prof. dr hab. Barbara Kromolicka

    Prof. dr hab. Barbara Kromolicka – pedagog społeczny, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca Sekcji ds. polityki szkolnictwa wyższego i parametryzacji jednostek naukowych PAN, członek Prezydium Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w Polsce, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Rady ds. Seniora oraz Komisji ds. polityki senioralnej przy Prezydencie Miasta Szczecin.

Profesor nauk społecznych. Absolwentka studiów na kierunku pedagogika ukończonych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W roku 1994 uzyskała stopień doktora w dyscyplinie pedagogika na podstawie dysertacji doktorskiej pt. Percepcja postaw rodzicielskich a poziom przystosowania szkolnego dzieci z rodzin zrekonstruowanych, przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Józefy Brągiel. Absolwentka studiów podyplomowych „Pedagogika Prawa i Readaptacji Niedostosowanych Społecznie” ukończonych na Uniwersytecie Opolskim.

Po obronie pracy doktorskiej, ze względu na sytuację rodzinną przeprowadziła się do Szczecina, gdzie dzięki porozumieniu obu uczelni- Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego- kontynuowała pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Humanistycznym.

Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika – pedagogika społeczna uzyskała w 2003 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, na podstawie dorobku naukowego oraz monografii naukowej pt. Społeczno-zawodowa rola pracownika socjalnego. Studium z pedagogiki społecznej Wyd. US Szczecin 2002. Tytuł naukowy profesora nauk społecznych otrzymała 2 kwietnia 2015 roku.

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Barbary Kromolickiej koncentrują się na problematyce:
1. Rodziny w kulturowej kreacji, a szczególnie zagadnieniu jakości współczesnego rodzicielstwa;
2. Pracy socjalnej w systemie kształcenia i polach praktyki;
3. Funkcjonowania człowieka w sytuacjach granicznych;
4. Animacji środowiska poprzez wprowadzanie społecznych i edukacyjnych idei wolontariatu.

Prof. dr hab. Barbara Kromolicka uznawana jest za prekursorkę badań nad wolontariatem w Polsce, szczególnie nad wolontariatem hospicyjnym, któremu poświęciła wiele swoich publikacji i wystąpień naukowych.

Dotychczasowy dorobek naukowy
Prof. dr hab. Barbara Kromolicka, jest autorką czterech monografii autorskich, redaktorem lub współredaktorem naukowym szesnastu (16) prac zbiorowych oraz autorką blisko stu dwudziestu (120) artykułów i rozpraw opublikowanych w recenzowanych monografiach i czasopismach o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Jest promotorem sześciu dysertacji doktorskich oraz opiekunem naukowych kolejnych pięciu otwartych przewodów doktorskich.

Praca doktorska Edyty Siwińskiej pt. Jakość edukacji tanatologicznej w szkole napisana pod kierunkiem prof. Barbary Kromolickiej uzyskała w 2014 roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów jako jedyna praca doktorska z obszaru nauk społecznych.

Prof. Barbara Kromolicka była recenzentem czterech postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego, jednej recenzji w postępowaniu o tytuł profesora, osiemnastu (18) recenzji doktorskich. Wykonała trzydzieści osiem (38) recenzji monografii naukowych, ponad pięćdziesiąt recenzji artykułów w czasopismach naukowych, raportów, diagnoz itp.
Uczestniczyła w dwóch międzynarodowych grantach naukowych, a obecnie jest liderem grantu badawczego przygotowanego we współpracy konsorcjum z Uniwersytetem Opolskim. W ramach pracy naukowej współpracuje z wieloma ośrodkami z zagranicy, w tym min. in. z Uniwersytetem Katania na Sycylii, Uniwersytetem of British Columbia w Vancuver w Kanadzie; Uniwersytetem w Preszowie na Słowacji; Buriackim Uniwersytetem w Ułan – Ude na Syberii; MGGU w Moskwie i Uniwersytetem w Sankt Petersburgu w Rosji, Ostrawskim Uniwersytetem w Czechach.
Od 2011 roku Profesor Kromolicka jest członkiem Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, a od tego roku, w drugiej już kadencji została wybrana na wiceprzewodniczącą tego Komitetu. Od niedawna pełni ważną funkcję przewodniczącej Sekcji ds. polityki szkolnictwa wyższego i parametryzacji jednostek naukowych PAN. Od 8 lat jest członkiem Prezydium Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w Polsce, które integruje szkoły wyższe kształcące do pracy socjalnej. W latach 2007-2011 była członkiem Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni w specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego z powołania Ministra Pracy i Polityki Społecznej. A w latach 1986-1990 pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego ds. upowszechniania Kultury Fizycznej w Polsce.

Profesor Kromolicka jest członkiem następujących rad naukowych i wydawnictw: Zeszyty Pracy Socjalnej” w Uniwersytecie Jagiellońskim; „Praca Socjalna” w Wydawnictwie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, „Pedagogika Szkoły Wyższej” – Wydawnictwo US Szczecin, „Roczniki Pedagogiczne” – Wydawnictwo KUL Lublin; „Opuscula Sociologica” i „Acta Politica”–Wydawnictwo US Szczecin „Auxilium Socjale Novum” – Wydawnictwo Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania Katowice „Wychowanie na co Dzień” – Wydawnictwo AKAPIT Toruń.

Do najbardziej popularnych prac prof. Barbary Kromolickiej zaliczyć można się m. in: Rodziny zrekonstruowane (1998), Wolontariusz w służbie człowiekowi umierającemu (2000), Społeczno-zawodowa rola pracownika socjalnego (2002), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych (red.2005) Praca socjalna w organizacjach pozarządowych (red.2005),Pomoc i opieka w starości(współred.2007) Humanistyczna pedagogika duchowego rozwoju człowieka (red.2008), Pedagog społeczny w meandrach środowiska lokalnego (red.2008), Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby (red.2012) Bezdomna Europa. Migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów, (współred.2015)

Zaangażowanie na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego

Od 1994 roku prof. Barbara Kromolicka związana jest z Uniwersytetem Szczecińskim .W 2003 roku objęła funkcję kierownika dwunastoosobowego zespołu w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki. W latach 2000-2007 pełniła funkcję kierownika studiów podyplomowych „Pedagogika resocjalizacyjna” realizowanych w Wydziale Humanistycznym. Była także kierownikiem dwuletniego Otwartego Seminarium Naukowego Pedagogika społeczna i ogólna duchowego rozwoju człowieka. Wymiar bytowy psychiczny-społeczny-kulturowy-duchowy.

W latach 2002-2008 pełniła funkcję prodziekana ds. kształcenia i akredytacji. Od 2008 roku prof. Barbara Kromolicka pełni funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego US (kadencje 2008-2012; 2012 -2016).

Od 21 lat prof. Barbara Kromolicka jest opiekunem aktywnie działającego Koła Naukowego Wolontariatu Studenckiego, wraz z którym zainicjowała powstanie pierwszych świetlic środowiskowych w Szczecinie.

Z inicjatywy prof. Barbary Kromolickiej w Uniwersytecie prowadzone jest kształcenie na kierunku praca socjalna studia I i II stopnia oraz Polityka społeczna studia II stopnia. Kształcenie na wymienionych formach finansowane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach celowych grantów, wygrywanych w ogłaszanych przez ministerstwo ogólnopolskich konkursach. Wydział Humanistyczny swoimi działaniami wspomaga i zasila w ten sposób ogólnouniwersytecki budżet.
Dzięki zaangażowaniu prof. Barbary Kromolickiej i pozyskanym funduszom z MNiSW na Wydziale Humanistycznym zbudowano nowoczesne Wydziałowe Centrum Informatyczno – Obliczeniowe oraz Interaktywne Centrum Komunikacji i Badań Społecznych Powstały tam pracownie specjalistyczne dostosowane do prowadzonych kierunków kształcenia: pracowania fokusowa, socjologiczna, Laboratorium Dokumentu Elektronicznego oraz w pełni wyposażone Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej. Do dyspozycji pracowników, w trosce o ich zdrowie, są także znakomicie wyposażone dwie sale fitness .
To jedyne tego rodzaju centrum w Polsce, które jest doskonałym zapleczem praktycznym dla procesu kształcenia studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne. W Centrum prowadzone są takie szkolenia z zakresu interwencji kryzysowych dla służby granicznej, celnej i policji .

Aktywność poza uczelnią

Wydział Humanistyczny kierowany przez prof. Barbarę Kromolicką był gospodarzem wielu znaczących wydarzeń naukowych w tym: Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 2013 roku, Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historycznego w 2014 roku oraz Posiedzenia Komitetu Nauk Pedagogicznych i Dziekanów Wydziałów Nauk o Wychowaniu, Pedagogicznych i Studiów Edukacyjnych zorganizowanego w 2015 roku.

Od czterech lat prof. Barbara Kromolicka jest prezesem Stowarzyszenia Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM”, które w partnerstwie z Wydziałem prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży pod nazwą Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Młodych (SHUM) oraz już bardzo popularny (564 słuchaczy) Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora SHUS

Swoją wiedzą, doświadczeniem i pozycją dziekana Wydziału Humanistycznego prof. Barbara Kromolicka wspiera ważne społecznie inicjatywy w środowisku lokalnym i regionie. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Policach, Uniwersytetami III Wieku, Organizacją Środowiskową AZS. Prof. Barbara Kromolicka swoim autorytetem i naukowym patronatem obejmuje szkoły gimnazjalne i licea ogólnokształcące w Szczecinie, Goleniowie, Świnoujściu.

W ramach współpracy z IV Liceum Ogólnokształcącym prof. Barbara Kromolicka sprawowała merytoryczny nadzór nad unikatowym w skali kraju projektem związanym z wolontariatem. Edukacyjny projekt zakładał prowadzenie językowo–społecznej klasy opartej na idei wolontariatu. Uczniowie klasy opiekowali się wybranymi osobami starszymi, zamieszkałymi samotnie w dzielnicy działania szkoły.

Nagrody i wyróżnienia

Prof. dr hab. Barbara Kromolicka należy do grona zaangażowanych nauczycieli akademickich, których ideą integrującą jest poczucie służby społecznej i aktywności na rzecz środowiska i regionu.

Za swoje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne prof. Barbara Kromolicka otrzymywała wielokrotnie indywidualne Nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyróżniona została także Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu, Złotą Odznaką Akademickiego Związku Sportowego oraz Brązowym Krzyżem Zasługi za upowszechnianie Kultury Fizycznej w Polsce. W 2015 roku z rąk JM Rektora US prof. Edwarda Włodarczyka odebrała List gratulacyjny za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

Życie prywatne

Prof. Barbara Kromolicka jest mężatką, matką dwóch dorosłych synów; miłośniczką muzyki klasycznej i popularnej. Aktywnie uprawia sport (koszykówkę, siatkówkę, tenis stołowy, pływanie, narciarstwo, turystykę rowerową). Jako humanistka w sposób pedagogiczny podchodzi do podróżowania jako aktywnej formy życia – traktując podróż jako ambitny projekt pedagogiczny, wymagający poznania, kultury i wspólnoty ludzkiej, którą wzbogacać należy o wartości duchowe. Swoją aktywną postawą nawiązuje tym samym do Pascalowskiego stwierdzenia, że to „człowiek nieskończenie przekracza człowieka”.

Prof. Barbara Kromolicka to konsultantka naukowa i orędowniczka projektu naukowego Szczecin Humanistyczny, któremu jako dziekan, pedagog społeczny i popularyzatorka nauki, wyznaczyła szczególne miejsce na Wydziale Humanistycznym US.

Sprawom nauki, krzewieniu kultury humanistycznej jako filozofii ludzkiej aktywności prof. Barbara Kromolicka pozostaje wierna od lat głosząc humanistyczne credo: Homo doctus in se semper divitias habet.

Od 2008 roku stanowi ono hasło Wydziału Humanistycznego, którym prof. Barbara Kromolicka kieruje z wielkim zaangażowaniem i sukcesami.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry