Strona główna » Pracownicy » Konkursy » Wojwódzki Urząd Pracy ogłosil konkurs otwarty nr 1/6.1.1/12 w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Wojwódzki Urząd Pracy ogłosil konkurs otwarty nr 1/6.1.1/12 w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs otwarty nr 1/6.1.1/12 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

1. Identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez  zastosowanie Indywidualnych
Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;
2.  Organizację  warsztatów  oraz  szkoleń  z  zakresu  technik  aktywnego  poszukiwania  pracy  oraz  nabywania
kompetencji kluczowych;
3. Wsparcie psychologiczno.doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;
4. Realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
. pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
. staże/praktyki zawodowe,
. szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
. subsydiowanie zatrudnienia.
5.  Wspieranie  wolontariatu  jako  etapu  przygotowującego  do  podjęcia  zatrudnienia  m.in.  poprzez  zapewnianie
wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;
6.  Wspieranie  inicjatyw  na  rzecz  podnoszenia  mobilności  geograficznej  (regionalnej  i  międzyregionalnej)  osób
pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich);
7.  Upowszechnianie  alternatywnych  i  elastycznych  form  zatrudnienia  oraz  metod  organizacji  pracy  (w  tym  m.in.
telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna);
8. Wsparcie doradczo.szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego
adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe);

Ogłoszenie o konkursie i dokumentacja konkursowa

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.