Bezpieczeństwo wewnętrzne

OPIEKUN PRAKTYK: dr Marcin Orzechowski

orzechowski.martin@gmail.com 

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 

MIEJCE ODBYWANIA PRAKTYK

      W celu odbycia praktyk student powinien przedstawić wniosek zgłaszający miejsce praktyk z uzasadnieniem wyboru, który jest adekwatny dla wybranej specjalizacji w ramach kierunku studiów.
Studenci zobowiązani są wybierać miejsca praktyk zgodnie ze specjalizacją, a więc m. in. w: instytucjach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem państwa i obywateli oraz zarządzaniem kryzysowym, a także dla innych instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa socjalnego i ekologicznego, ochrony praw człowieka czy zapobiegania przestępczości, tym samym student winien zdobywać wiedzę np.: w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób mienia, obiektów i obszarów, kryminologii i kryminalistyki, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń.

Przykładami instytucji umożliwiającymi odbycie merytorycznej praktyki dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są:
• instytucje ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej: sądy powszechne, prokuratury, policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, żandarmerie wojskowe;
• służby ochrony bezpieczeństwa publicznego: policja, straż graniczna, straż miejska, firmy ochroniarskie;
• instytucje ukierunkowane na zarządzanie kryzysowe: wojsko polskie, policja, państwowa straż pożarna, ochotnicza straż pożarna, straż graniczna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach miast,   urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich;
• instytucje zajmujące się ochroną informacji niejawnych: sądy powszechne, prokuratury, policja, państwowa straż pożarna, urzędy miasta, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe.


TERMIN ODBYWANIA I WYMIAR PRAKTYK

Praktyki odbywają się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych i egzaminów . Termin i czas trwania praktyki może w indywidualnych sytuacjach ulec zmianie.

Praktyki powinny być zrealizowane w wymiarze 120 godzin po IV semestrze.

 Praktyki mogą być zaliczane w systemie tygodniowym, dniówkowym lub godzinowym (gdzie 120 godzinom odpowiadają 3 tygodnie).

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE PRAKTYKI

    Głównym celem zawodowych praktyk studenckich jest uzyskanie konsolidacji pomiędzy wiedzą zdobytą w toku kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne a praktyką funkcjonowania organów administracji rządowej i samorządowej, a także innych podmiotów mających istotny wpływ na kształtowanie życia publicznego, politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa państwa i obywateli. Praktyki stanowią integralną cześć procesu kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, a ich odbycie i zaliczenie obowiązuje wszystkich studentów tego kierunku. Praktyki są obowiązkowe dla każdej specjalizacji. Zasady odbycia praktyki zawodowej mogą być ustalone indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów i indywidualnej organizacji studiów.

Do ogólnych celów praktyki studenckiej należą:
● poznanie i zrozumienie zewnętrznych i wewnętrznych warunków funkcjonowania instytucji i podmiotów odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne;
● bliższe poznanie środowiska prawnego określającego zasady działania danego podmiotu;
● zapoznanie się z problematyką i specyfiką działań podejmowanych na określonym stanowisku, czy też w określonej jednostce organizacyjnej.

Szczegółowe cele związane są ze specyfikacją stanowiska, przy którym praktykant zostaje afiliowany różnią się w zależności od tego, do jakiej instytucji aplikował student. Jednak do głównych umiejętności praktycznych kształconych najczęściej należą:
● rozpoznawanie i umiejętne stosowanie procedur administracyjnych;
● umiejętności w zakresie organizacji pracy;
● sprawne komunikowanie w organizacji;
● współpraca w zespole, zdolności kooperacyjne;
● podejmowanie decyzji;
● identyfikowanie potrzeb organizacji.


OBOWIĄZKI INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ STUDENTA NA PRAKTYKĘ

Do głównych obowiązków instytucji przyjmującej należy:

 • zapoznanie praktykanta z zasadami BHP, specyfiką pracy branżowej;
 • zapoznanie praktykanta ze stanowiskiem pracy i zapewnienie odpowiednich niezbędnych sprzętów oraz informacji dla dalszego odbywania praktyki;
 • wyznaczenie opiekuna praktyk, sprawującego w miejscu nadzór nad praktykantem;
 • przydzielenie zadań i funkcji zgodnych z kierunkiem studiów bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • wystawienie dokumentów, umożliwiających ocenę praktyk (potwierdzenie odpowiednimi podpisami, pieczątkami za zgodność z prawdą wpisów, dokonywanych przez praktykanta w dzienniku praktyk;
 • wystawienie opinii lub zaświadczenie o odbyciu praktyk, zawierających ich ocenę.

 

OBOWIĄZKI STUDENTA ODBYWAJĄCEGO PRAKTYKĘ

Do głównych obowiązków praktykanta należy:

 • samodzielny wybór miejsca praktyk (student samodzielnie je organizuje tj. . uzgadnia jego indywidualny zakres obowiązków i zadań w danej palcówce);
 • dostarczenie do kierunkowego opiekuna praktyk informacji (w formie wniosku o skierowanie na praktyki) niezbędnych dla wystawienia dokumentów, kierujących studenta na praktykę;
 • pobranie umowy od opiekuna praktyk, dostarczenie umowy do pracodawcy i do opiekuna;
 • prowadzenia dziennika praktyk (dostępnego m. in. w księgarni uniwersyteckiej), w którym należy
 • starannie dokumentować najważniejsze zadania, wykonywane każdego dnia

        W miejscu odbywania praktyk:

 • przebywanie w miejscu praktyk w godzinach pracy wybranej placówki lub opiekuna;
 • pogłębienie jego umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji;
 • nabywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy pisaniu pracy dyplomowej oraz w pracy zawodowej;
 • zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym;
 • zapoznanie się z procesem naboru pracowników do zakładu pracy;
 • poznanie zasad obiegu dokumentacji w zakładzie pracy;
 • sumienne wykonywanie powierzanych obowiązków;
 • poznanie praktycznej strony wiedzy zdobywanej w czasie trwania studiów przez studenta;
 • zapoznanie się z zawodem, który student chciałby wykonywać po zakończeniu studiów;
 • przedstawienie zakładowemu opiekunowi dziennika praktyk w celu potwierdzenia przez niego: zgodności z prawdą wpisów w dzienniku (podpisem i pieczątką) oraz wystawienia opinii lub zaświadczenia zawierających ocenę praktyk;

SYSTEM KONTROLI  

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przebieg praktyki jest opiekun wyznaczony przez instytucję przyjmującą studenta do sprawowania merytorycznej kontroli nad jego działaniami.
Funkcje kontrolne realizowane są w następujący sposób:
● monitorowanie bieżących działań studenta przebywającego na praktyce;
● udzielanie mu systematycznej informacji zwrotnej dotyczącej ilości i jakości wykonywanych przez niego zadań;
● udzielenie oceny końcowej wyrażonej w opinii o praktyce.

Ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego taką funkcję pełni opiekun praktyk wyznaczony dla określonego kierunku studiów. Do jego zadań kontrolnych należą:
● sprawowanie nadzoru dydaktycznego i wychowawczego nad przebiegiem praktyki;
● gromadzenie i weryfikowanie poprawności oraz kompletności dokumentacji praktyk;
● możliwość hospitacji pracy studenta w trakcie realizowanych przez niego zadań;
● łączność i wymiana informacji z opiekunem praktyki wyznaczonym przez organizację, w której student odbywa praktykę.

 

ZALICZENIE PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Zaliczenie praktyki studenckiej następuje w wyniku oceny dokonanej przez obu opiekunów praktyk i na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Student jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów i rozliczyć się z praktyki zawodowej. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun dydaktyczny praktyki. Informacje dotyczące odbytej praktyki oraz otrzymanej oceny wpisuje do indeksu opiekun praktyk z ramienia uczelni

 

UWAGA: Ubezpieczenie NW w trakcie trwania praktyki ma charakter OBOWIĄZKOWY

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry