Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Wydarzenia » Konferencja: Problemy bezpieczeństwa. Obrona cywilna woj.zachodniopomorskiego a zagrożenia militarne

Konferencja: Problemy bezpieczeństwa. Obrona cywilna woj.zachodniopomorskiego a zagrożenia militarne

ZAPROSZENIE                                       

Organizatorzy konferencji zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej, nt.: Problemy bezpieczeństwa. Obrona cywilna województwa zachodniopomorskiego a zagrożenia militarne, która odbędzie się w Szczecinie w dniu 23 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,

Od niepamiętnych wieków wojna zmieniała się wraz rozwojem cywilizacyjnym. Dzisiaj prowadzone wojny (konflikty zbrojne) są częścią naszej rzeczywistości. Są one prowadzone wewnątrz państw i z wrogami zewnętrznymi. Nastąpiła przeogromna ewolucja broni rozumianej jako uzbrojenie sił zbrojnych (grup zbrojnych) w środki rażenia energią kinetyczną, chemiczną, biologiczną, nuklearną oraz bronią sfery informacyjnej. Broń, która może swoją siłą destrukcyjną i zasięgiem zniszczyć (obezwładnić) każdy cel na kuli ziemskiej, a tym samym zniszczyć to, co człowiek najbardziej ceni – życie. W konsekwencji tworzy się współczesne pole walki przeciwstawnych stron. Każda z nich używa, to co ma najlepsze, począwszy od żołnierza i jego wyposażenia do patriotycznych nawoływań – ojczyzna jest zagrożona – do broni.

W związku z użyciem każdej z broni, a zwłaszcza nuklearnej, będzie więcej zabitych niż rannych. W zależności od sytuacji kryzysowej nie wszędzie i każdemu zostanie udzielona na czas pomoc medyczna, socjalno-bytowa i logistyczna, zwłaszcza ludności cywilnej znajdującej się w strefie działań wojennych.

Udzielanie pomocy poszkodowanym będzie należało m.in. do obrony cywilnej, która na obecną chwilę jest pozamilitarnym elementem „systemu obronnego państwa” i powinna stanowić kompleks wewnętrznie skoordynowanych, interdyscyplinarnych przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, logistycznym i inwestycyjnym. Jej najważniejszym zadaniem ma być ochrona ludności cywilnej przed zagrożeniami i przezwyciężenie ich bezpośrednich skutków.

Trudno jest dzisiaj ocenić wielkość spodziewanych strat, jakie powstaną po rozpoczęciu wojny, w czasie trwania i po jej zakończeniu. Jednak biorąc pod uwagę zmiany w taktyce wojennej, siłę broni i miejsce prowadzenia działań zbrojnych, można pokusić się o udzielenie odpowiedzi na pytania, co to znaczy być zagrożonym, jakie możemy przewidywać skutki użycia środków walki w konflikcie zbrojnym oraz jakie należy zaplanować działania w celu zmniejszenia strat.

Obecnie wykorzystanie potencjału obrony cywilnej każdej jednostki administracyjnej kraju jest dość dużym problemem, zarówno na etapie teoretycznych rozważań, jak i na etapie wdrożenia. Stąd też potrzebna jest wiedza i doświadczenie oraz odpowiednia metodologia umożliwiająca płynne przejście z założeń teoretycznych do działania. Istnieje więc potrzeba ponownego zdiagnozowania prawa, znajomości zasad funkcjonowania obrony cywilnej w systemie obronnym RP oraz efektywnego przygotowania jej sił i środków do walki z zagrożeniami wojennymi.

Stąd też organizatorzy konferencji wspólnie z Państwem – poprzez zrealizowanie poniższych celów konferencji pragną przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań obrony cywilnej, a ty samym polepszenia bezpieczeństwa społeczności lokalnych i regionalnych na czas sytuacji kryzysowych.

Celem konferencji jest:

integracja środowiska naukowego, biznesu oraz administracji i służb mundurowych wokół szeroko zarysowanej teorii i praktyki zarządzania potencjałem obrony cywilnej w sytuacjach kryzysowych,
określenie wizji rozwoju obrony cywilnej i konieczności jej zmian będących podstawą kreatywnych zyskownych działań,
dokonanie oceny prawa
określenie zasad współpracy obrony cywilnej z wojskiem i podmiotami należącymi do systemu bezpieczeństwa powszechnego w udzielaniu pomocy ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych,
ocena ryzyka i zagrożeń oraz potencjału obrony cywilnej na szczeblu gminy (miasta) powiatu i województwa,
uściślenie metod, narzędzi, wskaźników i kryteriów ocen zarządzania potencjałem obrony cywilnej na wypadek konfliktu zbrojnego,
ocena zabezpieczenia logistycznego obrony cywilnej, jednostek ratownictwa i ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych,
ustalenie skutecznych metod i sposobów dystrybucji produktów i usług logistycznych w rejonach zagrożenia,
ocena jakości podmiotów logistycznych, produktów i usług logistycznych,
przybliżenie studentom problematyki obrony cywilnej w sytuacjach kryzysowych,

Przedmiotem obrad i dyskusji uczestników konferencji będą zagadnienia dotyczące:

sytuacji polityczno-militarnej w Polsce i na świecie,
sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie zachodniopomorskim,
historii powstania obrony cywilnej województwa zachodniopomorskiego,
potrzeby bezpieczeństwa społeczności lokalnych i regionalnych
socjologicznych, psychologicznych i filozoficznych aspektów bezpieczeństwa społeczności lokalnych i regionalnych,
roli psychologów, socjologów i pedagogów na rzecz ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych
oceny aktów prawnych, oddziałujących na jakość zarządzania zasobami obrony cywilnej na poszczególnych szczeblach administracji publicznej,
współczesnych oczekiwań wobec obrony cywilnej,
struktury obrony cywilnej,
oceny kadr obrony cywilnej pod kątem ich doboru na stanowiska inspektorów OC,
szkolenia przyszłych kadr obrony cywilnej,
przygotowania menedżerów obrony cywilnej do zarządzania, tj.:

planowania działań,
organizowania zasobów,
kierowania w ramach procesu reagowania kryzysowego i kontroli

oceny zagrożeń czasu pokoju i wojny społeczności lokalnych i regionalnych,
zasad tworzenia i funkcjonowania formacji obrony cywilnej na poszczególnych szczeblach administracji publicznej
obsad, wyposażenia formacji obrony cywilnej oraz ich możliwości do wykonania zadań,
współpracy obrony cywilnej z jednostkami wojskowymi (obroną terytorialną kraju), administracją rządową i samorządową i innymi podmiotami,
organizowania ćwiczeń obrony cywilnej,
ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych,
utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego w rejonach zagrożeń,
przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obrony cywilnej,
przygotowania i realizowania umów oraz porozumień z instytucjami, zakładami pracy w zakresie logistycznego zabezpieczenia ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych,
planowania logistycznego w ramach procesu zasilania jednostek formacji obrony cywilnej,
oceny pogotowia zachodniopomorskiej brygady odwodowej ratownictwa oraz jakości wyposażenia gminnych, powiatowych i wojewódzkich magazynów sprzętu obrony cywilnej

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników szkół wyższych, przedstawicieli: administracji rządowej i samorządowej, obrony cywilnej, służb mundurowych, służby zdrowia, jednostek ratownictwa, służby duszpasterskiej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mediów regionalnych i studentów.

Obrady toczyć się będą w formie: wykładów wprowadzających i paneli dyskusyjnych.

Uwaga! Ze względu na wcześniejsze przygotowanie monografii, w imieniu organizatorów Konferencji Naukowej proszę o dostarczenie:

do dnia 15.10.2018 r. referatów/komunikatów i streszczenia do druku w formie elektronicznej do przewodniczącego konferencji na adres: e-mail: jpil@wp.pl,  lub do sekretarza konferencji na adres: andrzej.buchalski@gmail.com

Objętość:

referaty – maksymalnie do 15 stron – A4
komunikaty – maksymalnie do 5 stron – A4
streszczenie  artykułu/notatki w języku angielskim do 1/2 strony – A4

     Jednocześnie proszę o uwzględnienie następujących zasad technicznych: pismo standardowe – TIMES NEW ROMAN, rozmiar czcionki – 12 punktów, interlinia – 1,0, marginesy 2,5. Przypisy: na dole strony ze skrótami w języku łacińskim, czcionka – 10 punktów, interlinia – 1,0.

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt:

e-mail: jpil@wp.pl

Komitet organizacyjny:

dr Jan Pilżys – przewodniczący
dr Paweł Rodzoś
dr Ewelina Kochanek
dr Marek Cupryjak
dr Zygmunt Kozak
dr Piotr Maliński
dr Michał Romańczuk

- Joanna Polewacz

- Katarzyna Rodziewicz

- Damian Stoiński

- Bartosz Ryndak

- Jakub Zalewski

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.