Statut

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW, PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO „RAZEM”

ROZDZIAŁ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu Stowarzyszeniem
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą - miasto Szczecin. Aby właściwie realizować swoje cele Stowarzyszenie  może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz.104) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji, jak również uczestniczyć w innych podmiotach prawa, w tym podmiotach gospodarczych, o takim samym lub podobnym zakresie działania.
§ 5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II. CELE I METODYKA DZIAŁANIA

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:
- utrzymywanie stałej łączności absolwentów WH US z ich macierzystym Wydziałem,
- promowanie osiągnięć absolwentów WH US,
- krzewienie tradycji WH US,
- kreowanie korzystnego obrazu WH US w kraju i za granicą,
- przyczynianie się do wszechstronnego rozwoju WH US,
- realizacja przedsięwzięć naukowych i oświatowo-wychowawczych,
- udzielanie wsparcia swoim członkom znajdującym się w niedostatku i chorobie.
§ 7
Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
- utrzymywanie stałego kontaktu absolwentów z Uczelnią,
- integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
- organizowanie zjazdów absolwentów WH US,
- gromadzenie informacji o karierach i losach absolwentów,
- wspieranie współpracy i wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia,
- organizowanie różnych form kształcenia dla członków Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych dla innych podmiotów prawa,
- prowadzenie na podstawie obowiązujących przepisów działalności wydawniczej,
- kolportowanie prasy i wydawnictw uniwersyteckich,
- współpracę z organami administracji państwowej i gospodarczej,
- współpracę z pokrewnymi organizacjami i stowarzyszeniami
- tworzenie funduszy stypendialnych,
- finansowanie programów naukowych i badawczych, w tym zajęć zaproszonych do WH US wykładowców,
- pozyskiwanie środków na rzecz Stowarzyszenia i Uczelni,
- zakup aparatury do badań oraz książek, wydawnictw i elektronicznych nośników informacji,
- ustanawianie rent i przekazywanie darowizn,
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- działalność charytatywną,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- inspirowanie działań i upowszechnianie wolontariatu,
- działalność wspomagającą rozwój gospodarczy – w tym przedsiębiorczości,
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
- działalność promującą stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,
- działalność podnosząca  świadomość ekologiczną wśród szeroko pojmowanej społeczności lokalnej,
- upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
- podtrzymanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- organizowanie konferencji, narad, kursów, odczytów, wystaw, pokazów, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych, spotkań okolicznościowych oraz czynnej rekreacji jako ważnych czynników integracji środowiska,
- inne działania wspomagające edukację, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działalność dotycząca oceny szkoleń, organizowanie programów wymiany studenckiej.
§ 8
Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, przy czym cały dochód z tej działalności jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 9
W realizacji swoich celów Stowarzyszenie opiera się na honorowej (społecznej) pracy członków. Ma jednak prawo zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających -zwanych Przyjaciółmi Stowarzyszenia i honorowych
§ 11
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być absolwenci (tj. osoby posiadające dyplom ukończenia studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego) i pracownicy WH US, przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej deklaracji.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy nie zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli spełniają warunki, o których mowa w ust. 1.
§ 12
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
2. zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
§ 13
Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
1. aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia,
3. popularyzowanie w swoim środowisku statutowych celów i zadań Stowarzyszenia,
4. rzetelne wypełnianie obowiązków związanych z przyjętymi funkcjami we władzach Stowarzyszenia,
5. regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 14
Członkiem wspierającym, zwanym też Przyjacielem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc, w tym zwłaszcza finansową, na rzecz Stowarzyszenia.
§ 15
Członkowie wspierający korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§ 16
Do obowiązków członków wspierających należy:
1. udzielanie Stowarzyszeniu pomocy, zwłaszcza finansowej, w realizacji jego celów statutowych,
2. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 17
Przyjęcie na członka wspierającego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu przez przystępującego pisemnej deklaracji.
§ 18
Ustanie członkostwa  zwyczajnego lub wspierającego następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
3)likwidacji członka będącego osobą prawną,
4)skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie wypełniania obowiązków członkowskich.
§ 19
Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia oraz o skreśleniu członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Do czasu rozpatrzenia odwołania skreślony zostaje zawieszony w prawach członkowskich. Uchwała Walnego Zebrania o skreśleniu członka jest ostateczna.
§ 20
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i Wydziału Humanistycznego US. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi otrzymują dyplomy członkowskie i odznaki honorowe Stowarzyszenia, a ich nazwiska wpisuje się do Księgi Członków Honorowych, którą prowadzi Zarząd.
§ 21
1. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członkowskich, poza biernym i czynnym prawem wyborczym.
2. Członek honorowy jest zapraszany na wszystkie Walne Zebrania Członków, na uroczystości Stowarzyszenia oraz ma prawo występować do władz Stowarzyszenia z inicjatywami dotyczącymi jego działalności.
3. Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania statutu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 23
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 24
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej co roku. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania podaje się do wiadomości członków co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem. Udział w nim biorą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.
§ 25
Walnemu Zebraniu przewodniczy członek Stowarzyszenia nie będący członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybierany przez Walne Zebranie.
§ 26
Do zakresu uprawnień Walnego Zebrania należy w szczególności:
1. ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. nadawanie godności członka honorowego,
7. rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu o pozbawieniu członkostwa,
9. rozpatrywanie skarg na działalność Stowarzyszenia,
10. zmiana statutu,
11. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 27
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków - w pierwszym terminie, zaś bez względu na ilość członków - w drugim terminie. Do zmiany statutu i podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagana jest większość 2/3 głosów.
Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
§ 28
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3 członków, bądź Komisji Rewizyjnej w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku.
§ 29
Prezes i Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych w liczbie 5-7 osób na okres 3 lat w głosowaniu tajnym. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowych członków zarządu.
§ 30
Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie.
2.W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu  na okres do upływu kadencji.
3.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w sytuacjach wskazanych w ust.1 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
Jeśli w czasie trwania kadencji zachodzi potrzeba uzupełnienia składu, Zarząd może dokooptować nie więcej niż 1/3 jego składu, wybranego przez Walne Zebranie.
§ 31
Prezes wybiera ze składu Zarządu swego zastępcę (wiceprezesa), skarbnika i sekretarza oraz powierza pozostałym osobom inne funkcje.
§ 32
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
§ 33
W posiedzeniach Zarządu bierze udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca.
§ 34
W przypadku nie wypełniania przez członka Zarządu przyjętych obowiązków, w tym nie uczestniczenia w posiedzeniach, Zarząd może zawiesić go w prawach członka Zarządu - do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków.
§ 35
Poza sprawami przewidzianymi dla Zarządu odrębnymi przepisami lub postanowieniami niniejszego Statutu, do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3. organizowanie i kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia;
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5. opracowywanie planów działalności i preliminarza budżetowego;
6. podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej, przeznaczenia dochodów z tej działalności oraz przeznaczenia innych wpływów;
7. składania sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków;
8. zwoływanie i przygotowywanie obrad Walnego Zebrania Członków;
9. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i skreślanie członków Stowarzyszenia
10. ustalanie wysokości terminów wnoszenia składek członkowskich.
§ 36
Zarząd ma prawo:
1. zawierać umowy i zobowiązania dotyczące działalności Stowarzyszenia;
2. przyjmować w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia wpłaty, darowizny, spadki, legaty, zapisy itp.;
3. wydawać regulaminy wewnętrzne;
4. zwalniać - w uzasadnionych przypadkach - członków Stowarzyszenia od opłacania składek;
5. podejmować inne działania niezbędne do realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 37
Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§ 38
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 39
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na 3 lata. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę. Walne Zebranie uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej podczas trwania kadencji poprzez przeprowadzenie wyborów w czasie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 40
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) badanie gospodarki finansowej oraz całokształtu pracy Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu,
c) zgłaszanie wniosków do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
d) przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności finansowej Stowarzyszenia.
2. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio zasady określone w § 37.
3.Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiedni przepis §30.

ROZDZIAŁ VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 41
Majątek Stowarzyszenia składa się z:
1. wpływów ze składek członkowskich,
2. dochodów z przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie,
3. dotacji władz państwowych i samorządowych,
4. pomocy finansowej i rzeczowej sponsorów,
5. spadków, zapisów i darowizn,
6. dochodów ze składników majątkowych Stowarzyszenia,
7. innych wpływów.

ROZDZIAŁ VII. ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 42
W celu rozwiązania Stowarzyszenia zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku wyznaczając jednocześnie likwidatorów.

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry