politycznej w świetle heurystyki i prakseologii, 2002, s.66
-Problemy logistyki i marketingu politycznego (aspekt heurystyczny i prakseologiczny), 2003, s.81
-Problemy międzynarodowego marketingu politycznego, terrorystycznego i antyterrorystycznego w świetle heurystyki  i prakseologii, 2004, s.99
-Problemy międzynarodowego i globalnego marketingu politycznego w świetle heurystyki i prakseologii, 2005, s.63
-Transgraniczne stosunki gospodarczo-handlowe we współczesnym świecie, 2005, s.120
-Prakseologia i heurystyka. Zagadnienia wybrane, cz.1, 2006, s.100
-Polityczne i prakseologiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego, 2007, s.100
-Prakseologia i heurystyka. Zagadnienia wybrane, cz.2, 2008
-Problemy zarządzania, administrowania i rządzenia (aspekt prakseologiczny i heurystyczny), 2008, s.90
-Problemy polskiej polityki zagranicznej w latach 2005-2008 w świetle prakseologii, heurystyki i marketingu politycznego, 2008, s.60
-Prakseologia i heurystyka w zakresie polityki, administracji, gospodarki i wojskowości, cz. 3, 2009
-Metodologiczne studium w zakresie stosunków transatlantyckich, 2009
-Prakseologiczne studium w zakresie ewolucji i dewolucji imperium brytyjskiego, 2009
-Prakseologia i heurystyka w zakresie polityki, administracji, gospodarki i wojskowości, cz.4, 2010
-Metodologiczno-prakseologiczne studium w zakresie wyzwań stojących przed Unią Europejską, 2010, s.40
-Metodologiczno-prakseologiczne studium w zakresie unijnej Wspólnej Polityki Rolnej, 2011, s.40
-Metodologiczno-prakseologiczne studium w zakresie: ‘heurystyki polityczne’ a kampania prezydencka w USA w 2008r., 2011
-Metodologiczno-prakseologiczne studium w zakresie: ‘heurystyki polityczne’ a kampania prezydencka w USA w 2008r., 2011
-Prakseologia i heurystyka w zakresie polityki, administracji, gospodarki i wojskowości, cz. 5, 2011
-Prakseologia i heurystyka w zakresie polityki, administracji, gospodarki i wojskowości, cz. 6, 2012 - 2013
-Studium metodologiczno-prakseologiczne w zakresie wybranych struktur manipulacji politycznej, 2012
-Studium metodologiczne w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski (aspekt geopolityczny, prakseologiczny i heurystyczny), 2013
-Studium prakseologiczne w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski (w ramach tematu: Prakseologia i heurystyka w polityce, administracji, gospodarce i wojskowości), 2014
-Studium w zakresie: Prakseologiczne i heurystyczne aspekty topologii politycznej, 2015

Rozdziały przygotowane w ramach prac naukowo-badawczych (tematy j.w. – wg dat)

-Problem marketingu politycznego – w świetle heurystyki i prakseologii, 1999
-Cywilizacja a sposoby rządzenia, administrowania i zarządzania, 2000
-Ekonomia a wyjaśnianie rzeczywistości – w świetle prakseologii, 2001 (referat na VII Kongres Ekonomistów Polskich)
-O rządzeniu, administrowaniu i zarządzaniu w Polsce dekad 1970/80 i 1990/2000 – w świetle prakseologii, 2001
-Problem globalizacji i integracji gospodarczej w świetle teorii niezawodności i prakseologii, 2002
-Gospodarcza i polityczna integracja europejska a proces globalizacji, 2002
-Problemy wsparcia logistyczno-marketingowego działalności politycznej, 2003
-Kilka heurystycznych i prakseologicznych refleksji na temat międzynarodowego marketingu politycznego, 2004
-O logistyce i marketingu w działalności terrorystycznej i antyterrorystycznej (aspekt prakseologiczny), 2004

Informacje dodatkowe:

-członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, 2007 – 2009r. członek komisji rewizyjnej w Oddziale Szczecin

Logistyka i heurystyka

Monografie:

-Logistyka. Wstęp do problematyki, US, 1992 i 1994
-Problemy mikrologistyki, PTE, 1994, rozdział: Charakterystyka systemu mikrologistycznego, s.1-86
-Zarys heurystyki logistycznej, US, 1994

Artykuły:

-Czas i kapitał w systemach logistycznych, ZNUS, 1992
-Kilka refleksji na temat form nowoczesnej logistyki jako metody racjonalnego działania, -ZNUS, 1995, 167
-Kilka uwag o logistyce jako metodzie racjonalnego działania, Folia Oeconomica Stet., 1996, 5
-Zarządzanie przedsiębiorstwem w świetle heurystyki logistycznej, WNUS, 1996, 17
-Kilka refleksji na temat logistyki operacji prowadzonych w warunkach ekstremalnych, ZNUS, 1996, 188
-Logistyka biznesu jako sztuka walki rynkowej, GMiL, 1996, 3
-Systemy logistyczne w świetle heurystyki, Logistics 96, Warszawa, 1996

Informacje dodatkowe:

-członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 1974-80, 1986-1988
-członek Polskiego Towarzystwa Historycznego 1976-1979
-członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego 1996-2000

Heurystyka w semiotyce, lingwistyce, kryptologii

Monografie w języku angielskim:

-The Narmini Report. Decipherment of the Easter Island Script. Decipherment of the Indus Valley Script. Dravidian Axis Mohenjo Daro - Easter Island (27N – 27S), 1999
-Heuristics and Cryptology in the Decipherment of the Cretan Hieroglyphic Inscriptions, 2000
-The Proto-Byblian Inscriptions in the Light of Heuristics and Cryptology, 2001
-The Sumerian Problem in the Light of Heuristics, 2002
-The Etruscan Problem in the Light of Heuristics, 2003
-The Mayan Problem in the Light of Heuristics, 2004
-The Ancient Egyptian Language in the Light of Heuristics, 2005
-Linear A and Cypro-Minoan in the Light of Heuristics and Cryptology, 2005
-Lycian, Lydian and Other Languages in the Light of Heuristics and Cryptology, 2006
-Chinese and Other Languages in the Light of Heuristics, 2007
-Eteocretan, Linear A, Etruscan, Lemnian, Carian, Eteocypriot and Related Problems in the Light of Heuristics and Cryptology, 2008
-Basque, Georgian and Other Languages in the Light of Heuristics and Cryptology, 2009
-Sumerian, Egyptian, Coptic, Olmec, Mayan and Related Problems in the Light of Heuristics and Cryptology, 2010
-The Egyptian, Sumerian, Dravidian and Elamite Languages in the Light of Heuristics and Cryptology, 2011
-The Indus Valley (Mohenjo Daro, Harappa, Dholavira), Kabul and Easter Island (Rongorongo) Inscriptions in the Light of Heuristics and Cryptology, 2012
-The Japanese, Ainu, Korean, Altaic (Manchu-Tungus, Mongolic, Turkic), Ugro-Finnic (Finnish, Hungarian), Basque, Mayan, Polynesian (Maori) and Dravidian (Tamil) Languages in the Light of Heuristics, 2013
-The Dravidian and Other (Harappan, Tibetan, Elamite, Sumerian, Ancient Egyptian, Swahili, Dogon, Bangime, Hausa, Yoruba, Mayan, Easter Island (Rongorongo), Maori / Polynesian, Malay, Vietnamese, Thai, Japanese, Ainu, Chinese, Korean, Manchu – Tungus, Mongolic, Turkic, Georgian, Lycian, Lydian, Ugro-Finnic, Basque) Languages, in the Light of Heuristics and Cryptology, 2014
-Tartessian, Etruscan, Linear A, Sumerian and Related Problems in the Light of Heuristics and Cryptology, 2015

Zeszyty w języku niemieckim:

-Osterinsel- und Industalschriften. Entzifferung und Interpretation mit Hilfe des Drawidischen, Siebenberg Verlag, Geokultur, 1997
-Die früh-drawidische Herkunft der Osterinsel- und Industalschrift. Ein Reich von „Vier Völkern und einer Sprache” im vorgeschichtlichen Eurasien? Die Goldhörner von Gallehus mit Schriftzeichen der vorgeschichtlichen Industal-Kultur, Siebenberg Verlag, Geokultur, 1998
-Die Inschrift des Diskus von Phaistos. Entzifferung und Interpretation mit Hilfe des Früh-Griechischen, Siebenberg Verlag, Geokultur, 1999
-Parellele Welten. Mohenjo Daro – Osterinsel, Siebenberg Verlag, Geokultur, 2000
-Die Hieroglyphen Kretas, Siebenberg Verlag, Geokultur,  2001
-Die quasihieroglyphischen Inschriften aus Byblos, Siebenberg Verlag, Geokultur, 2002
-Das sumerische Rätsel, Siebenberg Verlag, Geokultur, 2003
-Das etruskische Rätsel, Siebenberg Verlag, Geokultur, 2004
-Über das Maya und die agglutinierenden Sprachen Eurasiens und Afrikas, Siebenberg Verlag, Geokultur, 2005

Artykuły

-Dysk z Fajstos – deszyfracja napisu i odkrycie formuły bazowej, Problemy, 1979, 11
-Dysk z Fajstos – nowa interpretacja, Z otchłani wieków, 1979, 1
-Evidence for Dravidian language and script in the Easter Island and Mohenjo Daro inscriptions, Journal of the Oriental Institute, 1989, 3-4
-Evidence for proto-Indian origin of the Easter Island writing system, Indian Journal of History of Science, 1989, 2
-Linguistic evidence for a prehistoric Eurasian empire of ‘3 races and 1 language’, Journal of the Oriental Institute, 1998, 3-4
-Linguistic traces of prehistoric migrations in Eurasia, Migration and Diffusion, 2000, 3
-O wykorzystaniu heurystyki w sferze semiotyki, Szczeciński ośrodek naukowy na przełomie XX i XXI wieku, Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin, 2000
-The Greek factor in the Minoan civilization in the light of heuristics and cryptology, Migration and Diffusion, 2001, 1, s.43-54
-The problem of the Dravidian Axis Mohenjo Daro – Easter Island (27N-27S), University of Madras, Uyaraywu, 2001, 15
-Evidence for Greek language in the early Byblian inscriptions, Migration and Diffusion, 2002,3, s.53-63
-On the relation of Sumerian to other languages of Eurasia, Migration and Diffusion, 2003, 1, s.64-76
-On the relation of Etruscan to other languages of Eurasia, Migration and Diffusion, 2003, 4, s.42-51
-On the relation of Mayan to the agglutinative languages of Eurasia in the light of heuristics, Migration and Diffusion, 2005, 6, s.94-106
-On the relation of the Ancient Egyptian language to other agglutinative languages in the light of heuristics, Migration and Diffusion, 2005, 6, s.6-19
-O wykorzystaniu heurystyki w badaniach nad korzeniami cywilizacji europejskiej na przykładzie problemu Etrusków, w: Vir bonus dicendi peritus, US, 2005, s.397 – 406
-O wykorzystaniu technik heurystycznych w badaniach nad językami: etruskim, staroegipskim, sumeryjskim i majaskim, Collegium Balticum, 2005, z.3, s.159-172
-O deszyfracji i interpretacji starożytnych napisów za pomocą procedur heurystycznych  (na przykładzie pisma linearnego A z Krety i pisma cypro-minojskiego), w: Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej, II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin, 2006
-On the Greek language in the proto-Byblian and Cypro-Minoan inscriptions, 2007, (przesłane do Oriental Institut, Beirut), Facebook
-Linguistic traces of Dravidians in ancient Asia Minor and Mesoamerica, (przesłane na konferencję WCTC do Tamil University), 2010
-Dravidian inscriptions in ancient Asia Minor in the light of heuristics and cryptology, 2012 (przesłane do INSA), Facebook
-The Indus Valley inscriptions – what can be read at once?, 2012 (przesłane do Journal of the Oriental Institute), Facebook
-The so-called Kabul Manuscript in the light of heuristics and cryptology, 2012 (przesłane do Journal of the Oriental Institute), Facebook
 

Referaty

-Problemy deszyfracji starożytnych napisów, na przykładzie dysku z Fajstos, Polskie Towarzystwo Historyczne, Szczecin, 1977
-Deszyfracja i interpretacja napisu na dysku z Fajstos, Instytut Historii Kultury Materialnej , Polska Akademia Nauk, Warszawa, 1978
-Entzifferung und Interpretation der Osterinsel ond Industalschrift mit Hilfe des Drawidischen, Bad Wildungen, 1997
-Das Reich von Vier Völkern und Einer Sprache, Bad Wildungen, 1997
-O pożytkach z heurystyki słów kilka, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Szczecin, 1999
-Zagadka napisów z Byblos, Zachodniopomorskie Spotkania z Nauką, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe – US, 2001
-Rozwiązanie zagadki osi: Mohendżo Daro – Wyspa Wielkanocna, Zachodniopomorskie Spotkania z Nauką, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe – US, 2001
-O wykorzystaniu heurystyki w badaniu prehistorii, Zachodniopomorskie Spotkania z Nauką, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe – US, 2002
-O początkach cywilizacji w świetle heurystyki, Zachodniopomorskie Spotkania z Nauką, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe – US, 2002
-Heurystyka w badaniu systemów znakowych, III Zachodniopomorski Festiwal Nauki, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe – US, 2003
-Badanie pochodzenia cywilizacji z wykorzystaniem technik heurystycznych i lingwistycznych (na przykładzie cywilizacji etruskiej i staroegipskiej), V Zachodniopomorski Festiwal Nauki, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe – US, 2005
-Problem deszyfracji i interpretacji wybranych starożytnych napisów z basenu Morza Śródziemnego, V Zachodniopomorski Festiwal Nauki, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe – US, 2005
-O deszyfracji i interpretacji starożytnych napisów przy pomocy procedur heurystycznych (na przykładzie pisma linearnego A z Krety i pisma cypro-minojskiego), II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Uniwersytet Szczeciński – Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 2005
-O wykorzystaniu technik heurystycznych w badaniach powiązań starożytnych języków w basenie Morza Śródziemnego (na przykładzie języków: licyjskiego, lidyjskiego, karyjskiego), VI Zachodniopomorski Festiwal Nauki, US – Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 2006
-Heurystyka w badaniu powiązań językowych w Azji (ze szczególnym uwzględnieniem języków chińskich i języka sumeryjskiego), VII Zachodniopomorski Festiwal Nauki, US – Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 2007
-Heurystyka w badaniu pochodzenia cywilizacji europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem języków: sumeryjskiego, etruskiego, lemnijskiego, karyjskiego, linearnego A, eteokreteńskiego, eteocypryjskiego), VIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki, US – Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 2008
-Heurystyka w badaniu pochodzenia cywilizacji europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem języka baskijskiego), IX Zachodniopomorski Festiwal Nauki, US, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 2009
-Transoceaniczne kontakty w starożytności w świetle heurystyki i lingwistyki, X Zachodniopomorski Festiwal Nauki, US, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 2010
-Deszyfracja pisma cywilizacji Olmeków, XI Zachodniopomorski Festiwal Nauki, US, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 2011

Prace naukowo-badawcze w zakresie heurystyki, semiotyki, lingwistyki i kryptologii

-1974: badania nad powiązaniami języka japońskiego
-1977: deszyfracja napisu na dysku z Fajstos jako greckiego
-1980/2000: deszyfracja napisów protobyblijskich jako greckich
-1984/1987: deszyfracja napisów z Mohenjo Daro jako drawidyjskich
-1987/1997: deszyfracja napisów z Wyspy Wielkanocnej jako drawidyjskich
-2002: badania nad powiązaniami języka sumeryjskiego
-2003/2008: badania nad powiązaniami języka etruskiego
-2004: badania nad powiązaniami języka majaskiego
-2005: badania nad powiązaniami języka staroegipskiego
-2005: deszyfracja pisma linearnego A
-2005: deszyfracja pisma cypro-minojskiego
-2006: badania nad powiązaniami języków licyjskiego i lidyjskiego
-2007: badania nad powiązaniami języka chińskiego
-2006/2008: badania nad powiązaniami języka karyjskiego, eteokreteńskiego i eteocypryjskiego
-2008: badania nad związkiem alfabetu z Ugarit z pismem linearnym A i cypro-minojskim
-2009: badania nad powiązaniami języków baskijskiego i gruzińskiego z innymi językami świata
-2009/2010: deszyfracja pisma cywilizacji Olmeków (Ameryka Środkowa)
-2010/2011: badania nad powiązaniami języka elamickiego z innymi językami aglutynacyjnymi (m.in. sumeryjskim, drawidyjskimi, egipskim), oraz badania w kwestii źródła języków aglutynacyjnych i ich związku z rozwojem cywilizacji
-2011/2012: badania nad tzw. ‘manuskryptem z Kabulu i jego powiązaniem z cywilizacją Doliny Indusu
-2012/2013: badania nad pochodzeniem języka japońskiego
-2013-2014: badania nad powiązaniami języków drawidyjskich z innymi językami
-2014-2015: badania nad językiem Tartessos

Konferencje, sympozja, kongresy, festiwale nauki

-Rapa Nui, Innerasien und die Osterinsel,  Bad Wildungen, 1997 (2 referaty)
-Zachodniopomorski Kongres Nauki, 2000 (referat)
-II Zachodniopomorski Kongres Nauki, 2005 (referat)
-Zachodniopomorskie Festiwale Nauki: 2001r. (2 referaty), 2002r. (2 referaty), 2003r. (referat), 2005r. (2 referaty), 2006r. (referat), 2007r. (referat), 2008r. (referat), 2009r. (referat), 2010 (referat), 2011 (referat)

Skrypt

-Wprowadzenie do etnolingwistyki i kryptologii, 2010, s.85

Nagrody naukowe, wyróżnienia i cytowania

-Złota Księga Nauki Polskiej, 2000
-Zachodniopomorski Nobel 2004 w dziedzinie nauk humanistycznych, 2005
-Złota Księga Nauki Polskiej 2006
-Złota Księga Nauk Społecznych 2014
-Encyklopedia Szczecina. Red. T. Białecki, 2015
-Top 100 Scientists 2007, International Biographical Centre, Cambridge (w poprzednich latach m.in.: 2000 Outstanding Scholars of the 20th Century, Outstanding Scientists of the 21st Century, One Thousand Great Scholars)
-nominacja przez Awards Board of the International Biographical Centre / Cambridge do: The Da Vinci Diamond 2009, The International Einstein Award for Scientific Achievement 2009, The International Plato Award for Educational Achievements 2009 i 2012, Top 100 Educators 2009 i 2012, 2000 Outstanding Scientists 2010, Top 100 Educators 2011, International Educator of the Year 2011, The International Plato Award for Educational Achievement 2011, Man of the Year 2011 i 2012 (także w latach 1999/2000 i 2000/2001), 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century 2012, Leading Educators of the World 2012, 2014, 2015
-Who’s Who in Science and Engineering, Marquis Who’s Who, 2006/2007, 2008/2009
-Who’s Who in the World, 2015, Marquis Who’s Who (także w latach poprzednich)

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.