Bezpieczeństwo Narodowe

CELE PRAKTYKI

1. Zapoznanie się ze specyfiką placówki i jej funkcjonowaniem w aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym.
2. Wchodzenie w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren aktywności zawodowej absolwenta studiów.
3. Nabywanie wiedzy o warsztacie pracy na określonych stanowiskach, poprzez: ćwiczenie umiejętności dokonywania trafnych obserwacji, opanowywanie umiejętności przygotowywania materiałów do pracy (konspektów, scenariuszy, programów, planów), ćwiczenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji i narzędzi, wykonywanie takich samych zadań, jakie wykonują osoby zatrudnione w danym miejscu. 

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI

1. Służby rządowe i samorządowe powołane do ochrony ładu i porządku publicznego, m.in. Policja Państwowa, Straż Miejska, Straż Gminna, , Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Ochrona Cywilna, Centra Zarządzania Kryzysowego.
2. Jednostki i Struktury Wojska Polskiego (w zakresie zadań realizowanych przez pracowników cywilnych).
4. Miejskie i Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.
5. Inne organizacje, placówki czy zakłady pracy, których profil działania jest zbliżony do zakresu specjalności studiów – w uzgodnieniu z opiekunem praktyk.

 

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe odbywali już praktyki w wielu instytucjach i służbach. Byli na praktykach między innymi w Ministerstwie Obrony Narodowej, jednostkach Policji Państwowej, Straży Granicznej czy Straży Pożarnej, w jednostkach wojskowych, w Międzynarodowym Korpusie Północny-Wschód, w Wydziałach Zarządzania Kryzysowego i w wielu innych.

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH
Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe

1. Opiekun praktyk
Opiekunem praktyk studenckich na danym roku jest opiekun roku. Odpowiedzialny on jest za przygotowanie merytoryczne studenta m.in. w zakresie zapoznania z dokumentacją, wymaganiami oraz przebiegiem praktyk. Opiekun odpowiedzialny jest za hospitację praktyk oraz utrzymywanie kontaktów z instytucją organizującą praktyki.

2. Obowiązek odbycia praktyki
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe mają obowiązek odbycia w czasie studiów praktyki zawodowej w wymiarze przewidzianym programem przez okres 4 tygodni.

3. Termin realizacji praktyk zawodowych
Studenci po zakończeniu 2 i 4 semestru mają obowiązek odbycia praktyki w okresie – po zakończeniu roku akademickiego do końca września i rozliczenia się z tej praktyki, czyli przedłożenia stosownych dokumentów u Opiekuna Praktyk.

4. Obowiązujący wymiar praktyk zawodowych:
Wymiar praktyk dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe – 4 tygodni. Można odbyć od razu pełne 4 tygodnie, albo można rozbić ten okres (2+2 lub 3+1)

5. Hospitacja praktyki
5.1. Opiekun może dokonać hospitacji praktyki. Wówczas jego ocena powinna zostać dołączona do dokumentacji praktyki.

6. Dokumentacja praktyki:
• Skierowanie na praktykę, lub prośba do Opiekuna i jego zgoda na proponowane przez studenta miejsce praktyki
• Potwierdzenie przyjęcia na praktykę
• Dziennik Praktyki Studenckiej
• Plan praktyki sformułowany we współpracy z Opiekunem na podstawie Ramowego Programu Praktyk*
• Ocena Opiekuna, jeśli miała miejsce hospitacja praktyki

7. Rozliczenie praktyk
7.1. Prawidłowo wypełnione dokumenty podlegają zatwierdzeniu pod względem merytorycznym i formalnym przez Opiekuna Praktyk. Ocena dokonywana jest w oparciu o Plan Praktyki i Dziennik Praktyki.
7.2. Dokumenty wypełnione w sposób nieprawidłowy (brak pieczątek, podpisów,  dat, niespójne daty itd.) bądź wybrakowane (brak planu, dziennika itd.) zostają zwrócone studentowi w celu uzupełnienia bądź skorygowania w sposób ustalony ze studentem.  Opiekun Praktyki nie zatwierdza studentowi odbycia praktyki do czasu dostarczenia skorygowanych bądź uzupełnionych dokumentów.

8. Zwolnienie z praktyki zawodowej
8.1. Opiekun może uznać studentowi praktykę w postaci wykonywanej przez niego pracy, bądź odbytego stażu (także za granicą), jeżeli ich charakter jest zgodny z kierunkiem realizowanych studiów i spełnia wymagania Ramowego Programu Praktyki. W obu w/w przypadkach student  może zostać zwolniony z odbywania praktyki zawodowej.
8.2. Warunkiem zwolnienia jest złożenie u Opiekuna:
• podania z prośbą o zwolnienie z praktyki zawodowej z tytułu wykonywanej pracy (odbytego stażu);
• zaświadczenia  o zatrudnieniu (odbyciu stażu), potwierdzonego przez instytucję, w której pracował (odbywał staż) student*;
8.3. W szczególnych przypadkach Opiekun może poprosić studenta o dostarczenie opisu  wykonywanych obowiązków, jeżeli z charakteru zajmowanego przez studenta stanowiska pracy (przedstawionego w zaświadczeniu o zatrudnieniu, bądź stażu) nie wynika jednoznacznie, na czym one polegały. Dokument taki musi być  potwierdzony  pieczątką  instytucji i podpisem bezpośredniego przełożonego studenta.
8.4. Podania o zwolnienie z praktyki należy składać u Opiekuna  do końca maja.
8.5. Przedłożenie takiego podania nie jest równoznaczne z otrzymaniem zgody na zwolnienie z praktyki.
8.6. Decyzję o  zwolnieniu z praktyki zawodowej podejmuje Opiekun najpóźniej do 15 czerwca.

9. Dodatkowe informacje
• Student na czas odbywania praktyki zawodowej ma obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Koszty wyżywienia, noclegów oraz dojazdów związanych z odbywaniem praktyki poza miejscem zamieszkania ponosi student, uczelnia nie zwraca poniesionych w tym zakresie wydatków.

10. Potwierdzenie znajomości regulaminu
• Student potwierdza znajomość regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania w specjalnym oświadczeniu.

PRAKTYKA - CO  ROBIMY  I  W  JAKIEJ  KOLEJNOŚCI?
PROCEDURA  8  KROKÓW

Krok 1. Znajdujesz sobie na rynku odpowiednią instytucję (firmę), gdzie odbędziesz praktykę. Sam planujesz ile tygodni na danym roku, tak, żebyś uzbierał 4 tygodnie praktyki po II i IV semestrze.

Krok 2. Zbierasz pieczątki na ZAŚWIADCZENIU według opisu. Z wypełnionym dokumentem udajesz się do wybranej wcześniej instytucji, gdzie już na Ciebie czekają.

Krok 3. Przekazujesz ZAŚWIADCZENIE w instytucji celem uzyskania zgody na odbycie praktyki. Na tym dokumencie mają potwierdzić że przyjmą Cię na praktykę. Pamiętaj, że musisz ubezpieczyć się na okres odbywania praktyki (chyba, że już jesteś ubezpieczony na uczelni).

Krok 4. Wypełnione ZAŚWIADCZENIE przekazujesz opiekunowi praktyk, który wystawi SKIEROWANIE.

Krok 5. Idziesz ze SKIEROWANIEM do instytucji i pokazujesz POTWIERDZENIE. Wypełnione przez instytucję POTWIERDZENIE przyjęcia na praktykę przekazujesz opiekunowi praktyk. Cieszysz się że tak łatwo Ci wszystko idzie i tak prosto jest to wszystko zorganizowane. Powoli przywykasz do papierkowego świata pełnego pieczątek i podpisów.

Krok 6. Ze strony internetowej ściągasz dokumenty, w tym DZIENNIK PRAKTYK.

Krok 7. Podczas odbywania praktyki dajesz z siebie wszystko i dodatkowo wypełniasz DZIENNIK PRAKTYKI. Musisz uzyskać oceny według wzoru w dzienniku.

Krok 8. Każdorazowo po zakończeniu praktyki przekazujesz opiekunowi DZIENNIK PRAKTYKI. Dopiero teraz możesz odpocząć.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry