prof. dr hab. Janusz Ruszkowski

Książki


1(1).  Kościół ewangelicki w NRD.  Geneza i rozwój aktywności opozycyjnej w
    latach 1971-1989, Poznań 1995.

2(2).  Unia Europejska, Warszawa 1996 (wspólnie z M. Żurkiem).

3(3).   Leksykon Integracji Europejskiej (Wspólnie z  E. Górnicz, M. Żurkiem), 
PWN Warszawa 1998 (wydanie pierwsze)

4 (4). Kształtowanie się integracji europejskiej, Szczecin 1998.

5(5). Unia Europejska. Wybór materiałów i pomocy (wspólnie z A.   
Głowackim),  Szczecin,  1998.

6 (6). Integracja Europejska. Wybór problemów (wspólnie z Andrzejem
Głowackim oraz Markiem Żurkiem), Szczecin 2000.

7 (7). Wybrane zagadnienia Unii Europejskiej (wspólnie z Andrzejem
Głowackim oraz Markiem Żurkiem), Szczecin 2000.

8 (8). Leksykon integracji europejskiej (wspólnie z E. Górnicz, M. Żurkiem),
PWN Warszawa 2002 (wydanie drugie poszerzone i uzupełnione).

9 (9). Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, Gorzów 2001.

10 (10). Kościół Katolicki w zjednoczonych Niemczech. Ewolucja pozycji
społeczno-politycznej w latach 1990-1998, Szczecin 2001.

11. (11). Euro-wspólna waluta zjednoczonej Europy (wspólnie z M. Żurkiem), Szczecin 2003.

12. (12). Leksykon integracji europejskiej (wspólnie z E. Górnicz, M. Żurkiem),
PWN Warszawa 2003  (wydanie trzecie poszerzone i uzupełnione).

13.(13). Leksykon integracji europejskiej (wspólnie z E. Górnicz, M. Żurkiem),
PWN Warszawa 2004  (wydanie czwarte poszerzone i uzupełnione wraz z płytą CD
ROM).

14. (14). Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, PWN,
Warszawa 2007.15 (15).  Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

16 (16). Parlament Europejski. Dynamika instytucjonalna i kompetencyjna, Szczecin 2010.

Książki pod redakcją
1 (17). Unia Europejska. Geneza i ewolucja integracji europejskiej (red.), tom I,  
Szczecin 2000.

2 (18). Unia Europejska. Instytucje i organy (red.), tom II, Szczecin 2000.

3 (19).  Unia Europejska. Stosunki pomiędzy Polską a Unią Europejską. Negocjacje
akcesyjne. Procedura i przebieg (red.), Szczecin 2002.

4 (20). Unia Europejska. Wybór materiałów, pomocy i źródeł (redakcja i współautorstwo
   rozdziałów), Szczecin 2001.

5 (21). Parlament Europejski. Kompetencje, Struktura, Grupy Polityczne, PES, Szczecin
              2007.

6 (22). Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, (wspólnie z L.
Wojnicz), Szczecin-Warszawa 2012.

Rozdziały w wydawnictwach zwartych zbiorowych


1(23).  Neue Formen der regionalen deutsch-polnischen Zusammenarbeit, w:
Brückenschlage zwischen West - und Osteuropa,    
Studienzentrum Weikersheim (Hrsg.), praca zbiorowa,
  Stuttgart 1995.

2 (24). Elity kościelne w zjednoczonych Niemczech, w: Elity w  jednoczących 
się Niemczech (praca zbiorowa pod red.  H. Orłowskiego i M.  
Tomczak), Poznań 1999.

3(25). Przywrócenie jedności kościoła katolickiego w Niemczech. 1990-1994, 
w: Państwo-Kościół-Europa nowe wyzwania, praca zbiorowa pod  
redakcją M. Drzonka, J. Mieczkowskiego, K. Kowalczyka, Szczecin 
1999.

4 (26).  Niemcy Współczesne. Zarys  Encyklopedyczny, (praca zbiorowa)  
hasła dotyczące kościołów w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań 
1999.

5 (27). Stosunki pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w zjednoczonych Niemczech,
w: Między komunizmem a integracją. Materiały z międzynarodowej konferencji
naukowej, Szczecin 8-9. 06. 2001, pod red. K. Kowalczyka, A. Kubaja, R.
Wróblewskiego, Tuchowo, 2001, s. 141.

6 (28). Koncepcje integracji europejskiej – próba systematyki, w: Unifikacja i różnicowanie
się współczesnej Europy, pod red. B. Fijałkowskiej i A. Żukowskiego, Warszawa
2002, s. 137.

7 (29). Kierunek transformacji Unii Europejskiej w aspekcie przewidywanych reform
instytucjonalnych, w: Unia Europejska po Traktacie Nicejskim, praca zbiorowa pod
red. Z. Czachóra, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, s. 73.

8 (30). Pomorze Zachodnie w Północnym Wymiarze Unii Europejskiej (wspólnie z A.
Głowackim), w: Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu
rozszerzenia Unii Europejskiej, Szczecin 2003, s.  47.

9 (31). Przyszłość Unii Europejskiej. Spór o metodę, w: Wizje Unii Europejskiej. Przyszłość
wspólnej Europy, pod red. M. Żurka, Szczecin 2003, s. 7.

10 (32). Miejsce Rady Europejskiej w interinstytucjonalnym systemie Unii Europejskiej, w:
Wizje Unii Europejskiej. Przyszłość  wspólnej Europy, pod red. M. Żurka, Szczecin
2003, s. 101.

11 (33). Obecność Polski w bałtyckich strukturach współpracy, w: Poziomy aktywności
Polski w środowisku międzynarodowym, Legnica 2003, s.  168.

12 (34). Wschodnioniemiecki Kościół katolicki wobec dyktatury SED  w latach 1949-1965,
w: Protestanci i katolicy pomorscy wobec hitleryzmu i stalinizmu, pod red. N. Buske i
K. Kozłowskiego,  Szczecin 2003, s.  127.

13 (35). Pomorze Zachodnie w Północnym Wymiarze Unii Europejskiej, w: Pomorze
Zachodnie wobec Unii Europejskiej, pod red. A. Wojtaszaka, Szczecin, 2003, s. 23.

14 (36). Wielowymiarowość Unii Europejskiej, w: Warunki funkcjonowania podmiotów
gospodarczych w zjednoczonej Europie, pod red. R. Gizdry, Szczecin, 2003, s. 27.

15 (37). Północny Wymiar Unii Europejskiej w kontekście rozszerzenia na Wschód, w: A.
Stępień (red.) Europa Środkowa i Wschodnia wobec współczesnych wyzwań
integracyjnych, Łódź 2003, s. 76.

16 (38). Die Haltung der katholischen Kirche im vereinigten Deutschland gegenüber der
Europäischen Integration, w: Deutsch-polnische und gesamteuropäische Integration in
Forschung, Lehre und Offentlichkeitsarbeit der (polnischen) Germanistik), red.
Franciszek Grucza, Warszawa 2003.

17 (39). West Pomerania as the Northern Dimension of the European Union, West Pomerania:
Towards the European Union, A. Wojtaszak (red.), Szczecin 2004, s. 21.

18 (40). Budowanie tożsamości europejskiej. Implikacje dla mass mediów, w:
Zachodniopomorskie w Unii Europejskiej-doświadczenia pierwszego roku-implikacje
medialne, Szczecin 2005, s. 22.

19 (41). Kwestia wyboru biskupa w Kościele katolickim RFN. Aspekt prawnokościelny na
przykładzie casusu biskupa Meisnera, w: Vir Bonus Dicendi Peritus, pod red. Ł.
Tomczaka, Szczecin 2005, s. 349.

20 (42). Droga Pomorza Zachodniego do Unii Europejskiej, w: Pomorze Zachodnie w latach
1945-2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i
ekonomiczne, pod. red. K. Kozłowskiego, Szczecin 2005, s. 291.

21 (43). Kościół katolicki i Kościół ewangelicki w Niemczech wobec obcokrajowców, w:
Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach, pod red. M. Giedrojć, M.
Mieczkowskiej, J. Mieczkowskiego, Szczecin 2005, s. 95.


22 (44). Obywatelstwo Unii Europejskiej. Od europejskiej społeczności narodów do
społeczeństwa postnarodowego w: Edukacja, Tradycje, Rzeczywistość, Przyszłość,
pod red, Cz. Plewki, Szczecin 2005, s. 84.

23 (45). Ekskluzywny status międzynarodowy pozaunijnych regionów w granicach Unii
Europejskiej na przykładzie Wyspy Man i Wyspy Jersey, w:  Niemcy w integrującej
się Europie XX wieku, pod red. M. Giedrojć, M. Mieczkowskiej, J. Mieczkowskiego,
D. Rdzanek, Toruń 2005, s. 300.

24(46). Multikulturalität in der Soziallehre der katholischen Kirche besprochen am Beispiel
des vereinigten Deutschlands, w: Germanistische Erfahrungen und Perspektiven der
Interkulturalität, Hrsg. Von F. Grucza, H.-J. Schwenk, M Olpińska, Warszawa 2005.

25 (47). Prawicowy rząd w Polsce wobec integracji europejskiej. Między UE a USA,
w: POPiSY w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej, pod red. M. Drzonka, J.
Mieczkowskiego, Szczecin 2006, s. 101-113.

26 (48). Ponadnarodowość jako postwestfalski komponent stosunków międzynarodowych, w:
Późnowestfalski ład międzynarodowy, pod. red. M. Pietraś,  K. Marzęda, Lublin 2008,
s. 75.

27(49).  Państwo narodowe w integracyjnych ugrupowaniach o charakterze
ponadnarodowym, w:  Stawiać pytania , szukać odpowiedzi, pod red. A.
Chodubskiego, E. Polak,  Sopot 2008, s. 519.

28 (50). Skuteczność „mechanizmu buforowego” ENP na przykładzie jej instrumentarium
prawnego i operacyjnego, w: Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość
czy buforowość?, pod. red. J. Jartyś, A. Staszczyk, Szczecin 2008, s. . 9.

29 (51). Wpływ doktryny kompetencji domniemanych na ponadnarodowy wymiar Unii
Europejskiej, w:  Stan i perspektywy studiów europejskich, pod. red. M. Drzonka, J.
Jartysia, A. Staszczyka,  Kraków 2008, s. 117.

30 (52). Pierwotne i wtórne delegowanie kompetencji w Multi-Level Governance Unii
Europejskiej, w: Ponadnarodowe i regionalne oblicza Unii Europejskiej, pod. red. Z.
Chmielewskiego i A. Szczepańskiej, Szczecin 2009, s. 63.

31 (53). Ponadnarodowość jako termin użytkowy w studiach europejskich,  w: Prawne-
Polityczne-Ekonomiczne dylematy Unii Europejskiej, pod red. Z. Chmielewski, A.
Szczepańska, Szczecin 2009, s. 54.

32 (54). Poziom ponad-ponadnarodowy w systemie politycznym Unii Europejskiej, w: Unia
Europejska jak współczesny aktor stosunków międzynarodowych, pod red. J. Knopka,
Toruń 2009, s. 27.

33 (55). Teorie  systemu politycznego Unii Europejskiej, w: Europeizacja. Mechanizmy,
wymiary, efekty, pod. red. A. Pacześniak, R. Riedel, Oslo, Toruń, Wrocław 2010, s.
68.

34 (56). Prezydencja jako mechanizm koordynujący wewnątrz Unii Europejskiej. Znaczenie
Otwartej Metody Koordynacji, w:  2011, Polska prezydencja w Unii Europejskiej, pod. red. R. Riedla, P. Klimontowskiego, Opole 2010, s. 41.

35(57). Partnerstwo Wschodnie. Instrument Europeizacji ad extra, w: M. Żurek (red.)
Partnerstwo Wschodnie w kontekście europejskich aspiracji Ukrainy. Dylematy Międzynarodowe iw systemowe, Szczecin, Łuck 2011.

36(58).  Wymiar teoretyczny integracji europejskiej, w: Integracja Europejska, pod red. K. A.
     Wojtaszczyk, Warszawa 2011, s. 9.

37(59). Ponad-ponadnarodowe cechy Parlamentu Europejskiego według teorii mocodawca-
agent, w: J. M. Fiszer, Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony, Polska
Akademia Nauk, Warszawa 2011, s. 17.

38(60). Unia Europejska wobec procesów globalizacji, w: Społeczności lokalne wobec
         globalizacji i modernizacji, pod red. A. Makowskiego, Szczecin 2011, s. 25.

39(61). Osobliwości systemu politycznego Unii Europejskiej.  Problem ponadnarodowości
w:   L. Meissner, M. Wilk (red.), Polska i Niemcy w Europie. Przyczynki z dziedziny
            kultury, polityki i historii współczesnej, Łódź 2011, s.  113.

40. (62). Europeizacja jako przedmiot badań w studiach nad integracją europejską, w:
Metodologiczne problemy studiów europejskich, K. A. Wojtaszczyk (red.), Warszawa 2012, s. 81-113.

41 (63). Teorie specjalistyczne w studiach europejskich, w: Teorie w studiach europejskich, w
kierunku nowej agendy badawczej, Szczecin-Warszawa 2012, ss. 17-29.

42 (64).Autotransformacja instytucji ponadnarodowych  Unii Europejskiej w teorii neo-
neofunkcjonalizmu na przykładzie Komisji Europejskiej, w: Teorie w studiach
europejskich, w kierunku nowej agendy badawczej, Szczecin-Warszawa 2012, ss. 167-
187.


Skrypty i materiały


1 (63). Współpraca państw basenu Morza Bałtyckiego. Przewodnik   
metodyczny  dla studentów zaocznych specjalizacji ''Integracja  
Europejska" na kierunku studiów "Politologia", Szczecin 1998.

2 (64). Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. Przewodnik  
metodyczny  dla studentów zaocznych specjalizacji ''Integracja  
Europejska" na kierunku studiów "Politologia". Szczecin 1998.

3 (65). Kształtowanie się integracji europejskiej. Przewodnik metodyczny  
dla studentów zaocznych specjalizacji ''Integracja Europejska" dla  
kierunku studiów "Politologia", Szczecin 1998.

4(66). Kształtowanie się integracji europejskiej. Przewodnik metodyczny  
dla studentów  studiów dziennych  specjalizacji ''Integracja   
Europejska" na kierunku studiów "Politologia", Szczecin 1999.

5(67) Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. Przewodnik  
metodyczny  dla studentów studiów dziennych specjalizacji ''Integracja
Europejska" na kierunku studiów "Politologia". Szczecin 1999.

6 (68). Ordynacje do samorządów terytorialnych w wybranych państwach Europy oraz USA,
(wspólnie z M. Żurkiem), w:  Wybory samorządowe 2002. Kierunki zmian ordynacji
wyborczej do samorządów terytorialnych, Materiały Seminaryjne, XI Seminarium
Samorządowe, Międzyzdroje 2001, Instytut Rozwoju Regionalnego, s. 7.

7(69). Unia Europejska. Polska w procesie akcesyjnym, skrypt przygotowany wspólnie z
Liną Löfmark (Szwecja) w ramach Euroregionalnej Strategii Preakcesyjnej
realizowanej  pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego a  Regionem Skane w Szwecji, Szczecin 2003.

8 (70). Unia Europejska. Wspólnota wielu narodów (wspólnie z: A Tatarczuk, M. Ciężki, P.
Wolski, T. Drewniak), Szczecin 2005.

9 (71). Supranationalism as a Challenge for the Euroepan Union in the Globalized World,
European Commission, Brussels,  2006.

10 (72). Wschodni Wymiar Unii Europejskiej. Przewodnik do przedmiotu w: Unia dla
studentów, pod red. M. Drzonek, Szczecin 2006, 9.

11 (74). Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa. Przewodnik do przedmiotu w: Unia dla
studentów, pod red. M. Drzonek, Szczecin 2006, 25.

12 (74). Pozycja ustrojowo-polityczna związków zawodowych w Unii Europejskiej, B.
Jagusiak,   - komentarz profesorski, w: K. A. Wojtaszczyk, T. Kownacki, Metodologia badań  europejskich, Warszawa  2011, s.  113.

13(75)  Europeizacja polskich partii politycznych – pytania badawcze, metody i techniki ich
wyjaśniania, stan wiedzy, A. Pacześniak -  komentarz profesorski, w: K. A.
Wojtaszczyk, T. Kownacki, Metodologia badań europejskich, Warszawa  2011, s. 129.

14(76). Wyznaczniki siły państw w Radzie Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej –
dylematy metodologiczne, M. Kleinowski -  komentarz profesorski, w: K. A. Wojtaszczyk, T. Kownacki, Metodologia badań europejskich, Warszawa  2011, s. 152.

15(77). Polska administracja rządowa w systemie decyzyjnych Unii Europejskiej.
Metodologia projektu badawczego, P. Tosiek - komentarz profesorski, w: K. A.
Wojtaszczyk, T. Kownacki, Metodologia badań europejskich, Warszawa  2011, s.  172.

16(78). Cross-border governance jako podstawa integracji granicznych miast bliźniaczych w
Unii Europejskiej, J. Jańczak – komentarz profesorski w: S. Kaniewski, D.
Kowalewska,  M. Żurek, Metodologia studiów europejskich, Szczecin, Warszawa
2012, s. 87.

18(79). Sądy cywilne w procesie integracji europejskiej, P. Wawrzyk - komentarz profesorski
         w: S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek, Metodologia studiów europejskich,
         Szczecin, Warszawa 2012, s. 102.

19(80). Podmioty gospodarki społecznej w polityce Unii Europejskiej - komentarz profesorski
w: S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek, Metodologia studiów europejskich,
Szczecin, Warszawa 2012, s. 112.

20(81).Zasoby i tempo rozwoju kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy w UE –
komentarz profesorski w: S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek, Metodologia studiów europejskich, Szczecin, Warszawa 2012, s. 121.

21(82) Rola organizacji biznesu w systemie instytucjonalnym Unii  Europejskiej - komentarz    
          profesorski w: S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek, Metodologia studiów
         europejskich, Szczecin, Warszawa 2012, s. 133.

22(83) Transformacja systemu społeczno-ekonomicznego Litwy w relacji do jej integracji  z
Unią Europejską - komentarz profesorski w: S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek,
Metodologia studiów europejskich, Szczecin, Warszawa 2012, s. 143.

 

Artykuły naukowe


1(84). Ukształtowanie zasadniczych koncepcji doktryny ideowo-politycznej 
Narodowej Demokracji. Próba systematyzacji, "Przegląd   
Zachodniopomorski", Szczecin, 1988, nr 3, s. 23.

2(85).  Analiza podstawowych form pracy młodzieży (Jugendarbeit) kościoła 
ewangelickiego Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1980-
1987, Przegląd Zachodniopomorski", Szczecin, 1989, nr 3-4,  s. 29.

3(86).  Główne kierunki działania i środki wzmacniania aktywności   
światowego  ruchu  pokoju w latach 1980-1981 w świetle dokumentów
          Światowego  Pokojowego  Parlamentu Narodów i Światowej Rady  
Pokoju, "Acta Politica", Szczecin, 1991, nr  4, s. 105.

4(87).  Opozycyjna rola kościoła ewangelickiego w Niemieckiej Republice 
Demokratycznej. 1971-1989, "Przegląd Zachodni", Poznań, 1991, nr 4,
s. 81.

5(88).  Towarzystwo Polaków "Ogniwo" Sztokholm (Polska Sallskapet  
"Ogniwo"). Analiza struktur wewnątrzorganizacyjnych i podstawowych 
form  działania, "Acta Politica", Szczecin, 1992, nr 5, s.  117.

6(89).  Niepodległościowe organizacje polskiej emigracji w Szwecji (po 13  
grudnia 1981 roku), „Acta Politica", Szczecin, 1993,  nr 6, s.  39.

7(90).  Kościół katolicki w historii Niemiec. Próba definicji stosunków  
pomiędzy władzą świecką a duchowną, "Przegląd    
Zachodniopomorski", Szczecin, nr 3, 1996, s. 151.

8(91).  DDR-Forschung in Polen, "Aktuelles aus der  DDR-Forschung", 1/97, 
"Deutschland Archiv", Köln,  Nr. 2, März, April, 1997,  s. 326.

9(92). Metodologiczne aspekty badań nad pograniczem polsko-niemieckim, 
"Acta  Politica", Szczecin,  nr 8, 1997,  s.  9.

10(93).  Historia Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, cz. 1.  
(wspólnie z  Mirosławem Musikiem),  "Acta Politica",  Szczecin,  nr   
11,  1998, s. 95.

11(94).  Geopolitical model of the Baltic Europe in the Nineties, Department of 
Political Studies - University of Catania, Jean Monnet Working Papers 
in Comparative and International Politics, Catania 1999.

12(95).  Geopolityczny model Europy Bałtyckiej  lat dziewięćdziesiątych,  
"Zeszyty Bałtyckie",  Szczecin,  Nr 1,  1999,  s. 19.

13 (96).  Historia Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, cz. 2.  
(wspólnie z Mirosławem Musikiem),  "Acta Politica",  Szczecin, 1999, 
nr   12, s.143.

14 (97). Das geopolitische Modell Europas im Ostseeraum in den Jahren  
1990-1998, "deutsche studien", Lüneburg, Nr 142, Heft 2, 1999, s.  
108.

15 (98). Współpraca subregionalna w regionie Bałtyku południowo- 
zachodniego na przykładzie "Four Corners", "Zeszyty Bałtyckie", nr 2,
1999, Szczecin, s.  15.

16(99). Ocena stanu i perspektywy negocjacji Polski z Unią Europejską,  
Polska i jej regiony w procesie integracji europejskiej. "Zeszyty   
Naukowe", Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Zeszyt 1, Piła 2000, s. 13.

17 (100). Procedury decyzyjne Unii Europejskiej, "Acta Politica", Szczecin,
2000,  nr 13 (283), s. 65.

18 (101). Niektóre skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, "Zeszyty 
Studium Integracji Europejskiej", Szczecin, 2000, nr 1, s. 27.

19(102). Some Remarks about the Future Governance of Europe (wspólnie z A. Głowackim),
Europe 2004 – Le Grand Debat, Setting the Agenda and Outlining the Option,
European Commission, Brussels, 25 and 16 October 2001.

20 (103). Konstytucyjnoprawne podstawy funkcjonowania Kościoła katolickiego w
zjednoczonych Niemczech, „Acta Politica”, Szczecin, nr 14, 2002, s.  115.

21 (104). Azyl Kościelny w zjednoczonych Niemczech, „Acta Politica”, Szczecin, nr 15
(354), 2003, s. 65.

22 (105). Wschodni Wymiar Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, „Studia Europejskie”,
Warszawa, Nr 2 (26) 2003, s. 37.

23 (106). Współpraca wysp bałtyckich na przykładzie B-7. Nowy typ aktora w stosunkach   
  międzynarodowych, „Zeszyty Bałtyckie”, Szczecin, 2004, nr 3, s. 35.

24 (107). Organizacja Portów Bałtyckich. Aktor regionalnej współpracy międzynarodowej,
„Acta Politica”, Szczecin nr 17, 2005, s. 139.

25 (108). Ponadnarodowość (Supranationalism) jako kategoria w stosunkach
międzynarodowych, „Atheneum”, Toruń,  nr 16, 2006, s. 9.

26 (109). Wspólnota w stosunkach międzynarodowych, „Zbliżenia Interkulturowe”. Polska-
Niemcy-Europa, Łódź, nr 1/2007, s. 30.

27 (110). Europejskie wsparcie  dla  rozwoju lokalnego, „Zeszyty Naukowe” Wyższej Szkoły
              Administracji Publicznej w Szczecinie, nr 1, 2008, s.  93.

28 (111). Zastosowanie teorii PAT do analizy wielopoziomowego zarządzania w UE, „Studia
Europejskie”, nr 4 (48), 2008, s. 119.

29 (112). Supranationalism between the nation-state and international cooperation, „Journal
   of Public Administration and Policy Research”, Vol. 1 (1),  May 2009, s. 4.

30 (113). Eurometropolie, jako Europejskie Ugrupowani Współpracy Terytorialnej, „Zeszyty
Bałtyckie”, nr 6, 2009.

31 (114). Metoda fuzzy set w badaniach wielopoziomowego systemu politycznego Unii
  Europejskiej, „Przegląd Europejski”, nr 1 (20), 2010, s. 7.

32 (115). Supranationalism as a challenge for the European Union, „Reality of Politics”, nr 1,
2010, s. 186.

33(116).   Projekcja Wymiaru Europejskiego Związku Miast Bałtyckich do 2015 r., „Zeszyty
Bałtyckie”, Numer Specjalny: Związek Miast Bałtyckich na arenie międzynarodowej,
2010, s. 43.

34(117). Europeizacja ad extra w zarządzaniu zewnętrznym (external governance) Unii
            Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, Poznań, nr 4 (2010), s. 7.

35(118).  Kein verflixtes siebtes Jahr. Zwischenbilanz nach Polen EU-Beitritt,  „Welt
Trends“. Zeitschrift für Internationale Politik, Potsdam, Nr. 78, 2011, s. 49.

36(119). Coordinating mechanism inside the European Union Presidency. The Meaning oft he
OMC, „Reality of Politics“, nr 2, 2011, s. 162.

37 (120). Pierwotne i wtórne delegowanie kompetencji w wielopoziomowym systemeie
zarządzania Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej, Poznań, Nr 6, 2012,
s. 45-63.

Wykłady na Uniwersytetach zagranicznych

1 (121).  Germany as a Bridge for Central and Eastern Europe Countries to the
European Union,  Universita di Catania, Dipartimento di Studi  
Politici, 20. 05. 1997.

2(122).  Scandinavian Countries as a Bridge for Central and Eastern Europe 
Countries to the  European Union,  Universita di Catania, Dipartimento
di Studi Politici, 19. 05. 1997.

3 (123).  Central and Eastern Europe Countries and Enlargement of European 
Union, Universita di Catania, Dipartimento di Studi Politici, 19. 05.  
1997.

4 (124). The Development of the Main Initiatives of Baltic Sea Region,
Universita di Catania, Dipartimento di Studi Politici, 3. 06. 2000.

5 (125). The Levels of the Baltic Integration,  Universita Olomouc, Pravnicka Fakulta,
22,06.2006.

6 (126). Institutionalistion of International  Cooperation in the Baltic Sea Region, Selcuk
University of Konya  (Turcja),  26.06. 2007.

Hasła w encyklopediach

1 (127).   Dezintegracja, Integracja, Integracja europejska, Integracja gospodarcza,  Integracja
              kulturowa, Integracja międzynarodowa, Integracja polityczna, rozdział 56, w:
  Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, pod red. E. Cała-Wacinkiewicz, R.
  Podgórzańskiej, D. Wacinkiewicza, Warszawa 2010, s. 655.

Prace wygłoszone na międzynarodowych  konferencjach naukowych za granicą


1 (128).  Osnownyje naprawlienija i sriedstwa usilienija wsiemirnogo dwiżenija 
za mir' w 1980-1981 godach, w swietie dokumientow Wsiemirnogo  
Sowieta  Mira i Wsiemirnogo Parliamienta Narodow za Mir',   
konferencja naukowa w Uniwersytecie Kijowskim, maj 1989.

2 (129).  Opyt priepodawanija priedmieta "mieżdunarodnyje otnoszenija" w  
kursie  politiczeskich nauk Szczecinskogo Uniwiersitieta, konferencja 
naukowo-dydaktyczna w Uniwersytecie Kijowskim, kwiecień 1989.

3 (130).  Die neue Ethik der Nachbarschaft, konferencja polsko-niemiecka  
zorganizowana przez Europäische Akademie w Waren, listopad 1991.

4 (131). Die neuen Formen der regionalen deutsch-polnischen   
Zusammenarbeit, konferencja naukowa zorganizowana przez  
Studienzentrum Weikersheim przy Uniwersytecie w Stuttgarcie,  
wrzesień 1994.

5.(132). Strategia przedakcesyjna rządu polskiego, międzynarodowe seminarium w Lund 
zorganizowane w Lund w ramach Euroregionalnej Strategii Preakcesyjnej. Specjalny
Projekt na rzecz regionu Morza Bałtyckiego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Szczecińskiego oraz Region Skania  w dniach 21-22 luty 2003.

6 (133).  Wschodni Wymiar Unii Europejskiej. Konsekwencje dla Ukrainy,  Międzynarodowa 
Konferencja pt. Głobalizacijni ta integracijni procesi w suczasnomu switi: wikliki ta
szansi dlia Ukraini, Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie, 15-17 maja 2003.

7 (134). Supranationalism as a Challenge for the European Union in the Globalized World,
European Commission, Global Jean Monnet Conference, ECSA World Conference,
„Europe’s Challenges in a Globalized World, Brussels,  23-24 November 2006.


Prace wygłoszone na międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju


1 (135). Die politische Lage in Polen nach "Oleksy-Casus" (1995-1996), sesja naukowa
zorganizowana w Szczecinie przez  Euroregio Gronau/Holandia,  marzec 1996.

2 (136). Tendencje rozwojowe w ramach rozszerzenia Unii Europejskiej,
Seminarium Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy
i Europa-Union Uckermark, Kulice, 25.11.2000-26.11.2000.

3 (137). Stosunki państwo-Kościół  w zjednoczonych Niemczech,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Społeczeństwa i kościoły
Środkowej Europy", 8-9 czerwca 2001 r. Szczecin.

4 (138). Koncepcje integracji europejskiej, Międzynarodowa konferencja naukowa pt.
Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, 21-23 czerwca 2001,
zorganizowana w Zalesiu k. Olsztyna przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

5 (139). Wschodnioniemiecki Kościół katolicki wobec dyktatury SED w latach 1949-1961,
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Protestanci i katolicy pomorscy wobec
hitleryzmu i stalinizmu, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, 24 kwietnia 2002.

6 (140). Obecność Polski w bałtyckich strukturach współpracy, Międzynarodowa konferencja
naukowa pt. Polska w środowisku międzynarodowym, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Legnicy, 15-17 maja 2002.

7 (141). Północny Wymiar Unii Europejskiej w kontekście rozszerzenia na Wschód,
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Rosja i kraje Europy Środkowo-
Wschodniej wobec procesów integracyjnych kontynentu europejskiego, Uniwersytet
Łódzki, 12-13 listopada 2002.

8 (142). Kościół katolicki i ewangelicki w Niemczech wobec obcokrajowców,
międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu
Szczecińskiego pt. Polityka i mniejszości na pograniczach na przełomie XX i XXI
wieku, Pobierowo, 22-24 września 2003.

9 (143). Polska w przeddzień wejścia do Unii Europejskiej, Międzynarodowa Konferencja
zorganizowana przez Akademię Europejską w Kulicach oraz Pommerscher Kreis- und
Stätdtetag, Kulice 24.04.2004.

10 (144). Europejski rynek pracy po 1 maja 2004 r., V Międzynarodowe Forum
INTERDYDAKTA 2004, zorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum
Edukacyjne w Szczecinie, Szczecin  22-24 kwietnia 2004.

11 (145). Ponadnarodowość jako kategoria w stosunkach międzynarodowych,
międzynarodowa konferencja pt. Europa XXI wieku. Między idealizmem a
realizmem, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w
Słubicach, 2-3 2006.

12 (146). Skuteczność „mechanizmu buforowego” ENP na przykładzie jej instrumentarium
prawnego i operacyjnego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Europejska
Polityka Sąsiedztwa – implikacje dla Polski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut
Politologii i Europeistyki Międzyzdroje, 9-11 2007.

13 (147). Zastosowanie teorii PAT do analizy wielopoziomowego zarządzania w UE,
międzynarodowa  Konferencja  naukowa pt. Unia Europejska po rozszerzeniu, Instytut
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Collegium Polonicum w  Słubicach, 7-8 luty 2008.

14 (148).  Prezydencja jako mechanizm koordynacyjny w Unii Europejskiej. Znaczenie
OMC, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. 2011 – Polska prezydencja w Unii
Europejskiej, Uniwersytet Opolski 18-19 marca 2009.

15 (149). Pierwotne i wtórne delegowanie kompetencji w systemie wielopoziomowego
zarządzania Unii Europejskiej, Międzynarodowa konferencja naukowa pt.
Ponadnarodowe i regionalne oblicza Unii Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński, Sekretariat Parlamentu Europejskiego, 27  marca 2009.

16. (150). Instytucjonalne podejście do  Prezydencji w Unii Europejskiej, międzynarodowa
          konferencja naukowa pt. Prezydencja jako wyzwanie dla Polski oraz szansa
          promocji jej interesów w Unii Europejskiej”,  Uniwersytet Szczeciński, 16-17
          listopada 2011 r.


Prace wygłoszone na krajowych  konferencjach naukowych

1 (152).  Współczesna Polonia w Szwecji, Zamek Książąt Pomorskich,  
Szczecin, styczeń 1990.

2 (153). Metodologiczne aspekty badań nad pograniczem polsko-niemieckim, 
konferencja zorganizowana przez Instytut Filozofii i Politologii  
Uniwersytetu Szczecińskiego, listopad 1994.

3 (154). Procedury decyzyjne Unii Europejskiej, Seminarium ABC Unii  
Europejskiej, Łukęcin 18-20 wrzesień 1998.

4 (155). Elity w jednoczących się Niemczech. Badania Instytutu Zachodniego w
Poznaniu,  Konferencja pt. Zmiana w Niemczech - zmiana w   
stosunkach polsko-niemieckich?. Konferencja dotycząca badań  
przeprowadzonych przez Centrum Stosunków Międzynarodowych,  
Szczecin 13.11.1998-15.11.1998.

5 (156). Przywrócenie jedności kościoła katolickiego w Niemczech. 1990-1994, 
Konferencja pt. Państwo, Kościół, Europa-Nowe wyzwania, 17-18  
maja  1999 r., Uniwersytet Szczeciński, Wyższe Seminarium  
Duchowne w Szczecinie.

6 (157). Ocena stanu i perspektywy negocjacji Polski z Unią Europejską,  
Konferencja Naukowa pt. Polska i jej regiony w procesie integracji 
europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile 27-28. 04. 2000.

7 (158). Kontrowersje wokół daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
Konferencja pt. "niepodległa Polska a Zjednoczona Europa, Miasto
Szczecin, Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci", Stowarzyszenie na
rzecz Równych Szans, 10 listopad 2000 r., Szczecin.

8 (159). Ordynacje do samorządów terytorialnych w wybranych państwach Europy,  XI
Seminarium  Samorządowe, Międzyzdroje, 13-14 listopad 2001, Instytut Rozwoju
Regionalnego.

9 (160). Stan i ocena negocjacji akcesyjnych Polski z UE, Sympozjum naukowe pt. „Bliżej
Unii Europejskiej”, Wydział Nauk  Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego, 4 grudnia 2001 r.

10 (161). Empiryczne poziomy globalizacji a suwerenność w stosunkach międzynarodowych,
Konferencja  naukowa pt. Demokracja w dobie globalizacji, Uniwersytet Śląski,
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Ustroń 22-24. 09. 2004.

11 (162). Budowanie tożsamości europejskiej. Implikacje dla mass mediów, Konferencja
naukowa pt. Zachodniopomorskie w Unii Europejskiej-doświadczenia pierwszego
roku-implikacje medialne, Uniwersytet Szczeciński, 6 maja  2005.

12 (163). Obywatel Polski – obywatelem Unii Europejskiej, Ogólnopolska Konferencja pt.
Edukacja obywatelska – jestem Polakiem i obywatelem UE, I Zachodniopomorski
Kongres Edukacyjny, Szczecin 6-7 września 2005.

13 (163).  Znaczenie członkostwa Polski w UE dla rozwoju regionu, krajowa konferencja
naukowa pt.  Narodziny i zasady funkcjonowania województwa samorządowego.  Doświadczenia  województwa zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński,  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 30 czerwca 2009 r.

14 (164). Poziom ponadnarodowy w systemie politycznym UE, I Ogólnopolski Kongres
Politologii, Warszawa, 22-24 września 2009.

15 (165). Europeizacja otoczenia międzynarodowego Unii Europejskiej, konferencja naukowa
pt. Unia Europejska jako globalny aktor stosunków międzynarodowych , Instytut
Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Zachodni w
Poznaniu, 26-28.05. 2010, Międzyzdroje.

16 (166). Europeizacja otoczenia międzynarodowego Unii Europejskiej, konferencja naukowa
zorganizowana wspólnie przez IPE oraz Instytut Zachodni w Poznaniu, Międzyzdroje
12-14 kwietnia 2010.

17(167).  Znaczenie członkostwa Polski w UE dla rozwoju regionu, krajowa konferencja
naukowa pt.  Narodziny i zasady funkcjonowania województwa samorządowego.  Doświadczenia  województwa zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński,  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 30 czerwca 2009 r.
18(168) Poziom ponadnarodowy w systemie politycznym UE, I Ogólnopolski Kongres
Politologii, Warszawa, 22-24 września 2009.

19(169). Metody badań w studiach europejskich. Pierwsze Ogólnopolskie Warsztaty
            Europeistyczne,  Uniwersytet Warszawski. 10-11 maj 2010.

20(170). Europeizacja otoczenia międzynarodowego Unii Europejskiej, konferencja naukowa
pt. Unia Europejska jako globalny aktor stosunków międzynarodowych , Instytut
Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Zachodni w
Poznaniu, 26-28.05. 2010, Międzyzdroje.

21(171). Europeizacja otoczenia międzynarodowego Unii Europejskiej, konferencja naukowa
zorganizowana wspólnie przez IPE oraz Instytut Zachodni w Poznaniu, Międzyzdroje
12-14 kwietnia 2010.

22(172). Ponad-ponadnarodowe cechy Parlamentu Europejskiego według teorii PAT,
konferencja naukowa pt. Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Polska w
Parlamencie Europejskim – Doświadczenia i nowe wyzwania, Polska Akademia
Nauk, Warszawa 21-22 października 2010.

22(173). Partnerstwo Wschodnie jako instrument polityki zagranicznej Unii Europejskiej,
           Pierwsze Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, 24
            listopada 2010.

23(174). Pomiędzy prestiżem a interesem. Priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie UE,
   Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, 8.6.2011 r.

24(175).  Priorytetowe kierunki działań  na rzecz osób starszych w Unii Europejskiej,
  konferencja naukowa pt. Świat przyjazny starości,  organizowana przez Rzecznika
Praw Obywatelskich Irenę Lipowicz, Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka,
Uniwersytet Szczeciński, 23.05.2012.

25 (176), Autotransformacja instytucji Unii Europejskiej w teorii  neo-neofunkcjonalizmu  na
                przykładzie Komisji Europejskiej, konferencja naukowa pt. Teorie w studiach
                europejskich. Refleksja, Eksplanacja, Zastosowanie,, Uniwersytet Szczeciński, maj
                2012.

26(177).  Teoria delegowania w polityce europejskiej państwa, II Kongres Politologiczny w
Poznaniu, 19-21 września 2012.

27(178). Pomijanie rządów narodowych w wielopoziomowym systemie zarządzania Unii
Europejskiej, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wielopoziomowe Zarządzanie w
Unii Europejskiej. Implikacje dla procesów europeizacji, Uniwersytet Szczeciński, 22-
23. 05. 2013.


Recenzje i omówienia


1 (178).  Gerhard Besier, Stephan Wolf (Hrsg.), Christen und Katholiken, Das 
Ministerium für Staatssicherheit der ehemaligen DDR und die Kirchen, 
2 durchgesehene und um weitere Dokumente vermehrte Auflage,  
Neukirchen-Vluyn 1992, "Acta Politica", Szczecin, 1993, nr 6, s. 104.

2 (179). Raphael Schneider, Ludwig Brandl (Hrsg.), Kirche in der Gesellschaft. 
Dimensionen der Seelsorge, Richard Rothe, Passau 1992, 226 pp., 
"Polish Western Affairs", Poznań, 1994, nr 1, s. 102-104.

3 (180). Michael Ahlt, Prawo Europejskie, Warszawa 1995, ss. 228,  "Acta  
Politica'', Szczecin, 1998,  nr 9,  s. 111-114.

4 (181). Lucjan Ciamaga, Ewa Latoszek, Krystyna Michałowska-Gorywoda,  
Leokadia Oręziak, Eufemia Teichmann: Unia  Europejska,   
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, ss. 487, "Przegląd Prawa  
Europejskiego'', Warszawa, Nr 2 (5) 1998, s.   103.

5 (182).  Papież dyplomata i polityk, „Zbliżenia Interkulturowe”, nr 07, 2010,  Łódź, s. 181.

Ekspertyzy i opracowania zlecone


1 (183).  2003-2004 - opracowanie Polityki Współpracy Międzynarodowej miasta Szczecina
w ramach Strategii Rozwoju Szczecina w latach 2005-2015

2 (184). 2003 – opracowanie (wspólnie ze stroną szwedzką  Euroregionalnej Strategii 
Preakcesyjnej   realizowanej  pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Zachodniopomorskiego a  Regionem Skane w Szwecji, Szczecin 2003.

3 (185). 2004 - opracowanie programów i projektów do Polityki międzynarodowej Szczecina
w ramach Strategii Rozwoju Szczecina.

4 (186). 2005 - Ekspertyza pt. Procedury selekcji reprezentantów do Komitetu Regionów
Unii  Europejskiej na poziomie wspólnotowym i narodowym, zamówienie: Senat RP.

5 (187). 2008 – Opracowanie testu pisemnego oraz zestawów pytań ustnych wraz z
komentarzem do aplikacji dyplomatyczno-konsularnej w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

6 (188)  2011 – „Administrative and competency differences  between Baltic Subregional Sea
States Cooperation (BSSSC) member regions”, opracowanie na zlecenie  Secretariat of
the BSSSC, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach
BSSSC Presidency, lipiec 2011 r.

7(189)  2012 – opracowanie opinii  „Założeń do scenariusza ekspozycji Centrum Dialogu
                  Przełomy” w Szczecinie, na zleceniem Marszałka Województwa
                  Zachodniopomorskiego z dnia 11 stycznia 2012 r.

8(190). 2012 – Perspektywy układu z Schengen, opracowanie na zlecenie Przedstawicielstwa
            Komisji Europejskiej w Warszawie, ec.europa.eu/polska/news/opinie, listopad 2012.

9(191). 2012 – The Political Scene In the Baltic Sea Region. An Influence of the rulling
parties on the Baltic Policy. opracowanie na zlecenie  Secretariat of the BSSSC, Urząd
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach BSSSC Presidency,
lipiec 2012 r.

10(192). 2012 – opracowanie analizy na zlecenie Instytutu Zachodniego w Poznaniu pt. Unia  Bankowa. Próba ponadnarodowego rozwiązania  kryzysu  w obszarze euro, Instytut
Zachodni, Poznań, listopad, 2012.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.