Rodzaje spraw

Deklaracja rat


Pliki do pobrania

 • [12 KB]

Przystąpienie do egzaminu dyplomowego / magisterskiego

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów Iº jest złożenie w dziekanacie:

1. indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami
2. pracy dyplomowej (dotyczy kierunków, gdzie jest wymagana)
  - zbindowanej
  - dwustronnie drukowanej z załączoną wersją na płycie CD-R
  - zatwierdzonej przez promotora wraz z podaną datą obrony i recenzentem
  - posiadającej na stronie tytułowej hasła identyfikujące pracę
  - z podpisanym oświadczeniem
3. 4 zdjęć o wymiarach 4,5 x 6,5
4. dowodu wpłaty za dyplom
5. obiegówki

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego dla studentów studiów IIº i jednolitych magisterskich jest złożenie w dziekanacie:

1. indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami
2. pracy magisterskiej
  - zbindowanej
  - dwustronnie drukowanej z załączoną wersją na płycie CD-R
  - zatwierdzonej przez promotora wraz z podaną datą obrony i recenzentem
  - posiadającą na stronie tytułowej hasła identyfikujące pracę
  - z podpisanym oświadczeniem
3. 4 zdjęć o wymiarach 4,5 x 6,5
4. dowodu wpłaty za dyplom
5. legitymacji studenckiej
6. obiegówki

Ww. dokumenty należy złożyć nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.

Ostateczny termin złożenia pracy upływa 24 września 2015r.

Zmiana terminu odbycia praktyki programowej

Par.13 pkt.4 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego:

Dziekan może na wniosek studenta zmienić termin odbycia praktyki, a także zaliczyć na jej poczet udokumentowaną pracę odpowiadającą wymiarowi i charakterowi praktyki przewidzianej programem nauczania. Przesunięcie terminu odbycia praktyki nie stanowi przeszkody w zaliczeniu semestru (roku).

Student składa odpowiednie podanie wraz z opinią kierunkowego opiekuna praktyk.

Plik do pobrania (zał. 19)

Zmiana promotora

Par. 49 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Student ma prawo dokonać zmiany kierującego pracą dyplomową w okresie poprzedzającym ustalenie mu w trybie ust. 5 tematu pracy dyplomowej. Zmiana w okresie późniejszym możliwa jest jedynie za zgodą promotora dotychczasowego i nowo wybranego. (zmiany dokonuje się decyzją Dziekana)

Plik do pobrania (zał. 18)

Wznowienie studiów celem powtarzania seminarium magisterskiego

Student, który został skreślony z listy studentów i który uzyskał wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów przewidzianych planem studiów i programem nauczania oprócz seminarium dyplomowego może wznowić studia w ciągu roku od daty skreślenia z powtarzaniem seminarium dyplomowego bez uzupełniania różnic programowych.

Wznowienie studiów celem powtarzania seminarium dyplomowego możliwe jest tylko raz w toku studiów. Kolejne wznowienie studiów następuje według ogólnych zasad i trybu wznowienia studiów.

Wznowienie studiów celem powtarzania seminarium Plik do pobrania (zał.17)

Wznowienie studiów

Par. 41 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Wznowienie studiów może nastąpić w ramach tej samej formy, na tym samym lub po­krewnym kierunku studiów, pod warunkiem że student ma zaliczony I rok studiów po prze­rwie trwającej nie dłużej niż:

 1. 3 lata - w przypadku studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich;

 2. 2 lata - dla studiów II stopnia.

Student może uzyskać zgodę na wznowienie studiów tylko dwa razy.

Dziekan wydając decyzję o wznowieniu studiów może zobowiązać studenta do uzupełnienia różnic programowych, jeśli uzna, że w planach studiów i programach nauczania nastąpiły istotne zmiany. Ze względu na duże różnice programowe dziekan może podjąć decyzję o wznowieniu studiów przez studenta na semestrze albo roku niższym. Wznowienie studiów następuje z początkiem najbliższego semestru (roku akademickiego).

Podanie o wznowienie studiów Plik do pobrania (zał.16)

Wpis warunkowy

Par.39 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego:

 1. W stosunku do studenta, który nie uzyskał zaliczenia z nie więcej niż dwóch przedmiotów w danym semestrze albo roku dziekan może wydać decyzję o warunkowym wpisie na semestr albo rok wyższy.

 2. Student, który uzyskał wpis warunkowy ma prawo do zaliczenia przedmiotu przed sesją egzaminacyjną, w terminie ustalonym z przeprowadzającym zaliczenie, nie później jednak niż do początku sesji egzaminacyjnej kończącej semestr, na który dostał wpis warunkowy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ustalić dziekan. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej studentowi nie przysługuje zaliczenie poprawkowe.

 3. Student może w toku studiów uzyskać wpis warunkowy z tego samego przedmiotu tylko jednokrotnie. W stosunku do studenta, który korzystał z warunkowego wpisu z danego przedmiotu i nie zaliczył tego przedmiotu dziekan wydaje decyzję o skierowaniu na powtarzanie semestru albo roku lub o skreśleniu z listy studentów.

Podanie o wpis warunkowy Plik do pobrania (zał.15)

Urlop zdrowotny

Par. 42 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

 1. Student może uzyskać urlop zdrowotny na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej o konieczności udzielenia urlopu ze względu na stan zdrowia, na okres wskazany w tym orzeczeniu.

 2. W przypadku braku orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, dziekan może skierować studenta na komisję lekarską w celu zbadania jego zdolności do kontynuowania nauki.

 3. Urlop zdrowotny może być udzielony w dowolnym momencie trwania roku akademickiego.

 4. Decyzję w sprawie terminu i warunków powrotu studenta z urlopu zdrowotnego podejmuje dziekan.

 5. Łączna długość urlopu zdrowotnego w toku studiów nie może przekroczyć 2 lat pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Upoważnienie dla osób trzecich

Student może upoważnić osoby trzecie do występowania w jego imieniu (np. odbiór dokumentów) składając osobiście odpowiedni druk we właściwym Dziekanacie.

Druk upoważnienia Plik do pobrania (zał.13)

Urlop krótkoterminowy i długoterminowy

Par. 43 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

 1. Studentowi może być udzielony urlop okolicznościowy w związku z wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi organizowanymi przez Uczelnię, samorząd studencki, organizacje studenckie i koła naukowe, urodzenia się jego dziecka, przysposobienia dziecka, konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, a także w innych odpowiednio przez studenta uzasadnionych przypadkach.

 2. Urlop okolicznościowy może mieć charakter długoterminowy albo krótkoterminowy. Urlop długoterminowy jest udzielany na okres jednego roku albo semestru, a urlop krótkoterminowy może być udzielony na okres krótszy niż semestr.

 3. Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym mogą otrzymać urlop okolicznościowy także wówczas, gdy zostały służbowo delegowane za granicę, czasowo skierowane do pracy poza miejscem stałego zamieszkania, albo z powodu innych okoliczności związanych z wykonywaniem pracy zawodowej, przejściowo uniemożliwiających kontynuowanie studiów.

 4. W trakcie urlopu okolicznościowego student zachowuje uprawnienia studenckie, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej w odniesieniu do urlopu długoterminowego. W trakcie urlopu okolicznościowego student może za zgodą dziekana brać udział w niektórych zajęciach i przystąpić do niektórych zaliczeń i egzaminów.

 5. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta od obowiązku terminowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów tego semestru.

 6. Urlop okolicznościowy może być udzielony w dowolnym momencie trwania roku akademickiego, z tym, że w przypadku urlopu długoterminowego ponowne podjęcie studiów może nastąpić z początkiem roku studiów (semestru), po którym nastąpiło urlopowanie.

 7. Student studiów I albo II stopnia może uzyskać urlop długoterminowy tylko jeden raz w okresie studiów, a jednolitych studiów magisterskich dwa razy w okresie studiów, chyba że przyczyną ubiegania się o urlop jest rodzicielstwo.

Podanie o urlop Plik do pobrania (zał.14)

Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne i ze stacjonarnych na niestacjonarne

Par. 23 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

1. Po zaliczeniu pierwszego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych student może ubiegać się o przeniesienie w ramach Uczelni:

1) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne w ramach tego samego kierunku/specjalności na warunkach określonych przez radę wydziału;

2) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne na inny kierunek/specjalność studiów na warunkach określonych przez radę wydziału przyjmującego;

2. Student studiów stacjonarnych po zaliczeniu każdego semestru studiów może ubiegać się o przeniesienie na studia niestacjonarne:

1) w ramach tego samego kierunku/specjalności na warunkach określonych przez radę wydziału;

2) na inny kierunek/specjalność w ramach tego samego wydziału na warunkach określonych przez rade wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych przez radę wydziału przyjmującego.

 

Decyzję w sprawie przeniesienia podejmuje dziekan właściwego wydziału określając ewentualne różnice programowe wynikające z planu studiów oraz tryb i termin ich realizacji.

Druk podania Plik do pobrania (zał.12)

Przeniesienie z innej uczelni lub do innej uczelni

Par.24 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego:

W przypadku przeniesienia się studenta z innej uczelni na Uniwersytet Szczeciński, student zobowiązany jest do złożenia do dziekana wydziału przyjmującego wniosku z uzasadnieniem, indeksu z poświadczonym zaliczeniem co najmniej pierwszego roku studiów oraz zaświadczenia o wypełnieniu zobowiązań wobec uczelni, którą student opuszcza. Decyzję podejmuje dziekan, określając ewentualne różnice programowe wynikające z planu studiów oraz tryb i termin ich realizacji.

W przypadku przeniesienia się studenta z Uniwersytetu Szczecińskiego do innej uczelni, student musi wypełnić wszystkie zobowiązania wobec Uniwersytetu Szczecińskiego. Wypełnienie zobowiązań wobec Uczelni potwierdza dziekan.

Podanie o przeniesienie Plik do pobrania (zał.11)

Podanie o przyjęcie z innej Uczelni Plik do pobrania (zał. 20)

Powtarzanie seminarium magisterskiego

Par. 50 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Wobec studenta, który uzyskał wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów przewidzianych planem studiów i programem nauczania oprócz seminarium dyplomowego dziekan wydaje decyzję o powtarzaniu seminarium dyplomowego albo o skreśleniu z listy studentów.

Powtarzanie seminarium magisterskiego Plik do pobrania (zał. 9)

Przeniesienie na inny kierunek

Par. 23 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych student może ubiegać się o przeniesienie w ramach Uczelni w ramach studiów niestacjonarnych/stacjonarnych na inny kierunek/specjalność tego samego wydziału na warunkach określonych przez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych przez radę wydziału przyjmującego. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan właściwego wydziału określając ewentualne różnice programowe wynikające z planu studiów oraz tryb i termin ich realizacji.

Druk podania Plik do pobrania (zał.10)

Powtarzanie semestru albo roku

Par.39 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

W stosunku do studenta, który nie zaliczył więcej niż dwa przedmioty w danym semestrze albo roku dziekan może wydać decyzję o skierowaniu na powtarzanie semestru albo roku. Student powtarzający semestr albo rok nie ma obowiązku ponownego zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów, z których uzyskał pozytywne oceny. Dziekan wydając decyzję o skierowaniu na powtarzanie semestru albo roku studiów może zobowiązać studenta do uzupełnienia różnic programowych, jeśli uzna, że w planach studiów i programach nauczania nastąpiły istotne zmiany. Student może w toku studiów powtarzać semestr albo rok dwukrotnie, z zastrzeżeniem, że ten sam semestr albo rok tylko jednokrotnie.

Podanie o powtarzanie semestru/roku Plik do pobrania (zał. 8)

Powtarzanie przedmiotu

Par.39 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

W stosunku do studenta, który nie uzyskał zaliczenia z nie więcej niż dwóch przedmiotów w danym semestrze dziekan może skierować studenta na powtarzanie przedmiotu, z możliwością kontynuowania nauki na semestrze albo roku wyższym. Student powtarzający przedmiot zalicza go na zasadach i w terminach ogólnych. Student może w toku studiów powtarzać ten sam przedmiot tylko jednokrotnie. W stosunku do studenta, który korzystał z powtarzania danego przedmiotu i nie zaliczył tego przedmiotu nie można wydać decyzji o warunkowym wpisie z tego przedmiotu. W takim przypadku dziekan wydaje decyzję o powtarzaniu semestru/roku lub o skreśleniu z listy studentów.

Podanie o powtarzanie przedmiotu Plik do pobrania (zał. 7)

Odwołanie od decyzji Dziekana

Par. 5 ust.3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Od decyzji Dziekana przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prorektora ds. Studenckich w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy składać we właściwym Dziekanacie.

Odwołanie Plik do pobrania (zał. 6)

Legitymacja studencka

W przypadku utraty legitymacji studenckiej należy zgłosić się do właściwego dziekanatu w celu pobrania faktury na duplikat legitymacji, a następnie komplet dokumentów (podanie, zdjęcie, pokwitowanie uiszczenia opłaty) złożyć w dziekanacie. Termin oczekiwania na duplikat legitymacji studenckiej do 30 dni od daty złożenia podania.

W przypadku, kiedy student został skreślony z listy studentów albo składa komplet dokumentów przed obroną pracy dyplomowej i musi rozliczyć się z Uczelnią, a nie posiada legitymacji studenckiej jest zobowiązany do złożenia we właściwym dziekanacie oświadczenia o utracie legitymacji.

Podanie o wystawienie duplikatu legitymacji Plik do pobrania (zał. 4)

Oświadczenie o utracie legitymacji Plik do pobrania (zał. 5)

Indywidualna organizacja studiów

Par.18 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może przyznać studentowi w każdym czasie na jego wniosek, prawo do indywidualnej organizacji studiów (IOS).

 2. Przypadki uprawniające studenta do ubiegania się o IOS ustala rada wydziału na wspólny wniosek dziekana i wydziałowego organu samorządu studenckiego.

 3. Przez IOS rozumie się zmianę organizacji zajęć i ich zaliczenia w obrębie semestru lub roku akademickiego.

 4. Student, w porozumieniu pisemnym z prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w ciągu 2 tygodni od pierwszych zajęć objętych decyzją dziekana ustala sposób uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz formy realizowania obowiązków studenckich. W razie uzyskania zgody dziekana w trakcie semestru termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od uzyskania zgody.

 5. Student zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w dziekanacie porozumienia, o którym mowa w ust.3.

 6. IOS nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczenia semestru do końca sesji poprawkowej tego semestru.

 7. Jeżeli ustaną przesłanki, dla których przyznano studentowi IOS, dziekan może cofnąć wyrażoną mu zgodę, ze skutkiem od następnego semestru.

 

Par.1 Uchwały nr 1/2010/2011 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przyznania studentom indywidualnej organizacji studiów (IOS):

Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów w szczególności do studentów:

 1. odbywających część studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych

 2. studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów, przy średniej co najmniej 4,1 o ile wiodącym jest kierunek studiowany na Wydziale Humanistycznym

 3. wychowujących dzieci

 4. niepełnosprawnych

 5. posiadających inne ważne sprawy losowe

Podanie o IOS winno być złożone w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem nowego semestru. Inne postanowienia Regulaminu Studiów US w sprawie IOS pozostają w mocy.

Druk podania o przyznanie IOS     Plik do pobrania (zał. 2)
Porozumienie IOS       Plik do pobrania (zał. 3)

Egzamin komisyjny/Zaliczenie komisyjne/Komisyjne sprawdzenie pracy

Par. 37 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego
Student po każdym zaliczeniu/egzaminie może odwołać się do dziekana, w terminie 3 dni od ogłoszenia wyniku jeżeli w uzasadniony sposób kwestionuje prawidłowość formy lub przebiegu zaliczenia/egzaminu lub uzyskaną ocenę.
Dziekan na wniosek studenta może zarządzić komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej studenta, jeśli zaliczenie/egzamin miały formę pisemną, a student kwestionuje uzyskaną ocenę. W przypadku kwestionowania sposobu przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu lub odmowy przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu z przedmiotu bądź kwestionowania oceny z zaliczenia/egzaminu ustnego lub pisemnego, dziekan na wniosek studenta może zarządzić zaliczenie komisyjne/egzamin komisyjny. Komisyjne sprawdzenie prac albo zaliczenie komisyjne/egzamin komisyjny winny odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku uwzględnienia odwołania student uzyskuje ocenę ustaloną komisyjnie. Ocena ta zastępuje ocenę zakwestionowaną.
Na wniosek studenta komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej albo zaliczenie komisyjne/egzamin komisyjny może odbywać się w obecności wskazanego przez studenta nauczyciela akademickiego z tego wydziału lub przedstawiciela organu samorządu studenckiego.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej dziekan może wydać decyzję o wpisie warunkowym z tego przedmiotu lub powtarzaniu tego przedmiotu.

Podanie o zaliczenie/egzamin komisyjny   Plik do pobrania (zał. 1)