Strona główna » O wydziale » Instytuty » Katedry » Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej » Pracownicy » dr hab. profesor US Bogdan Matławski

dr hab. profesor US Bogdan Matławski

Kierownik Zakładu Pomorza i Skandynawii

Osiągnięcia w pracy naukowej

-Rozprawa doktorska, pod tytułem Polska muzyka ludowa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1970, przeprowadzona na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego 17 czerwca 1999 r. Uzyskałem stopień naukowy Doktora Nauk Humanistycznych w specjalności; historia, nadany Uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 czerwca 1999r.  Promotor przewodu doktorskiego Prof. zw. dr hab. Lucyna Turek-Kwiatkowska  US. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli; dr hab. prof. UAM Jan Stęszewski, dr hab. prof. UAM Urszula Karczmarek.

-Habilitacja: Na podstawie rozprawy pt. „Kultura ludowa i jej przemiana na Pomorzu Zachodnim w latach 1970-2009” oraz wyniku kolokwium habilitacyjnego uzyskałem nadany 12 marca 2012 roku uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Recenzentami w przewodzie byli: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG), prof. dr hab. Andrzej Brencz (UAM), prof. UW dr hab. Piotr Dahlig, dr hab. Wojciech Olszewski (UMK)

Wykaz publikacji autorskich.

Pozycje książkowe.

1/ Ogólnopolskie Turnieje Instrumentalistów Ludowych w Gryfinie, Wydawca, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Gryfino 1998, s. 29.

2/ Tradycje Polskiej muzyki ludowej w kulturze Pomorza Zachodniego w latach 1945-1970. Wydawca, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin 2002, s. 296. Recenzenci: Prof. dr hab. Urszula Karczmarek UAM; prof. dr hab. Jan Stęszewski UAM.

3/ Cymbaliści na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku. Spadkobiercy Jankiela.  Wydawca Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie. 2006, s. 167. Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Lucyna Turek-Kwiatkowska, US; Prof. dr hab. Piotr Dahlig UW.

4/ Śpiewnik „Od Kamienia jadą” Współczesne pieśni z Pomorza Zachodniego. Śpiewnik wydano na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim. Kamień Pomorski 2006, str. 72 (30 pieśni). Publikacje zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”. Zebrał i opracował Bogdan Matławski.

5/ Śpiewnik „Mówią o nas w Warszawie” Pieśni ludowe z Pomorza Zachodniego autorstwa Jana Iwaszczyszyna. Wydano na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim. Publikacje zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kamień Pomorski 2006, s. 76, pieśni 30. Zebrał i opracował Bogdan Matławski.

6/ Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970-2009. Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (DCCCLXI) 787. Szczecin 2011, s. 458. Recenzenci. Prof. dr hab. Bogusław Linette UAM; Prof. dr hab. Adam Makowski US.


Wydawnictwa pod redakcją autorską.

1/ Współczesna twórczość ludowa na Pomorzu Zachodnim. Materiały z sesji odbytej w Wolinie w dniu 16.06.1997 r., red. Bogdan Matławski, Wolin 1997, s. 49.

2/ Problemy Folkloru na Pomorzu Zachodnim. Materiały z sesji naukowej odbytej w Kamieniu Pomorskim w dniu 12.06.1998., red. Bogdan Matławski, Kamień Pomorski 1998, s. 87.

3/ Wspólnota kulturowa Pogranicza Pomorskiego. Materiały z sesji naukowej (polsko-niemieckiej) z dnia 26.09.1998 r., w Dobrej Szczecińskiej, red. Bogdan Matławski. Szczecin1999, s.90.

4/ Przemiany w kulturze ludowej na Pomorzu Zachodnim po 1989 roku. Materiały z sesji naukowej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.07.2006, red. Bogdan Matławski. Kamień Pomorski 2006, s. 120.

5/ Smaki ryb odrzańskich. Żabnickie lato z rybką. Publikacja zawiera referaty związane z rybactwem śródlądowym, pracą i kulturą rybaków łodziowych, odrzańskich. Przybliża też zachowania społeczne mieszkańców wsi Żabnica gm. Gryfino jako zespól wspólnych wartości. Recenzent dr hab. Karol Piasecki, prof. US., red. B. Matławski. Gryfino 2012, s. 184.

6/ Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 roku, red. Bogdan Matławski i Karol Piasecki, recenzent prof. UMK dr hab. Wojciech Olszewski, Szczecin 2014, s. 274.

7/ Orkiestry dęte w kulturze europejskiej. Materiały z konferencji naukowej 20-22.06.2014 Łobez, "Zwierciadło etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 3, 2014, s. 133.

8/ Tradycyjne instrumenty ludowe w kulturach Europy XXI wieku. Zbiór artykułów naukowych z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Tradycyjne instrumenty ludowe w kulturach Europy XXI wieku" 27-29.06.2015 w Łobzie, red. B. Matławski, recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski (UW) i dr hab. Benjamin Vogel, profesor emeritus US, doc. Uniwersytetu w Lund (Szwecja), Szczecin 2016.

9/ Pieśni z Milatycz koło Lwowa w sercach zachowane. Zebrał i opracował Ryszard Głogowski, red. B. Matławski, Szczecin 2016, s. 125.

 

Artykuły naukowe opublikowane w wydawnictwach zbiorowych.

1/ , Turnieje  Instrumentalistów Ludowych w Gryfinie, [w:] Przegląd Zachodniopomorski, tom X, rok 1995, zeszyt 1, s.227-237, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995 r.

2/ Edward Mojsak-animator muzyki ludowej na Pomorzu Zachodnim, [w:] Twórczość Ludowa, (Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych), red. Józef Styk, rok X, nr.4 (29), 1995 r. s.28-31, Lublin 1995 r.

3/ Drogi muzykantów ludowych na Pomorze Zachodnie, [w:] Przegląd Zachodniopomorski, tom XI, rok 1996, zeszyt 1, s.175-184, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996 r.

4/ W trosce o folklor muzyczny regionu szczecińskiego, [w:] Twórczość Ludowa. (Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych), red. Józef Styk, rok XI, nar. 4 (33), s. 13-15, Lublin 1996 r.

5/ Jan Iwaszczyszyn-artysta Ludowy, [w:] Współczesna Twórczość Ludowa na Pomorzu Zachodnim. s. 8-10. Materiały z sesji naukowej w Wolinie, red. Bogdan Matławski. Wolin 1997r.

6/ Refleksje nad kulturą ludową na Pomorzu Zachodnim, [w:] Współczesna Twórczość ludowa na Pomorzu Zachodnim, s. 12-15. Materiały z sesji naukowej w Wolinie, red. Bogdan Matławski. Wolin 1997r.

7/ Problemy kultury na wsiach Pomorza Zachodniego, [w:] Twórczość Ludowa. (Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych), red. Józef Styk, rok XII, nr.2(35), s.16, Lublin 1997 r.

8/ Festiwale współczesnej kultury ludowej, [w:] Współczesna Twórczość ludowa na Pomorzu Zachodnim, s.10-12. Materiały z sesji naukowej w Wolinie, red. Bogdan Matławski. Wolin 1997r.

9/ Folklor Muzyczny Na Pomorzu Zachodnim, [w:] Współczesna Twórczość ludowa na Pomorzu Zachodnim. s.19-24. Materiały z sesji naukowej w Wolinie, red. Bogdan Matławski. Wolin 1997r.

10/ Głos w dyskusji na temat dziedzictwa kulturowego w regionie szczecińskim, [w:] Krajowy Kongres Kultury Wsi, Przemówienia-Referaty-Dyskusja-Uchwały, red. Anatol Jan Omelaniuk, s. 241-243, Wrocław-Ciechanów, 1997 r.

11/ Instrumenty ludowe na Pomorzu Zachodnim, [w:] Problemy folkloru na Pomorzu Zachodnim, Materiały z sesji naukowej w Kamieniu Pomorskim, red. Bogdan Matławski, s. 49-56,  Kamień Pomorski 1998 r.

12/ Młodzież-Regionalizm-Kultura, [w] Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce, Ciechanów 1998 r., s.218-220. Materiały z VI Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury. Radom 24-26 września 1998, opublikowana wypowiedź z dyskusji po referacie wprowadzającym wygłoszonym przez Prof. dr Urszulę Kaczmarek z U. im. A. M. w Poznaniu.

13/ Polsko-niemiecki  transgraniczny "Projekt Stolec-Stolzenburg", [w:] Europa Regionów - Pismo Instytutu Rozwoju Regionów i Środowisk Lokalnych, red. Katarzyna Duczkowska-Małysz. Rok I. Nr.2 s.137-142, Wydawca, Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych. Warszawa 1999 r.,s. 137-142.

14/ Ludowa twórczość muzyczna a świadomość regionalna, [w:] Regionalizm Pomorski. Historia, Kultura, Towarzystwa Społeczno-Kulturalne. tom I. s.181-192,  Wydawca, Szczecińskie Towarzystwo Kultury. Szczecin 1999.

15/ Przemiany kulturowe ludności pogranicza pomorskiego w latach 1945-1995, na przykładzie mieszkańców wsi Czepino i Nowe Rynki, [w:] Wspólnota Kulturowa Pogranicza Pomorskiego. s. 47-59. ISBN 83-900524-6-6. Materiały z sesji naukowej w Dobrej koło Szczecina, red. Bogdan Matławski. Dobra Szczecińska 1999.

16/ Ludowa kultura muzyczna Pomorza Zachodniego, [w:] Regionalizm Pomorski. Tom II. s.131-146, Wydawca, Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin 2000.

17/ Działalność szczecińskich instytucji kultury w realizacji programu „Dziedzictwo Kulturowe w Regionie”.[w:] Miesięcznik. Pismo Społeczno-Kulturalne, red. Ryszard Ulicki, nr 4/1 (5). Koszalin, grudzień-styczeń 2001 r., s. 48.( Skrót referatu wygłoszonego na konferencji Okrągłego Stołu Lewicy Demokratycznej Problemy reformowanej oświaty w Szczecinie w 2000 r.).

18/ Ormiańskie klimaty w Szczecinie, [w:] Pogranicza. Szczeciński dwumiesięcznik kulturalny. Nr. 5/2001[34], s.107 - 109. Wydawca: Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin, 2001 r.

19/ Charakterystyka dziedzictwa kulturowego przeniesionego na Pomorze Zachodnie, [w:] Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim 1945-1950, mity i rzeczywistość. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Zamek Książąt Pomorskich i Archiwum Państwowe w Szczecinie, 26 kwietnia 2001, red. Kazimierz Kozłowski, s. 125-148. Wydawcy: Szczecińskie Towarzystwa Naukowe, Wydawnictwo ”Dokument” Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin 2002 r.

20/ Muzyk, wychowawca, organizator. Józef Nowak – człowiek zasłużony dla kultury ludowej Pomorza Zachodniego, [w:] Twórczość Ludowa. (Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych), red. rok XVII, nr.1-2 (51), s.45, Lublin 2002r.

21/ Dożynki w tradycji polskiej [w:] Dożynki Prezydenckie, 75 lat tradycji. Magazyn Dożynkowy, Spała 2002. Tomaszów Mazowiecki 2002 r., bez numeracji stron. (Współautor artykułu dr Jan Łuczkowski)

22/ Pieśni dożynkowe [w:] Dożynki Prezydenckie. Magazyn Dożynkowy, opr. Katarzyna Błaszczyk, Tomaszów Mazowiecki 14.IX. 2003 r. bez numeracji stron. (Współautor artykułu dr Jan Łuczkowski)
23/ Rodzinne tradycje pogrzebowe na Pomorzu Szczecińskim po roku 1945, [w:]Szczecińskie Studia Kościelne. Zeszyt 7 -10, red. ks. Jan Maria Wittlieb. Wydawnictwo Ottonianum 2000.(Publikacja ukazała się drukiem w 2004 r.) s.327-361.

24/ Chóry kościelne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 – 1948, [w] Szczecińskie Studia Kościelne. Zeszyt 7 -10, red. Jan Maria Wittlieb. Wydawnictwo Ottonianum 2000.(Publikacja ukazała się drukiem w 2004 r.) s.299-307. Artykuł opublikowany po raz drugi, bez zmian merytorycznych [w:] Chór kościelny im. Św. Cecylii 1946-2006, pod red. Antoniego Cieślińskiego, s. 8-17, wydawca: Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach. Gryfice 2007.

25/ Kultura ludowa Gryfina i okolic. [w:]  Dzieje Gryfina i okolic. Red. Przemysław Kołosowski, wydanie pierwsze Gryfino 2005 r., s. 221-237

26/  Kultura wsi w pamiętnikach mieszkańców Pomorza Zachodniego, (materiał w druku), wydawnictwo Szczecińskie Towarzystwo Kultury

27/  Polska muzyka w Niemczech, [w:] Pogranicza, nr 1 (60) Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny. Szczecin 2006, s. 117-120.

28/ Nowe trendy w budowie instrumentów ludowych na Pomorzu Zachodnim. [w:] Przemiany w kulturze ludowej na Pomorzu Zachodnim po 1989 r., s. 63-76. Materiały z sesji naukowej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.07.2006 r.

29/ Społeczne postawy ludowych artystów – na wybranym przykładzie. [w:] Przemiany w kulturze ludowej na Pomorzu Zachodnim po 1989 r., s. 77-86. Materiały z sesji naukowej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.07.2006 r.

30/ Wspomnienia pieśnią pisane, [w:] Gryfiński Kwartalnik Historyczny. Nr 13 (1) Gryfino 2006. s.53-62.

31/  Współczesna pobożność ludowa na przykładzie mieszkańców Lubiechowa Górnego [w:] Gryfiński Kwartalnik Historyczny Nr 14 / (2) 2006. Gryfino 2006 r, s. 25-35.

32/ Aktywność kulturalna środowiska PGR w regionie w latach 1945-1989 [w:] Od Państwowych Nieruchomości Ziemskich do restrukturyzacji i prywatyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim. Materiały z sesji naukowej z 23 czerwca 2006 r. red. Kazimierz Kozłowski i Lech Pałasz. Wydawnictwo „Dokument” Szczecin 2006 r., s.149-176.

33/ Ludowa muzyka, taniec i śpiew na Pomorzu Zachodnim do 1945 r., [w:] Przegląd Zachodniopomorski Rocznik XXII (LI) zeszyt 2, red Tadeusz Białecki, Kwartalnik, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007 r.

34/ Muzyka ludowa jako element integracji społeczeństwa zachodniopomorskiego po 1945 roku [w:] Trzebiatów – spotkania pomorskie 2008 r., red, dr Janina Kochanowska, wydawca Trzebiatowski Ośrodek Kultury. Pruszcz Gdański – Trzebiatów 2009 r, s. 223-235.

35/ Cymbały na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku, jako przykład ludowego budownictwa instrumentów [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Musigologica Stetinensis 1. Studia Organologica, red. Krzysztof Rottermund. Szczecin 2009, s. 87-112.

36/ Pobożność ludowa mieszkańców Pomorza Zachodniego w okresie PRL i III RP [w:] Prezbiterium. Pismo urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej NR 6./2010. Szczecin 2010, s. 256-277.

37/  In memoriam Edward Mojsak [w:] Gryfiński Kwartalnik Historyczny nr (1,2) / 2010.Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Gryfińskiej. Gryfino 2010, s. 19-25.

38/ Cymbały na Pomorzu Zachodnim, od modelu wileńskiego do zachodniopomorskiego. (artykuł w druku) (z sesji instrument i dźwięk Warszawa)

39/ Działalność Ks. Jana Marcina Mazura na rzecz kultury ludowej na Pomorzu Zachodnim [w:] Vicaria Hominis. Na drogach i ścieżkach kultury; w czterdziestolecie święceń kapłańskich ks. Jana Marcina Mazura. Wydawcy: Wydawnictwo „Dokument” – Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie;Wydawnictwo i Drukarnia „Kadruk”; Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział Szczecin. Szczecin 2011, s. 24-27.

40/ Kultura ludowa jako forma niekoncesjonowanej aktywności publicznej na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej. Na przykładzie wybranych form pobożności ludowej. [w:] W Poszukiwaniu tożsamości. Od idei samorządności do samorządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. Adama Makowskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2011, s. 239-258.

41/ Ryby w kulturze mieszkańców Nadodrza. [w:] Smaki ryb odrzańskich. Żabnickie lato z rybką. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Matławskiego. Wydawca: Stowarzyszenie  „Razem” z siedzibą w Radziszewie, drukarnia MEDIA DRUK, Gryfino 2012, s. 36-42.

42/ Hydrotechniczna zabudowa Międzyodrza europejskim dziedzictwem kulturowym.  [w:] Smaki ryb odrzańskich. Żabnickie lato z rybką. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Matławskiego. Wydawca: Stowarzyszenie  „Razem” z siedzibą w Radziszewie, drukarnia MEDIA DRUK, Gryfino 2012, s. 67-71

43/ Rybacy z Żabnicy [w:] Smaki ryb odrzańskich. Żabnickie lato z rybką. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Matławskiego.Wydawca: Stowarzyszenie  „Razem” z siedzibą w Radziszewie, drukarnia MEDIA DRUK, Gryfino 2012, s. 118-120.

44/ I Regionalny Konkurs Kulinarny „Smaki ryb odrzańskich” [w:] Smaki ryb odrzańskich. Żabnickie lato z rybką. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Matławskiego. Wydawca: Stowarzyszenie  „Razem” z siedzibą w Radziszewie, drukarnia MEDIA DRUK, Gryfino 2012, s. 143-151.

45/ Zachowane dziedzictwo niematerialne osadników wartością współczesnej kultury ludowej na Pomorzu Zachodnim. [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Identyfikacja - dokumentacja - ochrona - interpretacja - pojęcia - poglądy. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Węgorzewo 17-19 czerwca 2011 r., red. naukowa Krzysztof Braun. Wydawca: Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Warszawa - Węgorzewo 2013, s. 409-422.

46/ Ludzie kultury w Wojsku Polskim. Sylwetka kapelmistrza - dyrygenta Benedykta Grzeszaka, [w:] Pomorze militarne, red. Kazimierz Kozłowski, Część VI, zeszyt 1, Szczecińskie Towarzystwo "Pogranicze", s. 19-33.

47/ Tradycyjne obrzędy we współczesnej kulturze Pomorza Zachodniego na przykładzie dożynek w Żabnicy z 2011 roku, "Zwierciadło etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 2, 2013, s. 83-99.

48/ Czas i przestrzeń a przemiany muzyki ludowej na Pomorzu Zachodnim po 1970 r., [w:] Kultura: otkrytyj format - 2013. Sbornik naucznyh statiej. red. W. R. Jazykowicz, Biełorusskij gosudarstwiennyj uniwersitiet kultury i iskusstw, Mińsk 2013, s. 35-43.

49/ Kultura ludowa w Polskim Radio. Misja czy eksmisja?, [w:] Autentyczny falklor: prabliemy zahawannja, wywuczennja, usprymannja. VIII Zbornik nawukowyh prac udzelnikau miżnarodnaj nawukowaj kanferencii, Minsk 25-27 krasawika 2014, red. W.R. Jazykowicz i inni, Biełoruski dzjarżauny uniwersitet kultury i mastactwau, Mińsk 2014, s. 129-133.

50/ Nasliedstwo "Sibiri" w sowriemiennoj żizni ssylnyh (Dziedzictwo "Sybiru" w życiu współczesnym zesłańców), [w:] Sibirskaja dierewnja: istorija, sowriemiennoje sostajanie, perspektywy razwitija, Czast I, red. N.A. Tomiłow, N.K. Czerniawskaja i inni, Izdatielstwo Omskogo gosudarstwiennogo agrarnogo uniwersitieta im. P.A. Stołypina, Omsk 2014, s. 254-263.

51/ Przejawy polskiej ludowej kultury muzycznej na Pomorzu Zachodnim do 1945 r., [w:] Kultura. Nauka. Tworczestwo. VIII Meżdunarodnaja nauczno-prakiticzeskaja konferencija (Minsk, 15 maja 2014 g.). Sbornik naucznyh statiej, red. W.M. Czernik, Ju.P. Bondar i inni, Biełorusskij gosudarstwiennyj uniwersitiet kultury i iskusstw, Mińsk 2014, s. 56-66.

52/ Kościoły na Pomorzu Zachodnim jako przestrzeń prezentacji muzyki ludowej (1990-2014), [w:] Materiały XX Kiryła-Mjafodzieuskih czytannjau, pryswieczanyh dnjam sławjanskaga pismienstwa i kultury (Minsk, 20-23 maja 2014 g.), red. W.R. Jazykowicz i inni, Biełoruski dzjarżauny uniwersitet kultury i mastactwau, Mińsk 2014, s. 290-299.

53/ Rozważania o ewangelizacyjnej funkcji orkiestry dętej, [w:] "Radujcie się w Panu" Flp 3,1 - Od radosnej przyjaźni do historycznego Jezusa, red. Cezary Korzec i Sylwia Mackiewicz, PRO LOCO BONO, Szczecin 2014, s. 169-190.

54/ Orkiestry dęte na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku, [w:] Orkiestry dęte w kulturze europejskiej. Materiały z konferencji naukowej 20-22.06.2014 Łobez, red. Bogdan Matławski, "Zwierciadło etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 3, 2014, s. 37-58.

55/ Zachodniopomorscy muzykanci (Zapadno-pomorskie muzykanty), [w:] Kultura: otkrytyj format - 2014. Sbornik naucznyh statiej, red. T.N. Babicz, , Ju.A. Pierewierziewa i inni, Biełorusskij gosudarstwiennyj uniwersitiet kultury i iskusstw, Mińsk 2014, s. 176-181.

56/ Funkcjonalne wykorzystanie instrumentów dętych w muzyce ludowej na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku, [w:] Asoba w kantekscie suczasnych sacjakulturnych pracesaw, I Miżnarodnaja nawukowaja kanferencyja pamjaci Jadwigi Daminikawny Grygarowicz, red. W.R. Jazykowicz i inni, Biełaruski Dzierżawny Uniwersitiet Kultury i Mastactwaw, Mińsk 2014, s. 295-304.

57/ Znaczenie i rola instytucji oraz stowarzyszeń polonijnych dla tradycyjnej kultury polskiej na Pomorzu do 1945 roku, [w:] Autentycznyj falklor: Prabliemy zachawanja, wywuczennja, usprimannja. Pamjacji antrapolioga Zinajdy Marzzuki. Zbornik nawukwych prac udzielynikaj IX Mirznarodnaj nawukowai kanfirencji, red. starszyna Jazykowicz W. R.  Ministerstwa kultury Raspubliki Biełarus. Ustanowa adukacji” Biełaruski Dzjarrzajny Uniwiersitiet Kultury i Mastactwaj. (Minsk, 24-27 krasawika 2015) Minsk BDUKM 2015. s. 238-242.

58/ Przykłady pobożności ludowej praktykowane w wybranych rodzinach na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku, [w:] To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie, Flp. 2,5. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2015, s. 881-893.

59/ Bogdan Matławski, Andrzej Talarczyk. In memoriam. Dr Stanisław Talarczyk (1922-2002). Pamięć badacza dziejów Drezdenka i regionu uczczona. [w:] Nadwarciański rocznik historyczno-archiwalny nr 22. red. nacz Dariusz A. Rymar, recenzenci numeru: prof. dr hab. Radosław Gaziński, Uniwersytet Szczeciński, prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski Uniwersytet Szczeciński i inni. Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.; Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wielkopolski 2015. s. 457-460.

60/ Dziedzictwo "Sybiru" w życiu współczesnym zesłańców, "Zwierciadło etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 4, 2015, s. 67-75.

61/ Ludowa Sztuka Lutnicza na Pomorzu Zachodnim na początku XXI wieku - Stanisław A. Mazurek, [w:] Tradycyjne instrumenty ludowe w kulturach Europy XXI wieku. Zbiór artykułów naukowych z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Tradycyjne instrumenty ludowe w kulturach Europy XXI wieku" 27-29.06.2015 w Łobzie, red. B. Matławski, Szczecin 2016, s. 11-23.

62/ Ludowe zespoły śpiewacze i kapele w kulturze Pomorza Zachodniego w latach 1945-1990, [w:] Atentyczny falklor: prabliemy zachawannja, wywuczennja, usprymannja (pamjaci antrapołoga Zinaidy Mażejki), Zbornik nawukwych prac udzielynikaj X, red. W. R.  Jazykowicz i inni,  Ministerstwa kultury Respubliki Biełarus'. Ustanowa adukacji "Biełaruski Dzjarrzajny Uniwiersitiet Kultury i Mastactwaj", Minsk BDUKM 2016. s. 12-16.

 

Artykuły popularne i popularno-naukowe opublikowane w prasie (codzienna, tygodniki, miesięczniki).

1/ Muzyka ludowa w Kościele, [w:]  Kościół nad Odrą i Bałtykiem.(Dwutygodnik katolicki) Nr.25 (136) 11-24 XII 1994. Szczecin. s. 21. 

2/ II Dni Muzyki Niemiecko-Polskiej zakończone, [w:] Echo Gryfina i Okolic Nr 25(76) 1994 r., s. 8

3/ Będzie cymbalistów wielu, [w:] Głos Szczeciński, Nr 208(14903) 1994 r., s.3.

4/ Zaduszki w tradycji ludowej, [w:] Echo Gryfina i Okolic, Nr 43(94) 1994 r., s. 7.

5/ Bogusław Mec na „Gali”, [w:] Echo Gryfina i Okolic Nr 37(88) 1994 r., s. 3.

6/ Uśmiech dzieci za „Uśmiech dzieciństwa”, [w:] Echo Gryfina i Okolic Nr 22(73) 1994 r., s.2.
7/ Żniwa w polskiej tradycji ludowej, [w:] Echo Gryfina i Okolic Nr 32(83) 1994 r., s. 10.

9/ Maria Dobromilska, [w:] Echo Gryfina i Okolic, Nr 30(133) 1995 r., s. 2.

10/ Kapliczki, [w:]  Kościół nad Odrą i Bałtykiem. Nr. 5(142) 5-18 III 1995. Szczecin. S. 13. 

11/ „Ongiś”, [w:]  Kościół nad Odrą i Bałtykiem. Nr. 23(160) 12-25 XI 1995 Szczecin. s. 7. 

12/ III Wojewódzka Prezentacja Życia Twórczego Mieszkańców DPS, [w:] Echo Gryfina i Okolic, Nr 18(121) 1995 r., s. 2.

13/ Tak mało na świecie dobroci a tyle jej ludziom potrzeba, [w:] Echo Gryfina i Okolic Nr 44(147) 1995 r., s. 7.

14/ Rzemieślnicze tradycje [w:]  Kościół nad Odrą i Bałtykiem. Nr. 21(184) 13-26 X 1996. Szczecin. s. 10-11. 

16/ Premiera opery w kościele, [w:]  Kościół nad Odrą i Bałtykiem. Nr. 8 (171) 14-27 XI 1996 Szczecin. s. 7.

18/ Delegaci Ziemi Gryfińskiej na Krajowym Kongresie Kultury Wsi, [w:] Echo Gryfina i Okolic Nr 19(226) 1997 r., s. 6.

19/ Kultura wsi sprawą narodu, [w:] Kościół nad Odrą i Bałtykiem. Nr.13(202) 22VI-5VII. s. 7. Szczecin 1997r.

20/ Magister wychowania muzycznego -  to brzmi dumnie, [w:] Echo Gryfina i Okolic, Nr 37(244) 1997 r., s. 10.

21/ Rzemiosło gryfińskie przed siedmioma wiekami, [w:] Echo Gryfina i Okolic, Nr 4(2110 1997 r., s. 4.

22/ Festyn jakiego jeszcze nie było, [w:] Echo Gryfina i Okolic, Nr 37(224) 1997 r., s. 3.

23/ Tylko ten tytuł, [w:] Kościół nad Odrą i Bałtykiem, Nr 11(226) 24-6.06.1998 r., s. 7.

24/  Z muzyką i śpiewem w następne dwudziestolecie, [w:] Echo Gryfina i Okolic, Nr 9(268) 1998 r., s. 7.

25/ Powrót do dobrych tradycji, [w:] Echo Gryfina i Okolic Nr 7(266) 1998 r., s. 5.

26/ Nauczyciel, społecznik artysta [w:] Dialogi. Miesięcznik Pedagogiczny nr. 11(68) Wydawca, Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Szczecin 2003 r. s.29-31.

27/ Akademia  w Greifswaldzie., s. 35-36 Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego, nr. 10-12 (135-137), Szczecin 2003 r., s.65-66.

28/ Jubileuszowe brzmienia. [w:] Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego, nr. 4-6 (153-155), Szczecin 2005 r., s.65-66.

29/ Wigilijne wróżby i magia. [w:] Dialogi Miesięcznik Pedagogiczny nr.10(97) Grudzień 2005. Wydawca, Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Szczecin 2005 r. s.5-6.

30/ Koncerty przyjaźni, [w:] Dialogi Miesięcznik Pedagogiczny nr.1 (98) Styczeń 2006. Wydawca, Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Szczecin 2006 r., s.14-16.

31/ Święto muzyki (Miedzynarodowy festiwal Muzyczny w Trzęsaczu), [w:] Dialogi Miesięcznik Pedagogiczny nr 7 (104) Wrzesień 2006. Wydawca, Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Szczecin 2006 r., s.11-12.

32/ Muzyka, śpiew i taniec. (Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim), [w:] Dialogi Miesięcznik Pedagogiczny nr.7 (104) Wrzesień 2006. Wydawca, Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Szczecin 2006 r., s.13.

33/ Kolędy i pastorałki [w:] „Dialogi” Miesięcznik Pedagogiczny nr.10 (107) Grudzień 2006. Wydawca, Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Szczecin 2006 r., s.6.

34/ Koncert Jubileuszowy [w:] „Życie Muzyczne”, Miesięcznik Polskiego Związku Chórów i Orkiestr nr 1-3/2007 Wydawca PZCHiO Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2007, s.21.

35/ Sacrum – Non Profanum [w:] „Dialogi” Miesięcznik Pedagogiczny nr.7 (114) Wrzesień 2007. Wydawca, Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Szczecin 2007 r., s.22.

36/ Koncert Jubileuszowy czyli pieśni dla gości, widzów i gospodarzy [w:] „Agrarius”, Biuletyn Informacyjny Akademii Rolniczej w Szczecinie nr 1-2 /151-152/ 2007, Szczecin 2007 r, s. 12.

37/ Piękno ukryte w polskich pastorałkach [w:] „agrariusz”, Biuletyn Informacyjny Akademii Rolniczej w Szczecinie nr 9-10 /159-160/ 2007, Szczecin 2007 r, s. 2-3.

38/ Górne „C” na Uniwersytecie Szczecińskim [w:] „Dialogi”, Miesięcznik Pedagogiczny nr 2 (129) Wydawca, Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Szczecin 2009 r., s.17.

39/ Kapliczkowa „majówka”, powrót do tradycji [w:] „Dialogi” Miesięcznik Pedagogiczny nr.6 (133) Czerwiec 2009. Wydawca, Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Szczecin 2009 r., s.10-11.

40/ Amatorski Ruch Artystyczny na Pomorzu Zachodnim po roku 1945 (część) [w:] „Sztuka i Biznes” Pismo informacyjne pracowników i studentów Wydziału Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Nr 24, Gryfice grudzień 2009, s.10-11.

41/ Jarmark Świętego Jakuba w Szczecinie[w:] Studnia Jakubowa nr 3 (33), maj-czerwiec 2011. Dwumiesięcznik parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie., s.4.

42/ W drodze na Dziki Zachód [w:] Gazeta Gryfińska nr 02/139 z 10.01.2012 r, s. 2.

43/ Współpraca samorządów i organizacji pozarządowych w procesie odnowy  i rozwoju wsi [w:] Gazeta Ziemi Pyrzyckiej. Nr 1(245) Rok 21, styczeń 2012, s. 20.

44/ Uniwersytety śpiewają. Studenci seniorzy i "Tutejszaja Szlachta" [w:] Kurier Szczeciński nr 200(19174) z 15. X. 2013 r., s. 11.

45/ Oto człowiek, opublikowano w Internecie 15. IV. 2015 na stronie: http://www.parafiajasienica.com/index.php/czytaj/z-zycia-kosciola/165-oto-czlowiek

 

Inne

1/ Zarys monografii Chóru Kameralnego Akademii Rolniczej w Szczecinie, zamieszczony na okładce płyty CD "Koncert X - lecia", wydanej w grudniu 2001 r., z okazji 10 -ej rocznicy działalności zespołu. Nr. na hologramie  (T) 9303747.

2/ Wstęp, [w] Śpiewnik, pieśni ludowe i popularne ziemi wileńskiej i nowogródzkiej. Zebrał i opr. Edward Mojsak. Wydawca, Pomorska Fundacja Pomocy Wsi, Szczecin 1998 r.

3/ Problemy reformowanej oświaty opr. Maria Ulicka, przytoczono wypowiedź z wystąpienia podczas tzw, Okrągłego Stołu Lewicy Demokratycznej na temat oświaty w zachodniopomorskiem. [w:] „Miesięcznik” Pismo Społeczno-Kulturalne nr 4/1(5) grudzień Koszalin 2000 r., s. 48.

4/ Wstęp [w:] Przemiany w kulturze ludowej na Pomorzu Zachodnim po 1989 r.. Materiały z sesji naukowej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.07.2006 r. s.7-10.

5/ Wstęp [w:] Współczesna twórczość ludowa na Pomorzu Zachodnim. Materiały z sesji naukowej w Wolinie pod red. Bogdana Matławskiego. Wolin 1997r. s.6.

6/ Omówienie dyskusji [w:] Współczesna twórczość ludowa na Pomorzu Zachodnim. Materiały z sesji naukowej w Wolinie pod red. Bogdana Matławskiego. Wolin 1997r. s.47-49.

7/ Wstęp [w:] Wspólnota Kulturowa Pogranicza Pomorskiego. s. 47-59. ISBN 83-900524-6-6. Materiały z sesji naukowej w Dobrej koło Szczecina pod red. Bogdana Matławskiego. Dobra Szczecińska 1999., s.5-7.

8/ Omówienie dyskusji [w:] Wspólnota Kulturowa Pogranicza Pomorskiego. s. 47-59. ISBN 83-900524-6-6. Materiały z sesji naukowej w Dobrej koło Szczecina pod red. Bogdana Matławskiego. Dobra Szczecińska 1999., s.82-85.

9/ Wstęp [w:] Problemy folkloru na Pomorzu Zachodnim, Materiały z sesji naukowej w Kamieniu Pomorskim pod red. Bogdana Matławskiego. s. 49-56,  Kamień Pomorski 1998 r., s.9-10.

10/ Omówienie dyskusji [w:] Problemy folkloru na Pomorzu Zachodnim, Materiały z sesji naukowej w Kamieniu Pomorskim pod red. Bogdana Matławskiego. s. 49-56, Kamień Pomorski 1998 r., s. 85-87.

11/ Jarmark [w:] Informator drugiego jarmarku jakubowego, który odbył się w dniach 22-25 Lipca 2010, przy Bazylice Archidiecezjalnej w Szczecinie. Wyd. Parafia Rzymskokatolicka
p. w. św. Jakuba w Szczecinie. Szczecin 2010 r.

12/ Wstęp [w:] Smaki ryb odrzańskich. Żabnickie lato z rybką. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Matławskiego. Wydawca: Stowarzyszenie  „Razem” z siedzibą w Radziszewie, drukarnia MEDIA DRUK, Gryfino 2012, s. 13-15.

13/ Refleksje końcowe [w:] Smaki ryb odrzańskich. Żabnickie lato z rybką. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Matławskiego. Wydawca: Stowarzyszenie  „Razem” z siedzibą w Radziszewie, drukarnia MEDIA DRUK, Gryfino 2012, s. 173-178.

14/ Zakończenie [w:] Smaki ryb odrzańskich. Żabnickie lato z rybką. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Matławskiego. Wydawca: Stowarzyszenie  „Razem” z siedzibą w Radziszewie, drukarnia MEDIA DRUK, Gryfino 2012, s. 179-181.

15/ Wprowadzenie oraz imienny wykaz studentów biorących udział w badaniach [w:] Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 roku. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Matławskiego i Karola Piaseckiego, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US "Minerwa", drukarnia VOLUMINA.PL, Szczecin 2014, s. 5-7.

16/ Streszczenie [w:] Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 roku. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Matławskiego i Karola Piaseckiego, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US "Minerwa", drukarnia VOLUMINA.PL, Szczecin 2014, s. 267-268.

17/ Słowo wstępne [w:] Wojciech Rapa, Czerwono-Czarni - prawdziwa historia, Szczecińska Agencja Artystyczna, Szczecin 2015, wyd. I, s. 7-8.

18/ Komunikat z wyprawy studyjnej pracownika KEiAK US, "Zwierciadło etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 4, 2015, s. 150-151.

19/ Gorzów miastem wielu kultur, "Zwierciadło etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 4, 2015, s. 152-153.

20/ Komunikat z pobytu na wyspie Rugia w Niemczech, "Zwierciadło etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 4, 2015, s. 154-155.

21/ Wstęp [w:] Pieśni z Milatycz koło Lwowa w sercach zachowane. Zebrał i opracował Ryszard Głogowski, red. B. Matławski, Szczecin 2016, s. 3-4.

 

Recenzje.

1/ Recenzja wydawnicza książki „Wiejskie Zespoły Śpiewacze ich rola i znaczenie w kulturze współczesnej wsi woj. chełmskiego” autorstwa Marka Bema. Wydawca: Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie. Włodawa 1998.

2/ Recenzja wydawnicza płyty z utworami dr. Piotra Klimka: Kantata o duchu „Cum autem venerit ille spiritus” i „7 słów”. Szczecin 2007 r.

3/ Kilkadziesiąt recenzji prac licencjackich i magisterskich w Katedrze Edukacji Artystycznej US., w latach 2000-2009.

4/ Recenzja pracy doktorskiej "Repatrianci z Kazachstanu przybywający do Polski po 1989 roku - problemy tożsamościowe" Pani Joanny Książek, doktorantki Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu. Praca napisana pod kierunkiem dra hab. Wojciecha Olszewskiego, prof. UMK, obroniona w dniu 4 maja 2015 r. na UMK w Toruniu.

5/ Recenzja książki "WYBRANE DOKUMENTY PIERWSZEJ KADENCJI RADY SPOŁECZNEJ PRZY METROPOLICIE SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIM KS. ABP PROF. ANDRZEJU DZIĘDZE", Red. Wiesław Dyk, Jacek Szlachcikowski. ISBN: 978-83-7867-258-6, str. 97. Wydawca Volumina. Szczecin 2015.

 

Odznaczenia.

1999 HONOROWA ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU RUCHU SPOŁECZNO-KULTURALNEGO. Szczecińskie Towarzystwo Kultury w Szczecinie. Prezydium Szczecińskiego Towarzystwa Kultury z dnia. 8.10.1999 r. legitymacja nr 411/99.

2000 ODZNAKA ZASŁUŻONEGO DLA RZEMIOSŁA SZCZECIŃSKIEGO. Uchwałą Zarządu Izby Rzemieślniczej w Szczecinie z dnia 27.3.2000 r. legitymacja nr 3043.

2002 ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY. (legitymacja Nr 762. Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 14 czerwca 2002 r.)

2003 ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU KOMBATANTÓW R.P. i BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Prezes Zarządu Głównego Z.K.R.P. i B.W.P.  Gen. dyw. Wacław Szklarski Warszawa 29.4.2003 r. legitymacja nr 30087.

2003 SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI. (Monitor Polski nr, 6. Rej. 184/2003 nr 272. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r.) Warszawa 6 października 2003 r. legitymacja nr 184-2003-272.

2005 ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA GRYFA POMORSKIEGO. Urząd Marszałkowski w Szczecinie

2011 ZŁOTY KRZYŻ ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZEJ AGROFIRMY WITKOWO. UCHWAŁĄ NR II-6-I-2010 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELCZEJ AGROFIRMY WITKOWO. WITKOWO PIERWSZE, DNIA 2.9.2011  LEGITYMACJA NR 194. 

2013 ODZNACZENIE KRZYŻA OBROŃCY KRESÓW WSCHODNICH (legitymacja nr 202-ZOR. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Okręg Opolski Regionu Śląskiego)

2014 KRZYŻ JUBILEUSZOWY, 95 LAT ZW. INW. WOJ. RP.  ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RZYECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGOWEGO ZW.INW. WOJ. RP W POZNANIU. LEGITYMACJA nr 66. Z DN. 24.02.2014 R.

2014 BRĄZOWY MEDAL „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS”. MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOITEJ POLSKIEJ. LEGITYMACJA NR 1985. WARSZAWA 11 CZERWCA 2014 R.

2014 ODZNAKA HONOROWA  „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” MINISTER KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOITEJ POLSKIEJ. LEGITYMACJA NR 8502. WARSZAWA 14 SIERPNIA 2014 r.

2015 SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU”. LIGA OBRONY KRAJU ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE. LEGITYMACJA NR 0020166/2015. WARSZAWA 8.06.2015 r.

2016 ZŁOTY MEDAL IM. JANA KILIŃSKIEGO ZA ZASŁUGI DLA RZEMIOSŁA POLSKIEGO. PREZYDIUM ZARZĄDU ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO. LEGITYMACJA NR 9093/2016. WARSZAWA 17.02.2016 r.

Zdjęcia

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.