Publikacje

1) Monografie
 Naturalizm etyczny we współczesnej filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008.

2) Artykuły

O relacjach pomiędzy filozofią analityczną a filozofią egzystencjalną, „Ruch Filozoficzny” 2001, nr 3/4, s. 581-585.

James Griffin: Sąd wartościujący. Jak doskonalić przekonania etyczne, „Ruch Filozoficzny” 2001, nr 2, s. 325-332.

Transcendentalia w teorii wartości Tadeusza Czeżowskiego, w: Włodzimierz Tyburski, Ryszard Wiśniewski (red.), Tadeusz Czeżowski (1889-1981). Dziedzictwo idei: logika – filozofia – etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, s. 161-169.

Poziomy opisu, redukcja i Mereologia. Z ontologii w kognitywistyce, „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 2002, nr 2, s. 89-93.

Internalizm i eksternalizm w metaetyce współczesnej, „Ruch Filozoficzny” 2002, nr 3, s. 527-531.

Filozofia wobec pedagogiki Jacka Woronieckiego, w: Józef Kwapiszewski (red.), Edukacja a wizje świata, Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2002, s. 119-123.

O rozmaitych pojęciach motywu i racji moralnej, „Kwartalnik Filozoficzny” 2004, z. 3, s. 159-163.

Partykularyzm Jonathana Dancy’ego a kwestia empiryczności etyki, „Ruch Filozoficzny” 2004 nr 2, s. 275-287.

Konstytucja czy identyczność? Krytyka ontologicznej koncepcji Lynne Rudder Baker, „Przegląd Filozoficzny” („Nowa Seria”) 2005, nr 1, s. 197-206.

Pojęcie informacji w koncepcji Freda Dretskego, „RRR – Kognitywistyka” 2005, nr 1: Kognitywistyka. Problemy i perspektywy (red: Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski), Wydawnictwo UMC-S, Lublin 2005, s. 25-41.

Współczesne argumenty za naturalizmem etycznym, „Analiza i Egzystencja” 2005, nr 2, s. 39-52.

Sceptycyzm w kwestii wyjaśniania etycznego, „Toruński Przegląd Filozoficzny” 2007, t. 7/8, s. 211-223.

Określenie pojęć internalizmu i eksternalizmu etycznego, „Etyka” 2007, nr 40, s. 130-143.

Narkotyki. Kwestia etyczna, „fo:pa” („Kwartalnik Literacko-Filozoficzny”) 2007, nr X, s. 87-93.

Normatywna definicja filozofii analitycznej, „Analiza i Egzystencja” 2007, nr 5, s. 45-53.

Amoralizm i psychopatia, „Analiza i Egzystencja” 2008, nr 8, s. 35-47.

Wartość jako modalność i kwestia istnienia przedmiotów fikcyjnych u Tadeusza Czeżowskiego, „Toruński Przegląd Filozoficzny” 2009, nr 9, s. 146-149.

O prawdziwości zdań analitycznych na gruncie skrajnie empirystycznej teorii znaczenia, „Filozofia Nauki” 2009, nr 2, s. 87-97.

Odpowiedź dr Maciejowi Witkowi, „Filozofia Nauki” 2009, nr 2, s. 113-122.

Refleksje, jak żyć. Etyka bez teorii: Annette C. Baier, „Etyka Praktyczna” 2012, nr 3, s. 99-104.

O związkach utylitaryzmu z konserwatyzmem, „Ruch Filozoficzny” 2012, nr 2.

Racjonalistyczny pragmatyzm i krytyka empiryzmu w filozofii Roberta B. Brandoma, „Filozofia Nauki” 2013, nr 1.

Zasada podwójnego skutku i zasada moralnej symetrii a kwestia legalizacji eutanazji, „Analiza i Egzystencja” 2013, nr 22.


3) Inne publikacje naukowe:

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji kognitywistycznej (Toruń, 8-9 XII 2000 r.), „Ruch Filozoficzny” 2001, nr 2, s. 231-234.

Sprawozdanie z II konferencji „Epistemological Controversies” (Toruń, 21-22 IX 2001), „Ruch Filozoficzny” 2002, nr 4, s. 615-618.

Bibliografia prac Tadeusza Czeżowskiego oraz Bibliografia opracowań dotyczących Tadeusza Czeżowskiego i jego filozofii, w: Włodzimierz Tyburski, Ryszard Wiśniewski (red.), Tadeusz Czeżowski (1889-1981). Dzidzictwo idei: logika – filozofia – etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, s. 21-37.

Hasła „Informacja”, „Naturalizm”, „Przyczynowość”, „Qualia”, „Wiedza”, „Wyjaśnianie”, „Zachowanie”, w: Fred Dretske, Naturalizowanie umysłu, przeł. Bartłomiej Świątczak, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004, s. 180-189.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Warszawa 31 stycznia 2003 r., „Ruch Filozoficzny” 2004, nr 1, s. 145-152.
 

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry