Strona główna » Studenci » ERASMUS/MOST

ERASMUS/MOST

ERASMUS+ >>> Dowiedz się więcej

Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+ trzeba: studiować na uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów; być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich.

Dokąd można wyjechać?

Na studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną). Na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie.

Gdzie się ubiegać o wyjazd?

W swojej macierzystej uczelni. To uczelnie otrzymują środki finansowe na wyjazdy swoich studentów i pracowników, zgodnie z zasadą programu Erasmus+, według której tylko instytucje mogą się ubiegać o dofinansowanie. Zwykle rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.

Jaka jest wysokość stypendium?

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża. W roku 2015/2016 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi 300, 400 lub 500 euro w przypadku wyjazdów na studia, oraz 400, 500 lub 600 euro w przypadku wyjazdów na praktyki.


 

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.
Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:

  •     realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  •     wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
  •     nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  •     korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  •     prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  •     nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  •     wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.
Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry