Publikacje

                                                                                                                      Książki:

1. Obowiązek moralny a motywacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, ss. 400

2. Rola rozumu w decyzjach moralnych. Etyka Davida Hume’a, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, ss. 226

3. Dlaczego potrafimy działać moralnie?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, ss. 308

4. Nieposłuszeństwo wobec prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss. 168

5. Kiedy powstaje istota ludzka? Aborcja i doświadczenia na zarodkach, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 204      

6. Granice etyki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017, ss. 428                                           

 

                                                                                                    Redakcja prac zbiorowych:

1. Analiza i Egzystencja, numer specjalny: Etyka Praktyczna 2013, t. 22

 

                                                                                                            Artykuły i szkice:

1. Daniel Bell – pochwała merytokracji, Studia Nauk Politycznych 5/1984, s. 167-182
2. Kilka uwag o idei wolności u Karola Marksa, Warsztat 8/1984, s. 84-98
3. Kilka uwag o koncepcji jednostki ludzkiej u Jose Ortegi y Gasseta, Studia Filozoficzne 3/1984, s. 183-195
4. Technika a wolność [w:] Człowiek i technika – filozoficzno-społeczne problemy, pod red. J. Sucha i K. Matraszka, Poznań 1985, s. 15-23
5. Nieposłuszeństwo usprawiedliwione, Przegląd Powszechny 3/1985,
     s. 34-45
6. Na czym polega dziś kryzys moralności?  Problem uprawomocnienia wartości, Kultura i społeczeństwo 3/1985, s. 171-186
7. Technika a wolność. Kilka uwag o wzajemnych zależnościach, Przegląd Humanistyczny 7-8/1986, s. 115-128
8. Teoria idealnego obserwatora, Studia Filozoficzne 5/1986, s. 75-86
9. Interpretacja obowiązku w etyce Davida Hume’a, Studia Filozoficzne 1/1987, s. 29-49
10.  Pojęcie „sympathy” w etyce Davida Hume’a, Studia Filozoficzne  
      1/1988, s. 13-25
11. O możliwości przejścia od zdań orzekających do powinnościowych,
      Studia  Filozoficzne 3/1988, s. 89-103
12. Teoria „bezstronnego obserwatora” w etyce Davida Hume’a, Studia
      Filozoficzne 5/1989, s. 85-100
13. Kryteria oceny moralnej w etyce Davida Hume’a, Studia Filozoficzne
      1/1990, s. 59-70
14. Co to znaczy obiecywać? [w:] Ontologia wartości, pod red. J. Lipca,
       Kraków 1990, s. 169-190
15. Spór sentymentalistów z racjonalistami o źródła decyzji moralnych,
      Filozofia 1/1990, s. 159-193
16. Obowiązek według Pricharda. Teoria intuicjonizmu deontologicznego,
      cz. I: Obowiązek i dobro, Filozofia 2/1991, s. 105-123
17. Obowiązek według Pricharda. Teoria intuicjonizmu deontologicznego,
      cz. II: Obowiązek i intuicja, Filozofia 3/1991, s. 5-20
18. Prawda moralna, [w:] Prawda moralna, dobro moralne, pod red.
            E. Nowickiej-Włodarczyk, W. Sztombki, Łódź 1993, s. 18-19
            (księga  jubileuszowa dedykowana prof. Iji Lazari-Pawłowskiej)

19. Dziedzictwo Hume’a, Nowa Krytyka 5/1995, s. 7-15

20. Epistemologiczne przesłanki etyki Davida Hume’a, Nowa Krytyka
      7/1996, s. 5-31
21. Obowiązek a motywacja, Nowa Krytyka 8/1997, s. 67-84
22. Pragnienia jako motywy, Nowa Krytyka 10/2000, s. 153-177
23. Racje do działania a motywacja, Nowa Krytyka 12/2001, s. 277-297
24. Motywacyjna teoria obowiązku. Krytyczna analiza poglądów Davida
      Rossa
. Kwartalnik Filozoficzny, t. XXIX, 2001, s. 45-65
25. Czy polityka wymaga odrębnej moralności?, [w:] Polityka i etyka w
      ujęciu filozoficznym i systemowoteoretycznym,
pod red. J. Brejdaka, W.  
      Stegmaiera, I.Ziemińskiego, Szczecin 2003, s.7-17
26.  Einleitung – Benotigt die Politik eine besondere Moral?, [w:] Politik und
      Ethik in philosophischer und systemtheoretischer Sicht
, pod red. 
      J. Brejdaka, W. Stegmaiera, I. Ziemińskiego, Szczecin 2003, s. 7-19
27. Zło terroryzmu, [w:] Terroryzm. Globalne wyzwanie, pod red.
      L. Kowalczyka, W. Wróblewskiego, Toruń 2006 s. 15-30
      Przedruk w: http://etykapraktyczna.pl/trackback?post_id=67, 29 styczeń 2010
28. Nieposłuszeństwo wobec prawa a „zasada uczciwości”, Etyka Praktyczna.
      (http://etykapraktyczna.pl/trackback?post_id=65, 29 stycznia 2010)
29. Użycie przemocy w aktach uzasadnionego nieposłuszeństwa, Etyka Praktyczna.
      (http://etykapraktyczna.pl/trackback?post_id=64, 29 stycznia 2010)
30. Kryterium genetyczne w sporze o aborcję, Analiza i Egzystencja 2013, t. 22.
    Wcześniejsza wersja w: Etyka Praktyczna 1/2011, (http:// etyka praktyczna.pl).     
31. Czy aborcja jest zawsze moralnie zła? Powstanie bliźniąt monozygotycznych a
     śmierć niewinnego człowieka
, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej
    (http://etykapraktyczna.pl/trackback?post_id=58, 18 marca 2011)
32. Czy aborcja jest zawsze niemoralna? Przypadki ludzkich chimer, Etyka
     Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej
     (http://etykapraktyczna.pl/trackback?post_id=59, 24 marca 2011)
33. O kryterium genetycznym w sporze o aborcję raz jeszcze. Odpowiedź na
      zarzuty
, Analiza i Egzystencja 2013, t. 22
      Wcześniejsza wersja w: Etyka Praktyczna 2/2011, (http://etykapraktyczna.pl). 
34. Co znaczy wierzyć w Boga?, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej
      (http://etykapraktyczna.pl/trackback?post_id=78, 21 marca 2012)
35. Suprateizm, czyli o tym dlaczego bezsensowny jest teizm oraz ateizm, Etyka
        Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej
        (http://etykapraktyczna.pl/trackback?post_id=82, 18 kwietni 2012)
36. O paradoksie obiecywania, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej
        (http://etykapraktyczna.pl/trackback?post_id=106, 6 listopad 2012)
37. Sumienie a zasady moralne, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej
        (http://etykapraktyczna.pl/trackback?post_id=111,13 styczeń 2013)
38. Sumienie Abrahama, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej
              (http://etykapraktyczna.pl/trackback?post_id=118)

39. Sumienie i autonomia, Analiza i Egzystencja 2014, t. 27

40. Wartość własnej śmierci, Analiza i egzystencja 2014, t. 28

41. Obowiązek udzielenia pomocy a gotowość do poświęceń i względy uczciwości, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej, 2013

42. Czy mamy obowiązek płacic podatki, Etyka Praktyczna, Portal Etyki Akademickiej, 2013

43. Płacenie podatków a równe traktowanie, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej, 2013

44. Amoralista, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej, 2013

45. Śmierć mózgu a prawo do aborcji, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej, 2014

46. Czy zło śmierci wynika z niezaspokojonych pragnień?, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej, 2014

47. Deklaracja Wiary Lekarzy - niemądra i niebezpieczna, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej, 2014

48. Kiedy mozna mówić o tym, że coś jest dobre lub złe dla jakiejś osoby?, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej, 2014

49. Ubój rytualny jako religijne barbarzyństwo, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej, 2014

50. Czy mozna odwoływać się do własnego sumienia?, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej, 2015

51. Odpowiedzialność banków za udzielanie kredytów walutowych, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej, 2015

52. Odpowiedzialność rządu i państwa za udzielanie kredytóew walutowych, Etyka Praktyczna. Portal Etyki Akademickiej, 2015 

53. Wartość osobowa. Analiza i Egzystencja 2015, t. 32

54. O postępowaniu pod wpływem sumienia, Etyka 2015, t. 50

55. Czy istnienie może być lepsze albo gorsze od niesitnienia? Cz. I: Ustalanie wartości w ramach dobrostanu, Analiza i Egzystencja 2016, t. 35

56. Czy istnienie może być lepsze albo gorsze od nieistnienia? Cz. II: Wartości osobowe a obiektywne racje moralne, Analiza i Egzystencja 2016, t. 36

 


                                                                                                                         Recenzje:

1. Obrona realizmu w etyce, Studia Filozoficzne 4/1990 (David O. Brink, Moral Realism and the Foundations of Ethics, Cambridge University Press 1989, stron 340), s. 295-302


                                                                                                                     Tłumaczenia:

1. D. Parfit, Problem braku tożsamości, Nowa Krytyka 3/1992, s. 141-171
(D. Parfit, Reasons and Persons, Oxford 1986, rozdz. 16: „The Non-Identity Problem”, s. 351-379)
2. D. Parfit, Czy powołanie kogoś do życia może być dla tej osoby dobrodziejstwem,  Nowa Krytyka 5/1995, s. 127-134  (D. Parfit, Reasons and Persons, Oxford 1986, Appendix G: “Whether Causing Someone to Exist Can Benefit this Person”, s. 487-490)
3. D. Parfit, Przeludnienie a jakość życia, Nowa Krytyka 7/1996, s. 109-135
(D. Parfit, Overpopulation and the Quality of Life, [w:] Applied Ethics ed. by
     P. Singer, Oxford 1988, s. 145-165)

 

                                                                                                    Wybrane artykuły publicystyczne :

1. Atom – groźba nowego konformizmu, Zdanie 10/1983, s. 39-42
2. Za mało merytokracji, Zdanie 1/1984, s. 2-4
3. Zmienia się Ameryka, Wprost, 6/1983, s. 26

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry