Socjologia - I stopień i specjalności

SOCJOLOGIA - studia licencjackie (I stopień)

Specjalności:

- SOCJOLOGIA KULTURY

Socjologia kultury jest nauką, która zajmuje się badaniem związków pomiędzy życiem społecznym a kulturą. Socjologa kultury interesują wzajemne uwarunkowania tych związków, zróżnicowania oraz zmiany, jakim podlegają. Ważnym aspektem jest badanie jednostek pod kątem tego, jak funkcjonują w kulturze oraz jak są przez nią warunkowane.
Proponowana specjalność skierowana jest do tych, których interesuje problematyka nie tylko z zakresu socjologii, ale również filozofii, historii kultury i sztuki, antropologii kulturowej czy kulturoznawstwa. Studenci mają też możliwość uczestniczenia w różnych społeczno-kulturalnych projektach.

Nie jest prawdą, że kultura to mało istotna sfera życia społecznego. W opinii publicznej funkcjonuje wiele MITÓW dotyczących kultury:
• Kultura to sfera wyłącznie generująca koszty
• Kultura nie przynosi społeczeństwu realnych zysków
• Kultura to luksus, nadprogramowy bonus, fanaberia
• Nie warto inwestować w kulturę
• Kultura nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu
• W sektorze kultury jest mało miejsc pracy

FAKTY natomiast są następujące:
• Kraj, w którym inwestuje się w kulturę rozwija się szybciej i lepiej funkcjonuje
• W skali kraju każda złotówka zainwestowana w sferę prawidłowo zarządzanej kultury daje zwrot w postaci kilku złotych
• Kultura to dobry pomysł na biznes, świetna nisza rynkowa w którą można zainwestować
• Inwestycja w kulturę przekłada się na nowe miejsca pracy, wzrost PKB i rozwój społeczeństwa kreatywnego
• Kultura poprawia jakość życia
• Kultura to branża bardzo zaawansowana technologicznie

Warto inwestować w kulturę i w wiedzę o kulturze, bo TYLKO KREATYWNE SPOŁECZEŃSTWO JEST ZDOLNE DO CIĄGŁEGO ROZWOJU GOSPODARKI.
LICZ NA KULTURĘ!
 

- SOCJOLOGIA ZDROWIA

Czym jest zdrowie? Nikt się nad tym nie zastanawia codziennie robiąc wiele rzeczy dla swojego zdrowia np. jedząc śniadanie. Myślimy o nim wtedy, gdy je stracimy.
Na socjologii zdrowia zajmujemy się zdrowiem w szerokim wymiarze, zarówno w jednostkowym oraz publicznym.

Celem specjalności socjologia zdrowia jest przygotowanie absolwenta do działań związanych z ochroną i promocją zdrowia, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym. Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji, w tym m.in. w zakresie zdrowia i choroby, społeczno-kulturowych uwarunkowań zjawisk, i umiejętność spojrzenia na problemy ludzi zdrowych i chorych z różnych punktów widzenia. Absolwent tej specjalnośc uzyska:

1. wiedzę z zakresu organizacji systemu opieki zdrowotnej,

2. wiedzę zawierającą elementy gerontologii społecznej i społeczno-kulturowych czynników wpływających na proces starzenia się,

3. wiedzę z zakresu socjoterapii, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych oraz przygotowanie do promowania zachowań prozdrowotnych,

4. wiedzę związaną z nową jakością usług zdrowotnych związanych z prozdrowotnym stylem życia,

5. umiejętności analizy, opracowywania, gromadzenia dokumentów związanych z funkcjonowaniem zarówno państwowych jak i prywatnych podmiotów świadczących usługi w zakresie zdrowia,

6. przygotowanie do prowadzenia badań związanych ze społecznymi czynnikami oddziałującymi na zdrowie, chorobę czy z nierównością w dostępie do świadczeń medycznych,

7. kompetencje do udzielania wsparcia społecznego i instytucjonalnego w różnorodnych sytuacjach problemowych.

Po ukończeniu socjologii o specjalności socjologia zdrowia, absolwent jest przygotowany do pracy w różnych placówkach administracji państwowej i samorządowej zajmującej się organizacją opieki zdrowotnej. Może on również podjąć zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej, a także działać w organizacjach, stowarzyszeniach mających na uwadze problemy różnych grup, szczególnie ludzi chorych. Wiedza jaką posiądzie jest przydatna w placówkach zajmujących się promocją zdrowia, profilaktyką jak i edukacją zdrowotną.

 

- SOCJOLOGIA STOSOWANA

Zadaniem specjalności socjologia stosowana jest wyposażenie absolwenta w:

  • empiryczną i teoretyczną wiedzę dotyczącą procesów, mechanizmów i struktur życia społecznego,
  • opanowanie procedury projektowania badań ilościowych i jakościowych oraz wykorzystania podstawowych technik badawczych,
  • umiejętności praktycznego wykorzystania tych technik w badaniach terenowych,
  • umiejętności interpretowania zarówno danych zastanych jak i danych uzyskanych w badaniu.

Na specjalności tej realizowane są między innymi takie przedmioty jak: socjotechnika, techniki badan marketingowych i ewaluacyjnych, badania sondażowe w praktyce, analiza dokumentów urzędowych i osobowych oraz problemy społeczne i ich diagnozowanie (ekspertyzy naukowe).
Umiejętności zdobyte na tej specjalności mogą być przydatne w szczególności osobom zatrudnionym w agencjach reklamowych, firmach prowadzących badania marketingowe i badania rynku, badania opinii publicznej, ośrodkach badań naukowych, dziennikarzom, urzędnikom administracji publicznej, pracownikom socjalnym, itp.

 

URUCHOMIENIE DANEJ SPECJALNOŚCI UWARUNKOWANE JEST LICZBĄ ZADEKLAROWANYCH NA TĘ SPECJALNOŚĆ STUDENTÓW.

 

Dlaczego u nas?
Kadra Instytutu Socjologii gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Według rankingu Perspektyw z 2014 roku
zdobyliśmy 6 miejsce wśród 35 uczelni w kraju, gdzie można studiować socjologię.

Dzięki nam będziesz:
• lepiej rozumieć zasady świata społecznego,
• wiedzieć dlaczego ludzie ulęgają wpływom innych,
• umieć zaprojektować i przeprowadzić badania socjologiczne.

 

Kim będziesz po studiach?
Nasi absolwenci są:
- specjalistami w agencjach badawczych
- pracownikami agencji reklamowych i PR
- urzędnikami państwowymi
- urzędnikami samorządowymi
- specjalistami pracującymi w policji
- politykami
- menedżerami
- dziennikarzami
- naukowcami.

 

                                                                           >  > ZAPISZ SIĘ < <

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry