Strona główna » Studenci » Studia podyplomowe WH » Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca

Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca

          Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca

Cel kształcenia

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne[1] w kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkoli, szkół i placówek realizujących kształcenie integracyjne i włączające.      

Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest: 

- obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach,

 - zaliczenie trzech semestrów w oparciu o zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów (oceny według wymagań prowadzących zajęcia). Poświadczeniem zaliczeń są wpisy w Karcie Słuchacza, którą każdy zainteresowany zobowiązany jest złożyć u kierownika studiów po zakończeniu wszystkich zajęć w ramach edycji, 

- spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej (określonych na początku studiów).                                                    

Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Uzyskiwane uprawnienia/kwalifikacje/specjalność w ramach studiów podyplomowych:

Absolwent zdobywa kwalifikacje niezbędne do pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: z niepełnosprawnością: intelektualną, ruchową, z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, z przewlekłą chorobą, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z całościowymi zaburzeniami rozwoju,  z niepełnosprawnością sprzężoną, a ponadto z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z osobami potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, dziećmi  szczególnie uzdolnionymi.

Ukończenie studiów podyplomowych Pedagogika specjalna- Edukacja integracyjna i włączająca pozwala na uzyskanie kwalifikacji do pracy jako nauczyciel specjalista wspomagający wychowanie, opiekę i  kształcenie włączające w przedszkolu, szkole i placówce ogólnodostępnej oraz integracyjnej. Absolwent pozyskuje też kwalifikacje dające uprawnienia do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które zostały objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym oraz indywidualnym nauczaniem. Absolwent zdobywa kwalifikacje uprawniające do wykonywania rewalidacji indywidualnej w przedszkolu, szkole i placówce oraz prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole oraz placówce. Ponadto absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w: a) przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych - w charakterze pedagoga specjalnego, b) w placówkach oświatowych –jako nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu rehabilitacji oraz w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych, c) placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistyczne poradnie, w tym  poradnie psychologiczno-pedagogicznych, poradnie psychoterapeutyczne), d) placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bursy i internaty, świetlice środowiskowe, terapeutyczne) –jako  nauczyciel i wychowawca, pedagog specjalny - doradca - konsultant, e) centrach pomocy rodzinie, f) ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych (na stanowisku pedagoga specjalnego - doradcy -konsultanta), g) ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, h) ośrodkach wsparcia społecznego (np. miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej), i) placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ośrodki socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze), j) stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach itp., realizujących programy edukacyjne, w tym na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub kontynuacji kształcenia)

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Zgodnie Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. Dz.U z dnia 02 sierpnia 2019r. poz. 1450. program studiów podyplomowych zapewnia osiągnięcie  takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja integracyjna i włączająca.

Czas trwania oraz planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych/kursu dokształcającego/szkolenia:

Studia podyplomowe Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością trwają 3 semestry.

Program studiów podyplomowych obejmuje 570 godzin (+120 godzin praktyk).

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych i czas ich trwania:

czas trwania: 3 semestry ­– październik 2019 - marzec 2021

Forma studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe realizowane są w formie studiów niestacjonarnych

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie lub raz w miesiącu w soboty (09.00 - 18.00) i niedziele (09.00-15.00).

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Teresa Żółkowska, prof. US

e-mail: logos.t@wp.pl

tel. 603781731

Obsługa administracyjna:

Joanna Kamińska

e-mail:  joanna.kaminska@usz.edu.pl

 

 

[1] Przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009 r. - przygotowaniu pedagogicznym należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną — w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego;

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry