{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Hasła identyfikujące pracę

Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego zatwierdziła wykaz haseł identyfikujących treść prac dyplomowych i magisterskich w celach archiwalnych. Podajemy je do wiadomości i stosowania przez nauczycieli akademickich - promotorów prac, zwracając równocześnie uwagę, że kopia pracy przeznaczona do Archiwum LOS ma być zbindowana.

Hasła identyfikujące pracę:

1. pedagogika przedszkolna
2. pedagogika wczesnoszkolna
3. pedagogika specjalna
4. pedagogika socjalna
5. pedagogika resocjalizacyjna
6. pedagogika ogólna
7. pedagogika młodzieży
8. pedagogika pracy
9. pedagogika porównawcza
10. pedagogika społeczna
11. pedagogika szkoły wyższej
12. pedagogika lecznicza
13. pedagogika medialna
14. pedagogika rodziny
15. polityka społeczna
16. praca socjalna
17. prawa dziecka
18. andragogika
19. dydaktyka
20. edukacja ekologiczna
21. edukacja zdrowotna
22. edukacja informatyczna i medialna
23. gerontologia społeczna
24. glottoodydaktyka
25. historia wychowania
26. logopedia
27. pedeutologia
28. teoria wychowania

29. terapia zajęciowa 

30. animacja kultury