dr Joanna Nawój-Połoczańska

 

 

EDUCATION

2007-2011  UNIVERSITY OF SZCZECIN
                      Faculty of Humanities, 3rd level studies – Pedagogics                 
                      PhD, discipline - pedagogics, June 2011

2010-2011  LOWER-SILESIAN ACADEMY in Wrocław
                      Yearly Consulting Seminar

2007            Career counselor license  (specialist grade I)
                     West-Pomeranian Governor's Office in Szczecin

1994-1999  UNIVERSITY OF SZCZECIN
                      MA studies of special pedagogics


PROFESSIONAL EXPERIENCE

2011 – now: University of Szczecin
                       Faculty of Humanities, Institute of Pedagogics, Department of General Pedagogics
                       Reader

1999-2010  Regional Labour Office in Szczecin
                      Occupational consultant (professional licence of 1st degree)

2007-2010   Psychological and pedagogical guidance centre AKADEMOS in Szczecin
                       Occupational adviser

2001-2002   Psychological and Pedagogical guidance centre in Koszalin
                       Pedagogue (diagnosis and therapy)

PUBLICATION AND RESEARCH

 1. How to advice to future? Projects of secondary schools pupils (2014), Warszawa: Firma Handlowo-Wydawnicza Mado

2. How do cooking recipes differ from National Qualification Frameworks? Algorithmisation of education, Studia Pedagogiczne

3. From the Bologna Declaration to monitoring of career path of academic graduates. Challenges/threats for the education system and labour market, [w:] Fabryki dyplomów czy uniwersitas? Rzecz o edukacji akademickiej. Czerepaniak-Walczak, M., (red.) Seria Palące Problemy pod patronatem PAN, Kraków: Impuls

 4. Between education and the labor market. Professional advice and support for youth in adolescence, [w:] Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, Piorunek, M. (red.), Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza

5. Educational choices and guidance needs of secondary school pupils, [w:] Poradnictwo zawodowe w teorii i praktyce, Parzęcki, R. (red.), Gdańsk: Wydawnictwo GWSH

6. BEAUTIFUL RISK OF EXISTENCE, [w:] Psychologiczne konteksty problemów pedagogicznych, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

7.  Lifelong planning for pupils of secondary schools in Western Pomerania, [w:] Inwestycja w wiedzę, Grudzień, R. (red.), Szczecin: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

8. Toilet cleaner - profession of the future? Polish labour demand forecasting system, Forum Oświatowe 1 (42), 2010, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa

9. Youth career paths – projections and imagery ideas, [w:] Edukacja a praca, Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów, przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Grzybowski, P. (red.), Zeszyt 13, Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

10. Incomplete CV – research tool in the hands of a young pedagogue (based on own experience), Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy, Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Dąbrowski, B., (red.), Zeszyt 16, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

CONFERENCES

• VIII Zjazd Pedagogiczny: Różnice – edukacja – inkluzja. 19-21.09.2013, Gdańsk: Czym różnią się przepisy kulinarne od Krajowych Ram Kwalifikacji? O algorytmizacji kształcenia i próbach „formatowania” studentów [8th Pedagogical Congress: Differences - Education - Inclusion. 19-21 September 2013, Gdańsk: How do cooking recipes differ from National Qualification Frameworks? Algorithmisation of education and attempts of student formatting]

• Międzynarodowe Seminarium Naukowe, Katera Pedagogiki Ogólnej, 16.05.2013, Szczecin (organizacja): Projekty życia edukacyjno-zawodowego studentów pedagogiki [International Scientific Seminar, General Pedagogics Department, 16 May 2013, Szczecin (organisation): Educational-occupational life projects of pedagogics students]

• V Seminarium Metodologii Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński, 22-23.10. 2012, Kraków; [5th Seminar of Pedagogical Methodology, Jagiellonian University, 22-23.10.2012, Krakow: voice in the discussion

• Autobiografia – biografia – narracja. Perspektywy biograficzne w praktyce badawczej, 29-30.05. 2012, Łódź: Klastry jako szkice projekcji biograficznych młodzieży. Raport z badań własnych [Autobiography – biography – narration. Biographcial perspectives in research practice, 29.30.05.2012, Łódź: Clusters as sketches of biographical projections of youth. Own study report]

• Efektywna edukacja w szkołach wyższych. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 22.05.2012, Warszawa: Od Deklaracji Bolońskiej do monitoringu losów absolwentów uczelni wyższych. Wyzwania/zagrożenia dla edukacji i rynku pracy [Effective academic education. Polish Confederation of Private Employers Lewiatan, 22.05.2012, Warsaw: From the Bologne Declaration to monitoring of academic graduate career paths. Challenges/threats for education and labour market.]

• Nowe Trendy w Poradnictwie i Doradztwie, Uniwersytet Gdański,  7-8.05.2012, Gdańsk: Konsekwencje przemian ustrojowych – wybrane aspekty. Oświata i migracje zagraniczne w latach 1989 – 2008 [New trends in Guidance and Counselling, University of Gdańsk, 7-8.05.2012, Gdańsk: Consequences of political system changes – selected aspects. Education and foreign migrations in 1989-2008]

• Ogólnopolski Tydzień  Kariery, Szkoła zawodowa drogą do Kariery,  18.10.2010, Szczecin: Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych w  projektach biegu życia [Nationwide Career Week, Vocational School as Road to Career, 18.10.2012, Szczecin: Pupils of vocational schools in lifelong guidance]

• Wiele dróg kariery – jeden początek. Rola rzemiosła w rozwoju gospodarczym regionu. PUP/Urząd Miasta, 19.10.2010, Police: Projekty edukacyjno -zawodowe uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych [Many Roads to Career - One Beginning. Role of Crafts in the economic development of the region. National Work Inspection/City Hall, 19.10.2010, Police: Educational and occupational projects of Szczecin secondary schools]

• XXV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 12-17.09.2011, Kazimierz Dolny: Niedokończone CV – narzędzie badawcze w rękach młodego pedagoga (na podstawie doświadczeń własnych) [25th Summer School of Young Pedagogues, organised by the Committee of Pedagogical Sciences PAN, 12-17.09.2011, Kazimierz Dolny: Incomplete CV – research tool in the hands of a young pedagogue (based on own experience)]

• Poradnictwo zawodowe w edukacji i wobec poszukujących pracy, GWSH, 14.06.2010, Gdańsk: Wybory edukacyjne i potrzeby doradcze uczniów szkół ponadgimnazjalnych [Vocational consultancy in education and for job seekers, Gdańsk Higher School of Humanities, 14.06.2010, Gdansk: Selections of educational paths and consulting needs of pupils of secondary schools]

• VII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: 20-21.09.2010, Toruń: Elastyczność vs przywiązanie: polityka Unii Europejskiej w zakresie całożyciowego doradztwa zawodowego [7th Nationwide Pedagogical Congress: 20-21.09.2010 Toruń: Flexibility against attachment: EU policy on lifelong occupational guidance]

• Poradnictwo i wsparcie społeczne w biegu życia człowieka, UAM, 16.04.2010, Poznań: Między edukacją a rynkiem pracy. Doradztwo i profesjonalne wspieranie młodzieży w okresie adolescencji [Lifelong consultancy and social support, Adam Mickiewicz University, 16.04.2010, Poznan: Between education and labour market. Guidance and professional supporting of youth in the adolescence period]

• Synergia pomiędzy europejskimi sieciami  - Eurodoradztwo (Euroguidance) i ELGPN, MPiPS, Departament Rynku Pracy, 16.03.2010,Warszawa:  [Synergy between European networks - Euroguidance and ELGPN, Ministry of Labour and Social Security, Labour Market Department, 16.03.2010, Warsaw:] voice in a discussion

• Interdyscyplinarna konferencja doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, 17.10.2008 (organizacja), Szczecin: „Razem, ale osobno" - o separacji zarobkowej i więziach rodzinnych [Interdisciplinary conference of doctoral students of the University of Szczecin, 17.10.2008 (organisation), Szczecin: ‘Together, yet separately’ – about salary separation and family bonds]

• XXII Letnia Szkoła Pedagogów (II nagroda w kategorii szum naukowy), 15 -20. 09. 2008, Edukacja a praca człowieka w interdyscyplinarnym ujęciu, Tleń: Młodzieżowe ścieżki kariery – projekcje i wyobrażenia [22nd Summer School of Pedagogues (2nd award in the scientific hum category), 15-20.09.2008, Education and work from an interdisciplinary perspective, Tleń: Youth career paths – projections and imaginations]

• Doradztwo w kulturze indywidualizmu. Konferencja Ogólnopolska. 30.05.2008, Wrocław: Migracje zarobkowe – przekleństwo czy szansa na rozwój? [Consultancy in the individualist culture. Nationwide Conference. 30.05.2008, Wrocław: Labour-related migrations  - curse or chance for development?]

• Depresja, jej skutki, profilaktyka czy terapia? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Akademos 30.01.2008, (organizacja) Szczecin:  Samotne dzieci w wielkim świecie [Depression, its consequences, prevention or therapy? Akademos Psychological and Pedagogical Consulting Centre 30.01.2008 (organisation), Szczecin: Lonely children in the big world]

GRANTS, COMPETITIONS

• Scholarship for doctoral students granted within the project entitled ‘Investment in knowledge as the motor of regional innovativeness’ subsidised by the European Union within the European Social Fund and State Budget, submeasure 8.2.2 of the Human Capital Operational Programme 2007-2013

• Promoter’s grant under the guidance of professor M. Czerepaniak-Walczak, 16 March 2010-09 August 2011

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ORGANIZATION

• National Forum of Career Counselors

TRAVEL AND STUDY ABROAD

• 09.2003 Training for Eures Advisors, European Employment Services, Paris, France
• 02.2004 Apprenticeship in FAS (employment services), Limerick, Ireland

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry