Rodzaje spraw

Zarządzenie Rektora US nr 29/2014 - antyplagiat

Studenci ostatnich lat, ważne!

 


Pliki do pobrania

  • [3 MB]

Przystąpienie do egzaminu dyplomowego/magisterskiego

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów Iº jest złożenie w dziekanacie:


1. indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami
2. pracy dyplomowej
  - zbindowanej
  - dwustronnie drukowanej z załączoną wersją na płycie CD-R
  - zatwierdzonej przez promotora wraz z podaną datą obrony i recenzentem
  - posiadającej na stronie tytułowej hasła identyfikujące pracę
  - z podpisanym oświadczeniem
3. 4 zdjęć o wymiarach 4,5 x 6,5
4. dowodu wpłaty za dyplom
5. obiegówki

6. dokumentów zgodnych z zarządzeniem Rektora dot. antyplagiatu

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego dla studentów studiów IIº i jednolitych magisterskich jest złożenie w dziekanacie:


1. indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami
2. pracy magisterskiej
  - zbindowanej
  - dwustronnie drukowanej z załączoną wersją na płycie CD-R
  - zatwierdzonej przez promotora wraz z podaną datą obrony i recenzentem
  - posiadającą na stronie tytułowej hasła identyfikujące pracę
  - z podpisanymi oświadczeniami
3. 4 zdjęć o wymiarach 4,5 x 6,5
4. dowodu wpłaty za dyplom
5. legitymacji studenckiej
6. obiegówki

7. dokumentów zgodnych z zarządzeniem Rektora dot. antyplagiatu

Ww. dokumenty należy złożyć nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.

 

Zmiana promotora

Par. 53 ust. 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Student ma prawo dokonać zmiany kierującego pracą dyplomową w okresie poprzedzającym ustalenie mu w trybie ust. 6 tematu pracy dyplomowej. Zmiana w okresie późniejszym możliwa jest jedynie za zgodą zarówno  promotora dotychczasowego jak i  nowo wybranego. (zmiany dokonuje się decyzją Dziekana)

Plik do pobrania (zał. 18)

Wznowienie studiów celem powtarzania seminarium magisterskiego

Student, który został skreślony z listy studentów i który uzyskał wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów przewidzianych planem studiów i programem nauczania oprócz seminarium dyplomowego może wznowić studia w ciągu roku od daty skreślenia z powtarzaniem ostatniego semestru seminarium dyplomowego bez obowiązku uzupełniania różnic programowych.

Wznowienie studiów celem powtarzania seminarium dyplomowego możliwe jest tylko raz w toku studiów. Kolejne wznowienie studiów następuje według ogólnych zasad i trybu wznowienia studiów.

Wznowienie studiów celem powtarzania seminarium Plik do pobrania (zał.17)

Wznowienie studiów

Par. 44  Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

§ 44
1. Ponowne przyjęcie na pierwszy rok studiów osoby, która została skreślona z pierwszego
semestru studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia w Uczelni.
2. Wznowienie studiów może nastąpić w ramach tej samej formy, na tym samym lub
pokrewnym kierunku studiów, pod warunkiem że student ma zaliczony pierwszy semestr
studiów po przerwie trwającej nie dłużej niż:
1) 3 lata od daty skreślenia z listy studentów - w przypadku studiów I stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich,
2) 2 lata od daty skreślenia z listy studentów - dla studiów II stopnia.
3. Wznowienie studiów, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić dwa razy w toku studiów.
4. Dziekan wydając decyzję o wznowieniu studiów może zobowiązać studenta do
uzupełnienia różnic programowych wynikających z programu kształcenia, kierując się
uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia.
5. Ze względu na duże różnice programowe, przy uwzględnieniu uzyskanych przez studenta
efektów kształcenia, dziekan może podjąć decyzję o wznowieniu studiów przez studenta na
semestrze albo roku niższym.
6. Przy wznowieniu studiów przepis § 29 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
7. Wznowienie studiów następuje z początkiem najbliższego semestru po dacie złożenia
wniosku lub od semestru, w którym realizowane są zajęcia dydaktyczne.

Podanie o wznowienie studiów Plik do pobrania (zał.16)

Urlop zdrowotny

Par. 42 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

  1. Student może uzyskać urlop zdrowotny na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej o konieczności udzielenia urlopu ze względu na stan zdrowia, na okres wskazany w tym orzeczeniu.

  2. W przypadku braku orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, dziekan może skierować studenta na komisję lekarską w celu zbadania jego zdolności do kontynuowania nauki.

  3. Urlop zdrowotny może być udzielony w dowolnym momencie trwania roku akademickiego.

  4. Decyzję w sprawie terminu i warunków powrotu studenta z urlopu zdrowotnego podejmuje dziekan.

  5. Łączna długość urlopu zdrowotnego w toku studiów nie może przekroczyć 2 lat pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Urlop krótkoterminowy i długoterminowy

 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

§ 50
Student, który otrzymał powtarzanie przedmiotu lub ponowną rejestrację na semestr z
jednoczesną koniecznością przerwy w studiowaniu, kierowany jest na tzw. urlop dziekański w
oczekiwaniu na realizację przedmiotu/semestru.
§ 51
1. Studentowi może być udzielony urlop okolicznościowy od zajęć.
2. Urlop okolicznościowy od zajęć może mieć charakter długoterminowy albo
krótkoterminowy.
3. Urlop długoterminowy jest udzielany przez dziekana na semestr lub do końca roku
akademickiego, na który wnioskował student.
4. Urlop krótkoterminowy może być udzielony przez dziekana na okres krótszy niż semestr.
5. Student może uzyskać urlop okolicznościowy od zajęć za zgodą dziekana w przypadku
zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym:
1) urodzenia się jego dziecka,
2) przysposobienia dziecka,
3) konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
4) wyjazdu na studia krajowe lub zagraniczne organizowanie przez uczelnię,
5) w innych odpowiednio przez studenta uzasadnionych przypadkach.
6. Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym mogą otrzymać urlop okolicznościowy od zajęć
także wówczas, gdy zostały służbowo delegowane za granicę, czasowo skierowane do pracy
poza miejscem stałego zamieszkania, albo z powodu innych okoliczności związanych z
wykonywaniem pracy zawodowej, przejściowo uniemożliwiających kontynuowanie studiów.
7. W trakcie urlopu okolicznościowego od zajęć student zachowuje uprawnienia studenckie, z
wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej w trakcie trwania urlopu
długoterminowego i urlopu dziekańskiego.
8. W trakcie urlopu okolicznościowego od zajęć student może za zgodą dziekana brać udział
w niektórych zajęciach i przystąpić do niektórych zaliczeń i egzaminów.
9. Udzielenie urlopu długoterminowego oraz urlopu dziekańskiego przedłuża czas trwania
studiów o czas trwania tego urlopu.
9a. Student zobowiązany jest potwierdzić powrót na studia w dziekanacie wydziału w
terminie 7 dni od daty powrotu z urlopu długoterminowego i zdrowotnego.
10. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta od obowiązku terminowego uzyskania
zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów tego semestru.
11. Urlop krótkoterminowy może być udzielony w dowolnym momencie trwania roku
akademickiego.
13. Student studiów pierwszego albo drugiego stopnia może uzyskać urlop długoterminowy
tylko jeden raz w okresie studiów, a jednolitych studiów magisterskich dwa razy w okresie
studiów, chyba że przyczyną ubiegania się o urlop jest rodzicielstwo.
§ 52
1. Urlop, o którym mowa w § 51 nie może zostać udzielony wcześniej niż od dnia złożenia
wniosku.
2. Urlop zdrowotny może być udzielony w terminie określonym w orzeczeniu wydanym
przez komisję lekarską.
3. Urlop dziekański jest przyznawany studentowi przez dziekana wydziału z urzędu.

Podanie o urlop Plik do pobrania (zał.14)

Upoważnienie dla osób trzecich

Student może upoważnić osoby trzecie do występowania w jego imieniu (np. odbiór dokumentów) składając osobiście odpowiedni druk we właściwym Dziekanacie.

Druk upoważnienia Plik do pobrania (zał.13)

Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne i ze stacjonarnych na niestacjonarne

§ 47
1. Po zaliczeniu pierwszego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych student może
ubiegać się o przeniesienie w ramach Uczelni:
1) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne w ramach tego samego
kierunku/specjalności na warunkach określonych przez radę wydziału,
2) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne na inny kierunek/specjalność studiów na
warunkach określonych przez radę wydziału przyjmującego,
3) w ramach studiów niestacjonarnych na inny kierunek/specjalność tego samego wydziału na
warunkach określonych przez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych
przez radę wydziału przyjmującego,
4) w ramach studiów stacjonarnych na inny kierunek/specjalność tego samego wydziału na
warunkach określonych przez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych
przez radę wydziału przyjmującego.
2. Student studiów stacjonarnych po zaliczeniu każdego semestru studiów może ubiegać się o
przeniesienie na studia niestacjonarne:
1) w ramach tego samego kierunku/specjalności na warunkach określonych przez radę
wydziału,
2) na inny kierunek/specjalność w ramach tego samego wydziału na warunkach określonych
przez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych przez radę wydziału
przyjmującego.
3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 decyzję podejmuje dziekan wydziału przyjmującego,
określając ewentualne różnice programowe wynikające z programu kształcenia, przy
uwzględnieniu uzyskanych przez studenta efektów kształcenia oraz tryb i termin ich
realizacji.
4. Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta odbywa się w oparciu o przepisy
wykonawcze dotyczące warunków i trybu przenoszenia zajęć przez studenta.
5. Ust. 1-4 stosuje się odpowiednio także w przypadku prowadzenia takiego samego
kierunku/specjalności studiów przez różne wydziały Uczelni.

UCHWAŁA NR  87/2014/2015
RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
Z DNIA 11 CZERWCA 2015 ROKU
W sprawie zasad przenoszenia się studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach
Wydziału Humanistycznego


Na podstawie art. 68 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z póź. Zm.) oraz par. 47 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim wprowadzonego Uchwałą Senatu US  Nr 19/2015 z dnia 26 marca 2015 r. uchwala się co następuje:
§1. Rada Wydziału Humanistycznego zatwierdziła poniższe zasady przenoszenia się studentów  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
1. Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne jest możliwe w ramach tego samego kierunku/specjalności po zaliczeniu każdego roku studiów przy średniej ocen z toku studiów nie niższej niż 4,84.
2. Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne na inny kierunek/specjalność studiów jest możliwe po zaliczeniu każdego roku studiów przy średniej ocen z toku studiów nie niższej niż 4,84 i przy liczbie różnic programowych nie przekraczającej 8 przedmiotów.
3. Przeniesienie w ramach studiów niestacjonarnych na  inny kierunek/specjalność  możliwe jest po zaliczeniu każdego semestru studiów przy średniej ocen z toku studiów nie niższej niż 4,00 i liczbie różnic programowych nie przekraczającej 8 przedmiotów.
4. Przeniesienie w ramach studiów stacjonarnych na inny kierunek/specjalność jest możliwe po zaliczeniu każdego roku studiów przy średniej ocen z toku studiów nie niższej niż 4,50 i liczbie różnic programowych nie przekraczającej 8 przedmiotów.
§2. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2015/2016.

 

 

 

UCHWAŁA NR 88/2014/2015
RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
Z DNIA 11 CZERWCA 2015 ROKU
W sprawie zasad przenoszenia się studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z innego Wydziału na
Wydział Humanistyczny


Na podstawie art. 68 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z póź. Zm.) oraz par. 47 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim wprowadzonego Uchwałą Senatu US  Nr 19/2015 z dnia 26 marca 2015 r. uchwala się co następuje:
§1. Rada Wydziału Humanistycznego zatwierdziła poniższe zasady przenoszenia się studentów  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydział Humanistyczny:
1. Przeniesienie w ramach studiów stacjonarnych z innego Wydziału na Wydział Humanistyczny jest możliwe po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów przy średniej ocen z toku studiów 4,50 i liczbie różnic programowych nie przekraczających 8 przedmiotów.
2. Przeniesienie w ramach studiów niestacjonarnych z innego Wydziału na  Wydział Humanistyczny jest możliwe po zaliczeniu każdego semestru.
§2. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2015/2016

Druk podania Plik do pobrania (zał.12)

Przeniesienie na inny kierunek

Par. 23  Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego
Po zaliczeniu pierwszego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych student może ubiegać się o przeniesienie w ramach Uczelni w ramach studiów niestacjonarnych/stacjonarnych na inny kierunek/specjalność tego samego wydziału na warunkach określonych przez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych przez radę wydziału przyjmującego. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan właściwego wydziału określając ewentualne różnice programowe wynikające z planu studiów oraz tryb i termin ich realizacji.
Druk podania               Plik do pobrania (zał.10)

Przeniesienie z innej uczelni lub do innej uczelni

Par.24 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego:

W przypadku przeniesienia się studenta z innej uczelni na Uniwersytet Szczeciński, student zobowiązany jest do złożenia do dziekana wydziału przyjmującego wniosku z uzasadnieniem, indeksu z poświadczonym zaliczeniem co najmniej pierwszego roku studiów oraz zaświadczenia o wypełnieniu zobowiązań wobec uczelni, którą student opuszcza. Decyzję podejmuje dziekan, określając ewentualne różnice programowe wynikające z planu studiów oraz tryb i termin ich realizacji.

W przypadku przeniesienia się studenta z Uniwersytetu Szczecińskiego do innej uczelni, student musi wypełnić wszystkie zobowiązania wobec Uniwersytetu Szczecińskiego. Wypełnienie zobowiązań wobec Uczelni potwierdza dziekan.

Podanie o przeniesienie Plik do pobrania (zał.11)

Podanie o przyjęcie z innej Uczelni Plik do pobrania (zał. 20)

Powtarzanie seminarium magisterskiego

Par. 50 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Wobec studenta, który uzyskał wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów przewidzianych planem studiów i programem nauczania oprócz seminarium dyplomowego dziekan wydaje decyzję o powtarzaniu seminarium dyplomowego albo o skreśleniu z listy studentów.

Powtarzanie seminarium magisterskiego Plik do pobrania (zał. 9)

Ponowna rejestracja na semestr-rok

Par.29 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

§ 29
1. W stosunku do studenta, który nie spełnił warunków rejestracji pełnej lub warunkowej,
dziekan podejmuje decyzję o ponownej rejestracji na ten sam semestr albo skreśleniu z listy
studentów.
2. Studenta, który posiada ponowną rejestrację na ten sam semestr, nie obowiązuje
uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów z przedmiotów/modułów uprzednio zaliczonych.
W przypadku wystąpienia zmian programowych dotyczących efektów kształcenia, decyzję o
uznaniu przedmiotów/modułów już zaliczonych jako równoważnych podejmuje na początku
semestru dziekan.
3. W przypadku powtarzania semestru zastosowanie mają przepisy określone w § 28 ust. 10 –
11.
4.Student może w toku studiów powtarzać dany semestr jednokrotnie.

Podanie o powtarzanie semestru/roku Plik do pobrania (zał. 8)

rejestracja warunkowa+powtarzanie przedmiotu

Par.28 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

4. Rejestrację warunkową otrzymuje student, który w dotychczasowym przebiegu studiów
uzyskał liczbę punktów nie przekraczającą dopuszczalnego deficytu punktowego oraz
wywiązał się ze wszystkich obowiązków określonych decyzjami dziekana.
5. Dopuszczalny deficyt punktowy nie może przekroczyć 15 punktów ECTS w danym
semestrze, z zastrzeżeniem, że w momencie rejestracji na kolejny semestr suma deficytu
punktów ECTS nie może przekroczyć 30 punktów ECTS. Wielkość deficytu jest
kontrolowana po każdym semestrze.
6. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest na bieżąco do wprowadzania wyników zaliczeń i
egzaminów do systemu informatycznego Uczelni. W terminach określonych przez dziekana,
prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przekazania podpisanych protokołów do dziekanatu.
7. Dziekan podejmuje decyzję o liczbie zaliczonych punktów, które są: wpisane do indeksu,
karty okresowych osiągnięć studenta i zarejestrowane w systemie informatycznym Uczelni.
8. Dziekan zarządza rejestrację studenta na kolejny semestr studiów.
11
9. Student, który otrzymał rejestrację warunkową realizuje wszystkie przedmioty
umieszczone w planie studiów semestru, na który jest zarejestrowany oraz niezaliczone
przedmioty z semestrów niższych wyznaczone przez dziekana do realizacji w tym semestrze.
10. W stosunku do studenta, który nie przekroczył deficytu punktowego większego niż 15
punktów ECTS w danym semestrze i w momencie rejestracji na kolejny semestr suma
punktów deficytu ECTS nie przekroczyła 30 punktów ECTS dziekan może wydać decyzję o:
1) przystąpieniu do bezpłatnego dodatkowego egzaminu/zaliczenia na ocenę w przypadku
zaliczenia form obowiązkowych lub ich braku, w terminie wyznaczonym z planu zajęć dla
sesji egzaminacyjnej;
2) powtarzaniu przedmiotu/modułu w przypadku niezaliczenia form zajęć o charakterze
obowiązkowym.
11. Powtarzanie zajęć jest odpłatne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Podanie o powtarzanie przedmiotu Plik do pobrania (zał. 7)

Odwołanie od decyzji Dziekana

Par. 5 ust.3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Od decyzji Dziekana przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prorektora ds. Studenckich w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy składać we właściwym Dziekanacie.

Odwołanie Plik do pobrania (zał. 6)

Legitymacja studencka

W przypadku utraty legitymacji studenckiej należy zgłosić się do właściwego dziekanatu w celu pobrania faktury na duplikat legitymacji, a następnie komplet dokumentów (podanie, zdjęcie, pokwitowanie uiszczenia opłaty) złożyć w dziekanacie. Termin oczekiwania na duplikat legitymacji studenckiej do 30 dni od daty złożenia podania.

W przypadku, kiedy student został skreślony z listy studentów albo składa komplet dokumentów przed obroną pracy dyplomowej i musi rozliczyć się z Uczelnią, a nie posiada legitymacji studenckiej jest zobowiązany do złożenia we właściwym dziekanacie oświadczenia o utracie legitymacji.

Podanie o wystawienie duplikatu legitymacji Plik do pobrania (zał. 4)

Oświadczenie o utracie legitymacji Plik do pobrania (zał. 5)

Indywidualna organizacja studiów

Par.24 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

§ 24
1. Przesłanki uprawniające studenta do ubiegania się o indywidualną organizację studiów
(IOS) ustala rada wydziału na wspólny wniosek dziekana i wydziałowego organu samorządu
studenckiego.
2. W przypadkach określonych przez radę wydziału, dziekan przyznaje studentowi prawo do
IOS w każdym czasie na jego wniosek. Decyzja o przyznaniu IOS jest decyzją warunkową i
podlega wykonaniu po dostarczeniu przez studenta pisemnych porozumień z prowadzącymi
zajęcia.
3. Przez IOS rozumie się zmianę organizacji zajęć w obrębie semestru lub roku
akademickiego.
4. Sposób uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz formy realizowania obowiązków
studenckich określa porozumienie zawarte pomiędzy studentem, a prowadzącym zajęcia
dydaktyczne, które jest zawierane w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 2 tygodni od
dnia doręczenia decyzji dziekana.
5. Student zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w dziekanacie porozumienia, o
którym mowa w ust. 4.
6. IOS nie może być podstawą do przedłużenia okresu rozliczenia semestru poza koniec sesji
poprawkowej.
7. Jeżeli ustaną przesłanki, dla których przyznano studentowi IOS, dziekan uchyla zgodę.

UCHWAŁA NR 89/2014/2015
RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
Z DNIA 11 CZERWCA 2015 ROKU
W sprawie uchwalenia przesłanek uprawniających studenta do ubiegania się o indywidualną organizację studiów (IOS)


Na podstawie art. 68 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z póź. Zm.) oraz par. 24 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim wprowadzonego Uchwałą Senatu US  Nr 19/2015 z dnia 26 marca 2015 r. uchwala się co następuje:
§1. Rada Wydziału Humanistycznego ustala następujące przesłanki do przyznawania indywidualnej organizacji studiów (IOS) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
1. IOS  może być przyznana studentom studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru przez Prodziekana WH w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta , gdy spełnione są następujące warunki:
a/ średnia ocen z ostatniego semestru jest nie niższa niż 4,50
b/ student w terminie zaliczył poprzedni semestr
2. IOS może być przyznana studentom studiów drugiego stopnia w szczególnie uzasadnionych przypadkach już na pierwszym semestrze przy średniej ocen 4,50 za trzeci rok studiów pierwszego stopnia.
3. IOS może być przyznana w każdym momencie trwania studiów osobom niepełnosprawnym, gdy wymaga tego ich stan zdrowia lub studentom, którym stan zdrowia nie pozwala na wypełnienie obowiązków studenckich w normalnym trybie potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim
4. IOS może być przyznane osobom opiekującym się dzieckiem własnym lub przysposobionym do ukończenia pierwszego roku życia.
5. IOS może być przyznane studentom odbywającym częściowe studia w ramach programu MOST i LPP-Erasmus
6. IOS może być przyznane studentom studiującym na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych po spełnieniu następujących warunków:
a/ średnia ocen na każdym kierunku nie może być niższa niż 4,10 (potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem)
b/ poprzedni semestr został zaliczony w terminie.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2015/2016.

Druk podania o przyznanie IOS Plik do pobrania (zał. 2)

Porozumienie IOS Plik do pobrania (zał. 3)

Egzamin komisyjny/Zaliczenie komisyjne/Komisyjne sprawdzenie pracy

Par. 37 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Student po każdym zaliczeniu/egzaminie może odwołać się do dziekana, w terminie 3 dni od ogłoszenia wyniku jeżeli w uzasadniony sposób kwestionuje prawidłowość formy lub przebiegu zaliczenia/egzaminu lub uzyskaną ocenę.

Dziekan na wniosek studenta może zarządzić komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej studenta, jeśli zaliczenie/egzamin miały formę pisemną, a student kwestionuje uzyskaną ocenę. W przypadku kwestionowania sposobu przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu lub odmowy przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu z przedmiotu bądź kwestionowania oceny z zaliczenia/egzaminu ustnego lub pisemnego, dziekan na wniosek studenta może zarządzić zaliczenie komisyjne/egzamin komisyjny. Komisyjne sprawdzenie prac albo zaliczenie komisyjne/egzamin komisyjny winny odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku uwzględnienia odwołania student uzyskuje ocenę ustaloną komisyjnie. Ocena ta zastępuje ocenę zakwestionowaną.

Na wniosek studenta komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej albo zaliczenie komisyjne/egzamin komisyjny może odbywać się w obecności wskazanego przez studenta nauczyciela akademickiego z tego wydziału lub przedstawiciela organu samorządu studenckiego.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej dziekan może wydać decyzję o wpisie warunkowym z tego przedmiotu lub powtarzaniu tego przedmiotu.

Podanie o zaliczenie/egzamin komisyjny Plik do pobrania (zał. 1)