Nauki o polityce

OPIEKUN PAKTYK: dr Janusz Jartyś

e-mail: janujar.eu@gmail.com

 

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI

KIERUNK: NAUKI O POLITYCE

 

1. Miejsce i termin odbywania praktyki

Miejsce:

W celu odbycia praktyk student powinien przedstawić wniosek zgłaszający miejsce praktyk z uzasadnieniem wyboru, który jest adekwatny dla wybranej specjalizacji w ramach kierunku studiów.

Studenci zobowiązani są wybierać miejsca praktyk zgodnie ze specjalizacją. Przykładami instytucji umożliwiającymi odbycie merytorycznej praktyki dla studentów kierunku Politologia są:
Partie polityczne
Biura poselskie i senatorskie
Urzędy wojewódzkie
Urzędy marszałkowskie
Starostwa powiatowe
Media
Agencje zajmujące się PR

Okres:

Praktyki odbywają się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych (praktyki nie mogą kolidować z indywidualnym terminarzem zaliczeń i egzaminów. Termin i czas trwania praktyki może w indywidualnych sytuacjach ulec zmianie). Praktykę zalicza opiekun dydaktyczny praktyk. Praktyki powinny być zrealizowane w wymiarze 120 godzin. Powinny one zostać zorganizowane w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i egzaminów. Praktyki mogą być zaliczane w systemie tygodniowym, dniówkowym lub godzinowym.

2. Założenia ogólne i cele praktyki

Głównym celem zawodowych praktyk studenckich jest uzyskanie konsolidacji pomiędzy wiedzą zdobytą w toku kształcenia na kierunku Politologia a praktyką funkcjonowania organów administracji rządowej i samorządowej, a także innych podmiotów mających istotny wpływ na kształtowanie życia publicznego, politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa państwa i obywateli. Praktyki stanowią integralną cześć procesu kształcenia na kierunku Politologia, a ich odbycie i zaliczenie obowiązuje wszystkich studentów tego kierunku. Praktyki są obowiązkowe dla każdej specjalizacji. Zasady odbycia praktyki zawodowej mogą być ustalone indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów i indywidualnej organizacji studiów.

Do ogólnych celów praktyki studenckiej należą:

● poznanie i zrozumienie zewnętrznych i wewnętrznych warunków funkcjonowania instytucji i podmiotów odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne;

● bliższe poznanie środowiska prawnego określającego zasady działania danego podmiotu;

● zapoznanie się z problematyką i specyfiką działań podejmowanych na określonym stanowisku, czy też w określonej jednostce organizacyjnej.

Szczegółowe cele związane są ze specyfikacją stanowiska, przy którym praktykant zostaje afiliowany różnią się w zależności od tego, do jakiej instytucji aplikował student. Jednak do głównych umiejętności praktycznych kształconych najczęściej należą:

● rozpoznawanie i umiejętne stosowanie procedur administracyjnych;

● umiejętności w zakresie organizacji pracy;

● sprawne komunikowanie w organizacji;

● współpraca w zespole, zdolności kooperacyjne;

● podejmowanie decyzji;

● identyfikowanie potrzeb organizacji.

3. Zadania studenta odbywającego praktykę

a) Do głównych obowiązków instytucji przyjmującej należy:

- zapoznanie praktykanta z zasadami BHP, specyfiką pracy branżowej;

- zapoznanie praktykanta ze stanowiskiem pracy i zapewnienie odpowiednich niezbędnych sprzętów oraz

informacji dla dalszego odbywania praktyki;

- wyznaczenie opiekuna praktyk, sprawującego w miejscu nadzór nad praktykantem;

- przydzielenie zadań i funkcji zgodnych z kierunkiem studiów Politologia;

- wystawienie dokumentów, umożliwiających ocenę praktyk (potwierdzenie odpowiednimi podpisami pieczątkami zgodność z prawdą wpisów, dokonywanych przez praktykanta w dzienniku praktyk;

- wystawienie opinii lub zaświadczenie o odbyciu praktyk, zawierających ich ocenę).

b) Do głównych obowiązków praktykanta należy:

– samodzielny wybór miejsca praktyk (student samodzielnie je organizuje tj. . uzgadnia jego indywidualny

zakres obowiązków i zadań w danej palcówce);

- dostarczenie do kierunkowego opiekuna praktyk informacji (w formie wniosku o skierowanie na praktyki)

niezbędnych dla wystawienia dokumentów, kierujących studenta na praktykę;

- pobranie umowy od opiekuna praktyk, dostarczenie umowy do pracodawcy i do opiekuna;

- prowadzenia dziennika praktyk (dostępnego m. in. w księgarni uniwersyteckiej), w którym należy

starannie dokumentować najważniejsze zadania, wykonywane każdego dnia;

W miejscu odbywania praktyk

- przebywanie w miejscu praktyk w godzinach pracy wybranej placówki lub opiekuna;

- pogłębienie jego umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji;

- nabywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy pisaniu pracy dyplomowej oraz w pracy zawodowej;

- zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz bezpieczeństwem

teleinformatycznym;

- zapoznanie się z procesem naboru pracowników do zakładu pracy;

 - poznanie zasad obiegu dokumentacji w zakładzie pracy;

- sumienne wykonywanie powierzanych obowiązków;

- poznanie praktycznej strony wiedzy zdobywanej w czasie trwania studiów przez studenta;

- zapoznanie się z zawodem, który student chciałby wykonywać po zakończeniu studiów;

- przedstawienie zakładowemu opiekunowi dziennika praktyk w celu potwierdzenia przez niego: zgodności z prawdą wpisów w dzienniku (podpisem i pieczątką) oraz wystawienia opinii lub zaświadczenia zawierających ocenę praktyk;

System kontroli

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przebieg praktyki jest opiekun wyznaczony przez instytucję przyjmującą studenta do sprawowania merytorycznej kontroli nad jego działaniami.

Funkcje kontrolne realizowane są w następujący sposób:

● monitorowanie bieżących działań studenta przebywającego na praktyce;

● udzielanie mu systematycznej informacji zwrotnej dotyczącej ilości i jakości wykonywanych przez niego zadań;

● udzielenie oceny końcowej wyrażonej w opinii o praktyce.

Ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego taką funkcję pełni opiekun praktyk wyznaczony dla określonego kierunku studiów. Do jego zadań kontrolnych należą:

● sprawowanie nadzoru dydaktycznego i wychowawczego nad przebiegiem praktyki;

● gromadzenie i weryfikowanie poprawności oraz kompletności dokumentacji praktyk;

● możliwość hospitacji pracy studenta w trakcie realizowanych przez niego zadań;

● łączność i wymiana informacji z opiekunem praktyki wyznaczonym przez organizację, w której student odbywa praktykę.

Zaliczenie praktyki studenckiej

 Zaliczenie praktyki studenckiej następuje w wyniku oceny dokonanej przez obu opiekunów praktyk i na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Student jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów i rozliczyć się z praktyki zawodowej. Informacje dotyczące odbytej praktyki oraz otrzymanej oceny wpisuje do indeksu opiekun praktyk z ramienia uczelni. Wpisu należy dokonać również na karcie egzaminacyjnej, w semestrze letnim na II roku studiów.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry