Strona główna » Studenci » Studia podyplomowe WH » Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe pod patronatem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Szczecinie

„Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

Program studiów:

               
                Studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli i absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich),posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, chcących zdobyć wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

                Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej.

                Ukończenie studiów pozwala na zdobycie umiejętności i kwalifikacji do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z autyzmem. Studia, poprzez wykłady, ćwiczenia i praktyki wyposażają w wiedzę nt. funkcjonowania osób z autyzmem, metod terapii i diagnozy, pracy z rodziną dziecka autystycznego, współpracy ze środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami, terapii i analizy zachowań trudnych w celu optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego osób ze spektrum autyzmu.

                Absolwent może podjąć pracę w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych placówkach zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży, we wszystkich innych typach placówek, w których znajdują się dzieci, młodzież i dorosłe osoby ze spektrum autyzmu.

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do:

udziału w procesie interdyscyplinarnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu,
współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i organizujących profesjonalne wsparcie dla osób z autyzmem i ich rodzin,
planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem,
planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz edukacyjnych z uczniami ze spektrum autyzmu na każdym etapie edukacyjnym oraz monitorowania ich osiągnięć.

Zasady rekrutacji:

Warunkiem rekrutacji na studia będzie złożenie w sekretariacie studiów (osobiście lub listownie) następujących dokumentów:

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunków pedagogicznych z I i II stopnia lub jednolitych magisterskich
kwestionariusz osobowy kandydata
zdjęcia - 1 szt.

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych i czas ich trwania:

czas trwania: 3 semestry – październik 2019 – luty 2021

 

Kierownik studiów podyplomowych:

dr n. społ. Joanna Buława-Halasz

e-mail:  joanna.bulawa-halasz@usz.edu.pl

tel. 535 823 158.

Obsługa administracyjna:

Joanna Kamińska

e-mail:  joanna.kaminska@usz.edu.pl

 

UWAGA: studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry