{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Tematyka seminariów

prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

prof. zw. dr hab. Barbara Kromolicka

prof. zw. dr hab. Wiesław Andrukowicz

dr hab. Teresa Żółkowska, prof. US

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

dr hab. Anna Murawska, prof. US

dr hab. Elżbieta Magiera, prof. US

Zagadnienia badawcze seminarium magisterskiego dotyczą dziejów szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Europie i w Polsce od XVI do końca XX wieku. Proponowane tematy obejmują historię szkolnictwa, poglądy pedagogiczne i tworzenie pedagogiki i jej subdyscyplin w różnych epokach historycznych ze szczególnym uwzględnieniem epoki Oświecenia, XIX wieku, okresu zaborów, Drugiej Rzeczypospolitej i okresu Polski po drugiej wojnie światowej. Szczegółowy zakres tematyki podejmowanej na seminarium obejmuje:

dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US

Wiodącym tematem seminarium jest zagadnienie

W poszukiwaniu nowoczesnej edukacji

Zagadnienia wokół których będziemy pracowali to:

dr hab. Tomasz Zimny

dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk, prof. US

dr hab. Joanna  Król, prof. US

Obszary  badawcze:

1. Dzieje  oświaty  i  myśli  pedagogicznej:

2.  Edukacja  regionalna:

3. Pedagogika  porównawcza

4. Socjologia  edukacji

dr hab. Marcin Wlazło, prof. US

dr hab. Justyna Nowotniak, prof. US

Tematyka seminariów koncentruje się głównie wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły jako instytucji edukacyjnej, z uwzględnieniem zainteresowań i doświadczeń zawodowych studentów. Propozycje obszarów tematycznych, wychodzących także poza tematykę szkoły:

dr hab. Barbara Ostapiuk, prof. US

dr hab. Liliana Konopska

dr hab. Beata Bugajska

dr hab. Julita Orzelska

dr Bożena Grzeszkiewicz

dr Paweł Popek

dr Hubert Kupiec

dr Małgorzata Kunicka

dr Bernard Sack    

dr Lidia Marek

dr Ilona Kość

dr Małgorzata Mikut

dr Robert Jankowski

Tematyka seminarium dotyczy Historii wychowanie i Pedagogiki porównawczej i obejmuje:

dr Małgorzata Moś

dr Jacek Moroz

dr Joanna Nawój-Połoczńska

Przy poszukiwaniu  problematyki badawczej brane są pod uwagę zainteresowania oraz doświadczenia zawodowe seminarzystów. Mogą one stanowić źródło inspiracji badawczych.
Proponowana problematyka seminariów dla I st studiów niestacjonarnych PWiP

dr Maria Kurek

dr Małgorzata Stecewicz

dr  Irena Ramik-Mażewska

dr Maksymilian Chutorański

dr Urszula Kazubowska

dr Mariola Gańko-Karwowska

dr Małgorzata Falkiewicz-Szult

Proponowana tematyka seminarium

dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz

dr Rafał Iwański

Tematyka seminariów koncentruje się głównie wokół zagadnień związanych pomocą społeczną i pracą socjalną oraz gerontologią społeczną i ekonomiczną.

Proponowane obszary tematyczne:

- System pomocy społecznej (m.in. instytucje, obszary działania, programy, bariery i wyzwania);
- Praca socjalna z różnymi grupami klientów (np. z osobami starszymi, piecza zastępcza itd.)
- Polityka społeczna w ujęciu regionalnym i krajowym wobec współczesnych problemów i kwestii społecznych (m.in. starzenie się populacji, migracje itd.)
- Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej;
- Opieka nad osobami niesamodzielnymi, w tym opieka u kresu życia.