Erasmus

ERASMUS

Każdy student WH ma prawo odbyć część swoich studiów za granicą (jeden wyjazd może trwać od 3 do 12 miesięcy). Przedmioty, które zaliczy podczas wyjazdu, zostaną mu przepisane zgodnie z decyzją koordynatora, tak aby po powrocie mógł przystąpić do kolejnego semestru studiów, bez różnic programowych lub z jak najmniejszą ich liczbą. Studenci wyjeżdżający otrzymują dofinansowanie, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium (do 500 euro). Aby wyjechać trzeba przejść kilka formalności, ale na pewno warto.

KROK PO KROKU (co zrobić aby wyjechać w roku akademickim 2016/2017)

Krok pierwszy: Wybranie uczelni docelowej - Student wybiera uczelnię (LINK), wypełnia wniosek (LINK) oraz uzyskuje zaświadczenie (z dziekanatu) o średniej ocen z ostatniego semestru. Do wniosku można (ale nie jest to konieczne) załączyć dokumenty o szczególnych osiągnięciach - np. aktywności społecznej, naukowej itp. Może dać to 0,5 pkt do rankingu.

Krok drugi: Przekazanie kompletu dokumentów (do 24 marca 2016 r.) koordynatorowi wydziałowemu, który weryfikuje ich poprawność. Jeżeli nie ma zastrzeżeń, koordynator sporządza protokół kwalifikacyjny, który trafi następnie do Działu Spraw Międzynarodowych US. Koordynatorem wydziałowym jest dr Tomasz Czapiewski (tomekczapiewski@gmail.com). Dokumenty można złożyć bezpośrednio w jego gabinecie (s.226) lub w sekretariacie Instytutu Politologii i Europeistyki (s.002). Studenci Instytutu Pedagogiki mogą złożyć dokumenty u swojego koordynatora kierunkowego - dra Jacka Moroza, który przekaże je koordynatorowi wydziałowemu.

Krok trzeci: (zazwyczaj kwiecień-maj) Dział Spraw Międzynarodowych US kontaktuje się osobiście z zainteresowanym studentem w celu odbycia weryfikacji językowej - test z języka obcego, który został określony w umowie (zazwyczaj jest to język angielski, a wymagany poziom to B1 - zbliżony do matury na poziomie podstawowym).

Krok czwarty: (zazwyczaj kwiecień-maj) Po uzyskaniu kwalifikacji, Dział Spraw Międzynarodowych wysyła studentowi kilka koniecznych informacji, z których najważniejsze to:
A.) Jak dokonać zgłoszenia w uczelni partnerskiej (do której wyjeżdżamy),
B.) Formularz porozumienia o programie studiów (tzw. Learning Agreement) - tutaj pomoże wam koordynator kierunkowy (dane na dole strony), określicie w nim jakie przedmioty będziecie studiować za granicą zamiast tych, które są w programie waszych normalnych studiów.
C.) Formularz podania do władz wydziału - dziekan musi wyrazić zgodę (może odmówić, np. jeżeli student ma spore zaległości i kilka niezaliczonych przedmiotów z poprzednich lat lub jest to np. ostatni semestr studiów).

Krok piąty: Podpisanie umowy stypendialnej. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty na rachunek bankowy. Załącznikiem umowy jest zatwierdzone Porozumienie o programie studiów.

KTO ZA TO PŁACI?

Studenci wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
500 euro  Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
400 euro   Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
300 euro   Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM)

Kompletne informacje na temat studiów za granicą na stronie Działu Spraw Międzynarodowych >>>

Możliwe są także wyjazdy na praktykę >>> (na co najmniej 2 miesiące - można zrealizować za granicą w takich miejscach jak np.: instytuty naukowe, placówki badawcze, placówki oświatowe, przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje pozarządowe i in.)


KONTAKT

KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY
dr Luiza Wojnicz, luiza.wojnicz@gmail.com

KOORDYNATORZY KIERUNKOWI (w nawiasie odpowiednie kierunki):
• dr hab. Renata Gałaj-Dempniak, prof. US (Archeologia, Historia, Stosunki międzynarodowe, Studia nad wojną i wojskowością, Media i cywilizacja), trembowla@wp.pl
• dr Mateusz Smolaga (Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Europeistyka, Politologia, Polityka społeczna, Management Instytucji Publicznych i Public Relations), mateusz.smolaga@yahoo.pl
• dr Wioletta Bryniewicz (Etnologia, Etnoregionalistyka świata, Mediacja Międzykulturowa, Socjologia, Filozofia, Kognitywistyka komunikacji), wioleta.pl@vp.pl
• dr Jacek Moroz (Pedagogika, Pedagogika specjalna, Praca socjalna), jacekmoroz@wp.pl
• dr Elżbieta Pieńkowska (Psychologia), epienkowska@wp.pl

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry