dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US

WYKAZ (wybranych) osiągnięć w pracy naukowej

Prodziekan ds. Kształcenia  dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US

1. Rozprawa doktorska: „ PROBLEMY NARODOWE W KONCEPCJACH PROGRAMOWYCH PPS 1892 –1921”. UNIWERSYTWT ŚLASKI w KATOWICACH – Wydział Politologii i Dziennikarstwa.-1992.

2.Rozprawa habilitacyjna: „GENERALICJA WOJSKA POLSKIEGO 1921-1926”. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny 2006.

2.Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze lub dzieła artystyczne udostępnione w obiegu społecznym

1.Idee narodowe w myśli politycznej socjalistów polskich okresie walki o niepodległość (1892-1921). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998, ss. 117;

2. Generał broni Stanisław Szeptycki 1867-1950. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2000, ss.276;

3. Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X-XX wiek. Materiały z sesji naukowej z 10 listopada 1999 r. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka. Szczecin 2001, ss..364;

4. Administracja polska a Armia Czerwona na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. Materiały interwencyjne Biura Łącznika Wojewody Szczecińskiego do Władz Wojskowych Polskich i Radzieckich w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin 2001; ss.186;

5. Pomorze Zachodnie wobec Unii Europejskiej. Pod red. . Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2003, ss. 151 /

6. West Pomerrania: Towards the European Union. Edited by. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2004, ss.145;

7. Generalicja Wojska Polskiego 1921-1926. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2005, ss.690 – rozprawa habilitacyjna.

3. Podręczniki i skrypty:

1. Wybrane problemy narodowościowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998 – współautor razem z Markiem Czerwińskim i Januszem Mieczkowskim, ss. 117;

2. Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Praca pod redakcją Andrzeja Wojtaszaka i Dariusza Wybranowskiego oraz współautor. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2003, ss.377;

3. Wybrane problemy teorii polityki. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Wojtaszaka i Dariusza Wybranowskiego oraz współautor. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2002, ss.. 234.

4. Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Praca pod redakcją Andrzeja Wojtaszaka i Dariusza Wybranowskiego oraz współautor. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2006, ss.377 – Wyd. II;

Prace popularno-naukowe:

1. Wybrane współczesne doktryny polityczne. Pod redakcją: Andrzeja Wojtaszaka, Dariusza Wybranowskiego i Arkadiusza Kaweckiego. Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński Szczecin 1999, ss. 104.

2. Elementy teorii polityki. Materiały z seminarium organizowanego przez Szczecińskie Towarzystwo Samorządowe i Instytut Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Redakcja naukowa Andrzej Wojtaszak. Wydawnictwo PPH ZAPOL. Szczecin 1998, ss.118.

3. Wiedza o społeczeństwie. Kompendium dla maturzystów i kandydatów na studia. Wydawnictwo Interbook. Szczecin 2000, ss.182;

4. Pozostałe publikacje (wybór):

1. Spór o kształt aktywizmu polskiego w okresie I wojny światowej. Rozbieżności między Józefem Piłsudskim a władysławem Sikorskim, w: Acta Politica 1991, nr 5, s.43-51;

2. „Strażnica” – loża masońska czy próba konsolidacji armii?, w: „Przegląd Zachodniopomorski” 1991, z.2, s. 135-140;

3. Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej od socjalizmu do niepodległości. W: Materiały I sympozjum młodych pracowników Wydziału Humanistycznego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1992, s. 205-213.

4. Stereotyp Polaka w myśli politycznej Romana Dmowskiego i Narodowej Demokracji. W: Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku. Materiały II sympozjum młodych pracowników Wydziału Humanistycznego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1993, s. 263-271.

5. Problemy narodowe w tzw. „Programie Paryskim” Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. ‘Acta Politica” 1993, nr 6, s.5-15;

6. Recenzja: T. Kisielewski: „ Piłsudski, Sikorski...Mikołajczyk. Warszawa 1991, W: „Acta Politica” 1993, nr 6;

7. Metodologiczne związki w naukach społecznych na przykładzie historii i politologii. W: Interdyscyplinarność i semiotyka w kulturze literaturze i nauce. Materiały III sympozjum młodych pracowników Wydziału Humanistycznego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń -skiego. Szczecin 1995, s. 263- 277;

8. Recenzja: Marek Walddenberg: „Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee.” Warszawa 1992. W: „Acta Politica” 1995, nr 7;

9. Kształtowanie polsko – niemieckich stosunków etnicznych po 1989 roku na przykładzie problematyki migracyjnej. „Przegląd Zachodnio-pomorski” 1996 nr 3, s.79-89;

10. Wycofanie wojsk radzieckich z Polski z perspektywy województwa szczecińskiego. „ Acta Politica” 1997 nr 8, s.43-48;

11. Polska polityka migracyjna w świetle transformacji systemowej po 1989 roku – zarys problemu. W: Materiały z seminarium pt. Społeczeństwo, Naród, Państwo 1989-1997- Zorganizowanego w Zakładzie Doktryn Politycznych Instytutu Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, pod red. H. Komarnickiego. Szczecin 1997, s. 3-17;

12. Przyczyny i konsekwencje wzrostu nieformalnej i niedobrowolnej imigracji do Polski po 1989 roku. „Acta Politica” 1997, nr 10, s.59-66;

13. Cudzoziemcy na Pomorzu Zachodnim w latach dziewięćdziesiątych. Zarys problematyki imigracyjnej. W: Pomerania Ethnica. Mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, praca zbiorowa pod redakcją Marzenny Giedrojć i Janusza Mieczkowskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998, s.235 - 241;

14. Cudzoziemcy w Polsce w świetle nowej ustawy konstytucyjnej i ustawy migracyjnej z 1997 roku, W: 1997 – Konstytucja i wybory. Materiały z seminarium zorganizowanego 18.12.1997 r. przez redakcję „Acta Politica” w Instytucie Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998, s.32 -37;

15. Stanowisko generała Stanisława Szeptyckiego wobec próby zamachu stanu z 4 na 5 stycznia 1919 roku. „ Acta Politica” 1998, nr 1, s. 39-46;

16. Recenzja: Bogdan Urbański: Józef Piłsudski marzyciel i strateg. „ Acta Politica” 1998, nr 11;

17. Recenzja: „Naczelni wodzowie i wyżsi dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”, pod redakcją naukową S.Zwolińskiego. Warszawa 1995.W: „Acta Politica” 1998, nr 9;

18. Zjawisko legalnej imigracji ekonomicznej na terenie województwa szczecińskiego w latach dziewięćdziesiątych. Zarys problemu. „ Acta Politica” 1999 nr 12, s.27-37;

19. Geneza powstania oraz określenie podstawowych kierunków działania Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego z siedzibą w Szczecinie. W: Materiały z sesji naukowej pt. Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim od X do XX wieku. Zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie i Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze” w dniu 10 listopada 1999 roku. Praca zbiorowa pod red. naukową Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka. Szczecin 2001, s. 241-251.

20. Działalność generała Stanisława Szeptyckiego w okresie sprawowania funkcji ministra spraw wojskowych. „Acta Politica” 2000, nr 13, s. 157-175.

21. Wokół wyborów parlamentarnych i samorządowych w województwie szczecińskim w latach 1989-1999, w: „Lata transformacji ustrojowej na Pomorzu Zachodnim 1989-2000”. Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie (z.9), pod red. Kazimierza Kozłowskiego. Wydawnictwo Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin 2000, s.91-107.

22. Polityczne i społeczne aspekty działalności Ludowego Wojska Polskiego z perspektywy Pomorza Zachodniego, w: „ Lata 1970 – 1980. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim”, pod red. K. Kozłowskiego. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin 2001, s.249-256;

23. Rola Wojska Polskiego na Pomorzu Zachodnim w latach dziewięć dziesiątych na tle sytuacji polityczno-militarnej w Europie Środkowo-Wschodniej, w: Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, pod red. K. Kozłowskiego i P. Bartnika. Szczecin 2000, s.589-595.

24. Wokół wyborów parlamentarnych i samorządowych na Pomorzu Zachodnim w latach dziewięćdziesiątych, w: „ Pomorze Zachodnie w tysiącleciu”, pod red. K. Kozłowskiego i P.Bartnika. Szczecin, s. 273-287.

25. Polska administracja cywilna a problem działań przestępczych żołnierzy Armii Czerwonej na Pomorzu Zachodnim w latach 1944 –1948 . Zarys problemu, w: „Acta Politica” 2001, s. 193-208;

26. Stanowisko generała broni Stanisława Szeptyckiego wobec niepowodzeń działań odwrotowych wojsk polskich na Froncie Północno-Wschodnim wojny Polsko-bolszewickiej w lipcu 1920 roku, w: „Acta Politica” 2002, nr 15, s. 161-175;

27. Wybory samorządowe w Szczecinie i do Rady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2002 roku (Zarys problemu), w: Studia. Archiwalne-Historyczne-Politologiczne. Pod red. Antoniego Czubińskiego i Jana Macholaka. Szczecin 2003, s.405-411;

28. Władze wobec zjawiska imigracji na Pomorzu zachodnim w okresie transformacji, w: Samorząd-Rozwój-Integracja. Pod red. Marka Barańskiego. Katowice 2003, s. 302-311;

29. Ocena stanu badań problematyki wojskowej w regionie od drugiej wojny światowej po czasy współczesne. (Zarys problemu), w: Pomorze militarne XII-XXI wiek. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 27 listopada 2003 r. w Zamku Książąt Pomorskich. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Edwarda Rymara. Szczecin 2004, s. 127-132;

30. Wybory samorządowe w województwach szczecińskim, koszalińskim i zachodniopomorskim w latach 1990-2002, w: Pomorze Zachodnie w latach 1945-2005. Wybrane problemy polityczne administracyjne, demograficzne i ekonomiczne. Szczecin 2005, s. 223 –231.

31. Opinie generała dywizji Juliusza Rómmla na temat ścisłego kierownictwa Wojska Polskiego z końca sierpnia 1926 roku. W: Vir bonus dicendi peritus. Praca dedykowana Profesorowi Henrykowi Komarnickiemu. Pod redakcją Łukasza Tomczaka. Szczecin 2005, s. 421-433.

32. Donald Tusk w wyborach prezydenckich w 2005 r. – nadzieje i przyczyny porażki, w: POPiSY w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej. Pod red. M. Drzonka i J. Mieczkowskiego Szczecin 2006 s.137-147;

33. Rola Wojska Polskiego w procesie tworzenia silnego państwa 1926-1935, w: Silna demokracja w silnym państwie. Pod red. J. Farysia, T. Sikorskiego i P. Słowińskiego. Gorzów Wielkopolski. 2007, s. 385-395;

34. Generalicja Wojska Polskiego przed przewrotem majowym i jej udział w zamachu, w: Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku. Pod red. M. S i o m y. Lublin 2007, s. 31-47;

35. Armia polska w ZSRR, w: „Zesłaniec” Warszawa 2007. Nr 32

36. Konflikt jako kategoria politologiczna [w:] [pod red.] J. Piątek i R. Podgórzańska, Oblicza konfliktów. Zbiór analiz i studia przypadków, Toruń 2008.

5.Prace wygłoszone na konferencjach (w latach 2006-2008):

1.Rola Wojska Polskiego w procesie kształtowania granic Rzeczypospolitej po I wojnie światowej. Konferencja naukowa Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. – Pobierowo 30.09.2007;

2. Generałowie III RP i ich związki z Pomorzem Zachodnim – referat Szczecin 2008; Generałowie i wybrani dowódcy WP i ich związki ze Szczecinem,24.04.2008 – organizacja ogólnopolskiej sesji naukowej [Uniwersytet szczeciński oraz Szczecińskie Towarzystwo Pogranicze.

3.Generałowie Aleksander Litwinowicz i Aleksander Szychowski ich związki ze Szczecinem, Generałowie i wybrani dowódcy WP i ich związki ze Szczecinem,24.04.2008 – organizacja ogólnopolskiej sesji naukowej [Uniwersytet szczeciński oraz Szczecińskie Towarzystwo Pogranicze. Referat – Szczecin 2008

4.Ruch alterglobalistyczny: ref. na ogólnopolskiej konferencji: „Jednostka – społeczne - państwo wobec megatrendów wsółczesnego świata” – referat na konferencji Jurata 20-21 05.2008 (Uniwersytet Gdański)

5.Polityka migracyjna państw Regionu Bałtyku, ref. na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Północny wymiar Unii Europejskiej (Świnoujście –Ystad – 19 czerwiec 2008)

6.Ruchy antyglobalistyczne i alterglobalistyczne a zagrożenie bezpieczeństwa. – referat- na międzynarodowej konferencji – Polska na arenie międzynarodowej współczesne wyzwania – Szczecin 22-23 października 2008 (IPiE Uniwersytetu Szczecińskiego)

ORGANIZACJA SESJI NAUKOWEJ

Generałowie i wybrani dowódcy WP i ich związki ze Szczecinem,24.04.2008 – organizacja ogólnopolskiej sesji naukowej [Uniwersytet szczeciński oraz Szczecińskie Towarzystwo Pogranicze.

7. Promotorstwo prac doktorskich (ogółem), recenzje doktoratów i habilitacji :

- recenzja pracy doktorskiej:

J. Pałka. Generał S. Mossor: Akademia im. A. Gieysztora w Puławach ( promotor prof. zw. dr hab. P. Wieczorkiewicz).

 

więcej...

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry