Dla kandydata

http://studiaszczecin.eu/

Nazwa kierunku
Psychologia

Tryb studiów
stacjonarne/niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Punkty ECTS
300

Wydział
Wydział Humanistyczny

Opis kierunku
Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia trwają dziesięć semestrów. Grupa treści podstawowych obejmuje kształcenie w zakresie filozofii z elementami logiki, biologiczne podstawy zachowań, wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej, metodologię badań psychologicznych oraz etykę zawodu psychologa. Kształcenie kierunkowe odbywa się w zakresie procesów poznawczych, emocji i motywacji, osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychometrii, diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej oraz psychopatologii. Rok  IV oraz V – to głównie zajęcia specjalizacyjne o charakterze praktycznym.
Absolwent studiów kierunku psychologia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym psychologii. Wykazuje  się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a  w  szczególności  umie kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruuje nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Absolwent posiada umiejętność projektowania, realizowania i ewaluacji działań o charakterze aplikacyjnym. Posiada kompetencje metodologiczne oraz gruntowną znajomość teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka. Absolwent umie posługiwać się specjalistycznym językiem w zakresie psychologii.

Specjalności

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

    psychologia społeczna.
    psychologia kliniczna,

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): biologia,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny - język angielski ,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): matematyka, język polski,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
ALGORYTM

Przykładowe przedmioty

    biologiczne podstawy zachowań
    psychologia różnic indywidualnych
    psychologia emocji i motywacji
    psychologia rodziny
    neuropsychologia
    elementy psychiatrii

Możliwości zatrudnienia
Absolwent jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych i  podejmowania pracy w różnych zawodach, m.in. w szkolnictwie, szpitalach, więziennictwie, w firmach zajmujących się doradztwem zawodowym, marketingiem, w oddziałach PR i rekrutacyjnych.

Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów na kierunku psychologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne dostępne będą w najbliższym czasie. Materiał w przygotowaniu.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów w przygotowaniu.
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017, zostanie opublikowany po uchwaleniu przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego.

Opłaty

Wysokość opłaty rekrutacyjnej zostanie ustalona odrębnym zarządzeniem Rektora US, po opublikowaniu stosownego rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (podczas rekrutacji 2014/2015 wynosiła 85 zł).
Wysokość opłat za studia niestacjonarne zostanie podana do publicznej wiadomości po uchwaleniu przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Masz pytania?

rekrutacja@univ.szczecin.pl
Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry