Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Socjologii » Studia dla osób 40+

Studia dla osób 40+

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów przeznaczonych dla osób w wieku 40+.

W przypadku utowrzenia grupy studenckiej - zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych.

STUDIA SOCJOLOGICZNE

 • Dlaczego u nas?

Kadra Instytutu Socjologii gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Według rankingu Perspektyw z 2014 roku
zdobyliśmy 6 miejsce wśród 35 uczelni w kraju, gdzie można studiować socjologię.

 • Dzięki nam będziesz:

• lepiej rozumieć zasady świata społecznego,
• wiedzieć dlaczego ludzie ulęgają wpływom innych,
• umieć zaprojektować i przeprowadzić badania socjologiczne.

 

 • Kim będziesz po studiach?

Nasi absolwenci są:
- specjalistami w agencjach badawczych
- pracownikami agencji reklamowych i PR
- urzędnikami państwowymi
- urzędnikami samorządowymi
- specjalistami pracującymi w policji
- politykami
- menedżerami
- dziennikarzami
- naukowcami.

 

SOCJOLOGIA - studia licencjackie (I stopień)

Specjalności:

 • SOCJOLOGIA KULTURY

Socjologia kultury jest nauką, która zajmuje się badaniem związków pomiędzy życiem społecznym a kulturą. Socjologa kultury interesują wzajemne uwarunkowania tych związków, zróżnicowania oraz zmiany, jakim podlegają. Ważnym aspektem jest badanie jednostek pod kątem tego, jak funkcjonują w kulturze oraz jak są przez nią warunkowane.
Proponowana specjalność skierowana jest do tych, których interesuje problematyka nie tylko z zakresu socjologii, ale również filozofii, historii kultury i sztuki, antropologii kulturowej czy kulturoznawstwa. Studenci mają też możliwość uczestniczenia w różnych społeczno-kulturalnych projektach.

Nie jest prawdą, że kultura to mało istotna sfera życia społecznego. W opinii publicznej funkcjonuje wiele MITÓW dotyczących kultury:
• Kultura to sfera wyłącznie generująca koszty
• Kultura nie przynosi społeczeństwu realnych zysków
• Kultura to luksus, nadprogramowy bonus, fanaberia
• Nie warto inwestować w kulturę
• Kultura nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu
• W sektorze kultury jest mało miejsc pracy

FAKTY natomiast są następujące:
• Kraj, w którym inwestuje się w kulturę rozwija się szybciej i lepiej funkcjonuje
• W skali kraju każda złotówka zainwestowana w sferę prawidłowo zarządzanej kultury daje zwrot w postaci kilku złotych
• Kultura to dobry pomysł na biznes, świetna nisza rynkowa w którą można zainwestować
• Inwestycja w kulturę przekłada się na nowe miejsca pracy, wzrost PKB i rozwój społeczeństwa kreatywnego
• Kultura poprawia jakość życia
• Kultura to branża bardzo zaawansowana technologicznie

Warto inwestować w kulturę i w wiedzę o kulturze, bo TYLKO KREATYWNE SPOŁECZEŃSTWO JEST ZDOLNE DO CIĄGŁEGO ROZWOJU GOSPODARKI.
LICZ NA KULTURĘ!
 

 • SOCJOLOGIA ZDROWIA

Czym jest zdrowie? Nikt się nad tym nie zastanawia codziennie robiąc wiele rzeczy dla swojego zdrowia np. jedząc śniadanie. Myślimy o nim wtedy, gdy je stracimy.
Na socjologii zdrowia zajmujemy się zdrowiem w szerokim wymiarze, zarówno w jednostkowym oraz publicznym.

Celem specjalności socjologia zdrowia jest przygotowanie absolwenta do działań związanych z ochroną i promocją zdrowia, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym. Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji, w tym m.in. w zakresie zdrowia i choroby, społeczno-kulturowych uwarunkowań zjawisk, i umiejętność spojrzenia na problemy ludzi zdrowych i chorych z różnych punktów widzenia. Absolwent tej specjalnośc uzyska:

1. wiedzę z zakresu organizacji systemu opieki zdrowotnej,

2. wiedzę zawierającą elementy gerontologii społecznej i społeczno-kulturowych czynników wpływających na proces starzenia się,

3. wiedzę z zakresu socjoterapii, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych oraz przygotowanie do promowania zachowań prozdrowotnych,

4. wiedzę związaną z nową jakością usług zdrowotnych związanych z prozdrowotnym stylem życia,

5. umiejętności analizy, opracowywania, gromadzenia dokumentów związanych z funkcjonowaniem zarówno państwowych jak i prywatnych podmiotów świadczących usługi w zakresie zdrowia,

6. przygotowanie do prowadzenia badań związanych ze społecznymi czynnikami oddziałującymi na zdrowie, chorobę czy z nierównością w dostępie do świadczeń medycznych,

7. kompetencje do udzielania wsparcia społecznego i instytucjonalnego w różnorodnych sytuacjach problemowych.

Po ukończeniu socjologii o specjalności socjologia zdrowia, absolwent jest przygotowany do pracy w różnych placówkach administracji państwowej i samorządowej zajmującej się organizacją opieki zdrowotnej. Może on również podjąć zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej, a także działać w organizacjach, stowarzyszeniach mających na uwadze problemy różnych grup, szczególnie ludzi chorych. Wiedza jaką posiądzie jest przydatna w placówkach zajmujących się promocją zdrowia, profilaktyką jak i edukacją zdrowotną.

 

 • SOCJOLOGIA STOSOWANA

Zadaniem specjalności socjologia stosowana jest wyposażenie absolwenta w:

empiryczną i teoretyczną wiedzę dotyczącą procesów, mechanizmów i struktur życia społecznego,
opanowanie procedury projektowania badań ilościowych i jakościowych oraz wykorzystania podstawowych technik badawczych,
umiejętności praktycznego wykorzystania tych technik w badaniach terenowych,
umiejętności interpretowania zarówno danych zastanych jak i danych uzyskanych w badaniu.

Na specjalności tej realizowane są między innymi takie przedmioty jak: socjotechnika, techniki badan marketingowych i ewaluacyjnych, badania sondażowe w praktyce, analiza dokumentów urzędowych i osobowych oraz problemy społeczne i ich diagnozowanie (ekspertyzy naukowe).
Umiejętności zdobyte na tej specjalności mogą być przydatne w szczególności osobom zatrudnionym w agencjach reklamowych, firmach prowadzących badania marketingowe i badania rynku, badania opinii publicznej, ośrodkach badań naukowych, dziennikarzom, urzędnikom administracji publicznej, pracownikom socjalnym, itp.

 

SOCJOLOGIA - studia magisterskie (II stopień)

Specjalności:

 • BADANIA SPOŁECZNE (polityka, kultura, rynek)

Absolwent specjalności ukierunkowuje ogólną wiedzę socjologiczną na zastosowanie w praktyce badawczej, w różnych obszarach życia społecznego. Zajęcia w trakcie specjalizacji przygotowują absolwenta do projektowania i realizacji projektów badań na potrzeby marketingu (w tym marketingu politycznego), monitorowania problemów społecznych, zarządzania kulturą. Kwalifikacje zdobyte w trakcie specjalności mogą być wykorzystane w organizacjach zajmujących się profesjonalnie realizacją szerokiego spektrum badań socjologicznych lub w podmiotach zlecających tego rodzaju badania, takich jak instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe.

W ramach specjalności realizowane są m. in. moduły: Zarządzanie badaniem społecznym, Badania socjologiczne w konsultacjach społecznych, Pomiar uczestnictwa w kulturze, Jakościowe badania terenowe.

 

 • SOCJOLOGIA ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA

Specjalność "Socjologia organizacji i zarządzania" ogniskuje uwagę studentów na współczesnych świecie społecznym organizacji. Wybór tej specjalizacji daje możliwość poznania wielu zarówno teoretycznych czy metodologicznych problemów badawczych jak i praktycznych aspektów kierowania potencjałem społecznym w firmach, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Przykładowe przedmioty: narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, dobór kadr, kultura organizacji, rynek pracy, zarządzanie projektami.

 

 • KOORDYNATOR I DORADCA RODZINY

 

 

MEDIACJA MIĘDZYKULTUROWA  (STUDIA I STOPNIA)

 

 • Co będziesz studiować?

Mediator jest neutralnym pośrednikiem w sporze. Nie faworyzuje żadnej ze stron i nie sugeruje konkretnych rozwiązań. Dba natomiast o odpowiednią atmosferę dyskusji i pomaga jej uczestnikom w zrozumiałym przedstawieniu stanowisk i argumentów. Potrzeba mediacji pojawia się zwłaszcza tam, gdzie zwaśnione strony reprezentują odmienne kultury, tradycje i grupy społeczne. Dlatego na naszych studiach nie tylko zdobędziesz rozbudowane umiejętności komunikacyjne. Dowiesz się też wiele o współczesnym świecie: jego kulturze, zróżnicowaniu, problemach i wyzwaniach.

 

 • Dlaczego u nas?

Dlatego, że są to jedyne tego typu studia w Polsce. Nasz program wykorzystuje doświadczenie i kompetencje pracowników Wydziału Humanistycznego, którzy prowadzą swoje badania nad komunikacją językową i społeczną, aktualnymi przemianami społecznymi i politycznymi, a także zróżnicowaniem kulturowym współczesnego świata.

W sposób oryginalny łączymy wiedzę pochodzącą z wielu dziedzin, tworząc tym samym interesujące, interdyscyplinarne studia!

 

 • Kim będziesz po studiach?

Będziesz lepiej rozumiał współczesny świat. Docenisz wagę kulturowych uwarunkowań skutecznej komunikacji. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystasz we wszystkich profesjach, które wiążą się z przekazywaniem informacji, komunikacją społeczną i kulturową oraz organizacją współpracy - w tym współpracy międzyregionalnej - w wielu dziedzinach gospodarki i kultury. Doskonale odnajdziesz się w roli mediatora.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry