Praktyki

Skrót najważniejszych informacji dotyczących praktyk zawodowych.

- Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Psychologia mają obowiązek odbycia w czasie studiów praktyki zawodowej w wymiarze przewidzianym programem.

- Studenci mają obowiązek odbycia praktyki w terminie od 1 lipca do 15 września (okres wakacyjny) i rozliczenia się z tej praktyki  (przedłożenie stosownych dokumentów u Opiekuna Praktyk ) w terminie wyznaczonym przez Opiekuna Praktyk w Instytucie Psychologii.

Obowiązujący wymiar praktyk zawodowych

- dla specjalności Psychologia Społeczna – 120 godzin

- dla specjalności Psychologia Kliniczna – 120 godzin

Dokumentacja praktyki składa się z poniższych dokumentów:

1. Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z regulaminem praktyk

2. Skierowanie i przyjęcie studenta na praktykę, lub prośba do Opiekuna i jego zgoda na proponowane przez studenta miejsce praktyki

3. Potwierdzenie przyjęcia na praktykę

4. Porozumienie w sprawie organizacji praktyk dla studentów kierunku Psychologia,

5. Dziennik Studenckiej Praktyki Zawodowej

6. Opinia o przebiegu praktyki

7. Ocena Opiekuna, jeśli miała miejsce hospitacja praktyki

Dokumentacja powinna być przedstawiona w dwóch egzemplarzach do podpisu Opiekuna Praktyk.  Opiekunami praktyk są:

1. Na specjalności Psychologia Kliniczna: mgr Anna Sołtys, email: annasoltys.us@gmail.com

2. Na specjalności Psychologia Społeczna: mgr Aleksandra Sileńska, email: silenska.a@gmail.com

Ramowy program praktyk. 

Student/ka Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunku PSYCHOLOGIA w trakcie 5-letnich studiów magisterskich po semestrze VIII ma obowiązek odbycia wakacyjnych, zawodowych praktyk specjalnościowych w wymiarze 120 godzin. Praktyki realizowane są w jednostkach związanych z przyszłą pracą zawodową absolwent i obejmują m.in: służbę zdrowia, więziennictwo, sądownictwo, placówki oświatowe, edukację, biznes lub inne.

Cele praktyki:

-  konfrontacja uzyskanej podczas studiów ( I, II i III rok studiów) wiedzy teoretycznej oraz dotychczasowych doświadczeń z własnymi umiejętnościami prowadzenia pracy psychologicznej pod nadzorem opiekuna praktyk (pracownika placówki , w której student odbywa praktykę)

- konfrontacja wyobrażeń o pracy psychologa w poszczególnych placówkach z realiami pracy zawodowej

- zapoznanie się z zasadami pracy poszczególnych placówek

- zdobycie praktycznych umiejętności koniecznych do pełnienia obowiązków w przyszłej profesjonalnej pracy zawodowej 

Dodatkowe uwagi:

-  w czasie pracy student powinien zapoznać się z regulaminem placówki, zakresem i charakterem jej działalności, przepisami oraz dokumentacją

-  w każdym miejscu odbywania praktyki student zobowiązany jest wypełnić Dziennik Praktyk

Regulamin Praktyk Studenckich Instytutu Psychologii

1. Obowiązek odbycia praktyki

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Psychologia mają obowiązek odbycia w czasie studiów praktyki zawodowej w wymiarze przewidzianym programem.

2. Termin realizacji praktyk zawodowych

2.1 Studenci mają obowiązek odbycia praktyki w okresie od 1 lipca do 30 września (okres wakacyjny) i rozliczenia się z tej praktyki  (przedłożenie stosownych dokumentów u Opiekuna Praktyk ) do 30 września i jest to termin ostateczny.

2.2. Studenci mogą odbywać praktykę w innych instytucjach niż zaproponowane  przez instytut – pod warunkiem, że uzyskają na to pisemną zgodę Opiekuna. W celu uzyskania takiej zgody należy złożyć podanie z prośbą i uzasadnieniem. Podania składa się u Opiekuna Praktyk do 15 czerwca  Opiekun zobowiązany jest podjąć decyzję do 30 czerwca.Po uzyskaniu zgody Opiekuna student powinien mu dostarczyć dokumentację rozliczającą praktykę (potwierdzenie przyjęcia przez instytucję, plan praktyki, dziennik praktyki) w celu formalnego i merytorycznego zatwierdzenia dokumentacji.  

3. Obowiązujący wymiar praktyk zawodowych:

    dla specjalności Psychologia społeczna – 120 godzin

    dla specjalności Psychologia Kliniczna – 120 godzin  

4. Hospitacja praktyki

4.1. Opiekun może dokonać hospitacji praktyki. Wówczas jego ocena powinna zostać dołączona do dokumentacji praktyki.

5. Dokumentacja praktyki składa się z poniższych dokumentów:

1. Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z regulaminem praktyk

2. Skierowanie i przyjęcie studenta na praktykę, lub prośba do Opiekuna i jego zgoda na proponowane przez studenta miejsce praktyki

3. Potwierdzenie przyjęcia na praktykę

4. Porozumienie w sprawie organizacji praktyk dla studentów kierunku Psychologia,

5. Dziennik Studenckiej Praktyki Zawodowej

6. Opinia o przebiegu praktyki

7. Ocena Opiekuna, jeśli miała miejsce hospitacja praktyki

Dokumentacja powinna być przedstawiona w dwóch egzemplarzach do podpisu Opiekuna Praktyk. 

6. Rozliczenie praktyk

6.1. Prawidłowo wypełnione dokumenty podlegają zatwierdzeniu pod względem merytorycznym i formalnym przez Opiekuna Praktyk. Ocena dokonywana jest w oparciu Dziennik Praktyki.

6.2. Dokumenty wypełnione w sposób nieprawidłowy (brak pieczątek, podpisów,  dat, niespójne daty itd.) bądź wybrakowane (brak planu, dziennika itd.) zostają zwrócone studentowi w celu uzupełnienia bądź skorygowania w sposób ustalony ze studentem.  Opiekun Praktyki nie zatwierdza studentowi odbycia praktyki do czasu dostarczenia skorygowanych bądź uzupełnionych dokumentów.

6.3. Zaliczenie praktyki przez Opiekuna Praktyk z ramienia Instytutu Psychologii odbędzie się w formie ustnej i polegać będzie na prezentacji czynności wykonywanych podczas praktyki w placówce.

6.4. W terminie do 30 września będą odbywały się zaliczenia praktyk u Opiekunów w Instytucie Psychologii w dwóch wyznaczonych terminach które będą zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.

7. Zwolnienie z praktyki zawodowej

7.1. Opiekun może uznać studentowi praktykę w postaci wykonywanej przez niego pracy, bądź odbytego stażu (także za granicą), jeżeli ich charakter i czas trwania (120 h) jest zgodny z kierunkiem realizowanych studiów i spełnia wymagania Ramowego Programu Praktyki. W obu w/w przypadkach student  może zostać zwolniony z odbywania praktyki zawodowej.

7.2. Warunkiem zwolnienia jest złożenie u Opiekuna:

    podania z prośbą o zwolnienie z praktyki zawodowej z tytułu wykonywanej pracy (odbytego stażu);

    zaświadczenia  o zatrudnieniu (odbyciu stażu), potwierdzonego przez instytucję, w której pracował (odbywał staż) student

7.3. W szczególnych przypadkach Opiekun może poprosić studenta o dostarczenie opisu  wykonywanych obowiązków, jeżeli z charakteru zajmowanego przez studenta stanowiska pracy (przedstawionego w zaświadczeniu o zatrudnieniu, bądź stażu) nie wynika jednoznacznie, na czym one polegały. Dokument taki musi być  potwierdzony  pieczątką  instytucji i podpisem bezpośredniego przełożonego studenta.

7.4. Podania o zwolnienie z praktyki należy składać u Opiekuna.

7.5. Przedłożenie takiego podania nie jest równoznaczne z otrzymaniem zgody na zwolnienie z praktyki.

7. 6. Decyzję o  zwolnieniu z praktyki zawodowej podejmuje Opiekun najpóźniej do końca bieżącego roku akademickiego.

8. Dodatkowe informacje

    Student na czas odbywania praktyki zawodowej ma obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

    Koszty wyżywienia, noclegów oraz dojazdów związanych z odbywaniem praktyki poza miejscem zamieszkania ponosi student, uczelnia nie zwraca poniesionych w tym zakresie wydatków.

    Student ma obowiązek przedstawić Dziennik Praktyki oraz opinię o przebiegu praktyki w wyznaczonym terminie swojemu Opiekunowi Praktyk z ramienia Instytutu Psychologii

    W dzienniku praktyk powinna być pieczątka placówki i podpis dyrektora bądź opiekuna placówki.

 9. Potwierdzenie znajomości regulaminu

    Student potwierdza znajomość regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania w specjalnym oświadczeniu 

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry